Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης για το προσχέδιο της κάτωθι απόφασης:

• ΥΑ του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής προστίμων σχετικά με την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών και αναπροσαρμογή ανωτάτου ορίου προστίμων σύμφωνα με το άρθρο 32η του ν. 3468/2006»,

το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ευχαριστεί θερμά όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή. Όλες οι παρατηρήσεις που καταγράφηκαν θα τύχουν επεξεργασίας προκειμένου να αξιοποιηθούν στη διαμόρφωση της τελικής μορφής των διατάξεων.

Με εκτίμηση

Γ. Σταθάκης
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής προστίμων

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας θέτει σε δημόσια διαβούλευση προσχέδιο της υπουργικής απόφασης με θέμα «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής προστίμων σχετικά με την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών και αναπροσαρμογή ανωτάτου ορίου προστίμων σύμφωνα με το άρθρο 32η του ν. 3468/2006», προς αντικατάσταση της απόφασης 184182/5.10.2016 «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής προστίμων σχετικά με την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών και αναπροσαρμογή ανωτάτου ορίου προστίμων» του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β` 3278).
Σκοπός των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι η κατηγοριοποίηση των παραβάσεων, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 32η του ν. 3468/2006, σε σχέση με την τήρηση των υποχρεώσεων των άρθρων 32ζ, 32η και 32θ για τα κριτήρια αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών.
Οι απόψεις και προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 14.02.2019 και ώρα 15:00.

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας.

Γ. Σταθάκης
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας