Άρθρο 04 – Μη βεβαιωμένες οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση

Κατ’ εξαίρεση,

1.δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση του άρθρου 1, οφειλές που θα βεβαιωθούν στη Φορολογική Διοίκηση μετά από παραίτηση από την άσκηση του δικαιώματος ή και του δικογράφου οποιουδήποτε ένδικου βοηθήματος ή μέσου ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου ή προσφυγής ενώπιον διοικητικής αρχής, και έως 26.5.2015, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας που οι οφειλές αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες.

Εφόσον πρόκειται για υπαγόμενες υποθέσεις, που εκκρεμούν ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων, μαζί με την αίτηση και τη δήλωση παραίτησης προσκομίζεται και βεβαίωση από το αρμόδιο δικαστήριο ότι η υπόθεση δεν έχει ακόμα συζητηθεί, προκειμένου να βεβαιωθεί η οφειλή.

2. Στη ρύθμιση του άρθρου 1 δύνανται, επίσης, να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη, και οφειλές που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης  μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση και θα αφορούν υποχρεώσεις φορολογικών ετών, περιόδων και υποθέσεων μέχρι και 31.12.2014.

 • 16 Μαρτίου 2015, 13:04 | tp

  Από το άρθρο 4 του υπό κατάθεση νομοσχεδίου δεν έχει γίνει σαφές αν στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται και όλες οι οφειλές των 400.000 περίπου υποθέσεων που εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια. Αν η απαλλαγή από τους τόκους και τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής αναφέρονται σε τόκους και προσαυξήσεις μετά την έκδοση της πράξης προσδιορισμού του φόρου ή και σε αυτές που επιβλήθηκαν κατά την έκδοση της πράξης.

  Πιστεύουμε ότι πρέπει να συμπεριληφθεί το σύνολο των προσαυξήσεων τόκων και τυχόν προστίμων που ακολουθούν το βεβαιωμένο ποσό.
  Άρα, να προστεθεί στο άρθρο 4, παράγραφος που να επιτρέπει στο φορολογούμενο παραιτούμενος από την προσφυγή, να πληρώσει εφάπαξ ή με δόσεις , το αρχικό ποσό του φόρου μετά από τον έλεγχο και να διαγράφονται όλες οι προσαυξήσεις λόγω εκπροθέσμου και οι προσαυξήσεις βάσει ελέγχου.

  Θα είναι ισχυρό κίνητρο γιατί ουσιαστικά θα επαναφέρει την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς που είχαν κατ΄ αρχήν αρνηθεί πολλοί φορολογούμενοι, αλλά τώρα ίσως είναι πρόθυμοι να συμφωνήσουν. Με αυτόν τον τρόπο το δημόσιο θα μπορούσε να εισπράξει πολύ μεγάλα ποσά και ταυτόχρονα να αποσυμφορήσει τα διοικητικά δικαστήρια.

 • Από το άρθρο 4 του υπό κατάθεση νομοσχεδίου, εμμέσως προκύπτει ότι συμπεριλαμβάνονται και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν εκδοθεί φύλλα ελέγχου, πράξεις προσδιορισμού φόρου και πράξεις επιβολής προστίμου. Υφίστανται όμως ερωτηματικά κατά πόσον η απαλλαγή από τους τόκους και τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, αναφέρονται σε τόκους και προσαυξήσεις μετά την έκδοση της πράξης προσδιορισμού του φόρου ή και σε αυτές που επιβλήθηκαν κατά την έκδοση της πράξης.
  Για παράδειγμα, αν εκδόθηκε πράξη προσδιορισμού φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων για την χρήση 1/1- 31/12/2008 από τακτικό φορολογικό έλεγχο ο οποίος πραγματοποιήθηκε το 2014 και η πράξη εκδόθηκε την 30/6/2014, τότε για το διάστημα 30/6/2009 (έστω η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του νομικού προσώπου για τη χρήση 1/1-31/12/2008) έως και την 31/12/2013 επιβάλλονται προσαυξήσεις επί ης διαφοράς του φόρου, σύμφωνα με τον Ν. 2523/1997. Για το διάστημα από 1/1/2014 έως και 30/6/2014 (ημερομηνία έκδοσης της πράξης προσδιορισμού του φόρου), επιβάλλονται τόκοι σύμφωνα με τον Ν. 4174/2013. Αν η επιχείρηση προσέφυγε στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών με ενδικοφανή προσφυγή και μεταγενέστερα στα Διοικητικά Δικαστήρια (συνήθως λόγω σιωπηρής απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής από την Διεύθυνση), τότε οι τόκοι εξακολουθούν να επιβάλλονται και μάλιστα χωρίς ανώτερο όριο όπως ίσχυε για τις προσαυξήσεις του Ν. 2523/1997 (120%). Περαιτέρω, με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής, γίνεται άμεσα απαιτητό ποσοστό 50% του βεβαιωμένου φόρου πλέον των τόκων και των προσαυξήσεων.
  Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, θεωρούμε ότι δεν γίνεται ευκρινής η πρόθεση του νομοθέτη για την ολοσχερή η μερική εξαίρεση της καταβολής των τόκων και των προσαυξήσεων, αν δηλαδή η εξαίρεση αφορά το σύνολό τους από την στιγμή αφετηρίας τους (ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας) και έως σήμερα, ή μόνο τις προσαυξήσεις και τόκους από τι στιγμή έκδοσης της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου έως και σήμερα (πχ. λόγω ενδικοφανούς προσφυγής ή προσφυγής στα Διοικητικά Δικαστήρια), με κίνδυνο να μην συμπεριλάβει περίπου 400.000 φορολογικές υποθέσεις που εκκρεμούν σήμερα, στα διοικητικά δικαστήρια. Κατά συνέπεια θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ο νομοθέτης ότι αναφέρεται στο σύνολο των προσαυξήσεων, τόκων και τυχών προστίμων που ακολουθούν ένα βεβαιωμένο ποσό, ο δε φορολογούμενος θα κληθεί να καταβάλει είτε εφάπαξ το σύνολο του προσδιορισθέντος κατά τον έλεγχο φόρου χωρίς καμία επί πλέον επιβάρυνση τόκου ή προσαύξησης, είτε τμηματικά σύμφωνα με το νομοσχέδιο έχοντας μείωση αναλογική στο σύνολο των τόκων και προσαυξήσεων, οι οποίες επιβαρύνσεις σταματούν να υπολογίζονται από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση.
  Στις περιπτώσεις βεβαιωμένων φόρων που οι φορολογούμενοι τηρούν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους και έχουν καταβάλει ένα μέρος των καταλογισθέντων φόρων πλέον των προσαυξήσεων και τόκων, σε περίπτωση που θελήσουν να υπαχθούν στη ρύθμιση, για λόγους ισονομίας, θα πρέπει να προσδιορίζεται ο οφειλόμενος φόρο χωρίς τόκους και προσαυξήσεις, να αφαιρείται το μεικτό ποσό που έχει καταβάλει ο φορολογούμενος (κεφάλαιο, τόκοι και προσαυξήσεις) και να καταβάλει το υπόλοιπο. Σε περίπτωση που το υπόλοιπο είναι αρνητικό επειδή από τις καταβολές έχει ήδη καλυφθεί ο καταλογιστείς φόρος, το Δημόσιο δεν επιστρέφει την διαφορά.

