Άρθρο 31 Παράβολα, τέλη, συμμετοχές του Δημοσίου και φόροι

1. Για την έκδοση και την ανανέωση άδειας διεξαγωγής τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα, καθώς και για τη λειτουργία των παιγνιομηχανημάτων τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων, καταβάλλονται :

α) προκαταβλητέο εφάπαξ τέλος για την έκδοση ή την ανανέωση άδειας διεξαγωγής τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων, ανάλογα με τον αριθμό των παιγνιομηχανημάτων και τον πληθυσμό του τόπου εγκατάστασής τους,

β) προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διενέργειας τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα, ανάλογα με τον αριθμό των παιγνιομηχανημάτων.

2. Για την έκδοση και την ανανέωση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου, καθώς και για τη λειτουργία των παιγνιομηχανημάτων τυχερών, καταβάλλονται :

α) παράβολο για τη συμμετοχή στη δημόσια διαδικασία χορήγησης αδειών,

β) το τίμημα για τη χορήγηση της άδειας, όπως προέκυψε κατά τη διαγωνιστική διαδικασία,

γ) συμμετοχή του Δημοσίου στον κύκλο εργασιών των τυχερών παιγνίων,

δ) ετήσιο τέλος κατοχής της άδειας.

3. Για την πιστοποίηση των παιγνίων, των παιγνιομηχανημάτων και των καταστημάτων στα οποία διεξάγονται τεχνικά-ψυχαγωγικά ή τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα, καταβάλλονται:

α) παράβολο με την υποβολή της αίτησης,

β) εφάπαξ τέλος πιστοποίησης παιγνίου, παιγνιομηχανήματος ή καταστήματος.

4. Για την εγγραφή και τη διατήρηση στα μητρώα της Ε.Ε.Ε.Π. των κατασκευαστών, των τεχνικών και των εισαγωγέων παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων καταβάλλεται

α) παράβολο με την υποβολή της αίτησης,

β) προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης εγγραφής.

5. Συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί του κύκλου εργασιών του κατόχου της άδειας ή του φορέα εκμετάλλευσης της άδειας, στα διεξαγόμενα τεχνικά-ψυχαγωγικά και τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου, και ανέρχεται σε έξη τοις εκατό (6%). Η συμμετοχή αποδίδεται στο Δημόσιο κάθε τρίμηνο και πάντως όχι αργότερα από τις 16 Ιανουαρίου, 16 Απριλίου, 16 Ιουλίου και τις 16 Οκτωβρίου κάθε έτους, για το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο. Ο κάτοχος άδειας, σε περίπτωση που έχει παραχωρήσει το δικαίωμα εκμετάλλευσης, βαρύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον φορέα εκμετάλλευσης για την καταβολή της συμμετοχής του πρώτου εδαφίου.

6. Φόροι, τέλη και δικαιώματα που προβλέπονται από τους νόμους που αφορούν τη λειτουργία και τη δραστηριότητα επιτηδευματιών στην Ελλάδα ή τα κέρδη από τυχερά παίγνια επιβάλλονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Γενικά έξοδα διαχείρισης και διάφορα άλλα έξοδα οργάνωσης και λειτουργίας της αλλοδαπής επιχείρησης που έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και είναι κάτοχος άδειας του νόμου αυτού, που πραγματοποιούνται από την έδρα της επιχείρησης που βρίσκεται στην αλλοδαπή, δεν υπολογίζονται προκειμένου να προσδιοριστεί το καθαρό κέρδος που προκύπτει στην Ελλάδα από τη μόνιμη εγκατάσταση της αλλοδαπής επιχείρησης.

7. Οι παίκτες φορολογούνται όπως για τα κέρδη λαχείων.

8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π., καθορίζονται τα ποσά των παραβόλων, τελών και συμμετοχών, καθώς και ο χρόνος, η διαδικασία καταβολής, τα όργανα είσπραξης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγουμένων παραγράφων.

9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π., καθορίζονται όλα τα έγγραφα, μηχανικά ή ηλεκτρονικά μέσα, για τη βεβαίωση κάθε φύσης εσόδων του Δημοσίου, επιπλέον εκείνων που προβλέπονται από τις γενικές διατάξεις.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 23:51 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ν.

  Τα ψυχαγωγικά παιχνίδια δεν πρέπει να έχουν ετήσιο τέλος αφού με το Φορολογικό μηχανισμό θα φορολογούνται βάση του φόρου εισοδήματος τους.
  Με αποτέλεσμα να μην καταφέρετε να εισπράξετε χρήματα για τί δεν θα τοποθετηθούν. Τουλάχιστον για τα πρώτα 3 χρόνια αφήστε τα ελεύθερα.
  Το 6% που αφορά τα ψυχαγωγικά παίγνια δεν πρέπει να επιβληθεί για πιο λόγο άλλωστε.
  Όσον αφορά στα τυχερά το 6% είναι υπερβολικό όταν πρόκειται για τι τζίρο του μηχανήματος.

 • ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
  ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΖΙΝΟ (Ο.Ε.Σ.Ι.Κ)
  Διεύθυνση: Πλατεία Βικτωρίας 5, ΑΘΗΝΑ
  Τηλ. 2108222942
  Fax: 2108222963
  http://www.oesik.gr
  email: oesik@otenet.gr
  Σε συνέχεια των γενικών παρατηρήσεων και αντιθέσεων που καταθέσαμε τις 30.1.2001, συνεχίζουμε με την κατ’ άρθρο τοποθέτηση μας
  Άρθρο 31
  Παρ. 5 α) Συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί του κύκλου εργασιών του κατόχου της άδειας ή του φορέα εκμετάλλευσης της άδειας, στα διεξαγόμενα τεχνικά-ψυχαγωγικά και τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου, και ανέρχεται σε 30 τοις εκατό (30%), όπως και στις επιχειρήσεις καζίνο. Η συμμετοχή αποδίδεται στο Δημόσιο κάθε μήνα και πάντως όχι αργότερα από την 5η ημερολογιακή ημέρα κάθε επόμενου μήνα, για τον κύκλο εργασιών του προηγούμενου. Ο κάτοχος άδειας, σε περίπτωση που έχει παραχωρήσει το δικαίωμα εκμετάλλευσης, βαρύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον φορέα εκμετάλλευσης για την καταβολή της συμμετοχής του πρώτου εδαφίου.
  Παρ. 5β) Ποσοστό 2% επί του κύκλου εργασιών του κατόχου της αδείας ή του φορέα εκμετάλλευσης, στα διεξαγόμενα τεχνικά – ψυχαγωγικά και τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου ή μέσω των επιχειρήσεων καζίνο, διατίθεται για την επαγγελματική ασφάλιση των υπαλλήλων των πάσης φύσεως νομίμως λειτουργουσών επιχειρήσεων τυχερών παιχνιδιών του παρόντος νόμου, αλλά και των επιχειρήσεων καζίνο του Ν.2206/1994. Για το σκοπό αυτό το, ελεγχόμενο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΖΙΝΟ – Τ.Ε.Α.Π.Κ, οφείλει να τροποποιήσει το καταστατικό του και να μετατραπεί σε ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΥΧΕΡΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 22:03 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  ΟΧΙ ΤΕΤΟΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 21:48 | Καζίνο Λουτρακίου, Πάρνηθας, Θεσσαλονίκης, Ρίο, Ρόδου, Πόρτο Καρράς, Ξάνθης, Σύρου και Κέρκυρας

  (α) Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το διαδίκτυο είναι εναλλακτικό, ηλεκτρονικό μέσο διεξαγωγής (μέθοδος διανομής) τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων, τα οποία, κατά κύριο λόγο, διεξάγονται με φυσική παρουσία παίκτη και παρόχου, και όχι διαφορετικός τύπος τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων.

  (β) Συναφής είναι η απόφαση του Δευτεροβάθμιου Δικαιοδοτικού Οργάνου (Σώματος Εφέσεων) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου στην υπ’ αριθμόν WT/DS285 υπόθεση (Αντίγκουα κατά ΗΠΑ), η οποία αφορούσε στην εφαρμογή μέτρων που επηρεάζουν τη διασυνοριακή προσφορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων, όπου το ανωτέρω δικαιοδοτικό όργανο έκρινε ότι τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια και στοιχήματα δεν είναι νομικώς διαφορετικά από τα τυχερά παίγνια και στοιχήματα που διεξάγονται με επίγεια μέσα διανομής και ότι το διαδίκτυο δεν αποτελεί παρά ένα ακόμη κανάλι διανομής τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων.

  (γ) Η ανωτέρω δικαιοδοτική κρίση ήδη επιβεβαιώθηκε από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) στις υποθέσεις C 42/07 (Liga Portuguesa de Futebol Profissional και Bwin International Ltd, πρώην Baw International Ltd, κατά Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa) και C 46/08 (Carmen Media Group Ltd κατά Land Schleswig -Holstein και Innenminister des Landes Schleswig – Holstein).

  (δ) Ως εκ τούτου, οι υφιστάμενοι κανόνες και όροι που ρυθμίζουν τα τυχερά παίγνια και στοιχήματα έχουν υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα ανεξαιρέτως τα μέσα διεξαγωγής (μεθόδους διανομής) τους, όπως άλλωστε έχει κρίνει το ΔΕΚ και στις υποθέσεις C-124/97, (Markku Juhani Läärä, Cotswold Microsystems Ltd, Oy Transatlantic Software Ltd κατά Kihlakunnansyyttäjä και Suomen Valtio), C-243/01 (Procuratore della Republica κατά Piergiorgio Gambelli), C-275/92 (Her Majesty’s Customs and Excise κατά G. Schindler & J. Schindler), C-338/04, C-359/04 και C-360/04 (Placanica et al) και E-1/06 (Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ κατά του Βασιλείου της Νορβηγίας).

  (ε) Κατά συνέπεια των ανωτέρω και για να μη προκύψουν ζητήματα αντισυνταγματικότητας του νόμου και ασυμβατότητάς του με το κοινοτικό δίκαιο, καθώς επίσης και για να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός, η άνιση (μη ισοδύναμη) μεταχείριση εις βάρος των κατόχων αδείας που διεξάγουν τυχερά παίγνια και στοιχήματα σε φυσικό περιβάλλον (μεταξύ των οποίων και τα επίγεια καζίνο) και στους αναδόχους ή/και στους έχοντες κατά παραχώρηση από τους αναδόχους δικαίωμα εκμετάλλευσης τυχερών παιγνίων μέσω των παιγνιομηχανημάτων του παρόντος νόμου, αλλά και σε όσους διεξάγουν τυχερά παίγνια μέσω του διαδικτύου, επιβάλλεται με το εδάφιο 5 να οριστεί:

  – το μικτό κέρδος παιγνίου (και όχι ο κύκλος εργασιών) ως ενιαία βάση υπολογισμού της συμμετοχής του Δημοσίου, και

  – ο ορισμός ενιαίου ποσοστού συμμετοχής του Δημοσίου, τόσο για τους κατόχους αδείας που διεξάγουν τυχερά παίγνια και στοιχήματα σε φυσικό περιβάλλον (μεταξύ των οποίων και τα επίγεια καζίνο), όσο και για τους αναδόχους ή/και τους έχοντες κατά παραχώρηση από τους αναδόχους δικαίωμα εκμετάλλευσης τυχερών παιγνίων μέσω των παιγνιομηχανημάτων του παρόντος νόμου, αλλά και για όσους διεξάγουν τυχερά παίγνια μέσω του διαδικτύου.

 • Τι θα πεί «συμμετοχή του δημοσίου»? Ποιον κοροϊδεύετε? Γιατί δεν λέτε τα πράγματα με το όνομά τους. Ένας φόρος είναι και αυτός όπως και όλοι οι άλλοι!

  Με ποια λογική ο φόρος υπολογίζεται επί του κύκλου εργασιών και όχι επί των κερδών? Έχετε σκεφτεί ποιες θα είναι οι συνέπειες από αυτό? Δε σας νοιάζει τελικά η σωστή λειτουργία των τυχερών παιγνίων αλλά το πως θα βάλετε χρήματα στα δημόσια ταμεία.

  Για άλλη μια φορά αποδεικνύεστε κατώτεροι των περιστάσεων!

 • Ενόψει της σύνταξης του νέου νομικού πλαισίου για τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων η CENTRIC Α.Ε. και η Sportingbet Plc καταθέτουν τις απόψεις τους στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης:

  Άρθρο 31
  Α. Στην παράγραφο 2, ζητείται να διευκρινιστεί ο τρόπος καθορισμού του «παράβολου για τη συμμετοχή στη διαδικασία χορήγησης των αδειών» και του «ετήσιου τέλους κατοχής της άδειας». Ανεξάρτητα από το ύψος του, διαπιστώνουμε ότι με δεδομένη την εφαρμογή της διαδικασίας του πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη χορήγηση άδειας για καθορισμένο χρόνο, το τίμημα της χορήγησης θα έπρεπε να περιλαμβάνει το όποιο ετήσιο τέλος. Επίσης, είναι επιθυμητό να διευκρινιστεί γιατί το 6% που θα αποδίδεται στο Δημόσιο αναφέρεται ως συμμετοχή αυτού στο κύκλο εργασιών των εταιριών και όχι ως φόρος.
  Το παράβολο για τη συμμετοχή στη δημόσια διαδικασία χορήγησης αδειών δεν θα έπρεπε να καταβάλλεται κατά την υποβολή του φακέλου συμμετοχής σε αυτή τη διαδικασία; Ομοίως να διευκρινιστεί πως θα υπολογίζεται και θα είναι δυνατόν να καταβάλλεται ήδη κατά την έκδοση της άδειας ποσοστό επί του κύκλου εργασιών του αναδόχου προς το Δημόσιο όταν ο εν λόγω κύκλος δεν θα έχει ακόμα ολοκληρωθεί.
  Β. Αναφορικά με την παράγραφο 5, ζητείται να διευκρινιστεί ο ορισμός του «κύκλου εργασιών» επί του οποίου υπολογίζεται το ποσοστό «συμμετοχής» του δημοσίου. Καθώς υπονοείται ότι αυτό είναι το σύνολο των πονταρισμάτων ή στοιχημάτων των παικτών και για την περίπτωση αυτής της πιθανότητας, επισημαίνουμε τα εξής:

  α) Στην περίπτωση του στοιχήματος, το ποσοστό συμμετοχής 6% επί του συνόλου των στοιχημάτων θα οδηγήσει σε μείωση της ανταγωνιστικότητας των αποδόσεων συγκριτικά με τις εταιρίες που δεν θα αδειοδοτηθούν, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις παράλληλης, παράνομης και αφορολόγητης δραστηριότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά κοινή ομολογία το επίπεδο της φορολογίας στη Γαλλία έχει περιορίσει σημαντικά τις πιθανότητες βιωσιμότητας των αδειοδοτημένων παρόχων, ενώ μερικοί εξ’ αυτών επέλεξαν να αποχωρήσουν από την αγορά λόγω της υψηλής φορολογίας. Επίσης οι Γαλλικές αρχές δεν έχουν ακόμη πετύχει τον περιορισμό της παράνομης αφορολόγητης δραστηριότητας. Προτείνουμε φορολογία ως ποσοστό στα μικτά κέρδη (Gross Gaming Revenue) όπως συμβαίνει σε αρκετές χώρες που έχουν ρυθμίσει ή βρίσκονται στη διαδικασία ρύθμισης των αντίστοιχων αγορών, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία και η Κύπρος και ακόμη η Αυστραλία αλλά και η Αλβανία ως παραδείγματα κρατών εκτός Ε.Ε.
  β) Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, στα παιχνίδια καζίνο όπως η ρουλέτα, το μπλάκτζακ, κ.α. το payout είναι σταθερό και προσδιορίζεται από τους κανόνες του παιχνιδιού και τις σχετικές στατιστικές πιθανότητες, όπου για παράδειγμα το payout στη ρουλέτα είναι 97,3% ενώ στο μπλάκτζακ πάνω από 99%. Επομένως το περιθώριο κέρδους δεν μπορεί να επηρεαστεί από τον αδειοδοτημένο πάροχο και ανέρχεται σε ορισμένες περιπτώσεις κάτω από 3% επί του συνόλου των πονταρισμάτων. Είναι προφανώς άτοπο η δραστηριότητα αυτή να φορολογηθεί με 6% επί του συνόλου των πονταρισμάτων (κύκλου εργασιών), δηλαδή με το διπλάσιο των μικτών κερδών! Μοναδική εφικτή λύση αποτελεί η φορολογία με βάση τα μικτά κέρδη (Gross Gaming Revenue).
  γ) Στην περίπτωση του πόκερ, δεν καταμετράται το σύνολο των πονταρισμάτων (κύκλου εργασιών) αλλά μόνο το «rake» που αποτελεί και το μικτό κέρδος του παρόχου και είναι κατά μέσο όρο κάτω από το 2,5% των κερδών του νικητή σε κάθε «χέρι» (κόλπο). Και σε αυτήν την περίπτωση αποτελεί μονόδρομο η φορολογία στα μικτά κέρδη (Rake=Gross Gaming Revenue).
  Γ. Αναφορικά με την παράγραφο 7:
  Τα κέρδη θα φορολογούνται όπως τα κέρδη των λαχείων και σε όλα τα τυχερά παίγνια που παρέχονται διαδικτυακά; Δεν είναι δυνατόν π.χ. να φορολογούνται κέρδη παίκτη σε κάθε «γύρισμα της ρουλέτας» καθώς είναι άδικο για τους παίκτες. Σημειώνεται ότι δεν έχει εφαρμοστεί τέτοια μέθοδος φορολογίας σε καμία άλλη χώρα όπου ρυθμίζεται το παιχνίδι (διαδικτυακό ή επίγειο) ενώ δημιουργεί επιπρόσθετα συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.
  Δ. Γενικότερα, οι εξαιρετικά υψηλοί φόροι και τέλη που θα επιβάλλονται κατά το άρθρο 31 του Σχεδίου Νόμου στις δραστηριοποιούμενες επιχειρήσεις είναι αντίθετοι με το κοινοτικό δίκαιο, ως ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις με την έννοια του άρθρου 107(1) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, το Σχέδιο Νόμου προβλέπει ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση των υφιστάμενων παρόχων τυχερών παιγνίων βάσει ειδικής νομοθεσίας που παραμένει σε ισχύ (άρθρο 2 του Σχεδίου Νόμου). Αυτό συνιστά επιλεκτικό οικονομικό πλεονέκτημα το οποίο χορηγείται από το Ελληνικό Δημόσιο υπέρ των εν λόγω παρόχων, και εις βάρος των δυσμενέστερα φορολογούμενων εταιριών τυχερών παιγνίων που υπάγονται στο παρόν Σχέδιο Νόμου. Συνεπώς, με τα άρθρα 2 και 31 του Σχεδίου Νόμου στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός στην αγορά τυχερών παιγνίων κατά παράβαση του κοινοτικού δικαίου περί παράνομων κρατικών ενισχύσεων.
  Σημειώνουμε δε ότι αντίστοιχη νομοθεσία της Δανίας, η οποία εισήγαγε δυσμενή φορολογική μεταχείριση για τα παραδοσιακά καζίνο σε σχέση με τα διαδικτυακά καζίνο, είχε ως αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει την 14η Δεκεμβρίου 2010 επίσημη έρευνα κατά της Δανίας για παράβαση του κοινοτικού δικαίου κρατικών ενισχύσεων στην αγορά τυχερών παιγνίων (βλ. δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπ’ αριθμό IP/10/1711 στην ιστοσελίδα: ). Βάσει των ανωτέρω, το κοινοτικό δίκαιο κρατικών ενισχύσεων απαιτεί την πλήρη εξίσωση της φορολογίας επί των εταιριών τυχερών παιγνίων του Σχεδίου Νόμου με τους υφιστάμενους επίγειους παρόχους.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ CENTRIC

  H Centric ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Centric συμμετέχει σε εταιρίες οι οποίες προσαρμόζουν σε τοπικές αγορές, διαχειρίζονται και προωθούν υπηρεσίες διαδικτυακής ψυχαγωγίας. Οι θυγατρικές εταιρίες της Centric A.Ε συνεργάζονται με μεγάλους παρόχους διαδικτυακής ψυχαγωγίας, οι οποίοι είναι εισηγμένοι σε Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια και κατέχουν άδεια εξ αποστάσεως παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, για την από κοινού λειτουργία και προώθηση ιστοσελίδων τυχερών παιχνιδιών σε διάφορες γλώσσες χωρών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
  Η πιο σημαντική εξ αυτών, είναι η συνεργασία με τη Sportingbet Plc.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ SPORTINGBET
  Η Sportingbet Plc αποτελεί μία εκ των πρωτοπόρων εταιριών όσον αφορά τη βιομηχανία του διαδικτυακού στοιχήματος και της διαδικτυακής ψυχαγωγίας και σήμερα είναι μία εκ των ηγετικών εταιριών της αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εταιρία συστήθηκε το 1998 και είναι εγκατεστημένη στο Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα στο Λονδίνο. Η εταιρία είναι εισηγμένη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου και η κεφαλαιοποίησή της άγγιξε τα £297 εκατομμύρια (βάσει των τιμών κλεισίματος της 28/1/2011). Οι διάφορες ιστοσελίδες της καλύπτουν πάνω από 30 χώρες εξυπηρετώντας πελάτες σε 26 γλώσσες. Η Sportingbet προσαρμόζει τις ιστοσελίδες της στις τοπικές αγορές προκειμένου να αντικατοπτρίζονται σε αυτές οι διαφορετικές γλώσσες, νομίσματα και τα προτιμούμενα αθλήματα των αγορών-στόχων της. Ο σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή ενός «προστατευμένου περιβάλλοντος ψυχαγωγίας», στο οποίο τα προγράμματα εξυπηρέτησης πελατών παρέχουν στους υπεύθυνους ενήλικες τη σιγουριά ότι γνωρίζουν ότι τα χρήματά τους είναι ασφαλή, ενώ παρέχουν στην εταιρία τη σιγουριά ότι λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία των ευάλωτων προσώπων.

  Αναλυτικά οι θέσεις της Centric και της Sportingbet για το σύνολο του προς διαβούλευση νομοθετήματος για τη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων στην ιστοσελίδα της Centric http://www.centric.gr/default.asp?pid=101&la=1

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 19:26 | Betfair

  Τοποθέτηση σε σχέση με το Άρθρο 31 (Παράβολα, τέλη, συμμετοχές του Δημοσίου και φόροι)
  1. Άρθρο 31(5) – Η φορολόγηση επί των μεικτών κερδών (Φ.Μ.Κ) του κατόχου αδείας, έχει αποδειχτεί ως αποτελεσματική, δίκαιη και βιώσιμη μέθοδος φορολόγησης. Διασφαλίζει ότι όλα τα διαθέσιμα προϊόντα και όλα τα είδη επιχειρήσεων μπορούν να συμπεριληφθούν στη ρυθμιζόμενη αγορά παρέχοντας ευελιξία στην τιμολογιακή πολιτική για τα προϊόντα και στην ανάπτυξη νέων, χωρίς να απαιτεί συνεχείς αλλαγές στο νομικό πλαίσιο σχετικά με τη φορολογία και τις ρυθμίσεις.
  2. Η Φ.Μ.Κ αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής, καλά ρυθμιζόμενης αγοράς. Η δημιουργία ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την ανάπτυξη της αγοράς και θα παρέχει όφελος για τον καταναλωτή θα αυξήσει στο μέγιστο την ρυθμιζόμενη εγχώρια αγορά, προτρέποντας τους παρόχους να αποκτήσουν άδειες έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν προϊόντα που θα ανταγωνίζονται τους μη αδειοδοτημένους παρόχους.
  3. Η πρόσβαση σε καινοτόμα προϊόντα με ανταγωνιστικές τιμές θα αποθαρρύνει τους πελάτες από τη χρήση μη αδειοδοτημένων, παράνομων παρόχων, οδηγώντας σε σημαντική μείωση της μη εγχώριας – παράνομης αγοράς.
  4. Με την επέκταση της ρυθμιζόμενης αγοράς και την αύξηση του κύκλου εργασιών από το διαδικτυακό στοίχημα ως αποτέλεσμα του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, η Φ.Μ.Κ. μεγιστοποιεί τα έσοδα από το φορολόγηση και παρέχει ένα μακροχρόνιο, βιώσιμο καθεστώς φορολόγησης.
  5. Η Φ.Μ.Κ ευθυγραμμίζει τα συμφέροντα του παρόχου με αυτά της Ελληνικής Κυβέρνησης, καθώς το αυξημένο εισόδημα των αδειοδοτημένων παρόχων θα οδηγήσει σε αυξημένα έσοδα του Κράτους από την είσπραξη των φόρων
  6. Η Φ.Μ.Κ είναι ένα σύστημα φορολόγησης με χαμηλό κόστος όσον αφορά στη διαχείριση και στην είσπραξη, καθώς ο υπολογισμός και η καταβολή του φόρου είναι διαδικασίες που επιβαρύνουν τον πάροχο, ενώ η βάση υπολογισμού του φόρου υπόκειται σε διαρκή επιβεβαίωση μέσω εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου.
  7. Ο φόρος επί του κύκλου των εργασιών των εταιρειών, σε αντίθεση με αλλά φορολογικά καθεστλωτα, δε μπορεί να συμπεριλάβει όλα τα υπάρχοντα μοντέλα προϊόντων και επιχειρήσεων, , περιορίζει τους παρόχους προϊόντων χαμηλού περιθωρίου κέρδους / υψηλής συμμετοχής όπως το πόκερ με μετρητά, να προσφέρουν αυτά τα προϊόντα στη ρυθμισμένη αγορά, καθώς επίσης περιορίζει σημαντικά την ευελιξία σε ότι αφορά την τιμολόγηση όλων των άλλων προϊόντων. Αυτό θα καθιστούσε τη ρυθμισμένη αγορά λιγότερο ελκυστική τόσο για τους παρόχους όσο και για τους πελάτες. Θα τιμωρούσε τους παρόχους που επιδιώκουν να εξασφαλίσουν μία άδεια, ενώ αντίθετα θα αποτελούσε κίνητρο για να παραμείνουν στην παράνομη/μαύρη αγορά και αντίστοιχα για τους πελάτες να χρησιμοποιούν τους παράνομους/μη αδειοδοτημένους παρόχους, λόγω της προσφοράς ακριβότερων και χαμηλότερης ποιότητας προϊόντων από τους αδειοδοτημένους παρόχους. Η συνέπεια αυτού είναι να μειώνονται τα πιθανά εισοδήματα από φόρους και η βιωσιμότητα του φορολογικού καθεστώτος.
  8. Άρθρο 31 (6) – Σαφής καθοδήγηση θα έπρεπε να παρέχεται από την Κυβέρνηση όσον αφορά στην εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας για το διαδικτυακό στοιχηματισμό.
  9. Άρθρο 31 (7) – Αυτό φαίνεται να δημιουργεί μία υποχρέωση στους παρόχους να προβαίνουν στην παρακράτηση φόρου από τα κέρδη του πελάτη, στην ίδια βάση με αυτή που ισχύει σήμερα και για τα κρατικά λαχεία, χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψιν τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα κρατικά λαχεία και στα τυχερά παίγνια που θα προσφέρονται από τους παρόχους. Η επιβολή παρακράτησης φόρου από τον παίκτη θα έχει σημαντικό αντίκτυπό στην ανταγωνιστικότητα της ρυθμιζόμενης εγχώριας αγοράς, προσφέροντας κίνητρο στους παρόχους να εξακολουθήσουν να δραστηριοποιούνται εκτός της χώρας, χωρίς άδεια, και στους πελάτες να επιλέγουν να στοιχηματίζουν με παρόχους που δραστηριοποιούνται εκτός της ρυθμιζόμενης αγοράς.
  10. Εάν η προϋπόθεση παρακράτησης φόρου από τους παίκτες συνδυαζόταν με μία αντίστοιχη προϋπόθεση φορολόγησης επί του κύκλου των εργασιών, θα δημιουργούνταν διπλό φορολογικό βάρος το οποίο θα επηρέαζε περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της ρυθμισμένης αγοράς και της βιωσιμότητας του κλάδου και κατά συνέπεια των φορολογικών εσόδων.

