Άρθρο 26 – Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών

1. Το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΝΑΤ, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 1η/2ου/2015, υπάγεται σε ρύθμιση, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη προς την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Φορέα. Η αίτηση για υπαγωγή προς τον οικείο φορέα ασφάλισης, υποβάλλεται μέχρι την 30η/4ου/2015. Στην παρούσα ρύθμιση δύναται να υπαχθούν μετά από αίτησή τους, οφειλέτες που έχουν ήδη υπαχθεί σε υφιστάμενες ρυθμίσεις.
2. Για φυσικά πρόσωπα που έχουν διακόψει την επαγγελματική δραστηριότητά τους καθώς και για ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ που ασκούν το ελεύθερο επάγγελμα, σε περίπτωση αποδεδειγμένου μηδενικού εισοδήματος κατά το έτος χρήσης 2014, μη συμπεριλαμβανομένων επιδομάτων ανεργίας και προνοιακών παροχών, αναστέλλεται μετά από αίτησή τους το σύνολο των εισπρακτικών μέτρων και διώξεων κατά του οφειλέτη για περίοδο 12 μηνών, μετά την πάροδο των οποίων υπάγεται στη ρύθμιση της παρ.1, με αίτηση που υποβάλλεται προς τον οικείο φορέα ασφάλισης μέχρι την 31η /3ου/2016.
3. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από την 1η/02ου/2015 και εφεξής.
4. Η ρύθμιση του ποσού της οφειλής, γίνεται μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις. Σε κάθε περίπτωση το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης για τις ρυθμιζόμενες ασφαλιστικές οφειλές, δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 50 ευρώ.
5. Το σύνολο της οφειλής που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση (κύρια οφειλή και προσαυξήσεις) κεφαλαιοποιείται τον προηγούμενο της ρύθμισης μήνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2. Όταν το ύψος της οφειλής είναι άνω των 5.000 ευρώ, αυτή προσαυξάνεται εφεξής με 0,25 % μηνιαίως, χωρίς οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση, επιβάρυνση ή ποινή. Για ύψος οφειλής έως 5.000 ευρώ δεν επιβάλλεται μηνιαία προσαύξηση. Στους οφειλέτες που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση χορηγείται έκπτωση επί των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών, εξαιρουμένων των αυτοτελών προστίμων, ως ακολούθως:
i. Εφάπαξ καταβολή οφειλής, έκπτωση 100%.
ii. Ρύθμιση έως 50 δόσεις, έκπτωση 70%.
iii. Ρύθμιση από 51 έως 100 δόσεις, έκπτωση 50%.
6. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση δύναται να υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες ή ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.
7. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την επίδοση της απόφασης υπαγωγής στον οφειλέτη. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ποσό της κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση.
8. Ειδικότερα, το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ, των Ν.Π.Δ.Δ. του Δημοσίου, Α.Ε. του Δημοσίου μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, καθώς και των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, καθώς και ΝΠΙΔ του δημοσίου και των ΟΤΑ που επιδιώκουν κοινωφελείς και άλλους δημόσιους σκοπούς που περιλαμβάνονται στο Επικαιροποιημένο Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του ν. 1892/90, όπως ισχύει καθώς και των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κοινοπραξιών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Κεντρικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 1η/2ου/2015, κεφαλαιοποιείται την 31η/12ου/2014 και ρυθμίζεται κατόπιν αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες, έως 150 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση 50% επί των προσαυξήσεων και προσθέτων τελών. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από την 1η/2ου/2015.
9. Οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στον προσωρινό διακανονισμό του άρθρου 48 του Ν. 3943/2011 όπως αυτός ισχύει και τηρούν τους όρους αυτού, και εφόσον το υπόλοιπο ύψος της οφειλής τους είναι άνω των 15.000 ευρώ, εντάσσονται αυτοδίκαια για το υπόλοιπο της οφειλής στην παρούσα ρύθμιση σε 100 δόσεις, εκτός αν με αίτησή τους που υποβάλλεται μέχρι 30/4/2015 ζητήσουν την υπαγωγή σε μικρότερο αριθμό δόσεων.
10. Στην παρούσα ρύθμιση δύναται να υπαχθούν μετά από αίτησή τους και οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που αφορούν επιστροφές παροχών και ενοίκια ακινήτων, συνολικού ύψους έως 500.000 ευρώ.
11. Αρμόδια όργανα για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση είναι:
α) Για το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.: Οι διευθυντές των οικείων περιφερειακών ή τοπικών υποκαταστημάτων ή οι διευθυντές των περιφερειακών ΚΕΑΟ.
β) Για τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς: Ο αρμόδιος διευθυντής του οικείου φορέα ή οι διευθυντές ή προϊστάμενοι των περιφερειακών ή λοιπών τοπικών μονάδων.
γ) Οποιαδήποτε άλλη οργανική μονάδα του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης καθοριστεί με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ή όπως θα ονομαστεί στο υπό έκδοση ΠΔ).
12. Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 63 του ν.3996/2011 ( Α’170), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Το μέτρο της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων που έχει επιβληθεί στους οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη διασφάλιση των απαιτήσεων του Ιδρύματος αίρεται με την υπαγωγή του οφειλέτη σε καθεστώς ρύθμισης, κατόπιν σχετικού αιτήματος.
Αποδιδόμενα ποσά από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων που είχαν επιβληθεί πριν την υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης, λαμβάνονται υπόψη για την υπαγωγή στη ρύθμιση και την κάλυψη τρεχουσών δόσεων της ρύθμισης».
13. Η αίτηση του οφειλέτη υποβάλλεται άπαξ στην παρούσα ρύθμιση, η δε ρύθμιση απόλλυται σε περίπτωση:
α. καθυστέρησης πέραν του ενός μηνός, μίας δόσης της ρύθμισης ανά 12μηνο προγράμματος ρύθμισης,
β. μη καταβολής τρεχουσών εισφορών.
14. Η απώλεια της ρύθμισης, έχει ως συνέπεια για το σύνολο της οφειλής:
α) την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,
β) την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων,
γ) την επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.
15. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής και καταβάλλονται οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές:
α. Χορηγείται στους υπόχρεους μηνιαίο πιστοποιητικό οφειλής, στο οποίο πιστοποιείται και το υπολειπόμενο ποσό οφειλής και το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας. Για τις επιχειρήσεις του εδαφίου ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, που θα υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης με τις διατάξεις της παρούσας και είναι συνεπείς με τους όρους αυτών, θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής, για την είσπραξη λογαριασμών δημοσίου έργου, χωρίς παρακράτηση, εφόσον το έργο για το οποίο χορηγείται το πιστοποιητικό δεν οφείλει τρέχουσες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής του έργου θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής με παρακράτηση, τη συνολική οφειλή του έργου.
β. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α’ 136), όπως ισχύει σήμερα και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της διακόπτεται.
γ. Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων εφόσον έχει πληρωθεί η πρώτη δόση. Αν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
δ. Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν.2556/1997 (Α’ 270).
16. Οφειλέτες που εκπίπτουν της παρούσας ρύθμισης δύναται να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.1, της παραγράφου ΙΑ΄του Ν.4152/2013.
17. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας.

 • 14 Μαρτίου 2015, 22:02 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Για τον χώρο-κλάδο των μηχανικών ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ:

  1ον) ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΡΘΡΟ μείωση των ΑΠΙΘΑΝΩΝ εισφορών ενδεικτικά μηχανικός με 19 έτη ασφάλισης τωρα πληρώνει περίπου 425€ ΤΟΝ ΜΗΝΑ = 5.100€ ΤΟ ΕΤΟΣ !!!!

  2ον) ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΡΘΡΟ κατάργηση των ληστρικών αυξήσεων που επιβλήθηκαν με το Μεσοπρόθεσμό ενδεικτικά ο ίδιος μηχανικός θα πληρώνει περίπου 760€ ΤΟΝ ΜΗΝΑ = 9.120€ ΤΟ ΕΤΟΣ !!!!!

  3ον) ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΡΘΡΟ η επιλογή μικρότερης ασφαλιστικής κατηγορίας που προβλεπόταν για τον ΟΑΕΕ και φτάνει μέχρι και τρείς κατηγορίες κάτω.

  4ον) ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΡΘΡΟ οποιαδήποτε αναφορά στον απαράδεκτο μηχανισμό του ΚΕΑΟ, το οποίο θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείται προς εξόντωση των ασφαλισμένων, οποιαδήποτε αναφορά στην ασφαλιστική ενημερότητα που οδηγεί εκτός επαγγέλματος τις πιο αδύναμες κατηγορίες συναδέλφων
  5ον) ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ταμείο ανεργίας γαι τους μηχανικούς ενώ πληρώνουμε την ειφορά υπέρ ανέργων

  Πιστεύω ότι ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΥΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΑ ΒΡΕΙ ΑΜΕΣΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

 • 14 Μαρτίου 2015, 22:53 | Γεωργία

  Άλλο παράδειγμα ακόμα καλύτερο – μηχανικός, ασφαλισμένος στο ΤΣΜΕΔΕ:
  Εισοδήματα: Μηδενικό το 2014, 4.000 το 2013, 8.000 το 2012 (λογικό λόγω κρίσης).
  Εισφορές ετησίως: 5.000 το 2014, 4.000 το 2013, 4.000 το 2012.
  Α, ξέχασα και 6.000 το 2015 (με την υποχρεωτική αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας) μετά την απίστευτη αύξηση εισφορών που μας επιβλήθηκε με τους μνημονιακούς νόμους (εκκρεμούν και τα αναδρομικά από το 2011…)
  Και χωρίς να υπολογίζω τέλος επιτηδεύματος, ΕΝΦΙΑ, κ.λ.π.. Το κράτος απαιτεί να πληρώσω περισσότερα από όσα έχω βγάλει!

  Πώς μπορεί να ζήσει έτσι κάποιος και να πληρώνει και τα τρέχοντα????

  Θα μεριμνήσετε επιτέλους και για τους άνεργους και υποαπασχολούμενους μηχανικούς που πληρώνουν για τον ΟΑΕΔ, αλλά επίδομα ποτέ δεν παίρνουν?
  Που δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αλλά τους χρεώνεται με τόκους?
  Που σε ένα πλεονασματικό ταμείο χρεώνονται με παράλογες αυξήσεις για να χρησιμοποιεί το κράτος τα αποθεματικά του ταμείου τους?
  Που αν δεν έχουν να πληρώσουν για να έχουν ασφαλιστική ενημερότητα δε μπορούν να δουλέψουν?

  Βάλτε επιτέλους ένα τέλος σε αυτό το φαύλο κύκλο!!!!
  Μη υποχρέωση καταβολής εισφορών για μηδενικά-χαμηλά εισοδήματα.
  Μειώσεις εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες (και όχι μόνο για τους εργοδότες).
  Λογικοί διακανονισμοί με αποσύνδεση από την υποχρέωση πληρωμής των τρεχουσών εισφορών και ανάλογα με τα εισοδήματα.
  Διαγραφή χρεών σε όσους δεν είχαν επαρκές εισόδημα τα προηγούμενα χρόνια.
  Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους χωρίς προϋποθέσεις.
  Επίδομα ανεργίας για τους άνεργους-υποαπασχολούμενους.

 • 14 Μαρτίου 2015, 22:05 | Μαρία Αντωνοπούλου

  Κύριοι,
  στην τροπολογία που είχατε καταθέσει στην Βουλή σαν αντιπολίτευση, είχατε ορίσει ποσοστό 20% του εισοδήματος για όσους χρωστούν μόνο στο δημόσιο και 30% του εισοδήματος για όσους χρωστούν και στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό θα διευκόλυνε αρκετούς να ρυθμίσουν τα χρέη τους και να είναι δυνατόν να ανταπεξέλθουν – με δυσκολία και πάλι – στα καθημερινά ανελαστικά έξοδα (ενοίκιο, ΔΕΗ, Νερό, φαγητό, ντύσιμο). Το παρόν όμως νομοσχέδιο και με τις οφειλές που υπάρχουν δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί. Οχι γιατί δεν θέλουμε, αλλά γιατί δεν μπορούμε.
  Αν λοιπόν η επιδίωξη δεν είναι η εξόντωση του ελεύθερου επαγγελματία θα πρέπει να βρεθεί μια άλλη λύση.
  Μια λύση λογική θα ήταν:
  1. Επαναπροσδιορισμός του χρέους.
  2. Διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων.
  3. Διαγραφή των ιαρτοφαρμακευτικών που δεν έχουν παρασχεθεί. Πολλοί από εμάς έχουν πληρώσει νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη το διάστημα που ηταν ανασφάλιστοι από την τσέπη τους. Δεν είναι παράλογο να τα ζητάει το ταμείο και μάλιστα έντοκα και με προσαυξήσεις;
  4. Απεμπλοκή της διευθέτησης των παλιών χρεών με τις τρέχουσες εισφορές
  5. Να υπολογίζονται οι εισφορές απο δω και στο εξής με ποσοστό επί του τζίρου.
  6. Να υπάρξει ειδική μέριμνα γι αυτούς που είναι κοντά στη σύνταξη ή δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν λόγω χρεών.

 • 14 Μαρτίου 2015, 22:50 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΠΟΥΣΑΙΟΣ

  Έχω ΕΠΟΧΙΚΗ επιχείρηση (εστιατόριο) από το 1986 σε νησί των Κυκλάδων με πληθυσμό κάτω από 3000 κατοίκους. Γράφτηκα στον ΟΑΕΕ από το 1987, όταν η ασφάλιση εκεί ήταν ακόμη ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ και μέχρι πριν 3 χρόνια δεν είχα καθυστερήσει ούτε μια μέρα τις εισφορές μου. Σήμερα μετά την πολύ μεγάλη πτώση του εισοδήματος μου και με εισφορά, εδώ και χρόνια, 890 ευρώ το δίμηνο για 12 μήνες και ενώ δουλεύω μόνο 4 μήνες (Ιουν. Ιουλ. Αυγ. Σεπ) αδυνατώ να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις μου.
  Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας εμείς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρακαλούμε :
  1) ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΕΙ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ από τη ρύθμιση. Αν είχαμε να πληρώσουμε τα τρέχοντα, δεν θα χρωστούσαμε. Ακόμη και σε χαμηλότερη ασφαλ. κλάση δηλαδή
  περίπου 370 ευρώ το μήνα συν 170 η δόση = 540 το μήνα = 1080 το δίμηνο είναι αδύνατο να μπορέσουμε να το πληρώνουμε.
  2) ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, για όσο χρονικό διάστημα ο ΟΑΕΕ δεν μας θεωρούσε το βιβλιάριο ασθενείας. Νομίζω είναι ΑΔΙΚΟ, ΠΑΡΑΝΟΜΟ και ΑΝΗΘΙΚΟ να πρέπει να πληρώσουμε παροχές και μάλιστα με πρόστιμα και προσαυξήσεις που ο ΟΑΕΕ ΠΟΤΕ δεν μας παρείχε.
  3)ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, ώστε να πληρώνουμε ένα μικρότερο ποσό και να μην δημιουργηθούν τεράστια χρέη πάλι.
  4)ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ περισσότερο από 3 χαμηλότερες, τουλάχιστον για το διάστημα που υπάρχει η οικονομική κρίση και μέχρι να ανακάμψει κάπως η οικονομία και τα εισοδήματά μας.
  5)ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ Η ΤΟ ΠΟΛΥ ΓΙΑ 4 ΚΑΙ ΟΧΙ 8, όπως άδικα σε σχέση με το ΙΚΑ ισχύει σήμερα.
  Παρακαλούμε λάβετε υπόψη αυτά που σας ζητάμε. Θέλουμε να πληρώσουμε αλλά δεν μπορούμε. Αν η ρύθμιση μείνει ως έχει, λίγοι θα μπορέσουν να υπαχθούν σ’ αυτήν και μετά πολλοί θα αναγκαστούν να φύγουν. Δεν έχουμε αυτά τα ποσά που ζητάτε στις σημερινές συνθήκες. Βοηθήστε μας για να σας βοηθήσουμε. ΝΟΜΙΖΩ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΚΑΘΟΛΟΥ.

 • 14 Μαρτίου 2015, 22:22 | Βαγγέλης

  Κε Υπουργέ,
  Ζητώ,επαναπροσδιορισμο των χρεών με διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων, διαγραφή λογιστικού χρέους της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που δεν εχει παρασχεθεί, υπολογισμός εισφορών σε ποσοστό επι του εισοδήματος και ΜΕΤΑ ΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ απο 20 – 30% επί του εισοδήματος (όπως φαίνεται από το φόρο εισοδήματος)
  ΑΥΤΟ ΕΙΧΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΚΑΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ

 • 14 Μαρτίου 2015, 22:16 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΤΑΣ

  ΑΦΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΦ ΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΦ ΕΤΕΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΜΕΝΗ Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΜΕ,ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ 2 ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 2015-2016, ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ;
  ΟΠΩΣ ΔΗΛ. ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ;
  ΜΕ ΕΝΑΝ ΤΟΚΟ 1-2 ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΚΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ;
  ΔΗΛ. ΠΕΡΙΠΟΥ 7-9% ΚΑΙ ΟΧΙ 17% ΠΟΥ ΧΡΕΩΝΟΥΝ ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ.
  ΕΤΣΙ ΑΝ Π.Χ. ΕΠΙΛΕΓΟΤΑΝ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΟΣΗ ΣΤΑ 100 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΗΝΑ,ΣΕ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΓΙΝΟΤΑΝ 160 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΕΤΗ 220 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΝΗΝΑ.
  ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΒΑΤΟ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ.ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΛΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΣΟΔΑ.ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 36 ΔΟΣΕΙΣ. ΜΕΤΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ…

 • 14 Μαρτίου 2015, 22:08 | Χρήστος

  Μας ζητάτε να πληρώσουμε την ιατροφαρμακευτική κάλυψη που δεν είχαμε,βγάλτε τα αυτά και θα δείτε πόσοι θα μπούν αμέσως στην ρύθμιση

 • 14 Μαρτίου 2015, 21:37 | ΑΦΕΝΤΙΤΣΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

  1. Αποσύνδεση της Ρύθμισης σχετικά με την πληρωμή των μελλοντικών εισφορών.
  2. Θα βοηθούσε να εισέλθουν και όλες οι εισφορές του 2015, ή έστω, του πρώτου εξαμήνου, προκαταβολικά στις 100 δόσεις ώστε να δοθεί χρόνος να ορθοποδήσουμε, ας ελπίσουμε!
  3. Πληρωμή ασφάλιστρων ανάλογα με την εργασία των μηχανικών (πχ όταν εκδίδεται οικοδομική άδεια ή άλλη πράξη) και η ιδιότητα του μηχανικού να πληρώνει ανελλιπώς μόνο τον κλάδο υγείας, φυσικά, με την αναλογική σύνταξη.

 • 14 Μαρτίου 2015, 19:51 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

  Πιστεύω οτι το πιο δίκαιο ειναι να εφαρμοσθούν τα κατωτέρω:
  1.επαναπροσδιορισμος των χρεων με διαγραφη τοκων και προσαυξησεων 2.διαγραφη λογιστικου χρεους της ιαρτοφαρμακευτικης που δεν εχει παρασχθει
  3. υπολογισμος εισφορων σε ποσοστο επι του εισοδηματος και ΜΕΤΑ ΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 20-30% επι του εισοδηματος (οπως φαινεται απο το φορο εισοδηματος)

 • 14 Μαρτίου 2015, 19:40 | κοσμασ

  κ.υπουργε.
  στην τροπολογια που ειχατε καταθεσει στην Βουλη (ως αντιπολιτευση) και αποτελουσε δεσμευση για εσας, ειχατε ορισει ποσοστο 20% για οσους χρωστουν μονο στο δημοσιο και 30% επι του εισοδηματος για οσους χρωστουν και στα ασφαλιστικα ταμεια. Αυτο ηταν κατι που μπορουσε να δωσει ανασα σε πολλους. Με το παρον ομως νομοσχεδιο και με τις οφειλες που υπαρχουν δεν ειναι δυνατο να εφαρμοστει. Οχι γιατι δεν θελουμε. Γιατι δεν μπορουμε. Πλεον. π.χ. Οφειλες προς ΟΑΕΕ 30.000 ευρω σε 100 δοσεις ειναι 300 ευρω το μηνα. Οφειλες προς δημοσιο 10.000 σε 100 δοσεις αλλα 100 ευρω.
  Συνολο 400 ευρω.
  Για τις μεχρι τωρα οφειλες. Αν θα πρεπει να πληρωνει κανεις και τα τρεχοντα του ΟΑΕΕ υψους 400 ευρω (μετα απο μειωση 3 κλασεων) φτανει το ποσο στα 800 ευρω. Με εξοδα ανελαστικα ΔΕΗ ΕΝΟΙΚΙΟ , τηλ. βενζινη,φαγητο κλπ και με εσοδα 300-400 ευρω , ποσο εφικτο σας φαινεται αυτο? Φετος θα μπει και ο φορος εισοδηματος 2014 χωρις αφορολογητο 12000(για τους ελευθ. επαγγελματιες) και με ΕΝΦΙΑ (ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ βασει του ΣτΕ για τις αντικειμενικες τιμες).
  Σας προτεινω μια λυση απλη και λογικη.
  Επαναπροσδιορισμος του χρεους.
  Διαγραφη τοκων και προσαυξησεων (ετσι και αλλιως λογιστικη εγγραφη ειναι χωρις ουσιαστικο αντικτυπο στα οικονομικα).
  Διαγραφη των ιαρτοφαρμακευτικων που δεν εχουν παρασχεθει (Επισης λογιστικη εγγραφη)
  Να υπολογισθουν οι εισφορες απο τοτε που χρωστα καποιος π.χ καποιος που βρισκεται στην 7η κλαση του ΟΑΕΕ και χρωσταει απο το 2010. (309ευρω η 7η κλασηΧ 60 ΜΗΝΕς ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ =18.640 Χ 3%επιτοκιο καθυστερησης=19.096 ευρω. Σε αυτο το ποσο να μπορει να πληρωσει με δοσεις . Η αντιστοιχη οφειλη που υπολογιζει ο ΟΑΕΕ ειναι 30.000).
  Να υπολογιζονται οι εισφορες απο δω και στο εξης με ποσοστο επι του τζιρου.
  Το να υπολογιζονται οι ασφαλιστικες εισφορες με βασει υποτιθεμενου εισοδηματος ειναι ΠΑΡΑΛΟΓΟ .
  Ευχαριστω πολυ

 • 14 Μαρτίου 2015, 19:02 | Μαρία

  Πώς είναι δυνατό να πληρώσουν οι άνεργοι και χαμηλόμισθοι μηχανικοί την τρέχουσα εισφορά στο ΤΣΜΕΔΕ;
  Αν υπήρχε η δυνατότητα θα είχαν ήδη πληρώσει. Δεν θα χρειαζόταν διακανονισμός.
  Ας αποδεσμευτούν τα δύο και ας δοθεί η δνατότητα να μπει και το καινούργιο χρέος στο διακνονισμό (όταν αυτό γίνει ληξιπρόθεσμο).

 • 14 Μαρτίου 2015, 18:21 | Θεόδωρος Ματτσης

  Κύριε Υπουργέ, κύριοι σύμβουλοι, κύριοι κ κυρίες συνομιλητές.

  Η εξουθένωση και εξαθλίωση των ελευθέρων επαγγελματιών, συνεχίζεται δυστυχώς όπως φαίνεται με το παρόν Σ/Ν με αμείωτους ρυθμούς. Δυστυχώς οι ψηφοφόροι εναπόθεσαν τις τελευταίες τους ελπίδες σε μια αριστερίζουσα κυβέρνηση όχι τόσο σε οικονομικό αλλά κυρίως σε κοινωνικό επίπεδο. Οι ΠΥΛΩΝΕΣ της ΔΕΘ γκρεμίζονται ο ένας μετά τον άλλο. Το ίδιο και η πάλαι ποτέ «ατμομηχανή» της Ελληνικής οικονομίας, ο περίφημος κλάδος των κατασκευών.
  Οι δε ασφαλιστικές εισφορές έχουν αυξηθεί απο το 1992 μέχρι και 500% (!!!) για ΤΕΒΕ-ΟΑΕΕ.Το 1995 πλήρωναν 166€ το δίμηνο (56880 δραχμές) Το 2002 πλήρωναν 481€ το δίμηνο και το 2012 πληρώνουν 900€ το δίμηνο.

  Το μοναδικό φώς στο τούνελ όμως, σύμφωνα με τον νόμο του Μέρφυ, είναι από το τρένο που έρχεται.

  Η Φορολογική και Ασφαλιστική πολιτική απέναντι στους ελεύθερους επαγγελματίες είναι εξοντωτική, θεωρεί ως ΔΕΔΟΜΕΝΟ οτι ΟΛΟΙ φοροδιαφεύγουν, ενώ στην πραγματικότητα αυτοί ΟΙ ΛΙΓΟΙ που φοροδιαφεύγουν συνεχίζουν να δημιουργούν το μεγαλύτερο έλλειμμα στα κρατικά έσοδα.

  Το Σ/Ν θα μπορούσε να έχει μόνο ένα και μοναδικό άρθρο:

  1. ΑΝΕΙΣΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ μέχρι τα 6.000 ευρώ και αύξηση εισφορών κατά 500 ευρώ για κάθε προσθετά 6.000 ευρώ εισοδήματος, ώστε να είναι δίκαιο και εύλογο το βάρος κάθε ασφαλισμένου.
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ να ανήκουμε στην Ευρώπη μόνο για να εξυπηρετούμε χρέη. Ας έλθουμε επιτέλους στο ίδιο επίπεδο με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Ας εφαρμοστεί ένα ΔΙΚΑΙΟ ασφαλιστικό σύστημα, όπως ισχύει σε ΟΛΕΣ τις Ευρωπαϊκές χώρες

  Ωστόσο, θα μπορούσαν να προστεθούν και άλλα, όπως πολύ σωστά έχουν εκφραστεί από την πλειοψηφία των αγανακτισμένων, σε ελεύθερη πτώση ελευθέρων επαγγελματιών.

  ΑΥΤΗ θα πρέπει να είναι μια ΔΙΚΑΙΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.

  Εύχομαι να κάνετε πράξη τις δεσμεύσεις σας και να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τις φωνές που αντηχούν σε τούτη τη δημόσια διαβούλευση.

  Διατελών μετά τιμής.
  Αρχιτέκτων μηχανικός

 • 14 Μαρτίου 2015, 18:00 | ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΤΖΑΚΙΔΟΥ

  Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, για να μπορέσει ένας ασφαλισμένος να ενταχθεί στην ρύθμιση που αναφέρετε, απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η πληρωμή των τρεχουσών εισφορών. Αυτό όμως δεν είναι εφικτό, διότι οι εισφορές είναι μεγάλες και αδυνατούν οι επαγγελματίες να ανταπεξέλθουν σε δύο ταυτόχρονες πληρωμές. Αν μπορούσαν να πληρώνουν τις τρέχουσες εισφορές, δεν θα είχαν αυτή τη στιγμή ληξιπρόθεσμες οφειλές. Αναγκαίο είναι λοιπόν η αποσύνδεση των τρεχουσών εισφορών από τη ρύθμιση.
  Επίσης ο ΟΑΕΕ, για το διάστημα που ο ασφαλισμένος αδυνατούσε να πληρώσει τις εισφορές, δεν παρείχε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Επομένως αφού δεν θεωρούσε το βιβλιάριο ασθενείας είναι επιτακτικό να αφαιρεθούν οι εν λόγω εισφορές από τη συνολική οφειλή του ασφαλισμένου.
  Μόνο έτσι ίσως μπορέσουν να ενταχθούν στη ρύθμιση οι επαγγελματίες.

 • Άρθρο 26, παρ. 5: να δοθεί η δυνατότητα έπτωσης 100% των προσαυξήσεων και εντός των καρτελλών με τις αρχικές χρεώσεις, οποτεδήποτε μέσα στις 100 δόσεις, με την προυπόθεση πληρωμής των προηγουμένων δόσεων μετρητοίς, με αντίστοιχη διαγραφή όλων των προσαυξήσεων.

  Άρθρο 26, παρ.5: να ορισθεί για τις δόσεις ανώτατο ετήσιο όριο, πχ. 20% εισοδήματος, 10% κερδών, 2% τζίρου για τα νομικά πρόσωπα.

  Άρθρο 26, παρ.9: ΜΕΙΖΟΝ ΘΕΜΑ- ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΛΕΙΦΘΕΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. Με τον νόμο 4264/14, άρθρο 59, δόθηκε παράταση του προσωρινού διακανονισμού του άρθρου 48 του ν. 3943/11 μέχρι 30-6-2017. Οποιαδήποτε αυστηροποίηση και εξαίρεση θα έχει αρνητικές καταλυτικές συνέπειες στις επιχειρήσεις και την ανεργία. Τα ταμεία εισπράτουν 350-400 εκατ. € ετησίως από τη ρύθμιση αυτή και υπάγονται μόνο όσοι την τηρούν και όχι όλοι. Οποιαδήποτε λογική ενοποίησης ρυθμίσεων, δεν είναι ρεαλιστική. Δεν υπήχθησαν όλοι. Τηρείται σχετικώς καλά, τα ταμεία εισπράτουν, οι εταιρείες και οι θέσεις εργασίας σώζονται.

 • 14 Μαρτίου 2015, 15:14 | Μαρίνος Αργυράκης

  Κανένας ελεύθερος επαγγελματίας δεν χρωστάει τίποτα(αφού από κανέναν δεν δανείστηκε ή πήρε τίποτα)
  Είναι παράλογο να χρωστάς στον εαυτό σου,άρα είναι παράλογο να μιλάμε για δόσεις,ρυθμίσεις ή ό,τι άλλο.
  Προτάσεις:
  α)Ο κάθε επαγγελματίας -να- έχει έναν προσωπικό λογαριασμό,στον οποίο θα υπάρχει το ποσό που έχει καταβάλει έως τώρα στον ΟΑΕΕ(ΤΕΒΕ),με τους ανάλογους τόκους…
  Όποιος έχει,θέλει,μπορεί,τον «ταϊζει».
  Η σύνταξη στο πέρας του εργασιακού βίου καταβάλετε αναλογικά με τις εισφορές.
  Όποιος δεν θέλει καταφεύγει σε άλλη ασφάλεια(ιδιωτική).εφ’ όσον κρίνει ότι του προσφέρονται καλύτερες υπηρεσίες.
  Όποιος θέλει,ζητάει πίσω τα λεφτά του και το κράτος απαλλάσσεται από την υποχρέωση να καταβάλει σύνταξη.
  Όλοι οι ασφαλισμένοι καταβάλουν για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ένα λογικό ποσό ικανό να συντηρεί το σύστημα υγείας και να το πληρώνουν όλοι(π.χ 150-180 ευρώ το εξάμηνο).

  β)Οι εισφορές συνδέονται με το εισόδημα και καθιερώνεται ανεισφορολόγητο.
  https://lawyalty.wordpress.com/2013/12/08/%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CF%8C%CE%BD-%CF%83%CE%B5-%CF%8C%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA/

  γ)Απαλλαγή όλων από εισφορές και εθνική σύνταξη σε όλους από την φορολογία.(Πρόταση Μάνου,κάτι ανάλογο είπε ο Ρωμανιάς πρόσφατα…)

  Διαλέξτε,αλλά σε κάθε περίπτωση είναι αντισυνταγματικό,είναι παράλογο,είναι απάνθρωπο να χρεώνεις -ως πολιτεία- αυθαίρετα ποσά,να κλείνεις επιχειρήσεις και να διώκεις επαγγελματίες με απειλή φυλάκισης και δήμευση περιουσίας,γιατί αδυνατούν να πληρώσουν τις εισφορές τους.
  Ρωτάω κι απάντηση δεν παίρνω.
  Απαγορεύεται ένας επαγγελματίας να έχει εισόδημα 700,800,900 ευρώ;
  Πως θα έλθει αυτός ο άνθρωπος να ρυθμίσει,πως θα ζήσει αυτός κι οικογένειά του;

 • 14 Μαρτίου 2015, 14:51 | Κουλουμπή Δήμητρα

  Αξιότοιμοι συντάκτες του παρόντος,
  κατανοώντας πλήρως την ανάγκη να εξασφαλίσετε αποθεματικό στα ασφαλιστικά ταμεία ενισχύοντας τα έσοδα από τους ασφαλισμένους σας επισημαίνω και εγώ, μαζί με τους περισσότερους συμπολίτες μου, ότι ΑΝ ΔΕΝ ΒΡΕΘΕΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ, ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΔΟΚΟΜΕΝΑ.
  Είμαι ασφαλισμένη 21 έτη στο ΤΣΜΕΔΕ και οι εξαμηνιαίες εισφορές ανέρχονται στα 2.500 ευρώ (με μεγάλες αυξήσεις λόγω των μνημονιακών επιταγών λόγω του ¨περίφημου ¨κουρέματος¨). Κανείς από το ταμείο μας δεν υπολογίζει τα αντίστοιχα εισοδήματά μου που τα τελευταία χρόνια έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί.
  Να υπογραμμίσω πως πάντα ΑΔΙΚΟΣ και ισοπεδωτικός ήταν ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών από την στιγμή που δεν συνδέονταν με το εισόδημα, αυτές όμως τις εποχές η αδικία αυτή έχει διογκωθεί. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνει ελέυθερος επαγγελματίας μηχανικός με 20 έτη ασφάλισης και εισόδημα ετήσιο 15.000 ευρώ τις ίδιες εισφορές με κάποιον μηχανικό με ετήσιο εισόδημα 50.000 ευρώ. Και ΣΙΓΟΥΡΑ υπάρχει τρόπος να ελέγχονται και τα έσοδα και τα έξοδα.

  Δείτε το πρόβλημα στην σωστή του βάση -κοινωνική και αποδοτική για το ταμείο- και διορθώστε το άρθρο αυτό.

 • 14 Μαρτίου 2015, 14:46 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗ

  Σε ότι αφορά τη ρύθμιση για τον ΟΑΑΕΕ θα ήθελα να αναφέρω τα εξής:

  1.επαναπροσδιορισμος των χρεων με διαγραφη τοκων και προσαυξησεων 2.διαγραφη λογιστικου χρεους της ιαρτοφαρμακευτικης που δεν εχει παρασχθει
  3. υπολογισμος εισφορων σε ποσοστο επι του εισοδηματος και ΜΕΤΑ ΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 20-30% επι του εισοδηματος (οπως φαινεται απο το φορο εισοδηματος)

 • 14 Μαρτίου 2015, 13:14 | Γιώργος Πλουμπίδης

  Στο άρθρο 26 δεν υπάρχει κάποια ευνοϊκή μεταχείριση για τους συνεπείς οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στον ν.4152/2013 (νέα αρχή) και καταβάλουν μέχρι σήμερα ανελλιπώς τις εισφορές τους.

  Ειδικότερα δεν διευκρινίζεται αν θα προσμετρηθεί (για να διαπιστωθεί αν το ποσό της οφειλής είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο των 5.000 Ευρώ) το αρχικό κεφάλαιο της οφειλής ή η ανακεφαλαιοποίησή του μαζί με τις προσαυξήσεις.

  Το ποσό των 15 μηνιαίων εισφορών που έχουν ήδη καταβληθεί από πού θα αφαιρεθεί: από το αρχικό κεφάλαιο ή από το αρχικό κεφάλαιο + οι προσαυξήσεις. Ηθικό και δίκαιο θα ήταν να αναγνωριστεί και να εκφραστεί στο οικονομικό επίπεδο η συνέπεια.

 • 14 Μαρτίου 2015, 13:11 | ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΣΟΛΕΛΟΥ

  Αν θέλουμε να δώσουμε λύση στο πρόβλημα πρέπει να το δούμε στην πραγματική του διάσταση.Μετά από 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της αγοράς, γνωρίζω και εγώ και όλοι οι συνάδελφοι μου, ότι το 90% των επιχειρήσεων σήμερα κάνουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες να επιβιώσουμε,και να μην καταλήξουμε και μεις άνεργοι να επιβαρύνουμε περισσότερο τον κρατικό προϋπολογισμό, και να μπορέσουμε να συμβάλουμε στην επανεκκίνηση της οικονομίας.Ξεκινώντας από τον Ο.Α.Ε.η λύση επιβάλλεται να περιλαμβάνει τα εξής¨ α) πάγωμα του κεφαλαίου που αφορά τον συνταξιοδοτικό κλάδο για τα χρόνια που δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε, και όταν ο καθένας μας έρθει στην σύνταξη, να μπορεί να επιλέξει αν θα τα πληρώσει ή όχι και να πάρει αναλογικά την σύνταξη.(πληρώνω παίρνω περισσότερη σύνταξη, δεν πληρώνω δεν παίρνω σύνταξη για αυτά τα χρόνια).Ο Ο.Α.Ε.Ε. δεν ζημιώνεται πουθενά.β)να αφαιρεθούν τα χρήματα για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τα χρόνια που δεν είχαμε περίθαλψη(τι ποιο λογικό)γ)να ενταχθεί ο καθένας μας σε κατηγορία ανάλογα με το εισόδημα του.δ)αποποινικοποίηση για την μη καταβολή οφειλών για τα χρόνια της κρίσης. ε)Το ποσοστό των εισφορών πρέπει να συνυπολογιστεί και με τα δάνεια της επιχείρησης και να μην ξεπερνά το 20% του εισοδήματος. στ)Όσοι συνάδελφοι είναι κοντά στην σύνταξη, να μπορούν να την πάρουν εφ όσον οφείλουν εως 50.000 ευρω, και να αποπληρώνουν τις οφειλές από την σύνταξη. Αν δεν ληφθούν υπ όψη αυτά καμία ρύθμιση δεν θα φέρει χρήματα στο κρατικό ταμείο,αντίθετα θα οδηγήσει χιλιάδες επιχειρήσεις σε λουκέτο με τραγικές συνέπειες στον είδη εξαθλιωμένο ελληνικό λαό.

 • 14 Μαρτίου 2015, 12:32 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ

  ΑΥΞΗΣΗ του ορίου οφειλής για συνταξιοδότηση!!!
  Αποσύνδεση της ρύθμισης από τις τρέχουσες εισφορες!!!

 • 14 Μαρτίου 2015, 11:33 | Γιώργος Β

  13. Η αίτηση του οφειλέτη υποβάλλεται άπαξ στην παρούσα ρύθμιση, η δε ρύθμιση απόλλυται σε περίπτωση:
  α. καθυστέρησης πέραν του ενός μηνός, μίας δόσης της ρύθμισης ανά 12μηνο προγράμματος ρύθμισης,
  β. μη καταβολής τρεχουσών εισφορών.

  Αυτό πρέπει να το εξαφανίσετε , ειδάλως είστε τα ίδια με τους άλλους.
  Αν ενας ελεύθερος επαγγελματίας βρεθεί σε στενότητα ενα τρίμηνο τα χάνει πάλι όλα ε?

  Πάρτε το χαμπάρι οι ελεύθεροι επαγγελματίες ζούνε με το ρίσκο , δεν έχουν στανταρ προκαταβολή μισθού στις 27 του μήνα.

 • 14 Μαρτίου 2015, 10:26 | Εμμανουηλ Καστανακης

  Στην παραγραφο 9. αναφερεται: «Οφειλετες που εχουν υπαχθει στον προσωρινο διακανονισμο του αρθρου 48 του Ν 3943/2011 οπως αυτος ισχυει και τηρουν τους ορους αυτου, και εφοσον το υπολοιπο της οφειλης τους ειναι ανω των 15000 Ευρω, εντασσονται αυτοδικαια για το υπολοιπο της οφειλης στην παρουσα ρυθμιση σε 100 δοσεις, εκτος εαν με αιτηση τους που υποβαλλεται μεχρι 30/4/2015 ζητησουν την υπαγωγη σε μικροτερο αριθμο δοσεων».
  Ειμαι εκπροσωπος σε δυο παραγωγικες Ανωνυμες Εταιρειες με προιοντα του οικοδομικου κλαδου, που οφειλουν ποσα μερικων εκατονταδων χιλιαδων Ευρω σε ασφαλιστικες εισφορες απο την περιοδο 2009 και εχουν υπαχθει και οι δυο στο αρθρο 48 του Ν 3943/2011 που τροποποιηθηκε με τον Νομο 4038/12 και πληρωνουμε με συνεπεια εδω και τρια σχεδον χρονια τις δοσεις και τις τρεχουσες εισφορες. Οι προαναφερθεντες Νομοι ειχαν σαν σκοπο τον προσδιορισμο της δοσης που θα καταβαλουν οι Εταιρειες με ληξιπροθεσμες οφειλες αναλογα με την εισφοροδοτικη τους ικανοτητα λογω της οικονομικης κρισης. Αυτο ειχε ελεγχθει και ειχε προσδιοριθει απο τους κατα τοπου υπαλληλους του ΙΚΑ με βαση τις υποβληθεισες ΑΠΔ και προσδιοριζοταν ελαχιστο και μεγιστο ποσοστο για τον καθορισμο της δοσης.
  Δυστυχως απο το 2011-2012 μεχρι σημερα δεν αλλαξε η οικονομικη κατασταση στην Ελλαδα, οι Εταιρειες υπολειτουργουν, οπως και οι δικες μας και η ικανοτητα μας για πληρωμη μεγαλυτερων ποσων για δοσεις με την αυτοδικαια ενταξη μας στην νεα ρυθμιση δεν ειναι εφικτη.
  Γι’αυτο παρακαλουμε να απαλειφθη «…, εντασσονται αυτοδικαια για το υπολοιπο οφειλης στην παρουσα ρυθμιση σε 100 δοσεις» και να αντικατασταθει με την προταση «…., εντασσονται αυτοδικαια για το υπολοιπο οφειλης στην παρουσα ρυθμιση με τους ιδιους ορους που προσδιορισθηκαν βασει των ελεγχων που πραγματοποιηθηκαν κατα την ενταξη τους στους Νομους 3943/2011 και 4038/12».
  Ειναι γνωστο σημερα σ’ολον τον κοσμο οτι ολη η Ελλαδα,τοσο σε κρατικο επιπεδο, οσο και στην ιδιωτικη οικονομια αντιμετωπιζει προβληματα ρευστοτητας. Θα ηταν λοιπον ανακολουθο την στιγμη που ετοιμαζεται σχεδιο Νομου για να γινει Νομος του Κρατους με θεμα την επανεκκινηση της οικονομιας να αλλαζουμε Νομους του 2011-12 με αγνωστες επιπτωσεις τοσο στο εισπρακτικο μερος για τα ταμεια, οσο και για πιθανες περιπετειες, στις οποιες θα οδηγουσαμε τις επιχειρησεις!
  Οσον αφορα τον «προσωρινο» χαρακτηρα του «προσωρινου διακανονισμου» ειναι βεβαιο οτι δεν επηλθαν τα τελευταια τεσσερα χρονια οι νεες οικονομικες συνθηκες για την αναθεωρηση του. Εφοσον βελτιωθουν οι συνθηκες τις αγορας ειναι βεβαιο οτι οι συνεπεις και σωστοι εργοδοτες θα επρεπε να πληρωσουν με βαση τα νεα δεδομενα.
  Κατα τα αλλα συμφωνουμε και σας συγχαιρουμε για την πρωτοβουλια αυτη του νεου Νομοθετηματος.

 • 14 Μαρτίου 2015, 10:55 | SOULIS

  Το είπαν και άλλοι .. θα το επαναλάβω.

  Βασικό μειονέκτημα της ρύθμισης όπως προτείνεται, είναι η παράγραφος

  «η δε ρύθμιση απόλλυται σε περίπτωση:
  α. καθυστέρησης πέραν του ενός μηνός, μίας δόσης της ρύθμισης ανά 12μηνο προγράμματος ρύθμισης,
  β. μη καταβολής τρεχουσών εισφορών.»

  κι αυτό γιατί διαφέρει από τις προβλέψεις απώλειας της ρύθμιση των φορολογικών οφειλών και προδικάζει την αποτυχία και της παρούσας ρύθμισης.

  Πρέπει να αποδεσμευτεί εντελώς η πορεία εξυπηρέτησης της ρύθμισης, από την πληρωμή των τρεχουσών εισφορών.

  Η μόνη προϋπόθεση που πρέπει να μπει.. είναι (όπως και στα φορολογικά), η υποβολή (όπου αυτό προβλέπεται.. π.χ. ΑΠΔ ΙΚΑ) των καταστάσεων τρεχουσών εισφορών.

  Έτσι κι αλλιώς από την στιγμή που οφείλονται τρέχουσες εισφορές ο υπόχρεος χάνει την δυνατότητα ενημερότητας ή άλλων προνομίων, δεν χρειάζεται να χάσει και την ρύθμιση.

  Ξαναδείτε το.

 • 14 Μαρτίου 2015, 09:09 | boethius

  Για να χρωστάει κάποιος σημαίνει οτι δε μπορεί να τα πληρώσει με πτώση του ΑΕΠ 30% την 5ετια και ανεργία 26% επίσημη (40 και βάλε ανεπίσημα) είναι ντροπή να μη δώσετε γενναία ρυθμιση στο κοσμο με ευνοϊκό τα τους όρους. Αφού οι αλλες αποτύχανε γιατί να πετύχει αυτή που είναι σχεδόν ίδια.Δοκιμαστε κάτι άλλο έστω μια φορά και αν αποτύχει την αλλάζεται.
  Ζητατε απο μια επιχείρηση να πληρώσει το δώρο Χριστουγέννων 2014,τον 2/2014 και τη δόση της ρύθμισης σε μια εποχή που εξαιτίας τον εκλογών ο τζίρος μειώθηκε δραματικά ,την περίοδο των εορτών που τζιραραμε το 50% του ετήσιου τζίρου.Ανακοινώνεται ρυθμίσεις απο τον Φεβρουάριο θα ψηφιστεί δε ξέρω ποτε και βάζεται στη ρύθμιση τις οφειλές μέχρι 31/12/2014.Πολύ απλα θα χαθεί και αυτή η ρυθμιση απο ολους.Παράδειγμα η προηγούμενη που απο Τα 12 δις ρυθμίστηκαν 200 εκατομύρια δηλαδή το 2%.

 • 14 Μαρτίου 2015, 09:54 | ΤΟΥΡΑΝ

  Πιστεύω ότι θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα, σε όσους δεν είχαν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για το εν λόγω διάστημα που δημιουρήθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, να ζητήσουν να απαλλαγούν του ποσού αυτού για το διάστημα αυτό,καθώς κάποιος ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ με ληξιπρόθεσμες οφειλές δεν μπορούσε να θεωρήσει το βιβλιάριο ασθενείας και αναγκαζόταν να ξοδέψει χρήματα σε γιατρούς που κανονικά δεν θα ξόδευε αν είχε την δυνατότητα να θεωρήσει το βιβλιάριο του. Επειδή αυτήν την χρονική στιγμή είναι αδύνατη η συλλογή των αποδείξεων αυτών από τους γιατρούς για να αποδειχθεί το ποσό που σπαταλήθηκε, θα μπορούσε απλά στην φόρμα της αίτησης για την ρύθμιση να δίνεται η επιλογή του να ζητήσεις να απαλλαγείς του ποσού που αναλογεί σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τα έτη που δεν θεωρήθηκε το βιβλιάριο λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η αίτηση αυτή θα κατατίθεται σε κατάστημα ΟΑΕΕ προς επεξεργασία. Ο υπάλληλος αφού αφαιρέσει το ποσό που αναλογεί στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τα έτη που δεν θεωρήθηκε το βιβλιάριο του ασφαλισμένου, του βγάζει ένα τελικό ποσό μετά την απαλλαγή αυτή, το οποίο επιλέγει σε πόσες δόσεις θέλει να πληρώσει ο ασφαλισμένος.

 • 14 Μαρτίου 2015, 09:13 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ

  Οι ασφαλισμένοι που έχουν οφειλες στον ΟΑΕΕ και έχουν συμπληρώσει τα έτη για συνταξιοδότηση πως θα αντιμετωπισθούν απο το νομό?

 • 14 Μαρτίου 2015, 09:24 | Χιλίαρχος Χαράαλαμπος

  επαναπροσδιορισμος των χρεων με διαγραφη τοκων και προσαυξησεων, διαγραφη λογιστικου χρεους της ιαρτοφαρμακευτικης που δεν εχει παρασχθει, υπολογισμος εισφορων σε ποσοστο επι του εισοδηματος και ΜΕΤΑ ΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 20-30% επι του εισοδηματος (οπως φαινεται απο το φορο εισοδηματος)

 • 14 Μαρτίου 2015, 09:25 | boethius

  Αντιγραφή του νομού που ηδη ισχυει με 100 αντί 72 δόσεις?Το ανακοινώνεται 2 μηνες τώρα ημαρτον σαπουνοπερα το κάνατε.Είναι λάθος ο όρος πληρωμής των τρεχουσών εισφορών αλλιως χάνεται η ρύθμιση εκεί αποτυγχάνουν όλες οι ρυθμίσεις.Σκοπός είναι να μην ανέβουν τα ληξιπροθεσμα αλλά έτσι παλι πολλοί θα βγουν εκτός με αυτόν τον ορο και θα ξανανεβουν.Βγαλτε ταυτότητα πληρωμής στις οφειλές ΚΕΑΟ να πληρώνει ο καθένας για τα τρέχοντα οτι μπορεί η να μπαίνουν σε νέα ρύθμιση την πάγια όπως ίσχυε με την προπροηγούμενη ρύθμιση των 48 δοσεων, και να υπάρχει ο όρος οτι θα πρεπει όλα να είναι ρυθμισμένα για να ισχύουν οι ρυθμισεις τα παλιά με 100 τα νέα ληξιπροθεσμα σε ενα μήνα απο τοτε που έγιναν ληξιπροθεσμα σε 24 η 36 δόσεις.Έτσι κάθε μήνα θα περνάνε απο τα ταμεία και θα ρυθμίζουν.Αλλιως αν τη χάσουν θα περιμένουν νέα ρύθμιση.ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ μας ειπατε ΑΠΟΔΕΙΞΤΕ ΤΟ γιατί δεν σας βλέπω καλά.

 • 14 Μαρτίου 2015, 03:24 | Γιάννης Μανιάτης

  Η πρόταση νόμου έχει ένα σοβαρό νομικό κενό στην περίπτωση ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ που οφείλουν, καθώς τμήμα των οφειλών τους είναι από το ιατροφαρμακευτικό κόστος το οποίο όμως δεν τους έχει παρασχεθεί και προφανώς θα καταπέσει στα δικαστήρια.

  Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη ώστε το ποσό αυτό να αφαιρεθεί από το σύνολο της οφειλής τους όποτε και εάν υπάρξει δικαστική απόφαση για το θέμα. Ομοίως για το θέμα των τόκων και προσαυξήσεων.

  Αν και καλύτερος ο νόμος από τον προηγούμενο δεν λαβαίνει υπ’ όψιν του την πραγματική κατάσταση της αγοράς και την δεδομένη οικονομική ασφυξία μεγάλης μερίδας ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ λόγω των ειδικών συνθηκών της κρίσης.
  Για να υπάρξει ουσιαστική και δίκαιης μορφής επανεκκίνηση στον χώρο των μικρομεσαίων θα πρέπει να υπάρξουν πολλαπλές επιλογές, ώστε όλες οι οικονομικές υποκατηγορίες της συγκεκριμένης τάξης να ανταποκριθούν. Η κυβέρνηση θα πρέπει να αποδείξει στην πράξη πως την κοινωνική δικαιοσύνη δεν την εννοεί ala cart και δεν θα την εξαντλήσει με τις καθαρίστριες και τους απολυμένους της ΕΡΤ.

 • 14 Μαρτίου 2015, 02:14 | ΠΠαναγιώτης

  1. Υπάρχει περίπτωση το συνολικό χρέος μιας Ο.Ε. ή Ε.Ε. να μην ταυτίζεται με το χρέος κατά το οποίο ευθύνεται εξολοκλήρου και αλληλεγγύως ένας ομόρρυθμος εταίρος, λόγω αποχώρησής του από την εταιρεία. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να δίνεται η δυνατότητα αυτοτελούς ρύθμισης εκείνου του μέρους της συνολικής οφειλής που τον αφορά. Σε διαφορετική περίπτωση, αποκλείεται από τη ρύθμιση, καθώς η συμμετοχή του σε αυτή θα προϋπέθετε τη σύμφωνη γνώμη – και συμμετοχή στις δόσεις – των υπολοίπων εταίρων για το σύνολο της οφειλής. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που δεν αντιμετωπίστηκε μέχρι τώρα. Παρακαλώ να το έξετάσετε σοβαρά.

  2. Πλήρης προστασία από πλειστηριασμό της πρώτης κατοικίας (εντός αφορολόγητου ορίου) για ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ΦΚΑ, ακόμη κι αν δεν υπάρχει η δυνατότητα καταβολής της δόσης της ρύθμισης.

  3. Στην περίπτωση πολύ μεγάλων οφειλών (πχ 1.000.000 ευρώ) εταιρειών που έχουν λυθεί, είναι πρακτικά αδύνατη η εξόφληση από το εισόδημα των εταίρων σε 100 δόσεις. Προτείνω ειδικά για χρέη εταιρειών που έχουν λυθεί να υπάρξει ειδική ρύθμιση ώστε να επιβληθεί πλαφόν στο ποσό της δόσης ίσο με το 50% του συνόλου των μηνιαίων εισοδημάτων όλων των προσώπων που ευθύνονται αλληλεγγύως, όπως αυτά εμφανίζονται στο τελευταίο εκκαθαριστικό και μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλες εξασφαλίσεις (πχ καταθέσεις, δεύτερη κατοικία κλπ). Είναι ένα μεγάλο κίνητρο να ενταχθούν στη ρύθμιση και όσοι θέλουν αλλά δε μπορούν. Το ποσό που απομένει δεν κουρεύεται αλλά θα ρυθμιστεί με απόφαση του ΥπΟικ μετά την πάροδο των 100 δόσεων και μόνο αν η ρύθμιση έχει εκτελεστεί στο ακέραιο.

  Σας ευχαρστώ πολύ.

 • 14 Μαρτίου 2015, 00:50 | Σπύρος

  Θα ήταν καλό να γίνει συμψηφισμός τυχόν οφειλόμενων νοσηλείων σε δημόσια νοσοκομεία είτε έχουν βεβαιωθεί στην εφορία είτε όχι με τα ποσά της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που δεν μας παρασχέθηκε και την οποία χρεωθήκαμε.

 • 14 Μαρτίου 2015, 00:24 | ΟΥΡΑΝΙΑ ΦΙΛΝΤΙΣΗ

  Σχετικά με τη ρύθμιση για τα ασφαλιστικά και συγκεκριμένα για τον ΟΑΕΕ στον οποίο υπάγομαι. Έχω ανοιχτά βιβλία τα οποία διατηρώ με την ελπίδα ότι θα ανοίξει η εργασία μου, καθώς είμαι σε ηλικία που δε με παίρνει κανείς πλέον ως υπάλληλο και πρέπει να ζήσω κάπως! Το εισόδημα που θα δηλώσω για το 2014 (οικονομικό 2015) είναι περίπου 3.500 που σημαίνει ότι δεν μπορώ να πληρώσω ούτε τις τρέχουσες εισφορές. Ήδη έχω μετακομίσει μαζί με τους γονείς μου σε ένα ορεινό χωριό ώστε να μπορέσω να επιβιώσω!!! Σίγουρα δεν είμαι η μόνη!!
  Θα ήθελα λοιπόν να λάβετε σοβαρά υπόψη τα παρακάτω:
  1. Εάν για τον ΟΑΕΕ μπορούν να μπουν στη ρύθμιση και οι εισφορές του 1ου διμήνου 2015 ώστε να έχω την ικανότητα να υπαχθώ και να ζητήσω να κατέβω κατηγορία (όπως μου δίνεται το δικαίωμα) προς μείωση των τρεχουσών εισφορών.
  2. Δε θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για άτομα με τόσο χαμηλό εισόδημα όπως εγώ, που σίγουρα υπάρχουν, να δίνεται δυνατότητα (έστω με έλεγχο κάθε χρόνο) να πληρώνουν εισφορά ανάλογα με τα εισοδήματα;
  Έτσι και αλλιώς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία κάλυψη ούτε φαρμακευτική, ούτε τίποτα καθώς δεν είμαστε κάποιοι ενήμεροι. Θα κληθούμε να πληρώσουμε εισφορές υποτίθεται για φαρμακευτική περίθαλψη για παρελθόν χρονικό διάστημα ενώ δεν μας δινόταν λόγω χρεών καμία παροχή!!
  Εάν θέλετε, όπως είπε ο Υπουργός, να είμαστε εντάξει προς τα καθήκοντα μας ως πολίτες πληρώνοντας εισφορές και φόρους, δώστε μας την ευκαιρία να το κάνουμε μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας και όχι της αδιαλλαξίας!!
  Ευχαριστώ

 • 14 Μαρτίου 2015, 00:31 | Μαρία

  Να γίνει διαγραφή των χρεών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που δεν εχει παρασχεθεί, καθώς και διαγραφή τόκων/προσαυξήσεων.

  Απο δημόσια έργα η προγράμματα τύπου Εξοικονομώ, ο εργολάβος πληρώνεται μετά απο 8 μήνες χωρίς τόκους!

 • 14 Μαρτίου 2015, 00:38 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΤΑΣ

  ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.ΘΥΜΙΖΩ ΟΤΙ ΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ-ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ-ΕΙΝΑΙ 4.500 ΕΥΡΩ,ΔΗΛ. 400 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ. ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΜΕ ΣΤΙΣ 100 ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΕΣ ΩΦΕΙΛΕΣ,ΠΛΗΡΟΝΟΝΤΑΣ 50,70,100 ΤΟ ΠΟΛΥ ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΗΝΑ,ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ 400 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΗΝΑ;ΕΙΜΑΣΤΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΑΝΕΡΓΟΙ,ΦΥΤΟΖΩΟΥΜΕ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ!ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΟΙ ΩΦΕΙΛΕΣ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ. ΑΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΩΦΕΙΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΠΟΥ ΜΕ ΤΙΣ 100 ΔΟΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ ΚΑΙ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ,ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΥΡΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.
  ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΕΡΓΟΙ.ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ ΚΑΤΙ ΜΕ ΚΑΜΜΙΑ ΜΑΓΙΚΗ ΜΠΑΓΓΕΤΑ.ΑΛΛΙΩΣ ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΘΑ ΕΚΠΕΣΟΥΝ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ 90%

 • 13 Μαρτίου 2015, 23:13 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  Eίμια δικηγόρος και φυσικά όπως πολλοί συνάδελφοι μου οφείλω τις εισφορές των 2 προηγούμενων ετών. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι εφόσον οι δικηγόροι καταβάλλουν μία φορά στις αρχές του χρόνου τις ετήσιες εισφορές του προηγούμενου έτους , δεν υπάρχει ουσιαστικά η δυνατότητα υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση…ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΩ ΣΗΜΕΡΑ 3000 ΕΥΡΩ (ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ 2014)για να ρυΘμίσω σε δόσεις τα ληξιπρόθεσμα 4000 ευρώ!!!!!Φυσικά αυτό δε συμβαίνει για τους ασφαλισμένους άλλων ταμείων …..ΠΙΣΤΕΎΩ ΛΟΙΠΌΝ ΌΤΙ
  1. ΔΙΚΑΙΗ ΡΥΘΜΙΣΗ είναι αυτή που εξαρτά τις εισφορές από εισοδηματικά κριτήρια (ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΟΥΤΕ ΛΑΜΟΓΙΑ. ΕΠΙΒΙΩΝΟΥΜΕ και με 200 και 300 ευρώ το μήνα!
  2. ΑΛΛΩΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗς ΚΑΤΑΒΟΛΉΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΏΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ( Π.Χ. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΤΡΙΜΗΝΗ ΒΑΣΗ) ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΟΤΕ!
  3. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΡΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΉΣ ΤΗς ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΕΤΗΣΙΑς ΕΙΣΦΟΡΑς ΑΛΛΑ ΠΧ καταβάλλοντας το 20 % αυτής και υπαγονατς στην ενιαία ρύθμιση το υπόλοιπο αυτής

  ΣΕ διαφορετική περίπτωση δεν πρόκειται η πλειονότητα των δικηγόρων , όπως και εγώ, να υπαχθώ σε καμία ρύθμιση και ποτέ!!

 • 13 Μαρτίου 2015, 22:50 | Β.Κ.

  Όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές των δικηγόρων εάν χρειάζεται για να υπαχθεί κάποιος στη ρύθμιση και να συνεχίσει να ισχύει να πρέπει να πληρώσει τις εισφορές του 2014 δεν νομίζω ότι θα είναι εφικτό για τους περισσότερους. Θα έπρεπε ίσως να εξεταστεί το ενδεχόμενο να μπορεί να περιληφθεί και το ποσό για τις εισφορές του 2014 στη ρύθμιση.

 • 13 Μαρτίου 2015, 22:05 | Νικος

  Μεταφορά των οφειλών στις τράπεζες με δάνειο μεταβίβασης προς το κράτος για αποπληρωμή του χρέους και διαγραφή των δανείων έπειτα με κούρεμα η ανταλλαγή μετοχών του κράτους απο την ανά κεφαλαιοποίηση προς τους τραπεζίτες.

 • 13 Μαρτίου 2015, 22:38 | Λάζος Γεώργιος

  Τα χρέη προς τον ΟΑΕΕ περιέχουν ποσά απο τις ιατροφαρμακευτικές παροχές που δεν παρέχονται λόγω χρεών. Αντίθετα όμως όχι μόνο χρεώνονται, αλλά έχουν και προσαυξήσεις.
  Επίσης, ενώ οι εισφορές γίνονται βάσει ΑΕΠ, ο ΟΑΕΕ δεν μείωσε τις εν λόγω εισφορές. Αντίθετα απο το 2009 και μετά έκανε αυξήσεις περίπου 24%.
  Αν αφαιρεθούν οι προσαυξήσεις και τα ιατροφαρμακευτικά, θα είναι πιο εύκολο να πληρωθούν τα χρεωστούμενα.
  Σημαντικό είναι να μπορούμε να επιλέγουμε ασφαλιστική κατηγορία γιατί τα εισοδήματα έχουν πέσει κατακόρυφα ενώ τα έξοδα διαβίωσης έχουν αυξηθεί. Δεν είναι τυχαίο που σχεδόν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες ξαφνικά έγιναν οφειλέτες.
  Πρέπει να επανέλθει άμεσα το αφορολόγητο. Οι επιλογές μας είναι πλέον δύο: ή θα ζήσουμε εμείς και η οικογένεια ή θα πληρώσουμε φόρους και χαράτσια.
  Οι 100 δόσεις δεν έχουν κανένα νόημα αν δεν αποκτήσουμε την δυνατότητα να έισπράττουμε. Πρέπει να πέσει χρήμα στην αγορά, να ανεβούν οι μισθοί, ώστε να αρχίσει πάλι να κινείται το χρήμα και να καταλήγει η αναλογία του στο δημόσιο ταμείο.

 • 13 Μαρτίου 2015, 21:36 | Γιάννης Μανιάτης

  επαναπροσδιορισμος των χρεων με διαγραφη τοκων και προσαυξησεων, διαγραφη λογιστικου χρεους της ιαρτοφαρμακευτικης που δεν εχει παρασχθει, υπολογισμος εισφορων σε ποσοστο επι του εισοδηματος και ΜΕΤΑ ΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 20-30% επι του εισοδηματος (οπως φαινεται απο το φορο εισοδηματος)

 • 13 Μαρτίου 2015, 21:34 | Ζουγανελης Ιωαννης

  Συμφωνώ σε όλα με την Κα Μανθοπούλου !

  Το ταμείο κοινωνικης μου ασφαλισης ειναι ο ΟΑΕΕ, ειχα ενταχθει σε παλαιότερες ρυθμίσεις αλλα τις «έχασα» γιατι εφτασα να μην μπορω να πληρώνω και τις τρέχουσες εισφορές αλλα και τη ρύθμιση.
  Το εισόδημα μου στη δήλωση του 2014 (για εισοδήματα που αποκτήξθηκαν το 2013) ήταν 7000 ευρω ήτοι 583 ευρώ/μήνα. Έχω οφειλή και στην εφορία που θελω και αυτην να την ρυθμίσω, το να έδινα το 30% του εισοδήματος μου όπως είχατε αρχικα πει θα ήταν 175 ευρώ.
  Τώρα αυτο το 30% (για όσους οφείλουν σε ΔΟΥ αλλα και σε ταμεία) δεν βλέπω να αναφερεται πουθενα (όπως δεν αναφερεται πουθενα και το 20% του εισοδηματος για οσους εχουν οφειλες μονο σε ΔΟΥ) και επιπλέον το να πρεπει για να μην χασω την ρύθμιση του ΟΑΕΕ να πληρώνω κανονικα και τις τρεχουσες εισφορες είναι κατι που καθιστα την ρυθμιση προς τον ΟΑΕΕ θνησιγενή εξ’αρχής. Το λεω με δεδομενο οτι ειχα 7000 ευρω ετησιο εισοδημα και τα κουκια δεν βγαινουν.
  Φέτος το εισοδημα μου θα ειναι ακομα χαμηλοτερο και πρεπει περα απο την δόση που κουβεντιαζουμε εδω, να φαω, να πληρωσω την ΔΕΗ μου και επισης και τους γιατρούς μου, το ενοικιο και το να εχω και 500 ευρω ΟΑΕΕ τρεχουσες εισφορες καθιστα τη ρυθμιση σεναριο ουτοπικο. Δεν ειναι οτι δεν θελω, αλλα ειλικρινα ετσι δεν μπορω !

 • 13 Μαρτίου 2015, 21:15 | αλεξανδρα

  Άρχισα να εργάζομαι το 1983 ως ιδιωτικός υπάλληλος με ασφάλιση στο ΙΚΑ και συνέχισα ως και τον Μάιο του 2014 όποτε και διέκοψα την εργασία μου με τον τελευταίο εργοδότη μου. Παρέμεινα άνεργη ως τον Νοέμβριο του 2014 οπότε και μου έγινε η πρόταση να εργαστώ με τον Δήμο Αθηναίων στην ΔΑΕΜ ΑΕ (Δ. Αθηναίων επιχείρηση μηχανογράφησης) με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου και αντικείμενο εργασίας την καταχώρηση δεδομένων σε υπολογιστή και την έκδοση αδειών παραμονής αλλοδαπών υπηκόων στην υπηρεσία μετανάστευσης της Περιφέρειας Αττικής. Ξεκίνησα την συνεργασία τον Νοέμβριο του 2014 και τον Μάιο του 2015 μας ζητήθηκε να κάνουμε έναρξη εργασιών στην ΔΟΥ σαν ελεύθεροι επαγγελματίες και ταυτόχρονα έναρξη και στον ΟΑΕΕ , το οποίο και έκανα. Η συνεργασία μου με την ΔΑΕΜ σαν ελεύθερος επαγγελματίας με μπλοκ παροχής υπηρεσιών συνεχίστηκε με συμβάσεις μέχρι και τον Μάρτιο του 2010, οπότε και λόγω της αλλαγής του νόμου ο οποίος απαγόρευε την συνεργασία των επαγγελματιών με μπλοκ παροχής με ατομικές συμβάσεις με το δημόσιο, μας έγινε πρόταση να δημιουργήσουμε εταιρείες ΟΕ και να συνεχίσουμε την συνεργασία με την ΔΑΕΜ σαν εξωτερικοί συνεργάτες, πράγμα και το οποίο κάναμε. Η εταιρεία που ίδρυσα συνέχισε την συνεργασία μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2013 οπότε και έκλεισε λόγω αποχώρησης μου, έγινε το κλείσιμο εργασιών στην ΔΟΥ και στον ΟΑΕΕ χωρίς πρόβλημα.
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομού είχα εδραιώσει από το 2010 το δικαίωμα μειωμένης σύνταξης στα 50 με ανήλικο τέκνο και για τον λόγο αυτό κατέθεσα τα χαρτιά μου για σύνταξη τον Νοέμβριο του 2013 που συμπλήρωσα τα 50 και μου εγκρίθηκε προσωρινή σύνταξη ή οποία και οριστικοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 και έλαβα και την σχετική απόφαση. Πρέπει να σημειωθεί ότι για να πάρω την σύνταξη από το ΙΚΑ μου ζητήθηκε, επειδή σαν τελευταίος φορέας φαινόταν ο ΟΑΕΕ, να υπογράψω υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα αξιώσω ποτέ συνταξιοδοτικό δικαίωμα από τον ΟΑΕΕ , που έτσι και άλλως δεν δικαιούμαι να το λάβω βάσει των διατάξεων του ταμείου για το οποίο δεν ισχύει η μειωμένη σύνταξη στα 50 με ανήλικο τέκνο.Έτσι τώρα είμαι συνταξιούχος του ΙΚΑ και δεν απαιτώ ούτε ιατροφαρμακευτική κάλυψη αλλά ούτε και σύνταξη από τον ΟΑΕΕ , παρ’ όλα αυτά έχω οφειλή στον ΟΑΕΕ την οποία μου ζητά να πληρώσω.
  Και ρωτώ για ποιο λόγο πρέπει να πληρώσω μια οφειλή η οποία έφτασε στο ποσό των 29315 ευρώ (τελευταία ενημέρωση 3/4/2014) και η οποία αφορά την αυτασφάλιση μου με προοπτική την ιατροφαρμακευτική κάλυψη που δεν μου παρείχαν όσο είχα οφειλή και μου την χρέωναν καθώς και την πιθανή συνταξιοδότηση μου την οποία θα μου έδιναν στο 60 έτος της ηλικίας μου και εφ’ όσον είχα 15 χρόνια εργασίας και την οποία έχω αποποιηθεί με υπεύθυνη δήλωση για να λάβω σύνταξη από το ΙΚΑ?
  Εγώ από τον ΟΑΕΕ δεν πρόκειται να λάβω ποτέ τίποτα ούτε και έχω αξιώσεις από το ταμείο. Το μόνο που ζητώ είναι η διαγραφή των οφειλών μου οι οποίες έφτασαν στο ύψος αυτό λόγω των προσαυξήσεων και των υψηλών επιτοκίων. Επίσης θέλω να επισημάνω ότι το 2010 είχα μπει σε διακανονισμό και πλήρωνα το δίμηνο 1300 ευρώ μαζί με τις εισφορές για ένα περίπου χρόνο. Συνολικά έχω πληρώσει από το 2005 ως το 2012 το ποσό των 10784 ευρώ στον ΟΑΕΕ , ποσό για το οποίο δεν θα λάβω ποτέ τίποτα.

 • 13 Μαρτίου 2015, 20:39 | ΠΑΥΛΙΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ

  Συμφωνώ απόλυτα με την Λένα Μανθοπουλου και βρίσκομαι ακριβώς στη θέση της. Και γνωρίζω πάρα πολύ κόσμο που βρίσκετε στην ίδια θέση. Ολοι θέλουμε να πληρώσουμε, να ενταχθούμε στις ρυθμίσεις και να βοηθήσουμε τη πατρίδα μας να βγεί από τη κρίση, αλλά κάτω από αυτές τις συνθήκες, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε. Οι υποσχέσεις για το Ο.Α.Ε.Ε. ήταν διαγραφή τόκων και τελών και διαγραφή των κρατήσεων για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη για το περίοδο που είμασταν στο έλεος
  του Θεού ανασφάλιστοι. Υπάρχουν σε όλοι τη χώρα ομάδες ανασφάλιστων που θα προσφύγουν στα δικαστήρια για να βρουν το δίκιο τους. Μια καλύτερη ρύθμιση θα είχε σαν αποτέλεσμα να ενταχθεί αυτός ο κόσμος άμεσα και να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος.

 • 13 Μαρτίου 2015, 20:58 | Αχιλλεας

  Να μη εξαρτάται η ρύθμιση απο την καταβολή των τρεχουσών και εφεξής εισφορών. Οταν ρυθμίζεις ενα χρέος ρυθμίζεις το συγκεκριμένο χρέος και δεν το εξαρτάς απο άλλες παραμέτρους. Ζητάτε απο αυτούς που είχαν αδυναμία πληρωμής να πληρώνουν τωρα και παλαιες και τρέχουσες εισφορές. Αν είχαν τέτοια δυνατότητα δεν θα είχαν οφειλές στα ασφαλιστικα ταμεια. Επικουρικά να μπουν στις ρυθμίσεις των εκατον η και πενήντα δόσεων και οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές . Επικουρικοτερο μεχρι το τέλος του έτους να καταβάλλονται οι τρέχουσες εισφορές.

 • 13 Μαρτίου 2015, 20:00 | ΣΟΦΙΑ ΤΣΑΓΚΑ

  Αφορα μηχανικους άνεργους ασφαλισμένους στο ΤΣΜΕΔΕ.Δεν είναι δυνατόν άνεργοι μηχανικοί να μπορούν να πληρώνουν τις δόσεις απο την ρύθμιση προηγούμενων οφειλών λόγω ανεργειας και συγχρόνως να πληρωνουν και τις τρέχουσες εισφορές.Δεν θα μπορέσουν να πληρώσουν απολύτως τίποτα.Να αποσυνδεθεί η ρύθμιση και με τις τρέχουσες εισφορές ανάλογα με το εκκαθαριστικο τους και αν είναι δυνατόν να πληρώνουν τις τρέχουσες εισφορές μονο αν εργάζονται.αυτοι τη στιγμη όντας άνεργοι πληρωνουν και ετησια εφορία 650 euro που ορίζει ο τελευταιος νόμος για τους κατόχους δελτίου παροχής υπηρεσιών άσχετα αν εχουν μηδενικά εισοδήματα!!!!!!

 • 13 Μαρτίου 2015, 19:00 | ΛΟΥΚΑΣ

  Προσέξτε παρακαλώ το εξής:

  Μου έχει τύχει να πρέπει να πρέπει να πληρωθώ από Δημόσιο Οργανισμό. Ήθελε όμως ασφαλιστική ενημερότητα. Κατανοητό. Η ενημερότητα που πήρα ήταν ότι χρωστούσα ακόμα κάποια χρήματα. Έτσι θα έπαιρνε η εφορία το χρέος μου, θα ξοφλούσα δεν θα χρώσταγα και θα μου περίσσευαν κιόλας. Ο υπάλληλοσ όμως του Οργανισμού είχε διαφορετική γνώμη. Δεν ξέρω να πληρώνω έτσι. Ήταν η απάντησή του. Να πας να ξοφλήσεις το χρέος σου και να μου φέρεις κανονική ενημερότητα , για να πληρωθείς….

  Η ερώτησή μου προς εσάς:
  α) με την υπαγωγή στη ρύθμιση θα βγάλετε και μια εγκύκλιο πωσ να μας πληρώνουν ;
  β) μήπως θα ήταν καλύτερο να παίρνουμε την ενημερότητα χωρίς αναγραφή του χρέους ώστε να μπορούμε να παίρνουμε και μέρος στους διαγωνισμούς;

 • 13 Μαρτίου 2015, 19:36 | ΛΟΥΚΑΣ

  ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΕΧΕΙ ΠΑΕΙ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΜΑΝΙΤΑΚΗ ΓΙΑ ΟΑΕΕ

  http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/8423786.pdf

  Παρακαλούμε κάντε ένα κόπο να την διαβάσετε πριν υπογράψετε το νομοσχέδιο (σ.σ. η γνωμοδότηση βρίσκεται στην 7 σελίδα)

 • 13 Μαρτίου 2015, 19:17 | Νικος

  κυριε Στρατουλη είχατε δηλώσει πως το Δώρο Χριστουγέννων θα είναι στη ρυθμιση .Όλα τα ληξιπροθεσμα μέσα μέχρι την ημερομηνία ψήφισης του νομού.Αποδέσμευση τρεχόντων με δοσεις ρύθμισης.Δώστε ανάσες αλλιως τα ίδια με τους προηγούμενους θα πάθετε.

 • 13 Μαρτίου 2015, 19:29 | ΛΟΥΚΑΣ

  Αξιότιμοι κύριοι, θα ήθελα παρακαλώ να θυμηθείτε κατά πόσο είναι συνταγματικό :
  α) ο ΟΑΕΕ να έχει αυτές τις εισφορές ανά μήνα και ανά κατηγορία
  β) να μας έχει χωρίς βιβλιάριο υγείας , επειδή οφείλαμε
  γ) το ότι κυνηγούσε τον κόσμο στα δικαστήρια με τον νόμο που υπήρχε για το ΙΚΑ ( το οποίο απ’ότι καταλαβαίνω το καταργείται σε επόμενο άρθρο της παρούσας ρύθμισης και μπράβο σας)
  δ) το ότι εξαιτίας των παραπάνω, άνθρωποι κινδύνευσε η υγεία τους ή και κάτι περισσότερο ίσως για κάποιους από εμάς

  και αν δεν είναι συνταγματικό , τότε :

  α) φταίει κανείς ;
  β) θα φταίξει κανείς;
  γ) θα κάνετε τίποτα για να διορθωθούν ;

  Στην δική μου περίπτωση ο ΟΑΕΕ μου ζητά 62,11% του εισοδήματός μου ΜΕΤΆ ΦΌΡΩΝ όπως προκύπει από τα στοιχεία του εκκαθαριστικού και την ειδοποίηση πληρωμής του ΟΑΕΕ. ΣΕ νούμερα πρό φόρων ΕΦΟΡΙΑ+ΟΑΕΕ = 73,62%.

  Σας ρωτάω λοιπόν : Είναι ποτέ δυνατόν ;

 • 13 Μαρτίου 2015, 19:18 | Νικος

  Ζητάνε πληρωμή 2 μηνών Δχ 2014 , και 1/2015 και δόση ρύθμισης δηλαδή αν εχεις 1000 ευρώ ένσημα το μήνα και χρωστάς 24000 λόγω κρίσης θέλουν 2240 για να ενταχθεις. Δηλαδή το 10% της οφειλής και απο εκεί και πέρα να μην κανεις αλλά χρέη.Αν πας στη πάγια ρύθμιση δίνεις 2166 ευρώ γλιτωνεις για ενα μήνα κατασχέσεις κτλ δε πληρώνεις γιατί δε μπορείς τίποτα ,και αν σε πάνε δικαστικώς μόλις φτασει 50000 ευρώ το χρέος δηλαδή σε 2 χρόνια αφού δεν εχεις πληρώσει τίποτα ξανά κανείς 12 ρύθμιση δίνεις 5000 ευρώ και περιμένεις ποτε θα σε ξαναπάνε δικαστικώς για να ξανά κανείς 12 ρύθμιση και να ξανααθωωθεις κτλ.ΑΛΛΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΛΛΟ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΞΥΠΝΑΤΕ Με τις τράπεζες κλειστές απο 2010 όσοι μέχρι σήμερα μείνανε όρθιοι είναι και η ραχοκοκαλιά της Ελληνικής οικονομίας απο αυτους τα περνέται τοσα χρόνια βοήθησε τους ακούστε την αγορά και θα τα πάρετε επι δέκα.Αποδέσμευσε την ρύθμιση απο τα τρέχοντα και δώσε δυνατότητα τα τρέχοντα να ρυθμίζονται σε Πάγια ρύθμιση εντος 1 μηνός απο τοτε που έγιναν ληξιπροθεσμα αλλιως χάνονται και οι δυο ρυθμίσεις πιο πολλά θα πάρει το κράτος ετσι αφού θα εισπράττει τα παλιά χρέη σε 100 δόσεις και τα νέα χρέη σε 12 μειώνοντας την αύξηση των χρεών στο μέλλον.Αν χασει τη ρύθμιση οπως ειναι σημερα δε θα ξανά πληρώσει ποτε ξανα ουτε παλιά ουτε τρέχοντα.

 • 13 Μαρτίου 2015, 19:26 | ΛΟΥΚΑΣ

  Παράδειγμα με αριθμούς: 11.100 εκκαθαριστικό – 3373 φόροι εκκαθαριστικού (με το τέλος επιτηδεύματος)= 7.727 ευρώ, ήτοι ο μήνας 644 ευρώ με τα οποία πρέπει να καλύψω φαγητό,νερό,θέρμανση,ρουχισμό,φροντιστήρια,τηλέφωνο,γιατρούς (γιατί δεν έχω βιβλιάριο θεωρημένο), δάνειο.
  Ά και να μην ξεχάσω …..400 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ για τον ΟΑΕΕ (τρέχουσα εισφορά)…….
  Α’ + την ρύθμιση……
  Λυπούμαστε αλλά δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε και αυτή η ρύθμιση θα αποτύχει.