Άρθρο 01: Ορισμοί

• Βιομάζα: το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και υπολειμμάτων (residues) βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη δασοκομία και τους συναφείς κλάδους βιομηχανικών δραστηριοτήτων (related industries), συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών και των αστικών αποβλήτων και απορριμμάτων (industrial and municipal waste).

• Βιοκαύσιμα: τα υγρά ή αέρια καύσιμα κίνησης (for transport), τα οποία παράγονται από βιομάζα.

Για τους σκοπούς του Παραρτήματος αυτού, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι ορισμοί:

• Βιοντίζελ (πετρέλαιο βιολογικής προέλευσης): Οι μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (ΜΛΟ- FAME) που παράγονται από βιομάζα, για χρήση ως βιοκαύσιμο.

• Βιοαιθανόλη: Η αιθανόλη που παράγεται από βιομάζα, για χρήση ως βιοκαύσιμο.