 • Ενώ η συγκεκριμένη μέθοδος φορολόγησης μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτή για το διαδικτυακό στοίχημα ή για άλλα τυχερά παίγνια (πέραν του πόκερ), κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ισχύει για το πόκερ.

  Τούτο, διότι ένα πάροχος πόκερ εισπράττει την προμήθεια (το γνωστό ως “rake”), η οποία συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 5% και 10% του ποσού που παίζεται σε ένα pot (χρήματα γύρου) ανά παρτίδα. Δεδομένου ότι σε μια παρτίδα πόκερ, ο πάροχος δεν παίζει, κατ΄ ουσίαν, κατά των παικτών (όπως συμβαίνει στο στοίχημα ή σε άλλα παίγνια τύπου καζίνο, όπως λχ στη ρουλέτα), το rake λειτουργεί, κατά κάποιο τρόπο, ως «προμήθεια λειτουργίας», για τον πάροχο που οργανώνει και προσφέρει το παιχνίδι (η οποία προμήθεια καλύπτει, κατά βάση, το κόστος λειτουργίας του πόκερ, όπως λ.χ. το κόστος λογισμικού, προσωπικού κλπ). Με αυτά τα δεδομένα, η φορολόγηση του κύκλου εργασιών με ποσοστό 6% θα καθιστούσε την εν λόγω δραστηριότητα ως μη βιώσιμη οικονομικά – επιχειρηματικά.

  Το rake που εισπράττεται από τους παρόχους πόκερ συνήθως έχει ένα ανώτατο όριο ανά παρτίδα, κάτι που σημαίνει ότι, θεσπίζοντας συγκεκριμένο ποσοστό φορολόγησης των συνολικών ποσών που παίζονται, ειδικά σε παρτίδες όπου τα συνολικά χρήματα που παίζονται είναι σημαντικά, υπάρχει σαφής κίνδυνος όπως το ποσό του φόρου υπερβαίνει τελικά το συνολικό έσοδο του παρόχου.

  Αν, πάλι, ένας πάροχος αποφασίσει να αυξήσει το rake, προκειμένου να υπερβαίνει σε κάθε περίπτωση το προτεινόμενο ποσοστό φορολόγησης (6%), αυτό θα άλλαζε παντελώς την ουσία του παιχνιδιού, καθώς το πόκερ θα γινόταν τόσο ακριβό, ώστε, πλέον, οι περισσότεροι παίκτες θα κατέφευγαν σε μη αδειοδοτημένα sites. Είναι αξιοσημείωτο ότι στη Γαλλία, μια πρόσφατη μικρή αύξηση στο rake προκάλεσε την οργή των παικτών και τελικά το μόνο που επετεύχθη ήταν να τους οδηγήσει σε μη αδειοδοτημένα sites, όπου οι οικονομικοί όροι συμμετοχής ήταν κατά πολύ καλύτεροι.

  Ειδικά για το πόκερ, συνεπώς, αντί να φορολογείται το συνολικό ποσό που παίζεται, θα πρέπει ως βάση φορολόγησης να εκλαμβάνεται η συνολική προμήθεια του παρόχου. Εναλλακτικά μπορεί να φορολογείται το ποσό που καταθέτει κάθε παίκτης (δηλαδή, η συμμετοχή του). Η τελευταία λύση έχει το πλεονέκτημα ότι είναι μια μέθοδος που μπορεί να ελεγχθεί και παρακολουθηθεί με τον πλέον εύκολο τρόπο.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 18:47 | Παπαδακης Νικολαος

  Όλες οι επιχειρήσεις που έχουν λίγα μηχανήματα όπως ποδοσφαιράκι – χόκει – 2-3 υπολογιστές και αφήσουν όλο το χρόνο πάνω κάτω καθαρά από 500 έως 1000 ευρώ θα πληρώσουν όλα αυτά που τα τέλη;

  Υπάρχει λόγος να σταματήσουμε να λειτουργούμε; Τόσο δύσκολο είναι να ξεκαθαρίσουμε ότι κάποια παιχνίδια πχ όσα δεν έχουν οθόνη δεν γίνεται να είναι τυχερά όποτε το λιγότερο αυτά δεν πρέπει να χρειάζονται άδειες και παράβολα;

  Το θέμα είναι να μην μετατρέπονται τα μηχανήματα σε φρουτάκια όχι να κλείσουμε οι υπόλοιποι που πληρώνουμε τόσα χρόνια τα ΦΠΑ και τους φόρους μας;

  Δεν βλέπετε ότι οι περισσότεροι που γράφουν μιλάνε για τα απλά ψυχαγωγικά παιχνίδια; Αν είμαι όλοι με τυχερά θα νοιαζόμασταν για το μεροκάματο των ψυχαγωγικών;

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 17:06 | Εταιρεία με διεθνείς δραστηριότητες

  Άρθρο 31 – Παράβολα, τέλη, συμμετοχές του Δημοσίου και φόροι

  Παρότι στην Ιταλία, σε αντίθεση με άλλες σημαντικές αγορές VLT ανά τον κόσμο, επιβλήθηκε φόρος επί του κύκλου εργασιών, αυτή η μορφή φορολόγησης δεν αποτελεί βέλτιστη ή προτιμητέα πρακτική. Το ιδανικό και πλέον βιώσιμο μοντέλο θα ήταν η φορολόγηση επί των Μικτών Κερδών (το χρηματικό ποσό που απομένει σε κάθε παιγνιομηχάνημα εάν από τις συνολικές μονάδες πίστωσης αφαιρεθούν οι συνολικές μονάδες που έχουν αποδοθεί στους παίκτες). Εάν η Κυβέρνηση δεν μπορέσει να αλλάξει το μοντέλο φορολόγησης και η φορολογία επί του κύκλου εργασιών είναι απαραίτητη, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις από κατόχους αδειών και παρόχων (για άδειες, εξοπλισμό, λειτουργία καταστημάτων κτλ), καθώς και η χορήγηση μιας αρχικής περιόδου χάριτος με χαμηλότερη φορολόγηση, ώστε να ενεργοποιηθεί η αγορά. Σε μια τέτοια περίπτωση, μπορεί να εφαρμοστεί ένα μοντέλο παρόμοιο με το Ιταλικό, όπου η φορολογία θα αυξάνεται σταδιακά. Μια λύση είναι η επιβολή ενός φόρου της τάξεως του 2% για τον πρώτο και δεύτερο χρόνο, 2,3% για τον τρίτο και τον τέταρτο, 4,4% για τον πέμπτο, 5% για τον έκτο χρόνο και 6% μετέπειτα.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 16:11 | Αντωνία Γαλανού

  1. Η φορολόγηση (παρακράτηση φόρου) των κερδών των παικτών θα πρέπει να γίνεται επιτόπου κατά την είσπραξη /καταβολή των κερδών ειδικά για τα μικρά ποσά (π.χ. έως 1,000 -2,000 ) και όχι σε δεύτερο χρόνο (π.χ. κατά την φορολογία εισοδήματος). Με τον τρόπο αυτό δεν πρέπει να απαιτείται η δήλωση από τον παίκτη των στοιχείων του όπως ΑΦΜ/ ΔΟΥ / διεύθυνση κατοικίας.

  2. Πρέπει να ξεκαθαριστεί τι ορίζεται ως «κύκλος εργασιών» της επιχείρησης η οποία διαθέτει άδεια διεξαγωγής τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων. Στον «κύκλο εργασιών» θα πρέπει να αθροίζονται τα ποσά τα οποία πρωτογενώς καταβάλλονται από τους παίκτες στο παιχνίδι και όχι τα ποσά από τα κέρδη τα οποία προέκυψαν κατά την εξέλιξη του παιχνιδιού και τα οποία επαναστοιχηματίζονται (ξαναμπαίνουν στο παιχνίδι).

  3. Ποσοστό τουλάχιστον 80% των ποσών θα πρέπει να επιστρέφουν στους παίκτες ως κέρδη άρα το πολύ 20% θα είναι το μικτό κέρδος των επιχειρήσεων οι οποίες θα διαθέτουν άδεια διεξαγωγής τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων. Επίσης η φορολογία των επιχειρήσεων είναι 6% επί του κύκλου εργασιών (άρα περί το 30% του ποσοστού του 20%) και θα περισσεύει ένα μικτό κέρδος μείον του φόρους περί τα 14% του κύκλου εργασιών . Το ποσοστό αυτό κρίνεται ιδιαίτερα μικρό για να είναι βιώσιμο. Ενισχύοντας την θέση ότι το ποσοστό αυτό είναι μη βιώσιμο αναφέρεται ότι σήμερα οι παράνομες επιχειρήσεις διεξαγωγής τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων επιστρέφουν στους παίκτες ένα ιδιαίτερα ελκυστικό ποσοστό της τάξεως του 90%.
  Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι σε μία τέτοια εξέλιξη ο παίκτης θα προτιμήσει την μη νόμιμη επιχείρηση η οποία του δίνει μεγαλύτερες πιθανότητες και ποσά κέρδους από την νόμιμα λειτουργούσα με το μικρό ποσοστό.
  Συμπερασματικά προτείνεται να μειωθεί το ποσοστό της φορολογίας από το 6% σε μία περιοχή μεταξύ 3% – 4%, ή εναλλακτικά ποσοστό 20% επί των μικτών εσόδων. Μικτά έσοδα είναι τα ποσά που στοιχημάτισαν οι παίκτες μείον τα ποσά που κέρδισαν οι παίκτες. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να αναπτυχθεί και ο ανταγωνισμός μεταξύ των αδειοδοτημένων επιχειρήσεων οι οποίες έχοντας αναλογικό φορολογικό συντελεστή θα μπορούν να επιστρέψουν περισσότερα από 80% των εσόδων στους παίκτες με αποτέλεσμα την αύξηση της χρήσης.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 16:09 | HGK

  Επιπλέον, στην Ιταλική αγορά όπου άρχισε πρόσφατα, αρχικά ο φόρος είναι 2%, τον δεύτερο χρόνο 3% και από τον τρίτο χρόνο και μετά 4% επί του τζίρου. Είναι μια αγορά παρόμοια με την ελληνική και με παρόμοια προσέγγιση (προκαταβολή 15.000€/μηχάνημα για 10 χρόνια κλπ).

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 15:39 | HGK

  -Θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν για τα διάφορα ετήσια τέλη και να μην είναι ανοικτό στην ΕΕΕΠ. Τα διάφορα τέλη επιβαρύνουν ενα επιχειρηματικό πλάνο και στην περίπτωση των τυχερών παιγνίων ενδέχεται να είναι και απαγορευτικά.
  -Το 6% στον τζίρο είναι ιδιαίτερα υψηλό εάν λάβει κάποιος υπ’οψη ότι από το ουσιαστικά 14% περιθώριο κέρδους θα υπάρξει η απόσβεση της άδειας, η απόσβεση μηχανημάτων, τα λειτουργικά έξοδα των καταστημάτων και τέλος ο εταιρικός φόρος.
  -Δεν θα πρέπει να είναι ίδια η συμμετοχή(6%)στους αδειούχους παιγνιομηχανημάτων και στους αδειούχους διαδικτυακού παιγνίου. Θα προκληθεί αθέμιτος ανταγωνισμός αφού μη έχοντας έξοδα αγοράς παγίων, οι αδειούχοι διαδικτυακού παιγνίου θα μπορούν να προσφέρουν στους παίκτες ίδια τυχερά παίγνια με πολύ καλύτερες αποδόσεις.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 12:25 | oddrop

  «7. Οι παίκτες φορολογούνται όπως για τα κέρδη λαχείων.»

  Χρειάζεται εάν όχι αναθεώρηση, σίγουρα εμπλουτισμός της παραπάνω παραγράφου.
  Πίνακας φορολόγησης κερδών με συνυπολογισμό και των ζημιών του παίχτη. Είναι ένα δύσκολο ζήτημα. Εάν οι παίχτες δεν φορολογηθούν στο καθαρό κέρδος τους, αλλά μόνο στα κερδισμένα δελτία, η πτώση του τζίρου υπολογίζω ότι θα είναι πάνω από 30%.
  Από την άλλη πλευρά, για να γίνει φορολόγηση στο καθαρό κέρδος πρέπει να οριστεί ένα χρονικό σημείο αναφοράς, οπότε και θα εκκαθαρίζεται ο λογαριασμός ενός παίχτη, θα βεβαιώνεται με επιστολή απόδοσης καθαρών κερδών από την στοιχηματική εταιρεία προς τον παίχτη και θα υπάρχει δυνατότητα διασταύρωσης με τις φορολογικές αρχές.
  Προσωπική άποψη πάντως είναι ότι οι παίκτες ήδη φορολογούνται εμμέσως… το 6% πχ θα μεταφερθεί σε αυτούς με όρους χειρότερων αποδόσεων και δεν υπάρχει ανάγκη επιπλέον φορολόγησης. Το μόνο που θα εξαιρούσα είναι η περίπτωση μεγάλου κέρδους με μικρό ρίσκο – ποντάρισμα. Δεν νομίζω να ενοχλήσει ιδιαίτερα αυτό.

  Επίσης δεν θα ήταν κακό να σκεφτείτε λίγο πιο δημιουργικά και να δώσετε κοινωνικό χαρακτήρα και στις .gr εταιρίες. Συσχέτιστε τις .gr εταιρίες στοιχηματισμού με φιλανθρωπικές οργανώσεις και δώστε τη δυνατότητα σε ένα κερδισμένο παίκτη με εύκολο τρόπο να κάνει donation μέσω του συστήματος. Ναι αυτό θα μειώσει τον ενδεχόμενο φόρο (αλλά αυτό συμβαίνει έτσι και αλλιώς στο ήδη υπάρχον φορολογικό σύστημα)

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 10:51 | Πολίτης

  Ο φόρος επί του τζίρου είναι απαράδεκτος για οποιαδήποτε μορφή επιχείρησης. Έτσι δεν τιμωρείτε τις εταιρίες αλλά δυστυχώς τους παίκτες (τους απλούς πολίτες και ψηφοφόρους σας). Για κάθε 100 ευρώ που θα παίζω αμέσως τα 6 είναι φόρος και ακόμα 7-8 είναι γκανιότα. Δηλαδή πόνταρα 100 και είναι σαν να έχω ποντάρει 86. Η εταιρία σε κάθε περίπτωση δεν θα χάσει αλλά αυτός που θα χάνει είναι ο κόσμος.
  Έτσι σκεφτόμαστε να χτυπήσουμε το κεφάλαιο; Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα μας «χάλαγες» ένας φόρος επί των κερδών. Είναι δεδομένο ότι αυτές οι εταιρίες είναι κερδοφόρες και ένα 20% επί των κερδών τους θα έδινε τεράστιο βοήθεια στο δημόσιο. Με αυτό τον τρόπο το κράτος θα φορολογούσε τις εταιρίες και όχι τους παίκτες και παράλληλη ή «μαύρη αγορά (παράνομο στοίχημα)» θα περιοριζόταν κατά πολύ.
  Έστω και τώρα δείτε το μακροπρόθεσμα και όχι απλά εισπρακτικά για 1-2 χρόνια

  Ευχαριστώ

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 00:19 | anna

  Η ΚΡΙΣΗ ΕΠΙΡΕΑΣΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΑΥΤΑ.ΟΛΟΙ ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ ΑΦΟΥ ΕΧΟΥΝ PC.ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ.ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ.ΑΝ ΜΠΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ.ΔΕ ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ,ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ INTERNET ΟΠΟΥ Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ 1 ΕΥΡΩ.ΦΟΡΟΥΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ;Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ.ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ;
  ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ INTERNET CAFE;ΠΟΣΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ;ΠΟΣΟΙ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΟΙ ΦΟΡΟΙ;ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΚΑΛΑ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΙΝΤΕΡΝΕΤ CAFE,ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΑΠΛΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ,ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ,ΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ INTERNET.ΠΡΟΣΕΞΤΕ…..

 • Ο. Σ. Η. Π. Ε.
  Ομοσπονδία Συλλόγων Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών Ελλάδος
  http://www.oshpe.gr E-mail:info@oshpe.gr

  http://www.oshpe.gr/ProductFiles/Thesi_OSHPE_Sx_Nomou_26.1.11.pdf

  Άρθρο 31
  Παράβολα, τέλη, συμμετοχές του Δημοσίου και φόροι
  Άρθρο 32, 33 Κυρώσεις

  Συγκεντρωτικές ενέργειες ενός ιδιοκτήτη καταστήματος με 5 ψυχαγωγικά παιγνιομηχανήματα που θέλει να συνεχίσει να τα λειτουργεί:

  1.- Πρέπει να ετοιμάσει 7 φακέλους, το περιεχόμενο των οποίων θα καθορισθεί με αποφάσεις της ΕΕΕΠ και του Υπουργού.
  2.- Να πληρώσει 7 παράβολα, το ύψος των οποίων θα καθορισθεί με αποφάσεις της ΕΕΕΠ και του Υπουργού.
  3.- Να καταθέσει εγγυητική επιστολή ύψους 50.000,00 €.
  4.- Να περιμένει άγνωστο πόσο καιρό για να πάρει τις εγκρίσεις. Ο τρόπος και η διαδικασία έγκρισης θα καθορισθεί με αποφάσεις της ΕΕΕΠ και του Υπουργού.
  5.- Να πληρώσει 3 τέλη για τις ενάρξεις, το ποσό των οποίων θα καθορισθεί με αποφάσεις της ΕΕΕΠ και του Υπουργού.
  6.- Να ορίσει για το κατάστημα νεαρό υπεύθυνο εκμετάλλευσης, ο οποίος θα ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο.
  7.- Να κάνει έξοδα για την αγορά φορολογικών μηχανισμών και την τοποθέτηση τους (αν είναι εφικτή) για 5 παίγνια, περίπου 2.500 €.
  8.- Όταν θα λειτουργήσει (εκτός των παγίων εξόδων της επιχείρησης και της συντήρησης των παιγνίων), θα πρέπει να πληρώνει 3 διαφορετικούς φόρους, 3 ετήσια τέλη, συντήρηση του Φ.Μ. και έξοδα τραπέζης για την εγγυητική.

