Άρθρο 4 Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

1. Αρμόδια Αρχή για την έκδοση των αδειών, τις πιστοποιήσεις, την εποπτεία και τον έλεγχο διεξαγωγής και εκμετάλλευσης παιγνίων είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 (Α’ 38), η οποία μετονομάζεται σε Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» (Ε.Ε.Ε.Π.).

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να συσταθεί «Συμβουλευτική Επιτροπή Παιγνίων», η οποία υποβάλλει προτάσεις προς την Ε.Ε.Ε.Π. για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς και διατυπώνει απόψεις προς την Ε.Ε.Ε.Π. για τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του παρόντος νόμου και του ν. 3229/2004.
Ως μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ορίζονται εκπρόσωποι των κυρίων φορέων της ελληνικής αγοράς παιγνίων, φορέων που προωθούν το υπεύθυνο παιχνίδι και την ασφάλεια των διαδικτυακών συναλλαγών καθώς και προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους και υψηλής επιστημονικής κατάρτισης με ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εξειδίκευση στο αντικείμενο. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη συγκρότηση και λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής Παιγνίων.

3. Η Ε.Ε.Ε.Π. ασκεί, εκτός από τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 17 του ν. 3229/2004, και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Την εποπτεία και τον έλεγχο της αγοράς :
(i) τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων, με παιγνιομηχανήματα σε δημόσιους χώρους ή μέσω του διαδικτύου
(ii) τυχερών παιγνίων, με παιγνιομηχανήματα σε δημόσιους χώρους ή μέσω του διαδικτύου
(iii) των μορφών παιγνίων για τα οποία δεν ορίζεται από άλλες διατάξεις αρμόδια εποπτική αρχή, ανεξαρτήτως των μέσων διεξαγωγής τους.
Ο έλεγχος συνίσταται στον έλεγχο νομιμότητας διεξαγωγής του παιχνιδιού, στον έλεγχο οικονομικής διαχείρισης, στον έλεγχο τήρησης των κανόνων διεξαγωγής του τυχερού παιχνιδιού, στον έλεγχο απόδοσης των κερδών στους παίκτες και το Δημόσιο, στη σωστή λειτουργία του παιχνιδιού, στη σύγκριση του κόστους με τα κέρδη σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και προδιαγραφές και στον έλεγχο εφαρμογής των όρων της άδειας λειτουργίας τυχερών παιγνίων, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 5.
β) την παρακολούθηση και τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων στους κατόχους των αδειών και στους αναδόχους προκειμένου να διαπιστώνεται συνεχώς η τήρηση των όρων αδειοδότησής τους. Οι έλεγχοι διενεργούνται είτε από κλιμάκια της Ε.Ε.Ε.Π. είτε από μικτά κλιμάκια με άλλες υπηρεσίες ή φορείς του Δημοσίου. Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να αναθέτει μέρος ή και το σύνολο του ελέγχου των τυχερών παιγνίων σε εταιρείες με ειδική εμπειρία σε θέματα ελέγχου, ύστερα από την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού.
γ) την εξέταση, το χαρακτηρισμό, την ταξινόμηση και την πιστοποίηση κάθε τύπου παιγνίου ή λογισμικού αυτών και τη λήψη ή ανάκληση των σχετικών αποφάσεων, μετά από αίτηση που υποβάλλεται από κατασκευαστή, προμηθευτή, διανομέα, κάτοχο άδειας ή επιτηδευματία στο κατάστημα του οποίου θα εγκατασταθούν και θα διενεργούνται τα παίγνια,
δ) την τεχνική πραγματογνωμοσύνη κατόπιν αιτήματος από δικαστική αρχή,
ε) την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων με σκοπό την προστασία ανηλίκων και γενικά ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων πρόληψης και καταστολής, την απαγόρευση παιγνίων με περιεχόμενο ρατσιστικό, ξενοφοβικό, πορνογραφικό ή αντίθετο σε κανόνες δημόσιας τάξης.
στ) την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απευθύνονται στους κατόχους των αδειών για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και παρεμπόδισης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
ζ) τη συνεργασία, το συντονισμό και την εκπροσώπηση με όλες τις συναφείς κρατικές και διεθνείς υπηρεσίες (Σ.Δ.Ο.Ε., Υ.Δ.Η.Ε., ΙΝΤΕΡΠΟΛ, αντίστοιχες αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, κλπ.) προκειμένου να εξασφαλίζεται η καλλίτερη και αποτελεσματικότερη δυνατή εφαρμογή του παρόντος νόμου,
η) την επιβολή των προβλεπομένων από τη νομοθεσία διοικητικών κυρώσεων μεταξύ των οποίων και η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση των αδειών διενέργειας παιγνίων,
θ) την παρακολούθηση των εξελίξεων ως προς το παράνομο παίγνιο και η υποβολή εισηγήσεων σε κάθε αρμόδιο όργανο για την αποτελεσματικότερη πάταξή του,
ι) την κατάρτιση του Οργανισμού της Ε.Ε.Ε.Π., του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων και του Κώδικα Δεοντολογίας Παιγνίων.

4. Οι θέσεις μόνιμου διοικητικού προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π. που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 αυξάνονται κατά τριάντα (30) και οι θέσεις επιστημονικού προσωπικού με εξειδίκευση στα τυχερά παίγνια που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο αυξάνονται κατά δέκα (10). Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα με τον Οργανισμό της Ε.Ε.Ε.Π.

5. Το προσωπικό της Ε.Ε.Ε.Π. υποχρεούται για το χρονικό διάστημα της υπηρεσίας του στην Ε.Ε.Ε.Π. και πέντε (5) χρόνια μετά την απομάκρυνσή του καθ’ οποιονδήποτε τρόπο από αυτήν, να μην παρέχει, με οποιονδήποτε τρόπο, υπηρεσία με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ελεγχόμενο από την Ε.Ε.Ε.Π.

6. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 αντικαθίσταται με εδάφια ως εξής: «Η θητεία του προέδρου και των υπολοίπων μελών της Ε.Ε.Ε.Π. είναι τετραετής, δυναμένη να ανανεωθεί για μία μόνο φορά. Η σύνθεση των μελών της Ε.Ε.Ε.Π. πλην του Προέδρου, ανανεώνεται κατά το ήμισυ ανά διετία. Με την απόφαση διορισμού της Ε.Ε.Ε.Π. που εκδίδεται για πρώτη φορά καθορίζονται τα μέλη για τα οποία η θητεία είναι διετής. Τα μέλη της Ε.Ε.Ε.Π., οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού, απαγορεύεται να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι ή μελετητές σε επιχείρηση που αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα των τεχνικών-ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων. Επίσης, τα μέλη της Ε.Ε.Ε.Π. απαγορεύεται για το χρονικό διάστημα της θητείας τους και πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της να παρέχουν, με οποιονδήποτε τρόπο, υπηρεσία με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε ελεγχόμενο από την Ε.Ε.Ε.Π. φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, παύει η θητεία των μελών της Ε.Ε.Ε.Π. που παραβαίνουν τις διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων και τους επιβάλλεται πρόστιμο, ίσο με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών που έλαβαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.»

7. Πόροι της Ε.Ε.Ε.Π. είναι:
α) ποσοστό επί των περιοδικών τελών, του άρθρου 33, του οποίου το ύψος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
β) τα διοικητικά τέλη που ορίζονται στο άρθρο 32.

 • ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
  ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΖΙΝΟ (Ο.Ε.Σ.Ι.Κ)
  Διεύθυνση: Πλατεία Βικτωρίας 5, ΑΘΗΝΑ
  Τηλ. 2108222942
  Fax: 2108222963
  http://www.oesik.gr
  email: oesik@otenet.gr

  Σε συνέχεια των γενικών παρατηρήσεων και αντιθέσεων που καταθέσαμε τις 30.1.2001, συνεχίζουμε με την κατ’ άρθρο τοποθέτηση μας

