Άρθρο 58 Έκδοση και αποστολή εγγράφων διοικητικής εκτέλεσης μέσω υπηρεσίας διαλειτουργικότητας

1. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η αποστολή χρηματικού καταλόγου από την αρχή που απέκτησε τον νόμιμο τίτλο προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατά την παρ. 5 του άρθρου 2 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190), καθώς και Ατομικών Φύλλων Έκπτωσης ήδη βεβαιωθέντων εσόδων, πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
2. Εντός της προθεσμίας της παρ. 1, οι φορείς του δημόσιου τομέα και τρίτοι της περ. Α του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Α. 1209/2.9.2021 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β΄ 4053), πιστοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης αυτής.