Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο της υπουργικής απόφασης «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής προστίμων σχετικά με την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών. Αναπροσαρμογή των προστίμων της παρ. 4α του άρθρου 29 του ν. 4062/2012» το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ευχαριστεί θερμά όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή. Όλες οι παρατηρήσεις που καταγράφηκαν θα τύχουν επεξεργασίας προκειμένου να αξιοποιηθούν στη διαμόρφωση της τελικής μορφής της απόφασης.

Με εκτίμηση
Παναγιώτης Σκουρλέτης
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής προστίμων σχετικά με την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο της υπουργικής απόφασης «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής προστίμων σχετικά με την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών. Αναπροσαρμογή των προστίμων της παρ. 4α του άρθρου 29 του ν. 4062/2012». Με το παρόν σχέδιο κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις και καθορίζονται τα όρια του προστίμου κάθε κατηγορίας, για παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 17, 20, 21 και 22 του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α’ 70) καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων που αφορούν την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών.  Επίσης, αναπροσαρμόζεται το ανώτατο όριο προστίμου που προβλέπεται στην παρ. 4α του άρθρου 29 του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α’ 70), καθορίζεται η διαδικασία επιβολής των προστίμων, τα κριτήρια επιμέτρησής τους και η διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενστάσεων κατά της απόφασης επιβολής τους.  Οι απόψεις και προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.  Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016 και ώρα 14:00.  Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας.

Παναγιώτης Σκουρλέτης
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας