Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κηρύσσει το τέλος της διαβούλευσης για το Προεδρικό Διάταγμα «Χαρακτηρισμό χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο» και ευχαριστεί θερμώς όλους εκείνους που συμμετείχαν σε αυτήν. Το υπουργείο έχει συγκεντρώσει, και επεξεργάζεται όλες τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις που καταγράφηκαν προκειμένου να διαμορφώσει το τελικό Π.Δ.

Με εκτίμηση,
Ο Αναπληρωτής Υπουργός  Περιβάλλοντος και Ενεργείας
Γιάννης Τσιρώνης

Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ) «Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο». Το Εθνικό Πάρκο Oροσειράς Ροδόπης (Ε.Π.Ο.Ρ.) ευρίσκεται στο ορεινό συγκρότημα της οροσειράς Ροδόπης, από τις βορειοανατολικές πλαγιές του όρους Φαλακρού και εν συνεχεία βορείως του ποταμού Νέστου μέχρι τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα περιλαμβάνον μέρος της ορεινής περιοχής της Ξάνθης, η δε έκτασή του ταυτίζεται με την έκταση της χωρικής αρμοδιότητας του «Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) Οροσειράς Ροδόπης» που συγκροτήθηκε με το άρθρο 13, παράγραφος 1, του ν. 3044/2002 (197 Α΄), συνολικής έκτασης 1.731.150 στρεμμάτων.  Η Προστατευόμενη Περιοχή Οροσειράς Ροδόπης χαρακτηρίστηκε ως Εθνικό Πάρκο (Ε.Π.) με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) υπ’ αριθ. 40379/01-10-2009 «Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο» (445 Δ΄ 2009). Της απόφασης αυτής είχε προηγηθεί η υπ. αριθ. 186837/3275/25-09-2006 Απόφαση έγκρισης της «Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (Ε.Π.Μ.) Οροσειράς Ροδόπης».
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω της αρμόδιας Δ/νσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων, διαμόρφωσε, σε συνέχεια σχετικής συνεργασίας με τον Φ.Δ. του Ε.Π.Ο.Ρ., το σχέδιο Π.Δ. εξετάζοντας τους κανόνες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εγκεκριμένη Ε.Π.Μ. της περιοχής, τις διατάξεις της εθνικής μας νομοθεσίας και τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τη φύση και τη Βιοποικιλότητα.  Δεδομένου ότι, το σχέδιο Π.Δ. σε σχέση με την ισχύουσα ανωτέρω Κ.Υ.Α., η οποία έχει εκδοθεί αναρμοδίως, έχει μερικές αλλαγές κυρίως σε επίπεδο όρων και περιορισμών και για την υποστήριξη της τεκμηρίωσης δύο νέων μικρών υποζωνών προστασίας καθώς και του χαρακτηρισμού της περιοχής της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο,
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γιάννης Τσιρώνης, καλεί όλους τους πολίτες και φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη εν λόγω δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και την 30ή Ιουλίου 2016 και ώρα 14:00. Οι παρατηρήσεις, οι σχολιασμοί και οι απόψεις όλων θα εξεταστούν και θα συμβάλλουν στην οριστική διαμόρφωση του σχεδίου Π.Δ.

Ιωάννης Τσιρώνης

Αναπληρωτής Υπουργός  Περιβάλλοντος και Ενέργειας