Άρθρο 36 Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται όλες οι διατάξεις του ν. 3037/2002 (Α’ 174).

Το άρθρο 19 του ν. 3229/2004 καταργείται.

Δεν θίγονται οι υφιστάμενες διατάξεις που αφορούν τον έλεγχο των κρατικών λαχείων και της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., της Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.

Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγονται οι διατάξεις του ν. 2206/1994 (Α’ 62), καθώς επίσης και οι λοιπές διατάξεις περί καζίνο.

Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγονται οι υφιστάμενες διατάξεις για διάθεση πόρων υπέρ τρίτων από κέρδη των εποπτευομένων φορέων και οργανισμών διεξαγωγής και εκμετάλλευσης τυχερών παιγνίων και στοιχηματισμού.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 23:54 | Horse George

  Μόνο τα καζίνο προστατεύονται συνολικά από τις διατάξεις του νόμου.
  Γιατί διαφοροποιείται η διατύπωση για τον ΟΔΙΕ, τον ΟΠΑΠ, τα λαχεία;
  Τι υπονοείται με τη φράση [Δεν θίγονται οι υφιστάμενες διατάξεις που αφορούν τον έλεγχο];
  Αντί για ρύθμιση της αγοράς ετοιμάζεται διάλυση της νομιμότητας.
  Αυτά συμβαίνουν σε ένα κράτος που κοιτάει μόνο την αφαίμαξη του Έλληνα.
  Και υποκύπτει σε παρασκηνιακά συμφέροντα και δοσοληψίες.

 • ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
  ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΖΙΝΟ (Ο.Ε.Σ.Ι.Κ)
  Διεύθυνση: Πλατεία Βικτωρίας 5, ΑΘΗΝΑ
  Τηλ. 2108222942
  Fax: 2108222963
  http://www.oesik.gr
  email: oesik@otenet.gr
  Σε συνέχεια των γενικών παρατηρήσεων και αντιθέσεων που καταθέσαμε τις 30.1.2001, συνεχίζουμε με την κατ’ άρθρο τοποθέτηση μας
  Άρθρο 36
  Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
  Στο συγκεκριμένο άρθρο έχουμε κοινή θέση με τις επιχειρήσεις καζίνο και προτείνουμε.
  Στο κατατεθέν προς διαβούλευση σχέδιο νόμου, ως Εποπτική Αρχή ορίζεται, αναφορικά με τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (άρθρα 4, 5, 6 και 7 του σχεδίου νόμου), η οποία αποτελεί την Επιτροπή που ορίζεται από το άρθρο 16 του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α’ 38), η οποία και μετονομάζεται ως ανωτέρω.
  Συνεπώς πρόκειται για διοικητική αρχή, η οποία υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και συγκροτείται όπως ορίζεται στο άρθρο 16 του ν. 3229/2004 όπως ισχύει σήμερα.
  Η εποπτεία και ο έλεγχος των επιχειρήσεων καζίνο εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής αυτής σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 21 του ν. 3229/2004, όπως αναλυτικά αναφέρεται σε αυτά και, συνεπώς, με το διορισμό της Επιτροπής αυτής καταργείται η Επιτροπή Καζίνο του ν. 2206/1994 (ΦΕΚ Α’ 62) (άρθρο 23, παράγραφος 4 του ν. 3229/2004), η οποία έχει σήμερα τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες εποπτείας και ελέγχου των επιχειρήσεων καζίνο.
  Οι επιχειρήσεις καζίνο, ως κάτοχοι αδειών λειτουργίας και εκμετάλλευσης καζίνο, έχουν επανειλημμένα καταθέσει τις απόψεις τους για την αναγκαιότητα της υπαγωγής του ελέγχου όλης της αγοράς των παιγνίων σε μία ενιαία ρυθμιστική και εποπτική αρχή, με ευρείες αρμοδιότητες, όπως η Επιτροπή που ορίζεται στο παρόν σχέδιο νόμου, αλλά και στο ν. 3229/2004, ο οποίος, ως φαίνεται, ενεργοποιείται με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου. Η σύσταση ενός τέτοιου ρυθμιστικού και εποπτικού οργάνου συνάδει, κατ’ αρχήν, με την παρούσα διεθνή πρακτική και η εξασφάλιση της προσήκουσας λειτουργίας του εκτιμάται ότι θα συμβάλλει προς τη σωστή κατεύθυνση της δίκαιης και ορθής λειτουργίας της αγοράς των παιγνίων.
  Για να επιτευχθεί, όμως, αυτό και λαμβάνοντας ως δεδομένο την ύπαρξη του υπάρχοντος κανονιστικού πλαισίου [ν. 2206/1994 και Υ.Α. Τ/6736/2003 (ΦΕΚ Β’ 929), όπως ισχύουν σήμερα] το οποίο, αναφορικά με τον έλεγχο των επιχειρήσεων καζίνο, πρέπει να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου, αλλά και του ν. 3229/2004, ο οποίος έως σήμερα παραμένει ανενεργός, επισημαίνουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις, οι οποίες πρέπει να ενσωματωθούν στις τελικές και μεταβατικές διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες κατά την εφαρμογή του, να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου και να αποφευχθούν οι εκ νέου παρεμβάσεις εκ μέρους του νομοθέτη.
  Καταργούμενες διατάξεις
  Εφόσον, ως αναφέρεται ανωτέρω, από το ν. 3229/2004 καταργείται μόνο το άρθρο 19, σαφώς συνάγεται ότι παραμένει σε ισχύ το άρθρο 23 του ν. 3229/2004 με τίτλο «Μεταβατικές Διατάξεις». Είναι αναγκαίο να γίνουν τροποποιήσεις στο άρθρο 23 του ν. 3229/2004, ώστε να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου, αλλά και να γίνει ομαλά η μετάβαση του ελέγχου από τη σημερινή Επιτροπή Εποπτείας των Καζίνο στην Επιτροπή του παρόντος σχεδίου νόμου και του ν. 3229/2004. Συγκεκριμένα:
  (α) Θα πρέπει να καταργηθούν και οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του ν. 3229/2004 (Η παράγραφος 2 πρέπει να καταργηθεί, δεδομένου ότι έρχεται σε αντίθεση με τη ρύθμιση του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 37 του παρόντος σχεδίου νόμου που ορίζει ότι, «…..Εντός ενός έτους από τη σύσταση και λειτουργία της Ε.Ε.Ε.Π., μεταφέρονται σε αυτή οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εποπτείας Καζίνο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και των άλλων εν λειτουργία φορέων ελέγχου…». Η Διεύθυνση Καζίνο είναι αναγκαίο να παραμείνει ενεργής έως ότου στελεχωθεί επαρκώς η νέα Επιτροπή προς αποφυγή λειτουργικών δυσλειτουργιών. Η παράγραφος 3 πρέπει να καταργηθεί, δεδομένης της μεταφοράς όλης της εποπτείας της αγοράς παιγνίων στο Υπουργείο Οικονομικών).
  (β) Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 του ν. 3229/2004 θα πρέπει να τροποποιηθεί ως ακολούθως: «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πιστοποιείται η έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής». Η τροποποίηση αυτή είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι η νέα Επιτροπή υπάγεται αυτοτελώς στο Υπουργείο Οικονομικών και, ως εκ τούτου, δεν έχει νόημα η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης με τον Υπουργό Ανάπτυξης, ως αναφέρεται στην ισχύουσα εκδοχή της παραγράφου αυτής).
  (γ) Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του ν. 3229/2004 θα πρέπει να προστεθεί το ακόλουθο εδάφιο: «Έως την κατάρτιση του νέου κανονισμού παραμένει σε ισχύ η Υ.Α Τ/6736/2003, (ΦΕΚ Β’ 929), Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο». Η προσθήκη αυτή είναι απαραίτητη, αφενός, για να μην υπάρξει κενό στην ύπαρξη κανονιστικού πλαισίου για τον έλεγχο και την εποπτεία των επιχειρήσεων καζίνο και, αφετέρου, για να γίνει ομαλά η μετάβαση από τη μία Αρχή ελέγχου και εποπτείας στην άλλη).
  (δ) Το ανωτέρω εδάφιο πρέπει να τροποποιηθεί δια προσθήκης ως ακολούθως: «Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγονται οι διατάξεις του ν. 2206/1994 (Α’ 62), πλην των διατάξεων που αφορούν τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο και της άσκησης του διοικητικού ελέγχου από το Υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς επίσης και οι λοιπές διατάξεις περί καζίνο». Η προσθήκη αυτή είναι απαραίτητη, δεδομένης της μεταφοράς όλων των αρμοδιοτήτων ελέγχου των επιχειρήσεων καζίνο στη νέα εποπτική Αρχή του Υπουργείου Οικονομικών.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 21:16 | Καζίνο Λουτρακίου, Πάρνηθας, Θεσσαλονίκης, Ρίο, Ρόδου, Πόρτο Καρράς, Ξάνθης, Σύρου και Κέρκυρας

  Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

  Στο κατατεθέν προς διαβούλευση σχέδιο νόμου, ως Εποπτική Αρχή ορίζεται, αναφορικά με τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (άρθρα 4, 5, 6 και 7 του σχεδίου νόμου), η οποία αποτελεί την Επιτροπή που ορίζεται από το άρθρο 16 του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α’ 38), η οποία και μετονομάζεται ως ανωτέρω.

  Συνεπώς πρόκειται για διοικητική αρχή, η οποία υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και συγκροτείται όπως ορίζεται στο άρθρο 16 του ν. 3229/2004 όπως ισχύει σήμερα.

  Η εποπτεία και ο έλεγχος των επιχειρήσεων καζίνο εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής αυτής σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 21 του ν. 3229/2004, όπως αναλυτικά αναφέρεται σε αυτά και, συνεπώς, με το διορισμό της Επιτροπής αυτής καταργείται η Επιτροπή Καζίνο του ν. 2206/1994 (ΦΕΚ Α’ 62) (άρθρο 23, παράγραφος 4 του ν. 3229/2004), η οποία έχει σήμερα τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες εποπτείας και ελέγχου των επιχειρήσεων καζίνο.

  Οι επιχειρήσεις καζίνο, ως κάτοχοι αδειών λειτουργίας και εκμετάλλευσης καζίνο, έχουν επανειλημμένα καταθέσει τις απόψεις τους για την αναγκαιότητα της υπαγωγής του ελέγχου όλης της αγοράς των παιγνίων σε μία ενιαία ρυθμιστική και εποπτική αρχή, με ευρείες αρμοδιότητες, όπως η Επιτροπή που ορίζεται στο παρόν σχέδιο νόμου, αλλά και στο ν. 3229/2004, ο οποίος, ως φαίνεται, ενεργοποιείται με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου. Η σύσταση ενός τέτοιου ρυθμιστικού και εποπτικού οργάνου συνάδει, κατ’ αρχήν, με την παρούσα διεθνή πρακτική και η εξασφάλιση της προσήκουσας λειτουργίας του εκτιμάται ότι θα συμβάλλει προς τη σωστή κατεύθυνση της δίκαιης και ορθής λειτουργίας της αγοράς των παιγνίων.

  Για να επιτευχθεί, όμως, αυτό και λαμβάνοντας ως δεδομένο την ύπαρξη του υπάρχοντος κανονιστικού πλαισίου [ν. 2206/1994 και Υ.Α. Τ/6736/2003 (ΦΕΚ Β’ 929), όπως ισχύουν σήμερα] το οποίο, αναφορικά με τον έλεγχο των επιχειρήσεων καζίνο, πρέπει να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου, αλλά και του ν. 3229/2004, ο οποίος έως σήμερα παραμένει ανενεργός, επισημαίνουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις, οι οποίες πρέπει να ενσωματωθούν στις τελικές και μεταβατικές διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες κατά την εφαρμογή του, να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου και να αποφευχθούν οι εκ νέου παρεμβάσεις εκ μέρους του νομοθέτη.

  Καταργούμενες διατάξεις

  Εφόσον, ως αναφέρεται ανωτέρω, από το ν. 3229/2004 καταργείται μόνο το άρθρο 19, σαφώς συνάγεται ότι παραμένει σε ισχύ το άρθρο 23 του ν. 3229/2004 με τίτλο «Μεταβατικές Διατάξεις». Είναι αναγκαίο να γίνουν τροποποιήσεις στο άρθρο 23 του ν. 3229/2004, ώστε να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου, αλλά και να γίνει ομαλά η μετάβαση του ελέγχου από τη σημερινή Επιτροπή Εποπτείας των Καζίνο στην Επιτροπή του παρόντος σχεδίου νόμου και του ν. 3229/2004. Συγκεκριμένα:

  (α) Θα πρέπει να καταργηθούν και οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του ν. 3229/2004 (Η παράγραφος 2 πρέπει να καταργηθεί, δεδομένου ότι έρχεται σε αντίθεση με τη ρύθμιση του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 37 του παρόντος σχεδίου νόμου που ορίζει ότι, «…..Εντός ενός έτους από τη σύσταση και λειτουργία της Ε.Ε.Ε.Π., μεταφέρονται σε αυτή οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εποπτείας Καζίνο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και των άλλων εν λειτουργία φορέων ελέγχου…». Η Διεύθυνση Καζίνο είναι αναγκαίο να παραμείνει ενεργής έως ότου στελεχωθεί επαρκώς η νέα Επιτροπή προς αποφυγή λειτουργικών δυσλειτουργιών. Η παράγραφος 3 πρέπει να καταργηθεί, δεδομένης της μεταφοράς όλης της εποπτείας της αγοράς παιγνίων στο Υπουργείο Οικονομικών).

  (β) Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 του ν. 3229/2004 θα πρέπει να τροποποιηθεί ως ακολούθως: «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πιστοποιείται η έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής». Η τροποποίηση αυτή είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι η νέα Επιτροπή υπάγεται αυτοτελώς στο Υπουργείο Οικονομικών και, ως εκ τούτου, δεν έχει νόημα η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης με τον Υπουργό Ανάπτυξης, ως αναφέρεται στην ισχύουσα εκδοχή της παραγράφου αυτής).

  (γ) Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του ν. 3229/2004 θα πρέπει να προστεθεί το ακόλουθο εδάφιο: «Έως την κατάρτιση του νέου κανονισμού παραμένει σε ισχύ η Υ.Α Τ/6736/2003, (ΦΕΚ Β’ 929), Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο». Η προσθήκη αυτή είναι απαραίτητη, αφενός, για να μην υπάρξει κενό στην ύπαρξη κανονιστικού πλαισίου για τον έλεγχο και την εποπτεία των επιχειρήσεων καζίνο και, αφετέρου, για να γίνει ομαλά η μετάβαση από τη μία Αρχή ελέγχου και εποπτείας στην άλλη).

  (δ) Το ανωτέρω εδάφιο πρέπει να τροποποιηθεί δια προσθήκης ως ακολούθως: «Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγονται οι διατάξεις του ν. 2206/1994 (Α’ 62), πλην των διατάξεων που αφορούν τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο και της άσκησης του διοικητικού ελέγχου από το Υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς επίσης και οι λοιπές διατάξεις περί καζίνο». Η προσθήκη αυτή είναι απαραίτητη, δεδομένης της μεταφοράς όλων των αρμοδιοτήτων ελέγχου των επιχειρήσεων καζίνο στη νέα εποπτική Αρχή του Υπουργείου Οικονομικών.

 • Ενόψει της σύνταξης του νέου νομικού πλαισίου για τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων η CENTRIC Α.Ε. και η Sportingbet Plc καταθέτουν τις απόψεις τους στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης:

  Άρθρο 36
  Παρακαλούμε να διευκρινιστεί η σχέση της παραγράφου 2 του άρθρου 2 όπου αναφέρεται ότι οι διατάξεις για την Ε.Ε.Ε.Π εφαρμόζονται και επί των υφισταμένων παρόχων παιγνίων σε σχέση με τη διάταξη του παρόντος άρθρου που αναφέρει ότι δεν θίγονται οι υφιστάμενες διατάξεις που αφορούν τον έλεγχο των κρατικών λαχείων και της ΟΠΑΠ και της ΟΔΙΕ.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ CENTRIC

  H Centric ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Centric συμμετέχει σε εταιρίες οι οποίες προσαρμόζουν σε τοπικές αγορές, διαχειρίζονται και προωθούν υπηρεσίες διαδικτυακής ψυχαγωγίας. Οι θυγατρικές εταιρίες της Centric A.Ε συνεργάζονται με μεγάλους παρόχους διαδικτυακής ψυχαγωγίας, οι οποίοι είναι εισηγμένοι σε Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια και κατέχουν άδεια εξ αποστάσεως παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, για την από κοινού λειτουργία και προώθηση ιστοσελίδων τυχερών παιχνιδιών σε διάφορες γλώσσες χωρών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
  Η πιο σημαντική εξ αυτών, είναι η συνεργασία με τη Sportingbet Plc.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ SPORTINGBET
  Η Sportingbet Plc αποτελεί μία εκ των πρωτοπόρων εταιριών όσον αφορά τη βιομηχανία του διαδικτυακού στοιχήματος και της διαδικτυακής ψυχαγωγίας και σήμερα είναι μία εκ των ηγετικών εταιριών της αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εταιρία συστήθηκε το 1998 και είναι εγκατεστημένη στο Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα στο Λονδίνο. Η εταιρία είναι εισηγμένη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου και η κεφαλαιοποίησή της άγγιξε τα £297 εκατομμύρια (βάσει των τιμών κλεισίματος της 28/1/2011). Οι διάφορες ιστοσελίδες της καλύπτουν πάνω από 30 χώρες εξυπηρετώντας πελάτες σε 26 γλώσσες. Η Sportingbet προσαρμόζει τις ιστοσελίδες της στις τοπικές αγορές προκειμένου να αντικατοπτρίζονται σε αυτές οι διαφορετικές γλώσσες, νομίσματα και τα προτιμούμενα αθλήματα των αγορών-στόχων της. Ο σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή ενός «προστατευμένου περιβάλλοντος ψυχαγωγίας», στο οποίο τα προγράμματα εξυπηρέτησης πελατών παρέχουν στους υπεύθυνους ενήλικες τη σιγουριά ότι γνωρίζουν ότι τα χρήματά τους είναι ασφαλή, ενώ παρέχουν στην εταιρία τη σιγουριά ότι λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία των ευάλωτων προσώπων.

  Αναλυτικά οι θέσεις της Centric και της Sportingbet για το σύνολο του προς διαβούλευση νομοθετήματος για τη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων στην ιστοσελίδα της Centric http://www.centric.gr/default.asp?pid=101&la=1

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 15:55 | Χαράλαμπος Χαλάτσης

  …………………………………………………………………………………………………………………………

  – Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγονται οι διατάξεις του ν. 2206/1994 (Α’ 62), καθώς επίσης και οι λοιπές διατάξεις περί καζίνο.

  ΟΥΦΦΦΦΦΦΦΦ!!! Τώρα ησύχασα!