Εκθεση επι της Δημόσιας Διαβούλευσης

Α. Το νομοσχέδιο αναρτήθηκε προς δημόσια διαβούλευση στο δικτυακό τόπο http://www.opengov.gr από 25-04-2014 έως και 23-05-2014 με το ακόλουθο κείμενο :

«Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν Κατασκευές Δημοσίου Ενδιαφέροντος Προστασίας Ανθρώπων και Πραγμάτων (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.), για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών».
Υποχρέωση της πολιτείας είναι η προληπτική ενεργοποίησή της για την «προστασία του πληθυσμού», κατ’ αντιστοιχία με την «προστασία του περιβάλλοντος» ως έννοιες απολύτως συνδεόμενες μεταξύ τους, αφού η προστασία αυτού συνέχεται με εκείνη της ανθρώπινης ύπαρξης.
Το προτεινόμενο νομοσχέδιο καλύπτει θεσμικό κενό που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια σε έναν τομέα εθνικής σημασίας, που αφορά στην προστασία του πληθυσμού, σε περιπτώσεις εμφάνισης απειλών ή/και επέλευσης κινδύνων, οποιασδήποτε φύσεως, που δημιουργούν συνθήκες έκτακτης ανάγκης.
Οι υφιστάμενοι χώροι προστασίας πληθυσμού έχουν ηλικία άνω των 60 ετών, θεωρούνται ανεπαρκείς και ακατάλληλοι για να παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια βάσει των απαιτήσεων που δημιουργήθηκαν με την επιδείνωση των ακραίων φυσικών φαινομένων λόγω της κλιματικής αλλαγής, ενώ δεν έχει ληφθεί πρόνοια για υλοποίηση σύγχρονων χώρων προστασίας, κρινόμενων ως αναντικατάστατων, πραγμάτων και αγαθών, παρά τις αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Α και του σημερινού Κ.Υ.Σ.Ε.Α που από το 1960 και μετέπειτα, υπογράμμιζαν την αναγκαιότητα διαμόρφωσης σχετικού νομοσχεδίου και τεχνικών προδιαγραφών από το εκάστοτε αρμόδιο υπουργείο.
Με το σχέδιο νόμου θεσμοθετούνται ρυθμίσεις, για την παροχή ασφάλειας και προστασίας των πολιτών σε περιπτώσεις, όπως οι παραπάνω, για τις οποίες οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν προβλέψει πριν από πολλές δεκαετίες.
Ειδικότερα το προτεινόμενο νομοσχέδιο :
– Εναρμονίζει το θεσμικό πλαίσιο της χώρας μας με τα αντίστοιχα άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
– Υλοποιεί την υποχρέωση της πολιτείας για τον καθορισμό της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα προστασίας πληθυσμού και πραγμάτων μέσω διοικητικής ιεραρχημένης δομής, μεταξύ των κρατικών και αυτοδιοικητικών οντοτήτων.
– Αναφέρεται τόσο σε νέες κτιριακές κατασκευές και υπαίθριους χώρους, όσο και σε υφιστάμενες. Δεν συμπεριλαμβάνονται στο παρόν νομοσχέδιο οι αντίστοιχες στρατιωτικές.
– Κατισχύει των διατάξεων πολεοδομικού και χωροταξικού χαρακτήρα, αλλά ευρίσκεται σε αρμονία με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στους τομείς αυτούς.
– Αποβλέπει στην υλοποίηση των απαραίτητων κατασκευών, προβλέποντας μέτρα, κίνητρα και οικονομικές ενισχύσεις. Από τις κατασκευές αυτές οι οποίες δε θα υλοποιούνταν αν δεν υπήρχε ο νόμος, το κράτος επωφελείται, αφού θα προσπορίζεται έσοδα, εφάπαξ αλλά και διαχρονικά.
– Προδιαγράφει τις απαιτήσεις υλοποίησης των κατασκευών προστασίας με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία.
– Προβλέπει τις προϋποθέσεις για τη δυνατότητα πολλαπλής χρήσης των χώρων προστασίας και κατά τη διάρκεια των περιόδων ομαλότητας για την εξυπηρέτηση καθημερινών λειτουργικών αναγκών δημόσιου και ιδιωτικού ενδιαφέροντος ώστε να μην αποτελούν νεκρούς χώρους όταν δεν είναι έκτακτη ανάγκη.
– Προωθεί τη σταδιακή υλοποίηση «Εθνικού Χάρτη Χωρικής Επικινδυνότητας» για το σύνολο της επικράτειας, προκειμένου με προληπτική διαχείριση να αποφεύγονται εκτεταμένες απώλειες και ζημιές σε έμψυχο δυναμικό και υποδομές, καθώς και ανεπανόρθωτες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, με συνέπεια τη διατάραξη της κοινωνικής και οικονομικής ζωής σε τοπικό, υπερτοπικό και εθνικό επίπεδο.
Σας καλώ να συμμετάσχετε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου νόμου, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις, μέχρι την 23η Μαΐου 2014.»
Στο παραπάνω χρονικό διάστημα, φορείς και πολίτες κατέθεσαν τις προτάσεις τους κυρίως ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του opengov.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ :
Β. Το νομοσχέδιο σχετικά με τη «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν Κατασκευές Δημοσίου Ενδιαφέροντος Προστασίας Ανθρώπων και Πραγμάτων (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.)», αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα του Υ.Π.Ε.Κ.Α. από 25 Απριλίου έως 23 Μαΐου 2014, ενώ από τον Οκτώβριο του 2013 με τη συμμετοχή επιτροπών και υπαλλήλων της Π.ΑΜ – Π.Σ.Ε.Α. / Υ.Π.Ε.Κ.Α. επιχειρείτο συνεχής αναμόρφωσή του.
Στο διάστημα αυτό πολίτες και φορείς κατέθεσαν απόψεις τόσο ηλεκτρονικά, όσο και εγγράφως. Συνολικά κατετέθησαν ηλεκτρονικά 15 σχόλια και 3 έγγραφες αναφορές για το νομοσχέδιο με πολλαπλά σχόλια έκαστη.
Τα ηλεκτρονικά σχόλια αφορούν :
3 σχόλια επί του άρθρου 1 : Αναγκαιότητα – Σκοπός
2 σχόλια επί του άρθρου 3 : Προϋποθέσεις Παρεχόμενης Ασφάλειας των Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
2 σχόλια επί του άρθρου 4 : Οργανωτική Δομή
1 σχόλιο επί του άρθρου 7 : Συγκρότηση Επιτροπής Κεντρικής Διοίκησης Ελέγχου (Ε.Κ.Δ.Ε.) / Π.Σ.Ε.Α. Υ.Π.Ε.Κ.Α.
1 σχόλιο επί του άρθρου 11 : Είδος Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. κατά σκοπό χρήσης
1 σχόλιο επί του άρθρου 15 : Διαβαθμίσεις προστασίας, τύποι Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. Κτιριακές Κατασκευές, Χωρικές Ενότητες και Ελεύθεροι Υπαίθριοι Χώροι
1 σχόλιο επί του άρθρου 22 : Υπόσκαφες Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
2 σχόλια επί του άρθρου 24 : Μέτρα, Κίνητρα και Ενισχύσεις
1 σχόλιο επί του άρθρου 25 : Εφαρμογή και τροποποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών για Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
1 σχόλιο επί του άρθρου 29 : Μεταβατικές και άλλες διατάξεις

