Δημόσια Διαβούλευση : Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την Τροποποίηση του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ)

Φίλες και φίλοι,
Σας καλωσορίζω στον ηλεκτρονικό χώρο που φιλοξενεί τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την τροποποίηση του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.)

Ο Κανονισμός αυτός αποτελεί το κυριότερο εργαλείο για την εφαρμογή της πολιτικής του ΥΠΕΚΑ σε θέματα ορθολογικής δραστηριότητας, ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και περιοίκων και προστασίας του περιβάλλοντος, στον τομέα της έρευνας και αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της χώρας

Με το προτεινόμενο σχέδιο επιτυγχάνονται τα εξής:

1.Εναρμονίζονται οι διατάξεις του Κανονισμού με τις αντίστοιχες προβλέψεις των σχετικών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ενιαίο πλέον κείμενο. Δεδομένης της έκτασης και της πολυπλοκότητας της σχετικής νομοθεσίας, καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια να ενσωματωθούν στο κείμενο του Κανονισμού τα βασικά σημεία και το πνεύμα της νομοθεσίας αυτής, ενώ για τις υπόλοιπες λεπτομέρειες γίνεται παραπομπή στους οικείους νόμους και προεδρικά διατάγματα, προκειμένου το μέγεθος του κειμένου του Κανονισμού να διατηρηθεί σε αποδεκτό επίπεδο ώστε να παραμείνει απλός, κατανοητός, εύχρηστος και λειτουργικός για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες. Για τον σκοπό αυτό στο τέλος του κειμένου, έχουν προσαρτηθεί σε παράρτημα υπόδειγμα εγγράφου ασφάλειας και υγείας, οδηγίες για την εκτίμηση επαγγελματικών κινδύνων καθώς και υπόδειγμα βιβλίου διακίνησης εκρηκτικών.

2.Εκσυγχρονίζονται πολλές διατάξεις ώστε να ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές εξελίξεις, όπως π.χ. στην περίπτωση των εκρηκτικών υλών, ή υιοθετούνται νέα αυστηρότερα και πλέον ολοκληρωμένα πρότυπα, όπως π.χ. στην περίπτωση της προστασίας από τις δονήσεις.

3. Πέραν των θεμάτων ορθολογικής και αειφόρου αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου και ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και περιοίκων, στο προτεινόμενο σχέδιο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και διαχείρισης των εξορυκτικών αποβλήτων με όρους βιώσιμης ανάπτυξης.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 15 – 10- 2010.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις πολύτιμες απόψεις και τη συμμετοχή σας,

Γιάννης Μανιάτης
Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής