Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Η διαβούλευσή σας ολοκληρώθηκε.

Δημόσια Διαβούλευση για την ΚΥΑ «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ), του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012».

Με την παρούσα ΚΥΑ θεσπίζονται κανόνες, μέτρα και διαδικασίες για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο της κοινοτικής οδηγίας 2012/19/ΕΕ και παράλληλα της αναθεώρησης της μέχρι σήμερα υφιστάμενης σχετικής νομοθεσίας (Π.Δ. 117/2004), όπως ισχύει. Σκοπός είναι να συμβάλει στην αειφόρο παραγωγή και κατανάλωση, κατά πρώτη προτεραιότητα με την πρόληψη της παραγωγής ΑΗΗΕ και, επιπροσθέτως, με την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης των εν λόγω αποβλήτων, ώστε να μειωθεί η ποσότητα των αποβλήτων προς τελική διάθεση και να υποβοηθηθεί η αποδοτική χρήση των πόρων και η ανάκτηση πολύτιμων δευτερογενών πρώτων υλών. Παράλληλα, επιδιώκεται η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των φορέων που εμπλέκονται στον κύκλο ζωής του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, δηλαδή παραγωγών, διανομέων και καταναλωτών, ιδίως όσων μετέχουν άμεσα στη συλλογή και επεξεργασία ΑΗΗΕ. Τέλος, στόχος είναι επίσης η εξειδίκευση της εφαρμογής της αρχής της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, ώστε να επιτυγχάνεται με πιο αποδοτικό τρόπο η προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας σύμφωνα με το πλαίσιο των αρχών και των απαιτήσεων του ν.2939/2001 και του ν.4042/2012.
Πέραν της καθεαυτό ενσωμάτωσης της οδηγίας, με την εν λόγω ΚΥΑ αποσκοπείται ειδικότερα: α) η υπέρβαση των μέχρι σήμερα δυσλειτουργιών σε διοικητικό και οργανωτικό επίπεδο, η απλούστευση διαδικασιών και η θέσπιση πιο ευέλικτων θεσμικών εργαλείων ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι συλλογής και ανάκτησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης και β) η αποσαφήνιση της λειτουργίας των υφιστάμενων και των νέων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, η διενέργεια των απαιτούμενων επιθεωρήσεων για την εφαρμογή της ΚΥΑ, η πρόβλεψη αποτρεπτικών και αναλογικών κυρώσεων στους παραβάτες, ώστε να αναδεικνύεται στην εθνική έννομη τάξη η εφαρμογή της αρχής της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού.
Λόγω της σοβαρότητας του θέματος κρίθηκε αναγκαία η ηλεκτρονική ανάρτηση του σχεδίου ΚΥΑ για διαβούλευση, ώστε να αντληθούν χρήσιμα σχόλια τα οποία θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην τελική επεξεργασία του.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 4 Απριλίου.