  Μετά την ψήφιση του σχεδίου νόμου «ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων», λόγω των προβλεπομένων μεταβατικών διατάξεων, ο σημερινός ιδιοκτήτης ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων οφείλει να αποσύρει τα παίγνια του γιατί αλλιώς θα του επιβληθούν οι παρακάτω κυρώσεις:

  α. Διοικητικές κυρώσεις Άρθρο 32
  • Πρόστιμα από 1.000 έως 2.000.000 ευρώ.
  • Ανάκληση της άδειας προσωρινά μέχρι 3 μήνες ή οριστική αφαίρεση.
  • Άμεση σφράγιση του καταστήματος διεξαγωγής των παιγνίων.

  β. Ποινικές κυρώσεις Άρθρο 33
  Όποιος εγκαθιστά ή λειτουργεί τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια χωρίς την κατάλληλη πιστοποίηση είτε του παιγνίου, είτε του παιγνιομηχανήματος, είτε του χώρου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών και με χρηματική ποινή από 50.000 έως 100.000 ευρώ ανά παιγνιομηχάνημα.

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 15:43 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
  ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΗΣΙΑΣΤΑ ΤΑ ΠΟΣΑ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 12:36 | ΣΟΥΤΖΟΓΛΟΥ Κ

  Εδώ πρέπει να σας αφιερώσουμε το τραγουδάκι «…μην κάνεις όνειρα τρελά…..»
  Ειδικά αν μπουν τα τέλη και η φορολογία του 6% στα ψυχαγωγικά δεν προκειτε να επιβιώσει καμιά επιχείρηση !

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 11:34 | ΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

  «Άρθρο 31 Παράβολα, τέλη, συμμετοχές του Δημοσίου και φόροι»
  Ωραίος τίτλος …..αλλά για σενάριο ταινίας!
  Είναι υπέρβολικά τα ποσά που ζητάτε δεν είναι δυνατό να εισπραχθούν.
  ΟΧΙ τέλος και φορολογία 6% στα ψυχαγωγικά

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 11:42 | ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ
  ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ 2011 ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΛΠ
  ΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΑ ΚΑΦΕ Η ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΤΖΙΡΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
  Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 6% (!!!!!!!!!) ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΑΠΛΗΣΙΑΣΤΟΣ ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ
  Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΗ

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 22:31 | Αννα

  Τα περισσότερα internet-cafe στην περιοχή μου χρεώνουν 1 ευρώ την ώρα ή και μισό.Οι πελάτες ειναι μαθητες και φαντάροι που βγαίνουν λίγες ώρες έξω.Πώς θα επιζήσουν αυτά τα μαγαζιά με τόσα παράβολα;Αν αυξήσουν τις τιμές δεν θα έχουν κόσμο.Πόσοι εργαζόμενοι χωρίς δουλειά;Ζω στα σύνορα καιβλεπω ουρές τα αυτοκίνητα των ελλήνων για τα καζίνο της Βουλγαρίας όπου δεν θα ελεγχονται με κάρτες πόσα ξοδεύουν.
  Τα μαγαζιά με ηλεκτρονικο τζόγο φαίνονται από μακριά και τα ξέρουν όλοι.Γιατί πατε να κλείσετε τα στεκια των νέων;Η κριση μας χτυπησε ήδη πολύ.

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 21:03 | Γιωργος

  Πρέπει να καταλάβετε οτι η επιβολή εγγυητικής 50.000 € για την αδειοδότηση των τεχνικών παιχνιδιών δεν απευθύνεται σε ανθρώπους που ζουν στα Αραβικά Εμιράτα αλλά στην Ελλαδίτσα.
  Επίσης η τοποθέτηση φορολογικού μηχανισμού σε παιχνίδια θα είναι παγκόσμια πρωτοτυπία αφού είναι δύσκολη εως αδύνατη , είτε λόγω των μικρών διαστάσεων τους είτε λόγω της μη τεχνικής πρόβλεψης από τους κατασκευαστές τους – και γιατί άλλωστε να το προβλέψουν.
  Ως εκ τούτου το συμπέρασμα που προκύπτει εύκολα, είναι το εξής.
  Τους τεχνικούς και επιστημονικούς συμβούλους που ανέλαβαν την ευθύνη της σύνταξης των συγκεκριμένων άρθρων να τους στείλετε πακέτο στην Ε.Ε για να γελάσει κάθε πικραμένο χείλι.
  Εδώ μας στοιχίζουν ακριβά,είναι και δύσκολες εποχές.
  Αλλά ξέχασα!!
  Ποιος.. ενδιαφέρεται…;;

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 15:03 | Παπαδακης Νικολαος

  Σε όλα τα εποχιακά μαγαζιά (ξενοδοχεία – παραλίες – υπαίθριους χώρους) που δουλεύουν το 1/3 του χρόνου θα πληρώνουν και αυτά τα ίδια τέλη με τα υπόλοιπα μέρη που δουλεύουν 365 μέρες το χρόνο;

  Σε όλα τα νησιά που ζουν από του τουρισμό ο οποίος είναι 4-5 μήνες το χρόνο τι θα γίνει;

  Είναι λάθος στο ίδιο άρθρο να ορίζουμε τέλη και παράβολα για ανόμοια πράγματα όπως τα τυχερά και τα ψυχαγωγικά.

  Με πιο κριτήριο προβλέπονται σχεδόν ίδια κριτήρια φορολογίας – αδειών;

  Έχει γίνει σύγκριση του τζίρου ενός καταστήματος ΟΠΑΠ με μια ταμειακή (20-30 μέτρων) με ένα υπάλληλο με ένα ΝetCafe (300-400 μέτρων) που έχει μέσα 200 υπολογιστές και 3 υπάλληλους;

  Μήπως μια μηχανή που χτυπάει δελτία για τυχερά βγάζει περισσότερα από 200 υπολογιστές σε ένα netcafe;

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 14:06 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  ΕΧΕΤΕ ΓΕΙΑ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ ΛΟΓΓΟΙ ΒΟΥΝΑ ΡΑΧΟΥΛΕΣ…..
  ΠΑΝΕ ΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΑ ΞΕΧΝΑΜΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΕ ΜΑΓΑΖΙ, ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΗ, ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟ 6% !!!!!!!!
  ΟΥΤΕ ΣΤΑ ΤΡΕΛΑ ΣΑΣ ΟΝΕΙΡΑ

  ΜΟΝΟ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΗ

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 11:16 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Κύριοι καταλάβετέ το, τα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια δεν έχουν κέρδος που να δικαιολογεί όλα αυτά τα υπερβολικά ποσά που υπολογίζετε να εισπράξετε!!!!!!!!
  Η φορολογική μνήμη και μόνο είναι αρκετή.
  Ευχαριστώ

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 01:08 | Kyriakos Demetriou

  «5. Συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί του κύκλου εργασιών του κατόχου της άδειας … και ανέρχεται σε έξη τοις εκατό (6%)».

  Oooops! Μα το GGR των ιντερνετικών στοιχηματζίδικων είναι μόλις 7%-8%. Έτσι τι θα πιάσετε στη μειοδοτική διαδικασία? Καλό το ενιαίο % φόρου σε retail και internet gaming γιατί αποτρέπει προσφυγές, αλλά όχι έτσι. Η Μάλτα έχει μόλις 0.5% στο τζίρο του ιντερνετικού στοιχήματος! Χαμηλότερο % λοιπόν στο τζίρο ή βάλτε % φόρου στα κέρδη (GGR, NGR).

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 18:22 | Πετρος

  Με τον ίδιο φόρο για ψυχαγωγικά και τυχερά παιχνίδια εξισώνεται δυο εντελώς ανόμοια πράγματα. Δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο που να θεώρει ότι ηλεκτρονικά παιχνίδια και τζόγος είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό που θα γίνει θα είναι να μείνουν όλοι οι τζογαδόροι στα παράνομα που θα έχουν καλύτερα κέρδη και να καταστραφούν και πάλι τα ψυχαγωγικά παιχνίδια.

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 16:19 | Dami

  Έχετε σκεφτεί ότι υπάρχουν ιντερνέτ καφέ που δεν είναι φρουτάκια ?
  Με αυτά τι θα κάνετε?

  Θα τα φορολογήσετε και αυτά όπως τα φρουτάκια ?
  Ζητάτε ένα ιντερνέτ καφέ που δεν εχει φρουτάκια να σας πληρώσει ένα υπέρογκο ποσό σαν εφάπαξ τέλος και ετήσιο τέλος .
  Και δεν φτάνει αυτό , του λέτε θα τα βγάλεις με 30 pc περιορισμό.
  δεν καταλαβαίνω ούτε γιατί βάζετε αυτό το υπέρογκο ποσό σαν φόρο
  ούτε γιατί βάζετε περιορισμό στους υπολογιστές που θα έχω στο κατάστημα .

  Θα καταστρέψετε αρκετούς που έχουν καταστήματα νετ καφε και θα βρεθούν εργαζόμενοι στον δρόμο σκεφτείτε το ακόμη μια φορά πριν το κάνετε ιδιαίτερα αυτό με τον περιορισμό των 30 τερματικών , τα έξοδα είναι πάρα πολλά και 90% των καταστημάτων θα κλείσουν αν θα έχουν 30 pc και υπέρογκα ποσά φόρους .

  Δαμιανός Τρίκαλα

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 12:34 | Alex

  Είναι τρομερά τα πράγματα που γράφονται εδώ μέσα…
  Έχει κατάλάβει κανείς ότι ο λόγος που ο ΟΠΑΠ, οι πράκτορες, το κράτος , οι μέτοχοι, τα καζίνο, οι στοιχηματικες εταιρίες βγάζουν τόσα χρήματα οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στους παίκτες; Ποιοί πληρωνουν όλα αυτά τα χρήματα που τα θεωρείτε και δεδομένα; Από το να κοιτάει ο καθένας εδώ μέσα το προσωπικό του συμφέρον ίσως καλό θα ήτανε να ενδιαφερθεί έστω και λίγο με την πηγή των εσόδων. Πράκτορες του ΟΠΑΠ που έχετε μπει εδώ να κλαφτείτε, εάν δεν είχατε τους παίκτες θα είχατε κλείσει χρόνια πριν. Έχετε ακούσει ποτέ την έκφραση ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο; Ξαφνικά βγαίνετε (η μάλλον σας στέλνουν από τον ‘Βόλο’..) και γίνεστε οι μεγαλύτεροι πολέμιοι του τζόγου. ‘Οχι ενα καζίνο σε καθε σπίτι, οχι στους πειρατες’, έχουμε βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια. Εαν έιστε τόσο κατά ας απαγορευτει το στοίχημα και ας το γυρίσετε στο προπογκολ. Ενήλικοι έιμαστε και απο τη στιγμή που ο νόμος επιτρεπει τον τζόγο και θελουμε να παίζουμε το μόνο που ζητάμε είναι αυτό να γίνεται κάτω από τις καλύτερες συνθήκες.
  Λοιπόν, επειδή οι πρώτα πρέπει να σκεφτούμε τους παίκτες, συμφωνώ απόλυτα με τον ‘Niko Diak’ ότι με επιβολή φορολογίας στον τζίρο το μόνο που θα γίνει είναι οι αποδόσεις να μικρύνουν (απλά μαθηματικά είναι για οποιον τελείωσε το λύκειο) και το προϊόν να είναι ασύμφορο για τους παίκτες. Και επειδή αυτοί δεν τρώνε ‘κουτόχορτο’ θα αναζητήσουν άλλους τρόπους να βρούνε τις σωστές αποδόσεις. Τότε ας ξεχάσει το κρατος τη φορολογία στα 4 δις, θα μιλαμε για maximum 1,5 με 2 δις και πολύ παρακράτος. Το παράδειγμα τις Γαλλίας δεν το διάβασε κανεις; Στην Ιταλία γιατί αλλάξανε τον φόρο σε καθαρά κέρδη;
  Προτείνω 15%-20% φορολογία στα καθαρά κέρδη ώστε να υπάρχει ανταγωνισμός (μερικοί εδώ μέσα δεν πρέπει να την γνωρίζουν αυτή τη λέξη) και ο κερδισμένος να βγει ο παίκτης αλλα και το κράτος που θα φορολογήσει το 100% των τεσσάρων δις.
  Ένας απλός παίκτης του στοιχήματος..

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 09:47 | nikos tsaoysogloy

  καλημερα σχετικα με την φορολογιση των ψυχαγωγικων παιχνιδιων πχ το φοτο πλαυ που ολοι γνωριζουμε θα πρεπει να εχει ετησια τελη και ποσο εαν δεν συμφερει τοτεοι εξυπνοι θα του φωρτωσουν ενα τυχερο και αντε τοτε να αποδειξεις και σε ποιον ποι ειναι το τυχερο και ποιο το ατυχο σε αυτη την περιπτωση τι λενε οι φωστηρες του υπουργειου ερωτω και περιμενω απαντηση.

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 00:50 | Παπαδακης Δημητριος

  Να γίνουν έλεγχοι ώστε να πιστοποιηθούν τα μηχανήματα από τις επιτροπές να δουν ότι δεν μετατρέπονται και δεν παραβιάζονται και να εγκαταστήσουν ότι μηχανισμούς θέλουν.

  Αν δουν ότι τα χρήματα που βγαίνουν είναι τόσα πολλά να επιβάλουν επιπρόσθετη φορολογία. Όχι όμως να φορολογούμε αφηρημένα δίχως να γνωρίζουμε τα περιθώρια κέρδους του κάθε μηχανήματος.

  Όλα τα τέλη και τα παράβολα είναι προκαταβολικά! Πως θα πληρωθούν και από ποιόν; Δεν είναι πολύ λογικό όσο δουλεύει κάποιο ψυχαγωγικό μηχάνημα να φορολογείται;

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 23:17 | mixalis d.

  Ο κ.papaDOC αναφερει το πόκερ ως τεχνικό παιχνιδιΤοτε και ο ΠΑΠΑΣ ειναι τεχνικο παιχνιδι.
  Επαναλαμβανω πολλά τα κέρδη των εταιρειών και η φορολογια ειναι μικρή.
  Τουλάχιστον 10% επί του τζιρου σε φρουτάκια και διαδύκτιο.

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 23:33 | nikos kriti

  Προσπαθηστε να δειτε τι θα γινουν τα ιντερνετ καφε κ γενικα καθε χωρος που προσφερει ιντερνετ για εξυπηρετηση των πελατων του με μικρο αντιτυμο που ειναι πλεον βασικο εποικινωνιακο μεσο κ οχι μονο. ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΣΤΗΡΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΣΑΝ ΧΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 17:35 | papaDOC

  μα ειναι δυνατον να συγκρινετε τα λαχεια με τεχνικα παιχνιδια τυπου ποκερ? και οσο για σενα steve αν ενας παικτης δεν ειναι κερδοφορος και επιβαρυνθει με επιπλεον 6% πολυ απλα θα παιζουν μονο οι εθισμενοι, οι οποιοι κλινικα ειναι αρρωστοι. δλδ αρρωστους ανθρωπους θα τους οδηγησουμε πιο γρηγορα στη καταστροφη?

  παντως πρεπει να μπει και ενα CAP που μπορει να χανει καποιος παικτης αναλογα με τα εισοδηματα του.. δλδ αλλο οριο ενας ανεργος, αλλο οριο ενας επιχειρηματιας, αλλο οριο ενας που εχει 4 ανηλικα παιδια κλπ κλπ

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 15:10 | Αλέξανδρος

  5. Συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί του κύκλου εργασιών …… και ανέρχεται σε έξη τοις εκατό (6%).

  Δηλ. 6% επί τζίρου.
  Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό;
  Οτι φορολογείς και τη χασούρα του παίκτη. Είστε ηλίθιοι αν νομίζετε ότι θα μείνουν παίκτες με αυτούς τους όρους και άρα δεν πρόκειται να μαζέψετε τα λεφτά που περιμένετε.Ο μοναδικός τρόπος είναι να φορολογήσεις – σε λογικά όρια – τα κέρδη των εταιριών.
  Βρείτε τη χρυσή τομή μεταξύ φορολογίας / τζίρου και εκτιμώμενων εσόδων.

  Αλλά 6% επί τζίρου σε τυχερά παιχνίδια ;
  Ποιός άσχετος σας το πρότεινε αυτό;

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 14:25 | Nikos Diak

  Οι online εταιρίες στο στοίχημα δουλεύουν με μεικτό κέρδος (gross profit margin) 6 με 10%. Μετα θα πρεπει να πληρώσουν bonus και μετά έξοδα κλπ. Με 6% φόρο στο τζίρο στο online στοίχημα το μόνο που θα γίνει είναι να ανθίσει το μαύρο στοίχημα αφού οι εταιρίες θα μεταφέρουν το φόρο στους παίκτες δίνοντας χειρότερες αποδόσεις (ενώ ας ξεχάσουν μπόνους κλπ) , οι παίκτες θα πάνε στους μαύρους book που δεν πληρώνουν φόρο και θα δίνουν καλύτερες αποδόσεις ενώ δεν θα πληρώνουν και φόρο στη νίκη.

  Το είδαμε στην Ιταλία που απέτυχε και το αλλάξανε και το είδαμε και στην Γαλλία που απέτυχε και το αλλάζουν.

  Όταν η υψηλή φορολόγηση στο στοίχημα έχει αποδεδειγμένα αποτύχει, με ποια λογική θα πετύχει στην Ελλάδα; Εάν μπει ένας φόρος της τάξης του 1 με 3% (όπως φορολογεί η Μάλτα π.χ και θέλει να φορολογήσει και η Ιρλανδία στο νομοσχέδιο που ετοιμάζει) και μη φορολόγηση των παικτών θα έχει μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία από το 6% αφού με 6 θα φάει γενική απαξίωση και οι τζίροι θα πέσουν πολύ.

  Οι πράκτορες θέλουν 10% φόρο στις online γιατί το προϊόν που έχουν δεν είναι ανταγωνιστικό και θα φάνε Χ από τους παίκτες και θέλουν να προστατέψουν τις επιχειρήσεις τους το οποίο είναι σεβαστό, αλλά το καλό και για τους παίκτες (αφού θα παίζουν με καλύτερες αποδόσεις ) και για το κράτος (μεγαλύτερος τζίρος στις αδειοδοτημένες – περισσότερα έσοδα) είναι η χαμηλή φορολόγηση.

  Ευχαριστώ

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 13:45 | Kostis

  Η παράγραφος 7 του άρθρου 31 είναι απαράδεκτη και θα αποτρέψει τους περισσότερους από το να παίξουν τυχερά παιχνίδια. Γιατί να μην προτιμήσουν τα καζίνο, που δεν πληρώνουν καθόλου φόρο. Να αποσυρθεί άμεσα η πααράγραφος αυτή

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 12:04 | steve

  μα καλα ειμαστε σοβαροι.??κερδη χωρις φορο..??
  ρε ολοι να πληρωσετε…καναμοαγατε τοσο καιρο μαυρα…
  τωρα να σας δω..

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 11:44 | mixalis d

  Τελικά ειναι πολύ δύσκολο κάποιοι που δεν πληρώσαν ποτέ φόρο εκμεταλευόμενοι,την αδράνεια της κάθε κυβέρνησης να πληρώσουν τώρα και αυτό φαίνεται από ολα τα παραπάνω.
  1)ΕΙΝΑΙ ΛΊΓΟ ΤΟ 6% ΓΙΑ ΤΑ ΚΈΡΔΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ.Ειπατε θα βάζατε 10%.Αυτός πρεπει να είναι ο φόρος επί του τζίρου.Βγάζουν τρελλά λεφτά όλες αυτές οι εταιρείες με τα φρουτάκια και το διαδύκτιο.
  2)Οσο για τον φόρο στον παίκτη φυσικά και οπως στα λαχεία πρέπι να υπάρχει.Δηλαδή άλλα θα πληρώνει ο ένας Ελληνας και άλλα ο άλλος?
  Ειναι σωστό

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 06:43 | papaDOC

  στο ποκερ… σε περιπτωση που φορολογησετε 6% τα μεικτα κερδη το μονο που θα καταφερετε θα ειναι μια σκετη αποτυχια.. ειναι δυνατον να φορολογητε και τους χαμενους παικτες??? 6% στα καθαρα κερδη, αυτο μπορει και να εφαρμοστει, θα ειναι μεν αρκετα επιβαρυντικο αλλα μπορει να εφαρμοστει. τωρα αν παρουμε τα σημερινα δεδομενα στο ποκερ, τα «παρανομα» poker room εχουν «rake» 5%, με rake 5% εννια στους δεκα παικτες μακροχρονια ειναι χαμενοι, φανταστητε να τους επιβαρυνετε «μεικτη φορολογια» με ενα ακομα 6%, θα γινουν ολοι χαμενοι, οπωτε θα σταματησουν να παιζουν και πολυ απλα δεν θα εισπραξετε ουτε μια δεκαρα. πιστευω να εχετε κανενα τεχνοκρατη στο υπουργειο σας που να γνωριζει λιγο αυτα τα δεδομενα, γιατι μου δινετε η αισθηση οτι δεν εχετε ιδεα για την αγορα του ποκερ.

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 03:47 | Γιώργος Ιορδανίδης

  Αυτά που απίστευτα, τραγικά και εφιαλτικά για ένα απλό ίντερνετ καφέ που γράφετε είναι έξω από κάθε πραγματικότητα.

  Ενώ θα φορολογείται κανονικά, θα αποδίδει ΦΠΑ, θα πληρώνει ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κλπ κλπ, θα πληρώνει επιπλέον για άδεια, για κάθε μηχάνημα, κάθε χρόνο, για κάθε έλεγχο…. ποιος τα έγραψε ??? Σαν ανέκδοτο μοιάζουν όλα αυτά.
  Στα ίντερνετ καφέ που απλά επιβιώνουν? Γιατί τα μπλέκετε με τυχερά παιχνίδια, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Προσγειωθείτε στον πλανήτη ελλάδα, θα κλείσουν τα πάντα, αν σας ενδιαφέρει δηλαδή και δεν είναι αυτός ο σκοπός.

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 02:48 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ

  ΚΥΡΙΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΕΣ ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΚΑΛΑ.ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΜΕ ΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ.ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΣΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ,ΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑΡΑΚΙΑ ΜΑΖΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕ ΚΑΘΕ ΣΠΙΤΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΣ ΜΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΒΙΑΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ….ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΚΑΛΑ ΜΗΝ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΕΤΕ ΕΝΑ ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΕΝΑ ΜΕΡΟΚΟΜΑΤΟ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΟΙΕΣ ΤΟΥΣ.ΜΙΛΑΩ ΚΑΘΑΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ.ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΕ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΤΖΟΓΟΥ ΝΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΠΟΝΤΑΡΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΤΑ 2 ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΒΑΦΤΙΣΕΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ…ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΤΕ ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΤΕΙ ΛΟΓΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΑΙΧΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ.ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΜΗΝ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΑΦΑΝΕΙΑ.

 • 26 Ιανουαρίου 2011, 22:50 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Με τον φόρο επί του τζιρου 6% είναι είναι καταδικασμένη η επιχειρούμενη ρυθμιση σε αποτυχία.Ειναι αδιανόητο να δεχθεί παίκτης τέτοιο φόρο.Η απόσταση ανάμεσα σε εκείνο που θέλει να πετύχει η αρχή και εκείνο που μπορεί είναι τόσο μεγάλη που συντομα θα το αντιληφθεί και θα υπαναχωρήση.Μπρορούμε να κατανοήσουμε την φορολογία των κερδών όχι όμως και της χασούρας. Και συνήθως επειδή σε αυτού του είδους τα παίγνια σε βαθος χρόνου η χασούρα κυριαρχεί ουδείς θα θέλει να προσθέσει σε αυτή και το 6%.Πιστευω ότι δεν υπαρχει σε αυτή την ρύθμιση η αισθηση της αγοράς η οποία θα έχει και τον τελικό λόγο.Μακάρι και παλι μακάρι να εισπράξετε εκείνα που στοχευετε αλλά μπήκε ψηλά αυτή την φορά ο πύχης .Ισως θα έπρεπε να μειωθεί τουλάχιστον στο ήμισυ ό φόρος επί τουτζίρου και να αυξήσετε την φορολόγηση των κερδών.Ο τόπος έχει αναγκη εισπραξεων και καθε κίνηση πρέπεινα είναι σοφή προσεκτική και ζυγισμένη.Καλή τύχη.

 • 26 Ιανουαρίου 2011, 22:12 | σωτηροπουλος γιαννης

  μα καλά παράβολο για να δούλεψης τα κουνιστά παιδικά παιχνίδια ,τους υπολογιστές και το ποδοσφαιράκι Πόσους φόρους πρέπει να πληρώσει κανείς Βλέπω πάλι να τρέχουμε στην Ε.Ε για να δικαιωθούμε Αφού θα υπάρχει ταμειακός μηχανισμός και θα βλέπει όλες τις εισροές τι χρειάζονται όλα τα άλλα .Μήπως ακριβώς για να φύγουν από την μέση οι ενοχλητική Έλληνες και να επιβληθεί παντού το ξένο κεφάλαιο

 • 26 Ιανουαρίου 2011, 22:44 | Φανης

  Giati kyrioi 6% mono o foros.
  10% ksekinise kai to ferate sto 6% ???
  Pali xarizete sto kefalaio???
  Oso gia toys paixtes oti isxyei gia ton kratiko tzogo na isxiei kai gia
  tis alodapes epixiriseis.

  TELOS
  Signomi gia ta greeklish alla ta ellinika ta bgazei ieroglifika.

 • 26 Ιανουαρίου 2011, 16:28 | Γιαννης Παπαδόπουλος

  Συμφωνώ απολύτως με το Στέφανο.

  Η λογική της διαβούλευσης είναι εμφανώς φοροεισπρακτική και δημιουργεί μεγάλα προβλήματα.

  Αν παρακολουθήσει κανείς common practices από το εξωτερικό θα δει πως ο φόρος επί του τζίρου 6% δεν εφαρμόζεται πουθενά μιας και είναι η εγγυημένη αποτυχία μιας και επιβαρύνει σημαντικά το κόστος για τον παίκτη.

  Νομίζω πως πρέπει εξ’ αρχής να αναθεωρηθεί η λογική

 • 26 Ιανουαρίου 2011, 15:25 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ

  ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΕΝΑΣ ΠΑΙΚΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΑΝΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ ΠΑΡΕΙ ΕΝΑ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΕ ΓΙΑΥΤΟ.ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΝΑ ΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑΤΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΟΛΟΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΠΟΙΟ ΑΥΣΤΗΡΑ….ΟΧΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΑΜΕΝΟΣ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