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, θεωρούμε ότι το άρθρο 4 του προς διαβούλευση νομοσχεδίου θα πρέπει να συμπληρωθεί ως εξής:
  Άρθρο 04 – Μη βεβαιωμένες οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση
  Κατ’ εξαίρεση,
  1.Δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση του άρθρου 1, οφειλές που θα βεβαιωθούν στη Φορολογική Διοίκηση μετά από παραίτηση από την άσκηση του δικαιώματος ή και του δικογράφου οποιουδήποτε ένδικου βοηθήματος ή μέσου ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου ή προσφυγής ενώπιον διοικητικής αρχής, και έως 26.5.2015, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας που οι οφειλές αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες.
  Με την δήλωση παραίτησης και εφόσον καταβληθεί στο σύνολό του ο καταλογισθείς από την φορολογική αρχή φόρος, απαλείφονται στο σύνολό τους τόκοι, προσαυξήσεις και πρόστιμα που επιβαρύνουν τον καταλογισθέντα φόρο. Σε περίπτωση καταβολής ποσοστού επί του καταλογισθέντος φόρου, απαλείφονται αντίστοιχα ποσοστά των τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων επί του φόρου.
  Εφόσον πρόκειται για υπαγόμενες υποθέσεις, που εκκρεμούν ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων, μαζί με την αίτηση και τη δήλωση παραίτησης προσκομίζεται και βεβαίωση από το αρμόδιο δικαστήριο ότι η υπόθεση δεν έχει ακόμα συζητηθεί, προκειμένου να βεβαιωθεί η οφειλή.
  2. Στη ρύθμιση του άρθρου 1 δύνανται, επίσης, να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη, και οφειλές που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση και θα αφορούν υποχρεώσεις φορολογικών ετών, περιόδων και υποθέσεων μέχρι και 31.12.2014.

 • 16 Μαρτίου 2015, 11:56 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  1) Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν να δραστηριοποιούνται στις αρχές της κρίσης που διέπει την χώρα μας. Πρέπει να ληφθεί υπόψιν αυτό καθώς δεν μπόρεσαν να δουν μια άσπρη μέρα οι επιχειρήσεις αυτές και να μπορέσουν να κάνουν έστω και μια μικρή απόσβεση, ούτε καν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

  2) Υπάρχουν επιχειρήσεις που περιμένουν να υπογράψουν τη σύμβαση υλοποίησης έργων τους προσεχείς μήνες είτε επιχειρήσεις που η κύρια δραστηριότητα τους και το μεγαλύτερο ποσοστο του τζίρου τους γίνεται τους καλοκαιρινούς μήνες, συνεπώς είναι αδύνατον για αυτές τις επιχειρήσεις να ενταχθούν σε οποιαδήποτε ρύθμιση τη δεδομένη περίοδο λόγω της έλλειψης ρευστότητας. Θα πρέπει επίσης να σταματήσει η ποινική δίωξη τους μέχρι να μπορέσουν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση.

  3) Υπάρχουν Έλληνες πολίτες ή επιχειρήσεις που έχουν αδικηθεί οικονομικά από το ελλήνικό δημόσιο (και αυτό αποδυκνείετσι κσι σπό δημόσια έγγραφα) είτε λόγω άγνοιας νόμων των δημοσίων υπαλλήλων, είτε λόγω κακής ερμηνείας των νόμων από τους δημοσίους υπαλλήλους, είτε λόγω αδιαφορίας των δημοσίων υπαλλήλων, είτε λόγω ενδεχόμενου δόλου. Όλοι αυτόι οι πολίτες ή οι όλες αυτές οι επιχειρήσεις αδυνατούν να μπουν στη ρύθμιση τη δεδομένη περίοδο γιατί δεν αποσαφηνιστεί αν έχουν οφειλές ή όχι κι αν έχουν δεν ξέρουν ποιό είναι το ύψος αυτών των οφειλών. Είναι κρίμα λοιπόν να χάσουν την ρύθμιση.

