Άρθρο 14 Εφαρμογή του κανόνα υποφορολογημένων κερδών στη δικαιοδοσία της τελικής μητρικής οντότητας (άρθρο 13 Οδηγίας 2022/2523)

1. Όταν η τελική μητρική οντότητα ενός ομίλου ΠΕ είναι εγκατεστημένη στη δικαιοδοσία τρίτης χώρας με χαμηλή φορολογία, οι συνιστώσες οντότητες που είναι εγκατεστημένες στην ημεδαπή υπόκεινται σε συμπληρωματικό φόρο βάσει του Κ.Υ.Κ. που κατανέμεται στην ημεδαπή για το οικονομικό έτος σύμφωνα με το άρθρο 15. Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όταν η τελική μητρική οντότητα στη δικαιοδοσία τρίτης χώρας με χαμηλή φορολογία υπόκειται σε ενδεδειγμένο Κ.Σ.Ε. όσον αφορά την ίδια και τις οικείες συνιστώσες οντότητες με χαμηλή φορολόγηση που είναι εγκατεστημένες στην εν λόγω δικαιοδοσία.
2. Οι συνιστώσες οντότητες που είναι επενδυτικές οντότητες δεν υπόκεινται στην παρ. 1.