  Άρθρο 4
  Στο συγκεκριμένο άρθρο θα έπρεπε να υπάρχει ρητή πρόβλεψη για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ ρητά να προβλέπεται και η έκδοση κανονιστικών αποφάσεων, που θα απευθύνονται και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εντός της ελληνικής επικράτειας, μέσω των οποίων θα εκκαθαρίζονται οι συναλλαγές στο πλαίσιο τυχερών παιγνίων διεξαγόμενων μέσω του διαδικτύου.
  Παρ 4.2 «Ως μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ορίζονται δύο (2) εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Επιχειρησιακών Σωματείων Ιδιωτικών Καζίνο, καθώς επίσης και των λοιπών κυρίων φορέων της ελληνικής αγοράς παιγνίων, φορέων που προωθούν το υπεύθυνο παιχνίδι και την ασφάλεια των διαδικτυακών συναλλαγών καθώς και προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους και υψηλής επιστημονικής κατάρτισης με ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εξειδίκευση στο αντικείμενο. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη συγκρότηση και λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής Παιγνίων».
  Παρ. 4.6 «….Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συμμετοχή , ως μελών της Ε.Ε.Ε.Π., τριών (3) εκπροσώπων των πιο αντιπροσωπευτικών εργοδοτικών και τριών (3) εκπροσώπων των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών(καζίνο, κ.λ.π), ως φορέων κοινωνικού ελέγχου, η αντιπροσωπευτικότητα των οποίων πιστοποιείται από το ΣΕΒ, τη ΓΣΕΒΕ και τη ΓΣΕΕ αντιστοίχως. Επίσης, εξαιρουμένων των εκπροσώπων των ως άνω κοινωνικών φορέων….»

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 23:34 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ν.

  Μετά λύπης μου παρατηρώ ότι σε μια τόσο σοβαρή δουλειά νομοσχεδίου δεν προβλέπετε να μετέχουν στην Επιτροπή άτομα με γνώσεις στις Ηλεκτρονικές εφαρμογές καθώς επίσης άτομα του κλάδου των Ηλεκτρονικών Παιγνίων Ελλάδος οι οποίοι θα προσφέρουν λειτουργικές και εφαρμόσιμες λύσεις ενώ συγχρόνως θα λύσουν απορίες με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν καθυστερήσεις.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 21:17 | Καζίνο Λουτρακίου, Πάρνηθας, Θεσσαλονίκης, Ρίο, Ρόδου, Πόρτο Καρράς, Ξάνθης, Σύρου και Κέρκυρας

  Η δια παραπομπής στο β.δ. 29/1971 κ.λπ. νομοθέτηση σχετικά με τα μέχρι σήμερα χαρακτηρισθέντα ψυχαγωγικά – τεχνικά και τυχερά – μικτά παίγνια ενδεχομένως εγείρει ερμηνευτικά ζητήματα στην πράξη. Προτείνεται η Ε.Ε.Π.Π. να επιφορτιστεί και με την αρμοδιότητα της κατηγοριοποίησης και των μέχρι σήμερα χαρακτηρισθέντων παιγνίων σε ενιαίο κείμενο, σύμφωνα με την ανωτέρω διάκριση, αρμοδιότητα η οποία θα πρέπει να προστεθεί στο εδάφιο 1.

  Η φράση στο εδάφιο 3 περί «σύγκρισης του κόστους με τα κέρδη σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και προδιαγραφές», πέραν του ότι είναι παντελώς αόριστη, δεν έχει κανέναν απολύτως λόγο ύπαρξης σε ένα νομοσχέδιο, το οποίο ήδη προβλέπει το ελάχιστο αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους στους νικητές, το ποσοστό φορολόγησης των νικητών (έστω και δια παραπομπής στις διατάξεις περί φορολόγησης κερδών από λαχεία) και, τέλος, το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου.

  Αν πραγματική πρόθεση του νομοθέτη είναι η εφαρμογή μέτρων πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στο εδάφιο 3 θα πρέπει ρητά να προβλέπεται και η έκδοση κανονιστικών αποφάσεων, που θα απευθύνονται και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εντός της ελληνικής επικράτειας, μέσω των οποίων θα εκκαθαρίζονται οι συναλλαγές στο πλαίσιο τυχερών παιγνίων διεξαγόμενων μέσω του διαδικτύου.
  Η αναφορά – παραπομπή του εδαφίου 7 στα άρθρα 32 και 33 του νομοσχεδίου είναι (προφανώς) εσφαλμένη, δεδομένου, αφενός, ότι το άρθρο 32 αναφέρεται σε διοικητικές κυρώσεις και το άρθρο 33 σε ποινικές κυρώσεις, και αφετέρου, ότι σε κανένα εκ των ανωτέρω άρθρων δεν γίνεται μνεία σε περιοδικά ή/και σε διοικητικά τέλη.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 20:04 | ΠΟΕΠΠΠ

  Άρθρο 4
  Αναφορικά με την παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου σημειώνουμε ότι, μεταξύ των μελών, της Συμβουλευτικής Επιτροπής, θα πρέπει να ορίζεται και εκπρόσωπος της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της ΠΟΕΠΠΠ, καθώς αυτονόητα αποτελούν κύριους φορείς της ελληνικής αγοράς παιγνίων, που προωθούν το υπεύθυνο παιχνίδι και μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια των διαδικτυακών συναλλαγών.
  Αναφορικά με την παράγραφο 3 του εν λόγω άρθρου παρατηρούμε ότι είναι γενική και αόριστη και γι’ αυτό ασαφής η αναφορά σε «διεθνείς κανόνες και προδιαγραφές», με συνέπεια να υπάρχει ανασφάλεια δικαίου.

 • Ενόψει της σύνταξης του νέου νομικού πλαισίου για τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων η CENTRIC Α.Ε. και η Sportingbet Plc καταθέτουν τις απόψεις τους στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης:

  Άρθρο 4
  Α. Στην παράγραφο 1 να προστεθεί η δυνατότητα της Ε.Ε.Ε.Π. να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων της δια της ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας στο πλαίσιο ερευνών.
  Β. Στην παράγραφο 2 που αφορά τη Συμβουλευτική Επιτροπή Παιγνίων θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η Επιτροπή θα αποτελείται από έναν τουλάχιστο εκπρόσωπο έκαστης κατηγορίας μέσου παροχής των τυχερών παιγνίων.
  Γ. Στην παράγραφο 3α δεν είναι σαφής ο λόγος ελέγχου από την Ε.Ε.Ε.Π της οικονομικής διαχείρισης των κατόχων των αδειών καθώς και της σύγκρισης του κόστους με τα κέρδη αυτών. Ορίζεται ρητά ότι η ΕΕΕΠ ελέγχει την τήρηση των κανόνων διεξαγωγής του τυχερού παιγνίου, τη νομιμότητα διεξαγωγής του τυχερού παιγνίου, την απόδοση των κερδών στους παίκτες και το Δημόσιο, άρα είναι περιττός ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του κόστους σε σχέση με τα κέρδη.
  Δ. Στην παράγραφο 3β γίνεται αναφορά σε κατόχους αδειών και αναδόχους, ενώ στη συνέχεια του νομοσχεδίου γίνεται αναφορά άλλοτε σε αναδόχους και άλλοτε σε κατόχους αδειών. Χρήσιμο θα ήταν να διευκρινιστεί η διαφορά των εννοιών αυτών και να τροποποιηθεί το κείμενο αναλόγως. Περαιτέρω, να διευκρινιστεί κατά πόσο οι έλεγχοι αναφέρονται σε ελέγχους των οικονομικών καταστάσεων και λογισμικών των κατόχων των αδειών ή σε γενικότερους ελέγχους, στην οποία περίπτωση οι εν λόγω έλεγχοι διεθνώς διενεργούνται από τις αρμόδιες αρχές και όχι από εταιρίες.
  Ε. Σχετικά με την παράγραφο (η) του εν λόγω άρθρου, πουθενά δεν αναφέρονται στο νομοσχέδιο διαδικασία και προϋποθέσεις για την ανάκληση της άδειας από την Ε.Ε.Ε.Π.
  ΣΤ. Η απαγόρευση της παραγράφου 5 του σχετικού άρθρου θα πρέπει να επεκτείνεται στα διοικητικά στελέχη της Ε.Ε.Ε.Π. Θα πρέπει ομοίως να προστεθεί υποχρέωση του έκαστου προσώπου που ασκεί ή έχει ασκήσει δραστηριότητα για λογαριασμό της Ε.Ε.Ε.Π. καθώς και οι εντεταλμένοι σε αυτήν ελεγκτές ή εμπειρογνώμονες περί τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου όχι μόνον ως προς τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 11 και 12, αλλά και οιουδήποτε στοιχείου αφορά στους κατόχους των αδειών.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ CENTRIC
  H Centric ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Centric συμμετέχει σε εταιρίες οι οποίες προσαρμόζουν σε τοπικές αγορές, διαχειρίζονται και προωθούν υπηρεσίες διαδικτυακής ψυχαγωγίας. Οι θυγατρικές εταιρίες της Centric A.Ε συνεργάζονται με μεγάλους παρόχους διαδικτυακής ψυχαγωγίας, οι οποίοι είναι εισηγμένοι σε Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια και κατέχουν άδεια εξ αποστάσεως παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, για την από κοινού λειτουργία και προώθηση ιστοσελίδων τυχερών παιχνιδιών σε διάφορες γλώσσες χωρών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
  Η πιο σημαντική εξ αυτών, είναι η συνεργασία με τη Sportingbet Plc.
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ SPORTINGBET
  Η Sportingbet Plc αποτελεί μία εκ των πρωτοπόρων εταιριών όσον αφορά τη βιομηχανία του διαδικτυακού στοιχήματος και της διαδικτυακής ψυχαγωγίας και σήμερα είναι μία εκ των ηγετικών εταιριών της αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εταιρία συστήθηκε το 1998 και είναι εγκατεστημένη στο Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα στο Λονδίνο. Η εταιρία είναι εισηγμένη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου και η κεφαλαιοποίησή της άγγιξε τα £297 εκατομμύρια (βάσει των τιμών κλεισίματος της 28/1/2011). Οι διάφορες ιστοσελίδες της καλύπτουν πάνω από 30 χώρες εξυπηρετώντας πελάτες σε 26 γλώσσες. Η Sportingbet προσαρμόζει τις ιστοσελίδες της στις τοπικές αγορές προκειμένου να αντικατοπτρίζονται σε αυτές οι διαφορετικές γλώσσες, νομίσματα και τα προτιμούμενα αθλήματα των αγορών-στόχων της. Ο σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή ενός «προστατευμένου περιβάλλοντος ψυχαγωγίας», στο οποίο τα προγράμματα εξυπηρέτησης πελατών παρέχουν στους υπεύθυνους ενήλικες τη σιγουριά ότι γνωρίζουν ότι τα χρήματά τους είναι ασφαλή, ενώ παρέχουν στην εταιρία τη σιγουριά ότι λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία των ευάλωτων προσώπων.

  Αναλυτικά οι θέσεις της Centric και της Sportingbet για το σύνολο του προς διαβούλευση νομοθετήματος για τη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων στην ιστοσελίδα της Centric http://www.centric.gr/default.asp?pid=101&la=1

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 10:34 | oddrop

  Τυπογραφικό (?) λάθος στην παράγραφο 7. Τα άρθρα 32 & 33 δεν αναφέρουν τα περιοδικά και διοικητικά τέλη, αλλά τα πρόστιμα!

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 10:06 | oddrop

  «Παράγραφος 6»

  Η ανανέωση των μελών της Ε.Ε.Ε.Π. με βάσει τα παραπάνω, θεωρώ ότι είναι πολύ συχνή. Τα ζητήματα που θα έχει να αντιμετωπίσει η επιτροπή θα είναι ιδιαίτερα σύνθετα και θα προυποθέτουν ειδικές γνώσεις. Επιπλέον, η γνώση και η εμπειρία που θα αποκομίσει ένα μέλος της Ε.Ε.Ε.Π. μέσα σε δύο έτη, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και είναι εξαιρετικά δύσκολο να μεταδοθεί στον αντικαταστάτη του.
  Ίσως, η συγκρότηση της Ε.Ε.Ε.Π. ως ανεξάρτητη αρχή να μπορεί να επιλύσει αυτό το πρόβλημα. Η συχνή ανακύκλωση στελεχών -στη συγκεκριμένη περίπτωση- θα εμποδίσει αναμφίβολα την λετουργία της (εδώ χρειάζεται αναθεώρηση).

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 10:24 | oddrop

  «Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να αναθέτει μέρος ή και το σύνολο του ελέγχου των τυχερών παιγνίων σε εταιρείες με ειδική εμπειρία σε θέματα ελέγχου, ύστερα από την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού.»

  Ίσως επικίνδυνο το παραπάνω,η ανάμειξη ιδιωτών στον έλεγχο του νόμου μπορεί να έχει ανεπιθύμητα αποτελέσματα.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 10:32 | oddrop

  «(iii) των μορφών παιγνίων για τα οποία δεν ορίζεται από άλλες διατάξεις αρμόδια εποπτική αρχή, ανεξαρτήτως των μέσων διεξαγωγής τους.»

  Ιδιαίτερα σημαντική παράγραφος και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διαγραφεί (κλείνει ουσιαστικά το παράθυρο για οποιονδήποτε θελήσει να εκμεταλλευτεί κενό ελέγχου σε άλλου είδους παιχίδια, όπως για παράδειγμα το διαδικτυακό πόκερ).

 • Ο. Σ. Η. Π. Ε.
  Ομοσπονδία Συλλόγων Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών Ελλάδος
  http://www.oshpe.gr E-mail:info@oshpe.gr

  Β’ Μέρος Εποπτική Αρχή
  Άρθρα 4, 5, 6

  http://www.oshpe.gr/ProductFiles/Thesi_OSHPE_Sx_Nomou_26.1.11.pdf

  Στην Επιτροπή (Ε.Ε.Ε.Π.) επιβάλλεται να μετέχουν ως μέλη εκπρόσωποι του κάθε κλάδου, έτσι ώστε οι αποφάσεις – παρεμβάσεις της να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, να είναι λειτουργικές και εφαρμόσιμες και να μην επαναλαμβάνονται τραγικά λάθη του παρελθόντος που διαπιστώνονται και στο παρόν σχέδιο νόμου. Η ανάγκη αυτή δεν ικανοποιείται διόλου με την πρόβλεψη ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ σύστασης απλής «Συμβουλευτικής Επιτροπής».

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 21:13 | ΝΙΚΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ

  ΑΠΟΡΩ ΤΙ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΡΑΦΕΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΟΛΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΑΥΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ .ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ. ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΤΙΑΞΑΝΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ; ΣΙΓΟΥΡΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΒΟΛΕΨΟΥΝ.ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΙΛΑΝΕ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΝΤΕ ΕΝΑΝ ΝΟΜΟ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ.ΔΩΣΤΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ.

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 21:59 | ΦΑΝΗ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΥΡΙΟ:

  28 Ιανουαρίου 2011, 22:59 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μόνιμος Σύνδεσμος Ψήφος: 1 0ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΘΕΣΗ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ.
  ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ.

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 20:11 | ΒΙΚΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  Το νομοσχέδιο είναι σωστό .Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να μπουν άλλες διατάξεις πολύπλοκες αστυνομικές ακαταλαβίστικες στον απλό επιχειρηματία γιατί θα επιφέρουν αντίστροφα αποτελέσματα . Στην Ε.Ε.Ε Π Θα πρέπει να συμμετεχή και ο πρόεδρος της ένωσης επιχειρηματιών που έχουν αυτή την ασχολία ο οποίος θα γνωρίζει σαφώς περισσότερα στην πράξη από όλους τους συμμετέχοντες . Είναι καιρός να δώσουμε χώρο στους δικούς μας νομοταγείς επιχειρηματίες .Αν τους στραγγαλίσουμε με διατάξεις , νόμους, ελέγχους και τους καταστήσουμε παράνομους όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια θα έχουμε αντίστροφα αποτελέσματα. Αν τους δείξουμε εμπιστοσύνη τους βοηθήσουμε με την απλούστευση των διαδικασιών τους συμπεριφερθούμε απλά σαν Έλληνες πολίτες ψηφοφόρους μας , το συνολικό όφελος θα είναι μεγαλύτερο γιατί και φόρους θα δίνουν και τα άτομα που απασχολούντα θα αμείβονται σωστά και τα κέρδη δεν θα φεύγουν απ ’την χώρα αλλά θα μένουν εδώ να επανεπενδύονται . Προσοχή μην κάνουμε τις διωκτικές αρχές περισσότερο σημαντικές από την διοίκηση των οικονομικών μονάδων που μοχθούν για παραγωγή εισοδήματος.

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 12:06 | δημητρης

  Αρθρο 4-3β .<>.Θα δοθεί ο έλεγχος των τυχερών παιχνιδιών, όποια και να είναι αυτά, δε ιδιωτική εταιρία;Την ειδική εμπειρία σε θέματα ελέγχου την διαθέτουν οι ελεγκτές καζίνο ,δημόσιοι υπάλληλοι είναι γιατι δεν τους αξιοποιείται ,για να μην να πληρώνουμε και ιδιώτες για τον έλεγχο;

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 01:22 | Kyriakos Demetriou

  «ζ) τη συνεργασία, το συντονισμό και την εκπροσώπηση με όλες τις συναφείς κρατικές και διεθνείς υπηρεσίες (Σ.Δ.Ο.Ε., Υ.Δ.Η.Ε., ΙΝΤΕΡΠΟΛ, αντίστοιχες αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, κλπ.)»

  Αν και το «κλπ» στο τέλος θεωρητικά δεν αποκλείει κανέναν, η ρητή αναφορά στην ΕΕ κινδυνεύει να ερμηνευτεί σαν αποκλεισμός ενγωσμένης αξιας αρχών όπως Alderney, Isle of Man, Gibraltar, απ’όπου λειτουργούν μεγάλα ιντερνετικά μαγαζιά. Συμβουλευθείτε ανάλογες διατυπώσεις των Γάλλων.

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 00:56 | Kyriakos Demetriou

  «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να συσταθεί «Συμβουλευτική Επιτροπή Παιγνίων», η οποία υποβάλλει προτάσεις προς την Ε.Ε.Ε.Π.»

  Θεσμοθετείτε το lοbbying κατ’ αυτόν τον τρόπο. Αν η ΕΕΕΠ έχει ανάγκη από input μπορεί να το ζητάει κατά την κρίση και βούλησή της. Μια ανεξάρτητη αρχή δεν χρειάζεται θεσμοθετημένο μέντορα.

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 22:59 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

  ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΘΕΣΗ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ.

  ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ.

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 14:42 | Γιώργος Ριζεάκος

  Οσοι ασχολήθηκαν με την παρασκευή του συγκεκριμένου νόμου φαίνεται πως διάβασαν ΠΟΛΥ (και τα κείμενα που γράφονται στα ελληνικά έντυπα, αλλά και τους νόμους τυχερών παιχνιδιών άλλων κρατών) και η νέα έκδοσή του που τέθηκε σε νέα (πενθήμερη αυτή τη φορά) διαβούλευση είναι σαφώς πολύ πιο προσεγμένη από τη… διερευνητική του προηγούμενου Σεπτεμβρίου.

  Το μεθοδολογικό «λάθος» του νομοσχεδίου έχει να κάνει με την πίεση χρόνου που είναι δεδομένο ότι δέχεται η Κυβέρνηση, αλλά, δεν παύει να είναι πολύ σημαντικό για τη βιωσιμότητα και τη λειτουργία του νέου νόμου.

  Ο νόμος, λοιπόν, μοιάζει με μια αλφάβητο που ξεκινά από το «Δ» και λείπουν:

  Α)Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

  Β)Ο Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων

  Γ)Ο Κώδικας Δεοντολογίας Παιγνίων

  ΚΑΙ τα τρία, θα έπρεπε να είναι συνημμένα παραρτήματα του νομοσχεδίου και να αποτελούν αναπόσπαστα μέρη του!!

  Σε πολλά από τα 37 άρθρα του σχεδίου νόμου αναφέρονται, τόσο ο Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων όσο και ο Κώδικας Δεοντολογίας Παιγνίων, τους οποίους θα συντάξει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), μετά την ίδρυση και στελέχωσή της.

  Δηλαδή, μετά την ψήφιση του νόμου…

  Εν ολίγοις, οι βουλευτές θα κληθούν να ψηφίσουν ένα νόμο στον οποίο πολλά από τα βασικά σημεία του θα συμπληρωθούν στο μέλλον…

  Σαφώς και δεν θα έχουν άδικο οι βουλευτές θα τον καταψηφίσουν.

  Πράγμα άδικο, δυστυχώς, για έναν ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ έργο που κατά τ’ άλλα κινείται προς σωστές κατευθύνσεις στο θέμα των τυχερών παιχνιδιών.

  Ναι, ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά, αλλά, επειδή όντως «ο δρόμος που ακολουθείται από τη νομοθετική ομάδα εργασίας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση» καλό θα ήταν να τεθεί προς ψήφιση αφού έχουν συμπληρωθεί τα κενά του.