Από την επεξεργασία και ενδελεχή μελέτη των σχολίων διαφαίνεται ότι τόσο οι πολίτες όσο και οι φορείς αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα των Κατασκευών Δημοσίου Ενδιαφέροντος Προστασίας Ανθρώπων και Πραγμάτων (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και διάκεινται θετικά στη νομοθετική πρωτοβουλία του Υ.Π.Ε.Κ.Α., που ενεργοποίησε επιτυχώς βασική υποχρέωση του παρελθόντος.
Κυριότερες απόψεις που συνέβαλαν στην τελική διαμόρφωση του νόμου θεωρούνται:
1. Το σχόλιο επί του άρθρου 1 του Σ.Ν. που αφορούσε στην §3.ι του άρθρου 4 του Π.Δ. 1125/1977 (Α’ 364) σχετικά με τις προκατασκευές Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. Από διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι στις σκανδιναβικές χώρες και ιδιαίτερα στις Φιλανδία, Σουηδία, αλλά και εκτός Ευρώπης (Η.Π.Α.), ειδικές προκατασκευές μπορούν να εξυπηρετήσουν κατά τρόπο ανάλογο με τις συμβατικές τους απαιτούμενους όρους ασφαλείας ταχύτερα και οικονομικότερα. Εν προκειμένω προσετέθη στο Ν.Σ. νέο άρθρο και συσχετίστηκε με τα προηγούμενα.
2. Σε γενικό σχόλιο (που εντάχθηκε στο άρθρο 1) αναφέρθηκε ότι τα Ρυθμιστικά Σχέδια Αθήνας και Θεσ/νίκης στα άρθρα τους σχετικά με την «Ασφάλεια και Προστασία» θα πρέπει να λάβουν υπόψη το Ν.Σ. για τις Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. με συγκεκριμένες αναφορές, επ’ αυτού για ν’ αποκτήσουν περισσότερο πρακτικό και χρηστικό χαρακτήρα, από τον σχεδόν θεωρητικό που έχουν τώρα. Η παρατήρηση εκτιμήθηκε ως χρήσιμη.
3. Το σχόλιο επί του άρθρου 24 ορθώς αναφέρεται στα δίκτυα (Reseaux) Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. σε κάθε δήμο που θα πρέπει ν’ αποτελούν αντικείμενο μελέτης με απόφαση του Δ.Σ. αυτών και να υλοποιούνται κάνοντας χρήση του άρθρου 24 (Μέτρα, Κίνητρα και Ενισχύσεις) και του άρθρου 1 που αναφέρεται ως αναγκαιότητα η πολλαπλότητα χρήσεων.
4. Παρομοίως κρίθηκε ως ορθή η παρατήρηση του σχολίου επί του άρθρου 15 §2.β, που αναφέρεται στη δυνατότητα βελτιωμένης προστασίας σε «ισχυρά σημεία του αστικού χώρου» (λιμάνια, αεροδρόμια, σιδ. σταθμοί, σταθμοί υπερ/κών λεωφορείων, μεγάλα εμπορικά κέντρα, σταθμοί μετρό, κ.λπ.), όπου συρρέουν μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες.
5. Το σχόλιο επί του άρθρου 24 που αφορούσε στη δυνατότητα συμμετοχής ιδιωτών / κατασκευαστών σε έργα Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. ή συσχετιζόμενα με αυτά, κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντικό, προκειμένου το δημόσιο συμφέρον (εννοούμενο ως προστασία ανθρώπων και πραγμάτων), να εξυπηρετηθεί γρηγορότερα και οικονομικότερα.
6. Σχόλιο επί του άρθρου 1 (και άρθρου 2 §9) αναφορικά με συγκεκριμένη ορολογία (πόλεμος και πολεμικό επεισόδιο), που τίθενται σε αμφισβήτηση, λόγω της οριοθετικής συνθετότητας που παράγεται σήμερα από συγγενείς όρους των οποίων ο μη ακριβής ορισμός τους αφήνει περιθώρια παρερμηνειών. Προωθήθηκε απάλειψη και αντικατάσταση των 2 ως άνω όρων.
7. Σχόλιο της Ε.Σ.ΑμεΑ επί του άρθρου 3 με σχετική ενημέρωση για το άρθρο 9 «Προσβασιμότητα της Σύμβασης του Ο.Η.Ε.» και προσθήκη συγκεκριμένης φράσης στο Σ.Ν. που σχετίζεται με την υποχρέωση τήρησης της κείμενης νομοθεσίας για τα ΑμεΑ στην περίπτωση κατασκευής χρηστικών για τον πληθυσμό έργων δημοσίου ενδιαφέροντος.
Άλλα αξιόλογα σχόλια αφορούσαν τα άρθρα 4, 7, 22 και 29 που έτυχαν ιδιαίτερης προσοχής.
8. Το σχόλιο επί του άρθρου 25 εκτιμήθηκε ως ιδιαίτερα ενδιαφέρον, αφού υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η διαμόρφωση της επικαιροποίησης των Τεχνικών Προδιαγραφών, Οδηγιών και Προτύπων για τις Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
9. Σχόλια επίσης παρελήφθησαν εγγράφως με παρατηρήσεις και απόψεις επί πολλών άρθρων του νομοσχεδίου μεταξύ των οποίων η διαμόρφωση του Ε.Χ.Χ.Ε. παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε. – Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – υπηρεσία Π.Σ.Ε.Α. καθώς και Γενική Γραμματεία Μεταφορών του ΥΠΟΜΕΔΙ, των μελών της Επιτροπής επικαιροποίησης Τεχνικών Προδιαγραφών των Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., κ.λπ.).
Τέλος, όλα τα σχόλια και οι παρατηρήσεις των φορέων και πολιτών ελήφθησαν υπόψη ως συμπληρώσεις, αντικαταστάσεις ή καταργήσεις λέξεων, φράσεων ή παραγράφων κατά τη διαμόρφωση του νομοσχεδίου, ενώ υιοθετήθηκαν και πολλές από τις προτάσεις και απόψεις των σχολιαστών και των φορέων.

Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης

Η Δ/νση ΠΑΜ-ΠΣΕΑ / ΥΠΕΚΑ , που επιμελήθηκε τόσο της ουσιαστικής όσο και της νομολογικής διαμόρφωσης του αναρτηθέντος νομοσχεδίου για τις Κατασκευές Δημόσιου Ενδιαφέροντος Προστασίας Ανθρώπων και Πραγμάτων (ΚΔΕΠΑΠ), ευχαριστεί τους πολίτες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και παρενέβησαν με τις παρατηρήσεις τους κατά την διαδικασία της διαβούλευσης.
Σημειώνεται ότι, το παραπάνω νομοσχέδιο θα αποτελέσει νόμο πλαίσιο, δεδομένου ότι, δεν υπάρχει άλλο προγενέστερο, ολιστικού χαρακτήρα, θεσμικό εργαλείο για το συγκεκριμένο θεματολογικό αντικείμενο, σε αντιδιαστολή με το σύνολο σχεδόν των ευρωπαϊκών χωρών.
Όσον αφορά στις παρατηρήσεις των πολιτών, δηλώνεται ότι, θα αποτελέσουν αντικείμενο λεπτομερούς επεξεργασίας και θα ληφθούν υπόψη κατά την τελική διαμόρφωση του νομοσχεδίου, η οποία θα επέλθει μετά από την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των τεχνικών προδιαγραφών Οδηγιών και Προτύπων, η οποία ενδέχεται να το επηρεάσει.

Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου νόμου «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν Κατασκευές Δημοσίου Ενδιαφέροντος Προστασίας Ανθρώπων και Πραγμάτων (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.), για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών»

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν Κατασκευές Δημοσίου Ενδιαφέροντος Προστασίας Ανθρώπων και Πραγμάτων (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.), για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών».
Υποχρέωση της πολιτείας είναι η προληπτική ενεργοποίησή της για την «προστασία του πληθυσμού», κατ’ αντιστοιχία με την «προστασία του περιβάλλοντος» ως έννοιες απολύτως συνδεόμενες μεταξύ τους, αφού η προστασία αυτού συνέχεται με εκείνη της ανθρώπινης ύπαρξης.
Το προτεινόμενο νομοσχέδιο καλύπτει θεσμικό κενό που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια σε έναν τομέα εθνικής σημασίας, που αφορά στην προστασία του πληθυσμού, σε περιπτώσεις εμφάνισης απειλών ή/και επέλευσης κινδύνων, οποιασδήποτε φύσεως, που δημιουργούν συνθήκες έκτακτης ανάγκης.
Οι υφιστάμενοι χώροι προστασίας πληθυσμού έχουν ηλικία άνω των 60 ετών, θεωρούνται ανεπαρκείς και ακατάλληλοι για να παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια βάσει των απαιτήσεων που δημιουργήθηκαν με την επιδείνωση των ακραίων φυσικών φαινομένων λόγω της κλιματικής αλλαγής, ενώ δεν έχει ληφθεί πρόνοια για υλοποίηση σύγχρονων χώρων προστασίας, κρινόμενων ως αναντικατάστατων, πραγμάτων και αγαθών, παρά τις αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Α και του σημερινού Κ.Υ.Σ.Ε.Α που από το 1960 και μετέπειτα, υπογράμμιζαν την αναγκαιότητα διαμόρφωσης σχετικού νομοσχεδίου και τεχνικών προδιαγραφών από το εκάστοτε αρμόδιο υπουργείο.
Με το σχέδιο νόμου θεσμοθετούνται ρυθμίσεις, για την παροχή ασφάλειας και προστασίας των πολιτών σε περιπτώσεις, όπως οι παραπάνω, για τις οποίες οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν προβλέψει πριν από πολλές δεκαετίες.
Ειδικότερα το προτεινόμενο νομοσχέδιο :
– Εναρμονίζει το θεσμικό πλαίσιο της χώρας μας με τα αντίστοιχα άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
– Υλοποιεί την υποχρέωση της πολιτείας για τον καθορισμό της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα προστασίας πληθυσμού και πραγμάτων μέσω διοικητικής ιεραρχημένης δομής, μεταξύ των κρατικών και αυτοδιοικητικών οντοτήτων.
– Αναφέρεται τόσο σε νέες κτιριακές κατασκευές και υπαίθριους χώρους, όσο και σε υφιστάμενες. Δεν συμπεριλαμβάνονται στο παρόν νομοσχέδιο οι αντίστοιχες στρατιωτικές.
– Κατισχύει των διατάξεων πολεοδομικού και χωροταξικού χαρακτήρα, αλλά ευρίσκεται σε αρμονία με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στους τομείς αυτούς.
– Αποβλέπει στην υλοποίηση των απαραίτητων κατασκευών, προβλέποντας μέτρα, κίνητρα και οικονομικές ενισχύσεις. Από τις κατασκευές αυτές οι οποίες δε θα υλοποιούνταν αν δεν υπήρχε ο νόμος, το κράτος επωφελείται, αφού θα προσπορίζεται έσοδα, εφάπαξ αλλά και διαχρονικά.
– Προδιαγράφει τις απαιτήσεις υλοποίησης των κατασκευών προστασίας με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία.
– Προβλέπει τις προϋποθέσεις για τη δυνατότητα πολλαπλής χρήσης των χώρων προστασίας και κατά τη διάρκεια των περιόδων ομαλότητας για την εξυπηρέτηση καθημερινών λειτουργικών αναγκών δημόσιου και ιδιωτικού ενδιαφέροντος ώστε να μην αποτελούν νεκρούς χώρους όταν δεν είναι έκτακτη ανάγκη.
– Προωθεί τη σταδιακή υλοποίηση «Εθνικού Χάρτη Χωρικής Επικινδυνότητας» για το σύνολο της επικράτειας, προκειμένου με προληπτική διαχείριση να αποφεύγονται εκτεταμένες απώλειες και ζημιές σε έμψυχο δυναμικό και υποδομές, καθώς και ανεπανόρθωτες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, με συνέπεια τη διατάραξη της κοινωνικής και οικονομικής ζωής σε τοπικό, υπερτοπικό και εθνικό επίπεδο

Σας καλώ να συμμετάσχετε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου νόμου, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις, μέχρι την 23η Μαΐου 2014.

Σας ευχαριστώ,

Γιάννης Μανιάτης
Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής