ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ Άρθρο 27 Προσδιορισμός του πραγματικού φορολογικού συντελεστή (άρθρο 26 Οδηγίας 2022/2523)

1. Ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής ενός ομίλου ΠΕ ή εγχώριου ομίλου μεγάλης κλίμακας υπολογίζεται, για κάθε οικονομικό έτος και για κάθε δικαιοδοσία, αν υπάρχει καθαρό αποδεκτό εισόδημα στη δικαιοδοσία, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
Πραγματικός φορολογικός συντελεστής= (αναπροσαρμοσμένοι καλυπτόμενοι φόροι των συνιστωσών οντοτήτων στην δικαιοδοσία )/(καθαρό αποδεκτό εισόδημα των συνιστωσών οντοτήτων στην δικαιοδοσία )
όπου οι αναπροσαρμοσμένοι καλυπτόμενοι φόροι των συνιστωσών οντοτήτων είναι το άθροισμα των αναπροσαρμοσμένων καλυπτόμενων φόρων όλων των συνιστωσών οντοτήτων που βρίσκονται στη δικαιοδοσία, οι οποίοι προσδιορίζονται σύμφωνα με το Κεφάλαιο Δ.
2. Το καθαρό αποδεκτό εισόδημα ή ζημία των συνιστωσών οντοτήτων στη δικαιοδοσία για ένα οικονομικό έτος προσδιορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
καθαρό αποδεκτό εισόδημα ή ζημία = αποδεκτό εισόδημα των συνιστωσών οντοτήτων – αποδεκτές ζημίες των συνιστωσών οντοτήτων,
όπου:
α) το αποδεκτό εισόδημα των συνιστωσών οντοτήτων είναι το θετικό άθροισμα των αποδεκτών εισοδημάτων όλων των συνιστωσών οντοτήτων που βρίσκονται στη δικαιοδοσία που προσδιορίζεται σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ’,
β) οι αποδεκτές ζημίες των συνιστωσών οντοτήτων είναι το άθροισμα των αποδεκτών ζημιών όλων των συνιστωσών οντοτήτων που βρίσκονται στη δικαιοδοσία που προσδιορίζεται σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ΄.
3. Οι αναπροσαρμοσμένοι καλυπτόμενοι φόροι και το αποδεκτό εισόδημα ή ζημία των συνιστωσών οντοτήτων που είναι επενδυτικές οντότητες εξαιρούνται από τον υπολογισμό του πραγματικού φορολογικού συντελεστή σύμφωνα με την παρ. 1 και τον υπολογισμό του καθαρού αποδεκτού εισοδήματος σύμφωνα με την παρ. 2.
4. Ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής κάθε συνιστώσας οντότητας χωρίς εθνικότητα υπολογίζεται, για κάθε οικονομικό έτος, χωριστά από τον πραγματικό φορολογικό συντελεστή όλων των άλλων συνιστωσών οντοτήτων.