  4) Θα πρέπει στις επιχειρήσεις που είναι ζημιογόνες στις τελευταίες χρήσεις να δοθεί η ευκαιρία να ενταχθούν στη ρύθμιση με μεγαλύτερο αριθμό δόσεων (πλέον των εκατό). Όλες οι επιχειρήσεις θέλουν να έιναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες και θα πρέπει η νέα κυβέρνηση να βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις να μείνουν ζωντανές, να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας που έχουν και αν είναι δυνατόν να δημιουργήσουν και νέες. Θα πρέπει επίσης να σταματήσει η ποινική δίωξη τους μέχρι να μπορέσουν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση.

  5) Να ληφθεί υπόψιν ότι το πιο αποδοτικό μέτρο είσπραξης των τελευταίων ετών ήταν και είναι ακόμα η τακτοποίηση των αυθαιρέτων κτισμάτων. Αυτό οφείλεται στη μεγάλη διάρκεια της δυνατότητας ένταξης στην τακτοποίηση. Με τις συνεχείς παρατάσεις που δίνονται όποτε είχε τη δυνατότητα ο καθένας από το υστέρημα του τακτοποιούσε την περιουσία του. Έτσι θα πρέπει να γίνει με τη συγκεκριμένη ρύθμιση να βοηθηθούν όλοι οι Έλληνες και όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις να αποπληρώσουν τις οφειλές τους.

 • 16 Μαρτίου 2015, 11:47 | kleopatra konstantinidou

  Να υπαχθούν στη ρύθμιση οι οφειλές για την τακτοποίηση των ημιυπαιθρίων του Ν.4178 / 2013

 • 16 Μαρτίου 2015, 11:34 | Νικος Δανοπουλος

  Για να μπορεσει το κρατος να εχει εσοδα τους δυσκολους αυτους μηνες πρεπει να μπουν στην ρυθμιση και οι περιπτωσεις των χρεων που δεν είναι ληξιπροθεσμα μεχρι 26.5.2015 αλλα εχουν βεβαιωθεί. Πρεπει ο νομος να υποστηριξει και τα εσοδα του κρατους αλλά και αυτον που θελει να πληρωσει. Ευχαριστω και μπραβο για την προσπαθεια

 • 15 Μαρτίου 2015, 23:49 | κωνσταντινος

  Σημαντικο να διευκρινιστεί ότι συμπεριλαμβάνονται οι οφειλες που θα βεβαιωθουν μεχρι 26/5/2015 σε αυτην τη ρυθμιση. Εχω αρκετους πελατες ως λογιστης που οι υποθεσεις του εχουν λιμνασει εδω και μηνες στις ΔΟΥ! Μη αντιμετωπιζετε διαφορετικα τους ιδιους παραβατες.

 • Θα ήθελα να σας ενημερώσω για το θέμα των διπλό ασφαλισμένων .συγκεκριμένα είμαι ασφαλισμένος στον ογα από το 1999 το το 2006 άνοιξα μια εμπορική επιχείρηση και ασφαλίστηκα υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ Κατέθεσα ολα τα δικαιολογητικα και γράφτηκα χωρίς να έχω υγειονομική περίθαλψη παρ όλες τις προσπάθειες που έκανα για να μου εκδώσουν βιβλιάριο υγείας δεν το έλαβα ποτέ. το 2010 έκλεισα την επιχείρηση και πήρα διαγραφή από τον οαεε επέστρεψα στα αγροτικά αφήνοντας 8000 ευρώ περίπου απλήρωτα λόγω κρίσης,Πηγαίνοντας να ασφαλιστώ ξανά στον ογα μου είπαν ότι δεν με είχαν διαγράψει ποτέ και ότι χρωστούσα για τα χρόνια που ήμουν και στον οαεε 6000 ευρώ έκανα ρύθμιση την οποία πληρώνω μέχρι και σήμερα στην ώρα της και έβγαλα βιβλιάριό υγείας Το οποίο μου είναι απαραίτητο το ερώτημα μου είναι απο το 2006 εως το 2010 ο ογα μου ζήτησε 6000 ενώ στον οαεε για τα ίδια χρόνια 8000 ευρω πληρώνω του ογα πρέπει να πληρώσω και όλο το ποσό στον οαεε και αν ναι προστίθενται στα συντάξιμα χρόνια?

 • 15 Μαρτίου 2015, 17:20 | αντωνης

  Το νομοσχεδιο ειναι ανακουφιση για πολλους.

  Απ’ ότι φαίνεται με το άρθρο 4, παράγραφος 2, μπορούν να ρυθμιστούν οφειλές υποθέσεων μέχρι και 31.12.2014.
  Είναι λίγο ασαφές όμως εάν αρκεί αυτές να είναι βεβαιωμένες, χωρίς να απαιτείται υποχρεωτικά να ήταν ληξιπρόθεσμες μέχρι 1/3/2015.
  Θα πρέπει να διευκρινιστεί και μάλιστα με θετικό τρόπο [δηλαδή ότι υπάγονται και όσες έχουν βεβαιωθεί αλλά δεν είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι 1/3/2015].
  Είναι σημαντικό!

 • 15 Μαρτίου 2015, 13:20 | savvas

  Να συμπεριληφθούν στην ρυθμιση οφειλές που είναι μη βεβαιωμένες (πάσης φύσεως)τωρα αλλα θα βεβαιωθουν μέχρι τα τελη Μαϊου. Αρκει βεβαια αυτοι που χρωστουν να μην ακολουθησουν την δικαστικη οδο.

 • 15 Μαρτίου 2015, 12:31 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

  Θα πρεπει να δοθει η δυνατοτητα να υποβληθουν εκπροθεσμα δηλωσεις εισοδήματος,ΦΠΑ,ΦΜΥ,μερισματων κ.λ.π οι οποίες δεν υποβάλλονται τώρα λογω των υπέρογκων προστίμων π.χ διπλασιασμος του φόρου και να υπαχθούν σττην ρύθμιση.

 • 15 Μαρτίου 2015, 12:15 | Γιάννη

  Να συμπεριληφθούν οφειλές που είναι μη βεβαιωμένες (πάσης φύσεως) έστω και χωρίς απαλλαγή-μείωση προσαυξήσεων, παρά μόνο με δυνατότητα αποπληρωμής σε δόσεις περισσότερες από δώδεκα.

 • 15 Μαρτίου 2015, 09:07 | ΕΥΘΥΜΗΣ ΔΑΓΓΑΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  ΑΡΘΡΟ 4

  ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ.

  ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΤΩΡΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

  ΑΡΘΡΟ 26

  ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΑΛΛΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΑ» ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΤΟ INTERNET Η ΣΤΟ ΓΚΙΣΕ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Η ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ «ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΩΝ» ΣΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΟΠΟΤΕ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΟΡΟΣ ΟΠΩΣ ΥΠΗΡΧΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ.

  ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΒΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΙΣ 2 ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ (ΕΘΝΙΚΗ-ΑΤΤΙΚΗΣ)

 • 14 Μαρτίου 2015, 23:04 | Κώστας Παυλής

  Να υπάρξει αρμόδια επιτροπή στην οποια να μπορούν να προσφύγουν όσοι ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ εχουν ΑΔΙΚΗΘΕΙ απο τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ελληνικού δημοσίου είτε εκ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ είτε λόγω άγνοιας νόμων είτε γενικά απο ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ της ισχύουσας νομοθεσίας .
  ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΜΕΣΑ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΩΦΕΙΛΗ ΚΑΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

 • 14 Μαρτίου 2015, 23:56 | Κώστας Παυλής

  1) Υπάρχουν πολλες ΜΜΕ οι οποίες άρχισαν την λειτουργία τους απο το 2007 και εντεύθεν .πρεπει να ληφθεί ειδική μέριμνα για αυτές αφου δημιουργήθηκαν και πρώτο λειτούργησαν μεσα στη τρομερή οικονομική κριση που βιώνει η πατρίδα μας
  2) Υπάρχουν ΜΜΕ οι οποίες ΑΔΙΚΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ Απο το ελληνικό δημόσιο είτε απο άγνοια νόμων είτε απο κακή εφαρμογή των νόμων απο τους αρμόδιους κρατικούς φορείς-
  Ιδιαίτερα οταν οι αρμόδιοι κρατικοί εχουν παραδεχθεί εγγράφως οτι εκ παραδρομής εχουν αδικήσει Έλληνες πολίτες η ΜΜΕ ΤΟΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
  3) Πρεπει να ληφθεί υπόψιν οτι η πιο πετυχημένη ρύθμιση μεχρι σημερα ειναι η ρύθμιση για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων κτισματων-και αυτο ξεκάθαρα οφείλεται στην πολυ μεγάλη διάρκεια της και με τις συνεχείς παρατάσεις της ο κοσμάκης οταν είχε χρήματα έκανε χρήση της ρύθμισης
  4)να υπάρξει ειδική μέριμνα για τις ΜΜΕ οι οποίες εχουν τα τελευταία δυο χρονια ΖΗΜΙΕΣ και οι οποίες αδυνατούν να ενταχθούν στην ρύθμιση παρότι το επιθυμούν .ΣΕ αυτή την περίπτωση πρεπει να διεύρυνθει τοσο ο χρόνος υπαγωγής τους όσο και ο αριθμός ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ -να ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ υπερβεί τις εκατό δόσεις .
  4) Στις ανωτέρω ΜΜΕ οι οποίες ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ να μπουν τωρα στη ρύθμιση να σταματήσει η ποινική δίωξη τους μεχρι να ξαναρχίσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα συμβαλοντας στο επανεκκίνηση της οικονομίας που τοσο πολυ εχει ανάγκη η χώρα μας
  5)πρεπει εδω να ληφθεί ΥΠΟΨΙΝ οτι ΜΜΕ επιχείρησεις δεν διοικούνται απο ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΠΑΤΑΞΗΔΕΣ οι οποίοι είχαν συνήθισει να χρωστούν στο ελληνικό δημόσιο -στις τράπεζες -και γενικά στην αγορά .Απλα η τρομερή κριση του κράτους παρέσυρε τις ΜΜΕ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑΣ Και οτι αυτή την δύσκολη χρονική περίοδο εναι σε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους(απόδειξη οι 10.000 αυτοκτονίες τα τελευταία χρονια λόγω οικονομικών προβλημάτων) .
  6) επανηλειμμένα ο ίδιος ο κος ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ της χώρας εχει δηλώσει οτι χρωστούν σημερα ολοι όσοι μιλούν την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ Η ΚΑΚΟΠΛΗΡΩΤΕΣ
  ΤΕΛΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΥΠΟΨΙΝ ΟΤΙ ΟΙ ΜΜΕ ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΖΗΤΑΕΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΜΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΞΑΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΖΩΗ -ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣ(ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ -ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ κλπ ΑΦΟΥ ΟΙ ΜΜΕ ΕΙΝΑΙ Η ΡΑΧΟΚΟΚΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 • 14 Μαρτίου 2015, 21:09 | Pericles P.

  ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΟΤΑ

 • ΝΕΟ ΡΕΥΜΑ – ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ

  ΝΙΚΟΣ ΣΠ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

  Αρθρο 4, παρ. 1: να υπάγονται υποθέσεις που εκκρεμούν στα δικαστήρια, μέχρι αμετακλήτου, ανεξάρτητα συζητήσεως ή όχι.

 • 14 Μαρτίου 2015, 15:17 | Ζαχμάνογλου Θεόδωρος

  Αναδρομικά συντάξεων για τα οποία έχει υποβληθεί Δήλωση,αλλά δεν υπάρχει ακόμα ειδοποίηση πληρωμής,και τα οποία δυστυχώς,δημιουργούν υψηλο φόρο, μπορεί να μπούν στην ρύθμιση;

 • 14 Μαρτίου 2015, 15:44 | Ευαγγελια

  Οφειλες για νομιμοποίηση ημιυπαιθριων δεν είναι δυνατόν να υπαχθουν;
  Ξεκίνησα την διαδικασία και σταμάτησα λόγω μεγάλων δόσεων και έλλειψης χρημάτων.

 • 14 Μαρτίου 2015, 12:20 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ

  Υπαγωγή στην ρύθμιση οποιασδήποτε εκκρεμότητας μέχρι την στιγμή της αίτησης.
  Υπαγωγή στην ρύθμιση και περιπτώσεων που δεν έχουν υποβάλλει οποιαδήποτε δήλωση είτε φορολογική,είτε ΦΠΑ,είτε πληροφοριακή.
  Ειναι απιστευτα πολλες οι περιπτωσεις αυτες.
  Μονο ετσι θα γινει μια πραγματικά νεα υγειή αρχη χωρίς τις αρρώστιες του παρελθόντος.

 • 14 Μαρτίου 2015, 11:27 | κοσμας

  καλημέρα
  Πρεπει να γινει ξεκαθαρο (οπως εχουν πει και αλλοι συναδελφοι) οτι η ρυθμιση αφορα καθε οφειλη η οποια θα βεβαιωθει απο τις Εφοριες μεχρι 26/5/2015 και αφορά προηγουμενα ετη.

 • 13 Μαρτίου 2015, 21:29 | Αναστάσιος

  Είμαι ένας εκ των χιλιάδων Ελλήνων, ο οποίος δεν προχώρησε σε νομιμοποίηση του ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥ χώρου ,λόγω κόστους και δραματικής μείωσης των αποδοχών μου.
  Μήπως παρακαλώ μπορεί και το κόστος νομιμοποίησης ημιυπαίθριων χώρων να συμπεριληφθεί στο παρόν νομοσχέδιο;
  Ευχαριστώ.

 • 13 Μαρτίου 2015, 20:26 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΡΕΔΗΣ

  ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΑΝ ΙΣΩΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ.2 , ΑΛΛΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ (2001-2013) ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΟΙ ΠΡΟΚΥΠΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ. ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ …ΧΡΩΣΤΟΥΝΤΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ. ΘΕΡΜΗ, ΘΕΡΜΟΤΑΤΗ, ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΑΤΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΤΕ ΚΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΕΡΘΟΥΜΕ ΣΤΑ ΙΣΑ ΜΑΣ. 1Χ7

 • 13 Μαρτίου 2015, 19:27 | Κανελλοπουλου Μαρία

  Στο άρθρο 4 να προστεθεί παράγραφος:
  «Οφειλές που θα προκύψουν, ως συνέχεια της ίδιας αιτίας από την οποία έχουν προκύψει οι σημερινές βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές, να μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση αυτού τού νόμου».

 • 13 Μαρτίου 2015, 19:38 | ΑΡΓΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΤΡΟΣ

  Με το άρθρο 4 : Αν κάποιος έχει προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια για ήδη βεβαιωμένες οφειλές, που έχουν καταστεί ήδη ληξιπρόθεσμες και βρίσκεται εν αναμονή εκδίκασης της προσφυγής του, αυτός, για να ενταχθεί στη ρύθμιση, πρέπει να παραιτηθεί της προσφυγής του;
  Αν αυτό ισχύει, είναι άδικο και εκβιαστικό εκ μέρους της διοίκησης και θα καταπέσει σε ενδεχόμενη προσβολή του διατάγματος στο ΣΤΕ, γιατί στερείται ο πολίτης το δικαίωμά του να υποστηρίξει το δίκιο του, που για να έχει προσφύγει πιστεύει ότι έχει.
  Αν αυτό δεν ισχύει, καλώς, αν όμως έτσι εννοείται στο σχέδιο νόμου, το ορθό και δίκαιο είναι να δοθεί και σε αυτόν το δικαίωμα ένταξης, χωρίς να παραιτηθεί των ενδίκων μέσων του, και εάν κερδίσει την προσφυγή του να του επιστραφεί το ποσόν που θα έχει καταβάλει μέχρι τότε, αν δε απορριφθεί η προσφυγή του, να συνεχίζει κανονικά τις δόσεις του. Έτσι το κράτος αρχίζει να εισπράττει από τον εντασσόμενο και ο πολίτης δεν αδικείται.
  Στο άρθρο 4 λοιπόν πρέπει να μπεί παράγραφος:
  » Βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές που εκκρεμούν, είτε ενώπιον της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών, είτε ενώπιον της Δικαιοσύνης δύνανται να ενταχθούν στη ρύθμιση, χωρίς παραίτηση του οφειλέτη από το ένδικο μέσον».

 • 13 Μαρτίου 2015, 17:33 | Ιωάννης

  Να προβλεφθεί κίνητρο και στους συνεπείς φορολογούμενους, το οποίο προτείνω να αφορά τα δυο επόμενα έτη 2015&2016 και να αποτελεί ποσοστό επι της εισπραξιμότητας της σχετικής ρύθμισης και της εθελοντικής φορολογικής συμμόρφωσης των πολιτών.

 • 13 Μαρτίου 2015, 16:53 | Ιωάννης

  Δώστε τη δυνατότητα τώρα στους πολίτες και πρωτίστως στα φυσικά πρόσωπα καθώς και στις επιχειρήσεις να υποβάλουν συμπληρωματικές εκπρόθεσμες δηλώσεις για όλα τα προηγούμενα έτη και να ενταχθούν άμεσα στις διατάξεις του νομοσχεδίου.
  Δώστε την ευκαιρία για μια νεα σχέση Πολιτών και Κράτους και δώστε τη σε όλους ανεξαιρέτως: είτε είναι σε λίστες είτε ελέγχονται είτε όχι,απέξω μόνο η αποδεδειγμένη διαφθορά.

  Τώρα που οι πολίτες είναι κοντά στο κράτος.

 • 13 Μαρτίου 2015, 16:38 | Σωτήρης

  Στα πλαίσια αντικειμενικής και ισότιμης αντιμετώπισης φορολογούμενων ,να ληφθούν υπόψη για ένταξη σε ρύθμιση , μελλοντικών βεβαιώσεων ,εξελισόμενων υποθέσεων ειδικότερα ετών 2008-2009 που κινδυνεύουν σε παραγραφή.
  Οφέλη: Διακοπή παραγραφής.Πολλαπλάσια δημόσια και κοινωνικά ωφέλη από την ανόρθωση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων.Ανάδειξη του ανθρώπινου και κοινωνικού χαρακτήρα .

 • 13 Μαρτίου 2015, 15:00 | ΡΑΜΠΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Συμφωνώ με πολλούς συναδέλφους λογιστές στην έκκληση που κάνουν προς τον νομοθέτη να συμπεριλάβει στην ρύθμιση και οφειλές φορολογουμένων τις οποίες δεν έχουν καταθέσει ακόμα προς την φορολογική αρχή για ευνόητους λόγους και μάλιστα ΠΡΟΤΕΙΝΩ – για να υπάρχει και κάποιο χρονικό όριο ένταξης χρεών στην ρύθμιση- να ενταχθούν στην ρύθμιση όλα τα χρέη τα οποία θα βεβαιωθούν μέχρι την ημερομηνία λήψης αριθμού ΦΕΚ.

 • 13 Μαρτίου 2015, 15:56 | Γιαννής

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥ Ε.Ε.Τ.Α. 2013 (ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ Δ.Ο.Υ. ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ!!!
  ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΜΟΝΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΔΑΝΙΣΤΩΝ.ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΝΑ ΔΙΚΑΙΩΘΕΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ!!!

 • 13 Μαρτίου 2015, 15:10 | ΚΙΡΚΗ

  Συμφωνώ με όλους τους προηγούμενους συναδέλφους και θεωρώ επιτακτική την ανάγκη προκειμένου να πετύχει ο στόχος της κυβέρνησης για αύξηση των εσόδων της από φόρους να δωθεί η δυνατότητα να ρυθμιστούν χρέη που αφορούν έως και την 31/12/2014 ή και αργότερα αν αυτό είναι δυνατό και που δεν έχουν βεβαιωθεί ακόμα. Ίσως να πρέπει να ορισθεί μια περιοδος βεβαίωσης οφειλών όπου θα μπορούν οι εταιρείες ή τα φυσικά πρόσωπα να υποβάλουν αυτές τις δηλώσεις προκειμένου να βεβαιωθούν έτσι ώστε ηλεκτρονικά να μπορούν να ρυθμιστούν και αυτές οι οφειλές.

 • 13 Μαρτίου 2015, 15:56 | κωνσταντινος

  Καλησπέρα. Προτείνω να μπουν στην ρύθμιση αυτή, οι οφειλές παλαιότερων ετών οι οποίες δεν έχουν βεβαιωθεί ακόμη από τις ΔΟΥ και δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.

 • 13 Μαρτίου 2015, 14:15 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/2014 ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΜΕΧΡΙ 1/3/15, ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2015 ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/2014 ΔΕΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ.

 • 13 Μαρτίου 2015, 13:35 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Ερώτηση

  Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής φόρου που καταλογίζεται με φύλλο ελέγχου, παραιτούμενος ο φορολογούμενος του δικαιώματος άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και παντός ενδίκου μέσου, οι προσαυξήσεις υποβολής ανακριβούς διαγράφονται;

 • 13 Μαρτίου 2015, 13:22 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Μήπως θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για μελλοντικές βεβαιώσεις ύστερα από φορολογικό έλεγχο, που θα αφορούν κάθε φόρο, για χρήσεις έως 31/12/2014;
  Έτσι θα αντιμετωπίζονται στο πνεύμα της ισότητας περιπτώσεις » τυχερών» φορολογουμένων που θα τους έχει κοινοποιηθεί φύλλο ελέγχου έως 26/05/2015, άτυχους που θα τους κοινοποιηθεί μετά τις 26/05/2015.

 • 13 Μαρτίου 2015, 13:58 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ

  Υπαγωγή στην ρύθμιση και περιπτώσεων που δεν έχουν υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις και περιοδικές ΦΠΑ.
  Ειναι η μονη περιπτωση να κανουμε ολοι και οι πολιτες και το κρατος ένα πραγματικα νέο ξεκίνημα.
  Δεν ειμαστε ολοι κλεφτες,θελουμε να μην εχουμε εκκρεμότητες,αλλα όταν πεινάς,εννοειται πως δεν θα υποβάλλεις ουτε ΦΠΑ,ούτε δήλωση,ούτε τιποτα,ουτε στον λογιστη δεν θα πας καν γιατι δεν θα εχεις ουτε αυτόν να πληρωσεις!
  ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΟΣΜΟ!!!

 • 13 Μαρτίου 2015, 13:31 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

  Συμφωνώ απόλυτα με το άρθρο Σαφώς ο φορολογούμενος που δεν έχει εκδικασθεί σε φορολογικό δικαστήριο η προσφυγή του, την αποσύρει πριν την εκδίκασή της, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μπει στην ρύθμιση και να λάβει και σχετική έκπτωση

 • 13 Μαρτίου 2015, 12:42 | Γιάννης Σ.

  Θα πρεπει να συμπεριληφθουν προσαυξησεις για χρεη παλαιοτερων χρησεων που όμως βεβαιωθηκαν το 2015 και εχουν ενσωματωθει στον κυριο φορο.

  π.χ. Βεβαιωμενη οφειλη απο ΦΑΠ 2011 υψους 10χιλ για κυριο φορο + 10χιλ προσαυξησεις η οποια βεβαιωθηκε τον Φεβρουαριο 2015 μετα απο μερικο ελεγχο ως 20χιλ.

 • 13 Μαρτίου 2015, 12:25 | ΑΠ

  Το σύνολο των περιπτώσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια ή στην επιτροπή του 70Β αφορούν σε καταλογισμό φόρων μετά από έλεγχο. Στο σύνολο τους σχεδόν οι υποθέσεις αυτές αφορούν σε περισσότερες φορολογίες (Εισόδημα, ΦΠΑ, ΚΒΣ κλπ) και σε περισσότερες χρήσεις.
  Περαιτέρω μετά την καθιέρωση της 70Α και 70Β προσβαλλόμενη πράξη είναι η απόφαση των επιτροπών επί της ενδικοφανούς προσφυγής, με την οποία έχουν προσβληθεί όλες οι επιμέρους φορολογίες και χρήσεις.
  Εν όψει των ανωτέρω και λόγω της κατάργησης της συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η οποία επέφερε και μείωση των προσαυξήσεων του ελέγχου κατά 40-50%, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί ότι:
  1. Ο φορολογούμενος έχει δικαίωμα να παραιτηθεί από το δικόγραφο της προσφυγής του ως προς κάποιες από τις προσβαλλόμενες πράξεις και να ζητήσει την υπαγωγή στη ρύθμιση των ποσών που οφείλονται βάσει των πράξεων για τις οποίες παραιτήθηκε
  2. Η παραίτηση από την προσφυγή, ολική ή μερική, να επιφέρει και μείωση των προσαυξήσεων του ελέγχου ως προς τις πράξεις για τις οποίες εχώρησε παραίτηση (και όχι μόνο αυτών της εκπροθέσμου καταβολής) κατά 50%, υπό τον όρο τηρήσεως της ρύθμισης.

  Εκτιμάται ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα προσφέρουν ένα ισχυρό κίνητρο για «έμμεση» συμβιβαστική επίλυση των εκκρεμών διαφορών και ταυτόχρονα θα μειώσουν σημαντικά τον όγκο των εκκρεμών στα δικαστήρια υποθέσεων

 • 13 Μαρτίου 2015, 11:28 | g & f accountants

  Προσοχή, στη ρύθμιση να υπαχθούν και οι μη βεβαιωμένες οφειλές, που προκύπτουν από δηλώσεις που υποβάλλονται χειρόγραφα (άρα μη βεβαιωμένες), όπως ο παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος από μερίσματα με βάση τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.

 • 13 Μαρτίου 2015, 10:37 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΚΑΣ

  Υπάρχουν και άλλου είδους οφειλές οι οποίες θα μπορούσαν να ενταχθούν στην ρύθμιση. Αναφέρω ενδεικτικά τις οφειλές δανείων ΟΕΚ που δόθηκαν απο ίδια του οργανισμού κεφάλαια για επισκευές. Οι δανειολήπτες αυτής της κατηγορίας υπολογίζονται στις 65.000. Υπάρχουν οφειλές αρκετών εκ. οι οποίες θα μπορούσαν να ρυθμιστούν δίνοντας έσοδα στο δημόσιο και απαλλάσσοντας τους δανειολήπτες απο τον βραχνά.

 • 13 Μαρτίου 2015, 09:30 | Δημήτριος Μπάλλιος

  Φροντίστε να προκύπτει ρητά και η δυνατότητα ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών που ακόμη δε βεβαιώθηκαν, είτε διότι είναι λίγο κάτω των 5.000,00 ευρώ, είτε διότι τα Ταμεία δεν μπόρεσαν είτε απλά καθυστέρησαν να τα βεβαιώσουν.

 • 13 Μαρτίου 2015, 08:10 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Πρέπει να συμπεριληφθούν στην ρύθμιση οι μη δηλωθέντες στο taxis και μη αποδοθέντες παρακρατούμενοι φόροι (ΦΜΥ κλπ)στις ίδιες ημερομηνίες με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Υπάρχει πλήθος νομικών προσώπων οι οποίοι δεν βεβαίωναν τους παρακρατούμενους φόρους για να μην στερηθούν την έκδοση φορολογικής ενημερότητας.
  Θα αποτελέσει σημαντικό έσοδο το οποίο δεν είναι βεβαιωμένο και θα εισρεύσει στο δημόσιο και θα απαλλάξει τις επιχειρήσεις από μεγάλες προσαυξήσεις που έχουν συσσωρευτεί.

 • 13 Μαρτίου 2015, 05:41 | Χρήστος Ποιητής

  Σοβαρή επανεκκίνηση της οικονομίας χωρίς να δίνεται η συνολική δυνατότητα στις επιχειρήσεις να τακτοποιήσουν τις φορολογικές τους εκκρεμότητες δεν μπορεί να γίνει.

  Στην λογική λοιπόν αυτή, ο νόμος δεν θα πρέπει να ρυθμίσει απλά τις βεβαιωμένες οφειλές αλλά να αποτελέσει ένα εργαλείο κλεισίματος εκκρεμοτήτων για τις επιχειρήσεις από την μια μεριά και είσπραξης χρημάτων για το κράτος από την άλλη, επομένως πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να υποβληθούν χωρίς πρόστιμο όλες οι δηλώσεις:
  -Φόρου εισοδήματος
  -ΦΠΑ
  -Παρακρατούμενων φόρων
  -Χαρτοσήμου
  που δεν έχουν υποβληθεί.

  Με τον τρόπο αυτό, και οι επιχειρήσεις θα κλείσουν πληγές και το κράτος θα εισπράξει χρήματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν τα έχει καν προσδιορισμένα.

 • 13 Μαρτίου 2015, 05:13 | Χρήστος Ποιητής

  Να συμπεριληφθούν και οι μη βεβαιωμένες αλλά τελεσίδικες χρηματικές ή μετατρέψιμες ποινές από δικαστήρια

 • 13 Μαρτίου 2015, 02:16 | Σίσσυ

  Σημαντικό. Θα πρέπει όμως να συμπληρωθεί ότι αφορά οφειλές ληξιπρόθεσμες ή μη, για να είναι ξεκάθαρο.
  Συγκεκριμένα, έχουμε οφειλές από τροποποιητικές δηλώσεις ΦΑΠ 2011-2013, οι οποίες ενώ κατατέθηκαν εμπρόθεσμα το 2014, βεβαίωθηκαν τπν Φεβρουάριο 2015 λόγω φόρτου εργασίας της ΔΟΥ, και δεν είναι ακόμη ληξιπρόθεσμες.
  Προκειμένου δε να γίνει η εκκαθάριση, υποχρεωθήκαμε να καταργήσουμε τη ρύθμιση που είχαμε κάνει, για να τακτοποιηθουν ΑΦΕΚ που εκκρεμούσαν.
  Προφανώς, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, εντάσσονται στη ρύθμιση, όπως είναι και δίκαιο.

 • 13 Μαρτίου 2015, 01:06 | Γιάννης

  ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ Ο ΦΠΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΔΥΝΑΤΟΥΣΑΝ ΝΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΕΦΑΠΑΞ Η ΣΕ 12 ΔΟΣΕΙΣ . ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΩ ΠΩΣ ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΞΟΥΝ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΡΥΘΜΙΣΗ .

 • 13 Μαρτίου 2015, 01:53 | Γιαννης

  Καλημερα σας,

  Πρεπει να ληφθει μεριμνα για μη υποβληθεισες δηλωσεις εισοδηματος και ΦΠΑ.Πρεπει να υποβληθουν εστω τωρα και να ρυθμιστουν.

 • 13 Μαρτίου 2015, 00:12 | κωστας

  Νομιζω οτι είναι σημαντικό να μπουνε μεσά οφειλές που θα βεβαιωθουν τώρα και αφορούν υποθέσεις προ του 2014 θα μπορέσουμε να κλείσουμε τα βιβλια μας να τα ρυθμισουμε και να τα πληρωσουμε

 • 13 Μαρτίου 2015, 00:51 | kostas

  Καλησπέρα σας

  Αυτο ειναι πολυ σημαντικο αρθρο γιατι ξερω περιπτωση συγγενικου προσωπου (φανταζομαι και αλλες πολλες θα υπαρχουν) που έχει υποθεση για τα ετη 2007-2011 και περιμενει πολλους μηνες απο την Εφορια να του καταλογίσει το τελικο ποσό λογω πραγματικα φορτου εργασιας των υπαλληλων . Θα βεβαιωθει ελπιζω τον επομενο μηνα και ο συγγενης θελει να πληρωσει να τελειωνει. Με αυτο το αρθρο νομιζω καλυπτεται και θα μπορει να πληρωσει μεχρι 26/5/2015 εφαπαξ χωρις τις προσαυξησεις. Εχω αδικο οτι καλυπτεται?

  Ταυτόχρονα και το κράτος θα κερδίσει σε μια δύσκολη στιγμή αφου αναφερομαστε σε υψηλο ποσο.

 • 12 Μαρτίου 2015, 22:26 | ΝΙΚΟΣ ΜΗΤΡΕΛΗΣ

  ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΜΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥ Ε.Ε.Τ.Α. 2013 (ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ Δ.Ο.Υ. ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ.