Άρθρο 28 Υπολογισμός του συμπληρωματικού φόρου (άρθρο 27 Οδηγίας 2022/2523)

1. Όταν σε ένα οικονομικό έτος ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής μιας δικαιοδοσίας, στην οποία είναι εγκατεστημένες οι συνιστώσες οντότητες, είναι χαμηλότερος από τον ελάχιστο φορολογικό συντελεστή ή προκύπτει πρόσθετος συμπληρωματικός φόρος του άρθρου 30, ο όμιλος ΠΕ ή ο εγχώριος όμιλος μεγάλης κλίμακας υπολογίζει τον συμπληρωματικό ή τον πρόσθετο συμπληρωματικό φόρο χωριστά για καθεμία από τις συνιστώσες οντότητές του με αποδεκτό εισόδημα που περιλαμβάνεται στον υπολογισμό του καθαρού αποδεκτού εισοδήματος της εν λόγω δικαιοδοσίας. Ο συμπληρωματικός φόρος υπολογίζεται σε βάση δικαιοδοσίας.
2. Το ποσοστό συμπληρωματικού φόρου για μια δικαιοδοσία για ένα οικονομικό έτος είναι η θετική διαφορά σε ποσοστιαίες μονάδες που υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Ποσοστό συμπληρωματικού φόρου=ελάχιστος φορολογικός συντελεστής-πραγματικός φορολογικός συντελεστής,

όπου ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής είναι ο συντελεστής που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 27.
3. Ο συμπληρωματικός φόρος για μια δικαιοδοσία για ένα οικονομικό έτος είναι το θετικό ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
Συμπληρωματικός φόρος για μια δικαιοδοσία = (ποσοστό συμπληρωματικού φόρου x πλεονάζον κέρδος) + πρόσθετος συμπληρωματικός φόρος – πληρωτέος ενδεδειγμένος εγχώριος συμπληρωματικός φόρος,
όπου:
α) ο πρόσθετος συμπληρωματικός φόρος είναι το ποσό του φόρου που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 30 για το οικονομικό έτος αναφοράς,
β) ο πληρωτέος ενδεδειγμένος εγχώριος συμπληρωματικός φόρος είναι το ποσό του φόρου για το αντίστοιχο οικονομικό έτος αναφοράς που αφορά στη δικαιοδοσία, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2523 ή βάσει ενδεδειγμένου εγχώριου συμπληρωματικού φόρου δικαιοδοσίας τρίτης χώρας.
4. Το πλεονάζον κέρδος για τη δικαιοδοσία για το οικονομικό έτος που αναφέρεται στην παρ. 3 είναι το θετικό ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
Πλεονάζον κέρδος = καθαρό αποδεκτό εισόδημα – εξαίρεση εισοδήματος επί της ουσίας,
όπου:
α) το καθαρό αποδεκτό εισόδημα είναι το εισόδημα που προσδιορίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 για τη δικαιοδοσία,
β) η εξαίρεση εισοδήματος επί της ουσίας είναι το ποσό που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 29 για τη δικαιοδοσία.
5. Ο συμπληρωματικός φόρος συνιστώσας οντότητας για το τρέχον οικονομικό έτος υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Συμπληρωματικός φόρος συνιστώσας οντότητας =συμπληρωματικός φόρος για μια δικαιοδοσία x (αποδεκτό εισόδημα της συνιστώσας οντότητας)/(συνολικό αποδεκτό εισόδημα όλων των συνιστωσών οντοτήτων)

όπου:
α) το αποδεκτό εισόδημα της συνιστώσας οντότητας σε μία δικαιοδοσία για ένα οικονομικό έτος είναι το εισόδημα που προσδιορίζεται σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ’,
β) το συνολικό αποδεκτό εισόδημα όλων των συνιστωσών οντοτήτων σε μια δικαιοδοσία για ένα οικονομικό έτος είναι το άθροισμα των αποδεκτών εισοδημάτων όλων των συνιστωσών οντοτήτων που βρίσκονται στη δικαιοδοσία για το οικονομικό έτος.
6. Αν ο συμπληρωματικός φόρος δικαιοδοσίας προκύπτει από επανυπολογισμό σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 30 και δεν υπάρχει καθαρό αποδεκτό εισόδημα στη δικαιοδοσία για το οικονομικό έτος, ο συμπληρωματικός φόρος κατανέμεται σε κάθε συνιστώσα οντότητα χρησιμοποιώντας τον τύπο που ορίζεται στην παρ. 5 του παρόντος, με βάση το αποδεκτό εισόδημα των συνιστωσών οντοτήτων κατά τα οικονομικά έτη για τα οποία διενεργούνται οι επανυπολογισμοί σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 30.
7. Ο συμπληρωματικός φόρος κάθε συνιστώσας οντότητας χωρίς εθνικότητα υπολογίζεται, για κάθε οικονομικό έτος, χωριστά από τον συμπληρωματικό φόρο όλων των άλλων συνιστωσών οντοτήτων.