Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Σχέδιο διατάξεων για ενσωμάτωση Οδηγιών 2019/692 και 2018/844

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης θέτει από σήμερα, 11 Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο διατάξεων που αφορούν την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 17ης Απριλίου 2019 και την τροποποίηση του ν. 4122/2013 (Α’ 42) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2018/844/ΕΕ της 30ής Μαΐου 2018. Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των προτεινόμενων διατάξεων.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι διατάξεις που τίθενται στη διαβούλευση από σήμερα, Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2020 μέχρι και την Τετάρτη) 18 Μαρτίου 2020 και αφορούν την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 17ης Απριλίου 2019 και την τροποποίηση του v. 4122/2013 (Α’ 42) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2018/844/ΕΕ της 30ής Μαΐου 2018 (L156/19.06.2018) και θα ενσωματωθούν στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας που ήδη έχει τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση περισσότερα εδώ: http://www.opengov.@minenv/?p=10268 )