Άρθρο 21 Χαρακτηρισμός – Αδειοδότηση παιγνίων

1.   Για κάθε τεχνικό – ψυχαγωγικό παίγνιο που πρόκειται να εγκατασταθεί ή που παίζεται σε παιγνιομηχάνημα απαιτείται άδεια από την Ε.Ε.Ε.Π. Η αίτηση για την εξέταση, χαρακτηρισμό, ταξινόμηση και την πιστοποίηση κάθε τύπου τεχνικού-ψυχαγωγικού παιγνίου πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιέχει στοιχεία που αφορούν ιδίως το παίγνιο, την εμπορική ονομασία του, το χαρακτήρα αυτού, την περιγραφή του, πρωτότυπο δείγμα αυτού σε κατάλληλο ψηφιακό μέσο, το εύρος ηλικίας των παικτών, τυχόν υπάρχουσα πιστοποίηση και παράβολο. Τα δικαιολογητικά του φακέλου, η διάρκεια εξέτασης και το ύψος του παραβόλου καθορίζονται και τροποποιούνται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ή με κανονιστική απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.

Θεωρούνται πιστοποιημένα τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί πιστοποίηση αναγνωρισμένων διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισμών ή με οργανισμούς πιστοποίησης με τους οποίους η Ε.Ε.Ε.Π. έχει υπογράψει συμφωνία αναγνώρισης. Η Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει απόφαση με το σχετικό κατάλογο και τα κριτήρια ένταξης σε αυτόν, που αναρτάται στο διαδικτυακό της τόπο.

2.   Για κάθε τυχερό παίγνιο που πρόκειται να εγκατασταθεί ή που παίζεται σε παιγνιομηχάνημα απαιτείται άδεια από την Ε.Ε.Ε.Π. Η αίτηση για την εξέταση, χαρακτηρισμό, ταξινόμηση και άδεια κάθε τύπου τυχερών παιγνίων πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιέχει μεταξύ άλλων αίτηση, με στοιχεία που αφορούν ιδίως το παίγνιο, την εμπορική ονομασία του, το χαρακτήρα αυτού, την περιγραφή του, πρωτότυπο δείγμα αυτού σε κατάλληλο ψηφιακό μέσο και παράβολο 500€. Τα δικαιολογητικά του φακέλου, η διάρκεια εξέτασης και το ύψος του παραβόλου μπορούν να τροποποιούνται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ή με κανονιστική απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.

3.   Η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται να εκδίδει «Ειδική άδεια για δοκιμαστική λειτουργία νέων παιγνίων στην αγορά» με διάρκεια έως και 2 μήνες, τα οποία θα διενεργούνται σε συγκεκριμένα καταστήματα τα οποία δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 4 συνολικά στην επικράτεια. Με την ίδια απόφαση μπορούν να ορίζονται και άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της δοκιμαστικής λειτουργίας, όπως ειδική μνεία για το δοκιμαστικό χαρακτήρα του παιγνίου, περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης του κοινού κλπ.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 22:02 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΛΛΑΡΑΣ

  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ .ΝΑ ΕΠΙΤΡΠΕΤΕ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΩΡΑ.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 21:49 | Καζίνο Λουτρακίου, Πάρνηθας, Θεσσαλονίκης, Ρίο, Ρόδου, Πόρτο Καρράς, Ξάνθης, Σύρου και Κέρκυρας

  Η τροποποίηση καθορισθέντος με νόμο ως προς το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί νομικώς να γίνεται με κανονισμούς ή με κανονιστικές ή άλλες αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π., ενώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι το ύψος του παραβόλου συνιστά θεμελιώδη όρο εκμετάλλευσης των παιγνιομηχανημάτων και, για λόγους ασφάλειας δικαίου, θα πρέπει είτε να παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας, είτε τα κριτήρια διαμόρφωσής του να καθορίζονται από τον παρόντα νόμο ή από τις Υπουργικές Αποφάσεις με τις οποίες θα προκηρύσσονται οι διαγωνισμοί και θα εγκρίνονται τα τεύχη τους.

  Το εδάφιο 3 είναι νομοτεχνικά ελλιπές και νομικά προβληματικό. Θα πρέπει να συμπληρωθεί με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τη χορήγηση ειδικής άδειας δοκιμαστικής λειτουργίας νέων παιγνίων.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 11:43 | oddrop

  «Θεωρούνται πιστοποιημένα τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί πιστοποίηση αναγνωρισμένων διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισμών ή με οργανισμούς πιστοποίησης με τους οποίους η Ε.Ε.Ε.Π. έχει υπογράψει συμφωνία αναγνώρισης. Η Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει απόφαση με το σχετικό κατάλογο και τα κριτήρια ένταξης σε αυτόν, που αναρτάται στο διαδικτυακό της τόπο.»

  Μεγάλο παράθυρο αυτό. Ποιοί είναι αυτοί η οργανισμοί? Θα ήταν περισσότερο διαφανής η πιστοποίηση όλων από ΕΕΕΠ.

 • Ο. Σ. Η. Π. Ε.
  Ομοσπονδία Συλλόγων Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών Ελλάδος
  http://www.oshpe.gr E-mail:info@oshpe.gr

  Άρθρο 21 Χαρακτηρισμός – Αδειοδότηση παιγνίων

  http://www.oshpe.gr/ProductFiles/Thesi_OSHPE_Sx_Nomou_26.1.11.pdf

  Το ύψος του παραβόλου, η διάρκεια και ο τρόπος εξέτασης για τον χαρακτηρισμό, την ταξινόμηση, την πιστοποίηση και χορήγηση άδειας κάθε τύπου παιγνίου θα έπρεπε να έχουν ήδη οριστεί στο σχέδιο νόμου και να είναι γνωστές σε όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. Διαφορετικά μπορεί να υποκρύπτονται μέτρα απαγόρευσης, αποκλεισμοί τύπων μηχανών, νέα μονοπώλια – ολιγοπώλια.
  Είναι μη αναλογική επιβάρυνση για τα ψυχαγωγικά – τεχνικά παιχνίδια.

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 19:53 | Marinos

  Ποιος θα αναλάβει τη συντήρηση και τεχνικούς ελέγχους των παιγνίων. Δεν θα είναι πιστοποιημένοι από τις κατασκευάστριες εταιρείες?