Δημόσια Διαβούλευση με Θέμα «Εξειδίκευση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες στην Ελληνική πραγματικότητα – Διαμόρφωση εθνικής πολιτικής»

Φίλες και φίλοι

Σας καλωσορίζω στον ηλεκτρονικό χώρο που φιλοξενεί τη δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της Ομάδας Εργασίας  με αντικείμενο την εξειδίκευση της πρωτοβουλίας της Επιτροπής της Ε.Ε. για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες (Ο.Π.Υ.) στην Ελληνική πραγματικότητα και την διαμόρφωση αντίστοιχης, εθνικής πολιτικής.

Η Επιτροπή της Ε.Ε. με την υπ’ αριθ. COM2008/699 Ανακοίνωσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών με θέμα « Πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες – Κάλυψη των ουσιωδών αναγκών μας για ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη»  τονίζει ότι:

Η διασφάλιση αξιόπιστης και χωρίς στρεβλώσεις πρόσβασης στις ορυκτές πρώτες ύλες καθίσταται με αυξανόμενο ρυθμό ένας σημαντικός παράγοντας για την ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. και ως εκ τούτου κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία των στόχων του Συμφώνου της Λισσαβώνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Για τον σκοπό αυτό προτείνονται οι παρακάτω  τρεις πυλώνες  στρατηγικής:

1. Διασφάλιση της πρόσβασης στις πρώτες ύλες από τις διεθνείς αγορές υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τους υπόλοιπους βιομηχανικούς ανταγωνιστές της Ε.Ε.

2. Θέσπιση κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου εντός της Ε.Ε. και δημιουργία πανευρωπαϊκής  βάσης γεωλογικών δεδομένων, προκειμένου να προωθηθεί η βιώσιμη παροχή των πρώτων υλών από τα  κοιτάσματα ορυκτών πρώτων υλών που ευρίσκονται στο έδαφος της Ε.Ε.

3. Προώθηση της συνολικής αποδοτικότητας  στη χρήση των  ορυκτών πόρων και προώθηση της ανακύκλωσης για να μειωθεί τόσο η κατανάλωση πρωτογενών πρώτων υλών από την Ε.Ε. όσο και η αντίστοιχη εξάρτηση από εισαγωγές

Επιπλέον, η Επιτροπή συστήνει ως ενέργεια προτεραιότητας τον καθορισμό των πρώτων υλών με κρίσιμη (στρατηγική) σημασία για την ΕΕ και, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους  κοινωνικούς εταίρους, να καταρτισθεί κοινός κατάλογος αυτών δεδομένου ότι προκαταρκτική αξιολόγηση έδειξε υψηλή ευαισθησία των οικονομιών της ΕΕ σε διάφορες πρώτες ύλες.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της ανωτέρω πρωτοβουλίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε δύο αναφορές (reports). Η πρώτη είχε ως αντικείμενο τις βέλτιστες πρακτικές στα Κράτη- Μέλη σε θέματα χρήσεων γης, αδειοδότησης εξορυκτικών δραστηριοτήτων και διάχυσης της γεωλογικής πληροφορίας (exchanging  best practice on land use planning, permitting and geological knowledge sharing). Η δεύτερη αναφορά, είχε ως αντικείμενο τον καθορισμό των κρίσιμων ορυκτών πρώτων υλών για την Ε.Ε. (Critical raw materials for the E.U.) Στο ίδιο πλαίσιο, εκδόθηκε και ένας οδηγός αναφορικά με την εξόρυξη μη ενεργειακών ορυκτών πρώτων υλών σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000 (Non Energy Mineral Extraction and Natura 2000 Guidance Document)

Προκειμένου να εξειδικευθεί η ανωτέρω Πρωτοβουλία  στην ελληνική πραγματικότητα, από τις 18-02-2011 συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας από στελέχη του ΥΠΕΚΑ, εκπροσώπους των Ι.Γ.Μ.Ε, Τ.Ε.Ε, ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, με αντικείμενο την υποβολή εισήγησης σχετικά με την εξειδίκευση της εν λόγω πρωτοβουλίας στην Ελληνική πραγματικότητα και την διαμόρφωση πλαισίου αντίστοιχης εθνικής πολιτικής.

Η ομάδα εργασίας υπέβαλε την εισήγηση που ακολουθεί, η οποία τίθεται σε δημόσια διαβούλευση προκειμένου, μετά τον εμπλουτισμό της και με τις απόψεις που θα διατυπωθούν κατά την διαβούλευση, να αποτελέσει την βάση για την λήξη σχετικών πολιτικών αποφάσεων αναφορικά με τη χάραξη της μεταλλευτικής πολιτικής της Χώρας.

Σας ευχαριστώ προκαταβολικά για τις πολύτιμες απόψεις και τη συμμετοχή σας στη διαβούλευση.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Ο Υφυπουργός

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Ι. Μανιάτης