Άρθρο 17 Αδειοδότηση τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προκηρύσσονται τέσσερις (4) έως και δέκα (10) άδειες ευρείας κλίμακας για τη διενέργεια τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα. Η προκήρυξη αυτή αφορά σε 25.000 παιγνιομηχανήματα. Οι αδειοδοτήσεις γίνονται με διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό, που διενεργείται από το Υπουργείο Οικονομικών. Στην προκήρυξη καθορίζονται μεταξύ άλλων ο αριθμός των χορηγούμενων αδειών η ελάχιστη τιμή εκκίνησης, ο τρόπος γεωγραφικής διασποράς των παιγνιομηχανημάτων και οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές των συστημάτων.

Κάθε ανάδοχος δεν μπορεί να λάβει πάνω από μία άδεια.

Οι άδειες που προκηρύσσονται αντιστοιχούν σε ίσο αριθμό παιγνιομηχανημάτων. Σε περίπτωση που δεν κατακυρωθεί το σύνολο των προκηρυχθεισών αδειών, οι ανάδοχοι έχουν δικαίωμα επέκτασης της αδείας στον υπολοιπόμενο μη κατακυρωμένο αριθμό παιγνιομηχανημάτων, διανεμόμενο ισομερώς μεταξύ των ενδιαφερομένων αναδόχων, με την τιμή της αρχικής προσφοράς τους ανά παιγνιομηχάνημα.

Οι άδειες που δεν κατακυρώθηκαν επαναπροκηρύσσονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά πάροδο ενός τουλάχιστον έτους.

Η άδεια ισχύει δέκα (10) έτη από την κατακύρωση.

2. Η Ε.Ε.Ε.Π. προκηρύσσει από χίλιες (1.000) έως και πέντε χιλιάδες (5.000) άδειες περιορισμένης κλίμακας, που αντιστοιχούν σε ένα (1) έως και πέντε (5) παιγνιομηχανήματα, για συνολικό αριθμό 5.000 παιγνιομηχανημάτων.

Με την προκήρυξη καθορίζονται μεταξύ άλλων η ελάχιστη τιμή εκκίνησης, οι προϋποθέσεις για τους χώρους διεξαγωγής, ο μέγιστος αριθμό παιγνιομηχανημάτων ανά γεωγραφική μονάδα και οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των συστημάτων τους. Ο ανάδοχος άδειας ευρείας κλίμακας απαγορεύεται να συμμετέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε διαγωνισμό για άδεια περιορισμένης κλίμακας, όπως ειδικότερα ορίζεται με την προκήρυξη. Παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει ανάκληση της άδειας ευρείας κλίμακας. Κάθε ανάδοχος δεν μπορεί να λάβει πάνω από μία άδεια.

Η άδεια ισχύει δέκα (10) έτη από την κατακύρωση.

3. Το τίμημα για κάθε άδεια ευρείας ή περιορισμένης κλίμακας καταβάλλεται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) με την έκδοσή της, το δε υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%) σταδιακά, όπως ορίζεται ειδικότερα στην προκήρυξη.

4. Τουλάχιστον ένα έτος πριν τη λήξη ισχύος κάθε άδειας, ο κάτοχος της άδειας μπορεί με αίτησή του προς την Ε.Ε.Ε.Π. να ζητά τη χρονική επέκτασή της για ίσο ή μικρότερο χρονικό διάστημα, με τους ίδιους όρους, αλλά με νέο τίμημα.

5. Νέες άδειες δεν μπορούν να προκηρυχθούν αν δεν παρέλθει δεκαετία από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

6. Οι άδειες είναι προσωπικές και αμεταβίβαστες. Ο κάτοχος άδειας ευρείας κλίμακας μπορεί να παραχωρεί σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος το δικαίωμα εκμετάλλευσης των παιγνιομηχανημάτων. Η παραχώρηση του προηγουμένου εδαφίου δεν μπορεί να γίνει υπέρ άλλου κατόχου αδείας. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις με τους οποίους διενεργείται η παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης των παιγνιομηχανημάτων.

 • ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
  ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΖΙΝΟ (Ο.Ε.Σ.Ι.Κ)
  Διεύθυνση: Πλατεία Βικτωρίας 5, ΑΘΗΝΑ
  Τηλ. 2108222942
  Fax: 2108222963
  http://www.oesik.gr
  email: oesik@otenet.gr
  Σε συνέχεια των γενικών παρατηρήσεων και αντιθέσεων που καταθέσαμε τις 30.1.2001, συνεχίζουμε με την κατ’ άρθρο τοποθέτηση μας
  Άρθρο 17
  Σε κάθε περίπτωση, προς αποφυγή κοινωνικής όχλησης και αθέμιτου ανταγωνισμού, απαγορεύεται η χορήγηση αδειών σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 100 χιλιομέτρων από λειτουργούσα επιχείρηση καζίνο
  Οι άδειες δεν πρέπει να υπερβαίνουν συνολικά τα 5000 παιγνιομηχανήματα, δηλαδή όσα λειτουργούν σήμερα και στις 9 επιχειρήσεις καζίνο.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 23:59 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ν.

  Εσκεμμένα οι άδειες ευρείας κλίμακας δίνατε να είναι από 4 έως 10, γιατί με αυτό το τρόπο δημιουργείτε ένα ΤΡΑΣΤ .
  Αποκλείοντας τους καθεαυτού επαγγελματίες του κλάδου να λειτουργήσουν στην ευρύτερη Ελληνική αγορά, τους ωθείτε να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους, να αλλάξουν επάγγελμα, συμπαρασύροντας μάλιστα χιλιάδες ανά την Ελλάδα εργαζομένους (περίπου 70.000)στην ανεργία.
  Με τον τρόπο αυτό τους ωθείτε σε οικονομική καταστροφή.
  Γιατί δεν δίνετε το δικαίωμα στις κατασκευάστριες εταιρίες της χώρας μας να δουλέψουν και να προσφέρουν έργο στην Ελληνική αγορά.
  Γιατί να μην μείνουν τα χρήματα στην Ελλάδα και να επανεπενδυθούν στη χώρα μας?
  Γιατί δεν δίνετε περισσότερες άδειες περιορισμένης κλίμακας και με περισσότερα παιχνίδια η κάθε μια ?
  Πρέπει να καταλάβετε ότι το παρόν σχέδιο νόμου είναι ένα όπλο για να καταπολεμηθεί η ανεργία και να προσφέρει ανάπτυξη σε πολλούς τομείς στην οικονομία της Ελλάδας.
  Όμως δεν πρέπει με τίποτα να πέσει σε ξένα χέρια και με το δεδομένο ότι υπάρχει η τεχνογνωσία από τη πλευρά μας.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 21:10 | Καζίνο Λουτρακίου, Πάρνηθας, Θεσσαλονίκης, Ρίο, Ρόδου, Πόρτο Καρράς, Ξάνθης, Σύρου και Κέρκυρας

  (α) Ο όρος «άδειες ευρείας κλίμακας» στο εδάφιο 1 είναι απολύτως ασαφής. Θα πρέπει να διευκρινιστεί αν οι άδειες ευρείας κλίμακας αφορούν συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της ελληνικής επικράτειας ή ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Αν κάθε άδεια αφορά συγκεκριμένη (ή συγκεκριμένες) γεωγραφική περιοχή, τότε η πρόβλεψη ότι οι άδειες που προκηρύσσονται αντιστοιχούν σε ίσο αριθμό παιγνιομηχανημάτων παραβιάζει την αρνητική ισότητα που προκύπτει από τις διαφοροποιήσεις των γεωγραφικών περιοχών. Αν αντιθέτως κάθε άδεια αφορά ολόκληρη την ελληνική επικράτεια θα πρέπει να καθορισθεί υποχρεωτικώς στον νόμο η διασπορά των παιγνιομηχανημάτων ανά γεωγραφική περιοχή, τα ανώτατα και κατώτατα όρια παιγνιομηχανήματων ανά γεωγραφική περιοχή και τα κριτήρια διασποράς των παιγνιομηχανημάτων ανά γεωγραφική περιοχή (π.χ. ανάλογα με δημογραφικά στοιχεία των περιοχών). Η χορήγηση στον Υπουργό Οικονομικών εξουσιοδότησης για τον καθορισμό με Υπουργική Απόφαση του τρόπου γεωγραφικής διασποράς των παιγνιομηχανημάτων θέτει ζήτημα αντισυνταγματικότητας. Ο τρόπος (τα κριτήρια) καθορισμού γεωγραφικής διασποράς των παιγνιομηχανημάτων πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο του νόμου. Αντικείμενο εξουσιοδότησης στον Υπουργό Οικονομικών μπορεί να αποτελέσει η γεωγραφική διασπορά καθεαυτήν.

  (β) Θα πρέπει, επίσης, να διευκρινιστεί αν τα 25.000 παιγινιομηχανήματα αντιστοιχούν σε όλες τις άδειες ευρείας κλίμακας ή σε κάθε μία από αυτές. Σε κάθε περίπτωση οι αριθμοί αυτοί καθορίζονται σε επικίνδυνα υψηλό αριθμό. Εγκυμονούν ιδιαίτερα μεγάλους κινδύνους τόσο για το κοινωνικό σύνολο, η προστασία του οποίου αποτελεί εξαγγελλόμενο στόχο του παρόντος νομοσχεδίου, όσο και για τα οικονομικά συμφέροντα του δημοσίου, η εξασφάλιση των οποίων επίσης αποτελεί εξαγγελλόμενο στόχο του νομοσχεδίου. Δια του υψηλού αυτού αριθμού παιγνιομηχανημάτων η δραστηριότητα των νυν νομίμων φορέων τυχερών παιγνίων και λοιπών κλάδων της οικονομίας θα συρρικνωθεί δραματικά. Η επίπτωση αυτή δεν φαίνεται να έχει συνεκτιμηθεί από τους συντάκτες του παρόντος σχεδίου νόμου. Σημειώνεται ότι κι αν ήθελε υποτεθεί ως εύλογη η υπόθεση ότι δια του πολλαπλασιασμού των νομίμων φορέων καταπολεμείται ο παράνομος τζόγος, η υπόθεση αυτή στην πράξη μόνον μπορεί να επιβεβαιωθεί.

  (γ) Θα πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω ο όρος παιγνιομηχάνημα, ώστε να καταστεί σαφές αν αναφέρεται σε VLTs ή σε AWPs ή σε αμφότερα και, στην τελευταία περίπτωση, σε ποια αριθμητική αναλογία συνολικά και ανά άδεια ευρείας κλίμακας.

  Θα πρέπει να διευκρινιστεί αν η νέα προκήρυξη θα γίνεται μετά πάροδο ενός τουλάχιστον έτους από την προηγηθείσα προκήρυξη ή από την κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανάδειξη του ή των αναδόχων βάσει της προηγηθείσας προκήρυξης.

  (α) Ο όρος του εδαφίου 2 «άδειες περιορισμένης κλίμακας» στο εδάφιο 2 είναι ασαφής. Θα πρέπει να διευκρινιστεί με τον παρόντα νόμο αν αφορά νομούς ή συγκεκριμένες διοικητικές περιφέρειες.
  (β) Θα πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω ο όρος παιγνιομηχάνημα, ώστε να καταστεί σαφές αν αναφέρεται σε VLTs ή σε AWPs ή σε αμφότερα και, στην τελευταία περίπτωση, σε ποια αριθμητική αναλογία συνολικά και ανά άδεια περιορισμένης κλίμακας.

  (γ) Ορίζεται στο εδάφιο 2 ότι οι άδειες περιορισμένης κλίμακας αντιστοιχούν σε 1 έως και 5 παιγνιομηχανήματα. Δεν ορίζεται αν οι άδειες περιορισμένης κλίμακας αντιστοιχούν σε ένα ή περισσότερα καταστήματα. Αν αντιστοιχούν σε ένα μόνο κατάστημα, η διάταξη είναι νομοτεχνικά και νομικά προβληματική, λόγω της πρόβλεψης στο άρθρο 19, εδάφιο 2, περίπτωση β περί ανωτάτου ορίου 3 παιγνιομηχανημάτων σε μικτό χώρο. Ειδικότερα: οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν άδεια περιορισμένης κλίμακας καταστηματάρχες μικτών χώρων τίθενται σε αδικαιολόγητα δυσμενή θέση έναντι των ενδιαφερομένων καταστηματαρχών αμιγών χώρων. Τούτο διότι καλούνται να πλειοδοτήσουν για άδεια 5 παιγνιομηχανημάτων, την στιγμή κατά την οποία εκ του νόμου δεν επιτρέπεται να έχουν στο κατάστημά τους περισσότερα από 3 παιγνιομηχανήματα. Κατά συνέπεια των ανωτέρω, είτε οι άδειες περιορισμένης κλίμακας θα πρέπει να αντιστοιχούν σε ένα (1) έως τρία (3) παιγνιομηχανήματα, είτε το ανώτατο όριο παιγνιομηχανημάτων σε μικτούς χώρους θα πρέπει να ορισθεί στα πέντε (5) παιγνιομηχανήματα.

  (δ) Προκύπτει (σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 20, περίπτωση β) ότι οι αμιγείς χώροι με 30 κατ’ ανώτατο αριθμό παιγνιομηχανήματα «προορίζονται» μόνον για τους κατόχους και, ιδίως, για τους εκμεταλλευτές αδειών ευρείας κλίμακας, αφού κάτοχος άδειας περιορισμένης κλίμακας δεν μπορεί να λάβει δεύτερη άδεια και η άδεια του είναι μέχρι 5 παιγνιομηχανήματα. Από το σχέδιο νόμου δεν προκύπτουν επαρκείς δικαιολογητικοί λόγοι για τον περιορισμό αυτό. Ενδεχομένως να εγείρονται ζητήματα αντισυνταγματικότητας του νόμου και αντίθεσης του με το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων.

  Το αναφερόμενο στο εδάφιο 4 τίμημα για τη χρονική επέκταση των αδειών συνιστά θεμελιώδη όρο εκμετάλλευσης των παιγνιομηχανημάτων. Συνεπώς, τα κριτήρια διαμόρφωσής του θα πρέπει να γνωστά εκ των προτέρων και να καθορίζονται είτε από τον παρόντα νόμο, είτε από τις Υπουργικές Αποφάσεις με τις οποίες θα προκηρύσσονται οι διαγωνισμοί και θα εγκρίνονται τα τεύχη τους και, πάντως, όχι με κανονισμούς και με αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π.
  (α) Εκ του εδαφίου 6 προκύπτει (ερμηνευτικά) ότι νομικώς επιτρεπτή είναι η παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του συνόλου των παιγνιομηχανημάτων που αφορά μια άδεια. Θα πρέπει να διευκρινιστεί αν υπάρχει δυνατότητα ή μη παραχώρησης του δικαιώματος μερικής εκμετάλλευσης και, κατά τούτο, απαιτείται προσαρμογή του εδαφίου 6. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να προβλεφθεί ανώτατος ανά κάτοχο αδείας αριθμός παιγνιομηχανημάτων προς παραχώρηση εκμετάλλευσης, όπως και ανώτατος ανά κάτοχο άδειας αριθμός τρίτων παραχωρησιούχων.

  (β) Θα πρέπει ρητά να προβλεφθεί στον παρόντα νόμο ότι τρίτοι, στους οποίους έχει παραχωρηθεί από τον κάτοχο μιας άδειας το δικαίωμα εκμετάλλευσης παιγνιομηχανημάτων, δεν δικαιούνται να εκμεταλλεύονται παιγνιομηχανήματα άλλων κατόχων άδειας.

  (γ) Στο εδάφιο 6 ορίζεται ότι ο κάτοχος άδειας ευρείας κλίμακας μπορεί να παραχωρεί σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος το δικαίωμα εκμετάλλευσης παιγνιομηχανημάτων. Δεν ορίζεται αν την ίδια δυνατότητα έχει και ο κάτοχος άδειας περιορισμένης κλίμακας. Ενδεχομένως να τίθεται ζήτημα αντισυνταγματικότητας και παραβίασης του κοινοτικού δικαίου, λόγω της διαφοροποίησης.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 21:51 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΙΣΗ

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ κ.ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΝΕΝΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΔΩΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΔΕΙΕΣ.ΩΡΑΙΑ ΜΗ ΑΥΞΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΝ ΕΤΣΙ ΚΡΙΝΕΤΕ ΣΩΣΤΟ .ΔΩΣΤΕ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΠΟΜΠΟΛΑΔΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΙΣΣΑΝΙΔΗΔΕΣ. ΑΥΤΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΖΟΥΝ.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΟΙ ΦΕΡΕΓΓΥΟΙ. ΔΩΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ .Ο ΟΠΑΠ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ,ΕΧΕΙ ΑΛΛΩΣΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 21:30 | ΤΑΚΗΣ ΒΛΑΧΟΣ

  ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ 4-10 ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ 500 ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗΤΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ.ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΕΜΑ ΠΟΛΛΩΝ ΔΟΡΙΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ .ΑΝ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΛΛΩΣΤΕ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΞΕΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΕΧΕΤΕ. ΑΦΗΣΤΕ ΠΛΕΟΝ ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΕΧΟΥΜΕ ΧΟΡΤΑΣΕΙ,ΑΥΤΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΩΡΑ.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 21:10 | ΜΑΡΙΑΛΛΕΝΑ ΔΩΡΟΥ

  ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΤΟΜΑ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ ΛΙΓΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΣΑΝ OPERATOR ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ,ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΣΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 21:24 | Γιάννης Αμπατζής

  Δεν υπάρχουν όροι στο νόμο που να εμποδιζουν την συσσώρευση αδειών στο ίδιο πρόσωπο μέσω συμμετοχης σε διαφορετικα νομικα προσωπα.
  Αφέλεια ή μήπως σκοπιμότητα; Ποιος βαρωνος εχει παρει υποσχεση;
  Πάντως δεν μπορει να δημιουργηθεί ελεύθερη αγορά με αυτούς τους όρους. Ελέυθερη αγορά θα πει λογικό κόστος άδειας, κάποιες προδιαγραφές από φορέα αδειοδοτησης, τακτικοι ελεγχοι απο ελεγκτικο μηχανισμο και να μπαίνει όποιος θέλει και μπορεί για όσο μπορεί να σταθεί.
  Το πιο αστειο ειναι οτι ζητανε ογδοντα της εκατο μπροστάντζα για να μπεις στο κολπο και μετα να περιμενεις την επιτροπη να ξυπνησει απο τον υπνο τις.
  Με τέτοιους ορους θα ενδιαφερθουν μονο οσοι θα εχουν το νόμιμο μαγαζι ως μασκα για το κρυφο υπογειο. Αλλιως δεν αξιζει τα λεφτα.
  Ένας ακόμη εισπρακτικός Φρανκεσταιν ετοιμάζεται να βγει από το εργαστηριο.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 20:48 | ΜΑΡΙΑ ΓΑΤΣΟΥ

  ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΤΥΧΕΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟΝ ΟΠΑΠ ,ΑΡΚΕΤΑ ΕΧΕΙ.
  ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ A.W.P. ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΥΠΟΥ VLT ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΓΚΑΣΤΟΥΝ ΟΛΟΙ ΝΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΧΩΣ ΕΤΣΙ ΝΑ ΔΟΣΟΥΜΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΕΡΙΑ .ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΑΝΕΡΓΙΑ.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 20:58 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΕΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ .ΟΙ ΛΙΓΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΣΦΗΞΙΑ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΣΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΟΥΝ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΔΙΕΞΟΔΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ,ΚΑΙ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ ΘΑ ΒΡΟΥΝ ΤΡΟΠΟ. ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΝΑ ΔΩΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΑ ΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΟΥΝ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 20:44 | ΠΟΕΠΠΠ

  Άρθρα 17 και 22
  Επισημαίνουμε για άλλη μία φορά (βλ. σχόλια επί του άρθρου 1) ότι, σύμφωνα με την από 15-12-2000 σύμβαση μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου οποιαδήποτε άδεια αναφορικά με τη διαχείριση και διεξαγωγή οποιουδήποτε νέου παιχνιδιού καταρχήν μπορεί να δοθεί μόνον στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και μόνον σε περίπτωση άρνησης της τελευταίας να το αναλάβει είναι δυνατή η ανάθεση της εκμετάλλευσης του σε τρίτο. Επίσης, το Στοίχημα δεν αποτελεί νέο παιχνίδι, αλλά αποτελεί ένα πλέγμα παιχνιδιών, αυτών των «Στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης», το οποίο ήδη διαχειρίζεται η ΟΠΑΠ Α.Ε. και διαθέτει στο κοινό κατ’ αποκλειστικότητα μέσω των ειδικά προς το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένων πρακτορείων της, τα δε παιχνίδια αυτά η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει δικαίωμα να διεξαγάγει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, δηλαδή και διαδικτυακώς.
  Με αυτά τα δεδομένα, στο σύνολό τους οι διατάξεις του άρθρου 17 και κατ’ επέκταση και του άρθρου 22 του υπόψη προσχεδίου νόμου έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την από 15-12-2000 σύμβαση μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου και ως εκ τούτου αποτελεί κατάφωρη παραβίαση αυτής, αλλά και αντανακλαστικώς σε ανεπίτρεπτη κατάλυση των δικαιωμάτων των πρακτόρων, που απορρέουν από τις συμβάσεις, που έχουν υπογράψει οι πράκτορες με την ΟΠΑΠ Α.Ε.
  Επαναλαμβάνουμε συναφώς τα ακόλουθα:
  Δυνάμει του άρθρου 27, παρ. 2α του Ν. 2843/2000 υπογράφτηκε η από 15-12-2000 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε., με την οποία παραχωρήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΟΠΑΠ Α.Ε. για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών το αποκλειστικό δικαίωμα της διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των παιχνιδιών, που διεξάγονταν ήδη τότε από την ΟΠΑΠ Α.Ε. – μεταξύ άλλων και τα πάσης φύσεως «Στοιχήματα Προκαθορισμένης απόδοσης» – πλέον συγκεκριμένων ρητά κατονομαζόμενων νέων παιχνιδιών. Μάλιστα, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παραπάνω σύμβασης το εν λόγω αποκλειστικό δικαίωμα η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να ασκεί με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο ή μέσο παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, αυτονόητα δηλαδή και μέσω διαδικτύου.
  Προς το σκοπό δε της διασφάλισης των απορρεόντων από την ανωτέρω σύμβαση δικαιωμάτων της ΟΠΑΠ Α.Ε. – η οποία είχε ήδη δυνάμει του Π.Δ. 228/1999 μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία, η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας – τα μέρη συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, αφενός μεν ότι «[τ]ο Δημόσιο δεν δύναται κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης να εισάγει ή να παραχωρεί δικαίωμα διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου πλην του ΟΠΑΠ, που σχετίζεται με τη διεξαγωγή παιχνιδιού, το οποίο υπάγεται στα παιχνίδια ή στις κατηγορίες παιχνιδιών που η διαχείριση, οργάνωση και λειτουργία τους έχει χορηγηθεί αποκλειστικά στον ΟΠΑΠ» (άρθρο 10 της σύμβασης), αφετέρου δε ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει δικαίωμα πρώτης προτεραιότητας αναφορικά με την ανάληψη της διεξαγωγής και διαχείρισης κάθε νέου παιχνιδιού, του οποίου η διεξαγωγή θα επιτραπεί από το νόμο και ότι μόνον σε περίπτωση που επί της σχετικής πρότασης του Ελληνικού Δημοσίου, η ΟΠΑΠ Α.Ε. είτε αρνηθεί να αναλάβει της διεξαγωγή του είτε δεν εκδηλώσει ρητά το ενδιαφέρον της να αναλάβει την διεξαγωγή του εντός τετραμήνου, το Ελληνικό Δημόσιο έχει δικαίωμα να αναθέσει την διεξαγωγή του σε τρίτο, με τον πρόσθετο περιορισμό ότι κάθε μελλοντικό παιχνίδι που αφορά αθλητικά γεγονότα μπορεί να ανατεθεί μόνον στην ΟΠΑΠ Α.Ε. (άρθρο 11 της σύμβασης).
  Εν όψει των ανωτέρω, λοιπόν, και δεδομένου ότι κατά ρητή πρόβλεψη της ίδιας της από 15-12-2000 σύμβασης (άρθρο 18), αυτή δύναται να τροποποιηθεί μόνον με νεότερη συμφωνία των μερών, πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την κατάστρωση του τελικού κειμένου του σχεδίου νόμου που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεσμεύεται συμβατικά έναντι της ΟΠΑΠ Α.Ε., τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα ισχύος της από 15-12-2000 σύμβασης, να μην παραχωρήσει σε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο, δηλαδή ούτε συμβατικώς ούτε μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας ή απλής διοικητικής αδειοδότησης, κανένα δικαίωμα που θίγει το χορηγηθέν αποκλειστικό δικαίωμα της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω.
  Πολλώ δε μάλλον δεν είναι νοητή η παραχώρηση ανάλογων δικαιωμάτων σε τρίτους, στο βαθμό που η ΟΠΑΠ Α.Ε. – η οποία σημειωτέον εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών στις 29-01-2001 δυνάμει της υπ’ αριθμ. 720/22-12-2000 κοινής υπουργικής απόφασης – έχει δώσει ως αντάλλαγμα για την εν λόγω παραχώρηση το ποσό των 110.000.000.000 δρχ., αλλά και έχει προβεί κατ’ επιταγή της περί ης ο λόγος σύμβασης σε επενδύσεις για τη βελτίωση του συστήματος κ.λπ., ακριβώς με την προοπτική της μονοπωλιακής εκμετάλλευσης των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο του 2020 υπολογίζοντας σε ανάλογα κέρδη. Συνεπώς, ενδεχόμενη παραβίαση της συμβατικής αυτής υποχρέωσης από μέρους του Ελληνικού Δημοσίου θα συνεπάγεται την ίδρυση ενοχικής αξίωσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. για αποζημίωση, την ικανοποίηση της οποίας λογικώς θα επιδιώξουν τα μέλη της διοίκησης της ΟΠΑΠ Α.Ε., ώστε να μην έρθουν αντιμέτωπα με ποινικές κυρώσεις ως συνέπεια συνειδητής απεμπόλησης δικαιωμάτων, που αποτελούν περιουσία της εταιρείας, αλλά εμμέσως και των 5.000 πρακτόρων, που αποτελούν το μοναδικό δίκτυο πώλησης των παιχνιδιών της.
  Σημειώνουμε, συναφώς, ότι οι πράκτορες της ΟΠΑΠ Α.Ε., μέλη των σωματείων-μελών της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. έχουν συμβληθεί με την ΟΠΑΠ Α.Ε. με ατομικές συμβάσεις, με τις οποίες τους έχει χορηγηθεί ενιαία άδεια πρακτόρευσης αορίστου χρόνου όλων των παιγνίων τα οποία οργανώνει, λειτουργεί και διαχειρίζεται η ΟΠΑΠ Α.Ε., καθώς και κάθε νέου παιχνιδιού ή υπηρεσίας που τυχόν που οργανώσει ή παράσχει η ΟΠΑΠ Α.Ε. στο μέλλον. Μάλιστα, σύμφωνα με το προοίμιο των εν λόγω συμβάσεων, ειδικώς όσον αφορά στα τυχερά παίγνια, για τα οποία η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα οργάνωσης, λειτουργίας, διαχείρισης και διεξαγωγής τους, σύμφωνα με την από 15-12-2000 σύμβασή της με το Ελληνικό Δημόσιο ή και για όσα άλλα της ανατεθούν υπό καθεστώς αποκλειστικότητας σύμφωνα με την ίδια ως άνω σύμβαση ή ενδεχόμενη ανανέωσή της, η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεσμεύεται να τα διαθέτει κατ’ αποκλειστικότητα μέσω του δικτύου των ενεργών πρακτόρων, οι οποίοι αποτελούν σήμερα το μοναδικό δίκτυο διάθεσης των παιχνιδιών της. Σημειωτέον ότι η νομιμότητα και εγκυρότητα και μάλιστα αναδρομικά του περιεχομένου των συμβάσεων των πρακτόρων με την ΟΠΑΠ Α.Ε. διαπιστώθηκε και με την πολύ πρόσφατη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 47 του Ν. 3905/2010.
  Επί τη βάσει των παραπάνω, τονίζουμε ότι σε περίπτωση που το Ελληνικό Δημόσιο δεν τηρήσει τις συμβατικές-νομικές του δεσμεύσεις επί ζημία της ΟΠΑΠ Α.Ε. και συνακόλουθα των 5.000 περίπου πρακτόρων, που αποτελούν το μοναδικό νόμιμο δίκτυο της ΟΠΑΠ Α.Ε., οι πράκτορες έχοντας πλήρη γνώση των συμβατικών και νόμιμων δικαιωμάτων τους, επιφυλάσσονται να ασκήσουν αυτά αυτοτελώς σε σχέση με την ΟΠΑΠ Α.Ε. με οποιονδήποτε πρόσφορο νόμιμο τρόπο.
  Τέλος, επισημαίνουμε ότι, δεδομένου ότι με το υπόψη προσχέδιο νόμου επιχειρείται η εγκατάσταση και λειτουργία παιγνιομηχανημάτων, στα οποία θα διεξάγονται ιδιαιτέρως εθιστικά παιχνίδια, η διάθεση και κατανομή τους δεν θα πρέπει να είναι διάσπαρτη και ανεξέλεγκτη, αλλά σε συγκεκριμένα σημεία, και δη στα ήδη υφιστάμενα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., τα οποία μπορούν να ανταποκριθούν και μάλιστα αμέσως στις απαιτήσεις για την προστασία από τον εθισμό από τα τυχερά παιχνίδια και να εξασφαλίσουν την ασφαλή διεξαγωγή τους, όπως, άλλωστε κάνουν εδώ και πενήντα χρόνια.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 17:28 | Εταιρεία με διεθνείς δραστηριότητες

  Άρθρο 17 – Αδειοδότηση τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα

  Πρέπει να αποσαφηνιστεί η παράγραφος 2 του Άρθρου 17 που αφορά στις άδειες περιορισμένης κλίμακας που αφορούν συνολικό αριθμό 5.000 παιγνιομηχανημάτων. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να απαντηθούν – μεταξύ άλλων – ερωτήσεις, όπως:
  – Πως μπορούν τα μικρότερα καταστήματα, από οικονομικής απόψεως, να αποκτήσουν ένα σύστημα που βασίζεται σε κεντρικό server;
  – Επιτρέπονται οι συνέργιες μεταξύ καταστημάτων/ ιδιοκτητών;
  – Επιτρέπονται οι «οργανισμοί – ομπρέλες» να παρέχουν υπηρεσίες σε καταστήματα που διαθέτουν άδειες περιορισμένης κλίμακας;
  – Μπορεί ένα σύστημα VLT να χρησιμοποιηθεί για την παροχή ενοποιημένων υπηρεσιών για το σύνολο των καταστημάτων που διαθέτουν άδειες περιορισμένης κλίμακας;

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 16:35 | nik

  τι 10 20 30 αδειεσ εαν θελουμε να προστατευσουμε αυτουσ που παιζουν ασ τουσ δωσουμε το δικαιωμα τησ επιλογησ και οχι να τουσ κατευθυνουμε σε συγκεκριμενεσ εταιρειεσ …Ο νοων νοειτο.Αφηστε τουλαχιστον τον κοσμο να αποφασισει αυτοσ που θελει να παιξει.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 16:30 | Αντωνία Γαλανού

  1. Στην Ελλάδα σύμφωνα με μελέτες μπορούν να λειτουργήσουν μέχρι και 65,000 παιγνιομηχανήματα χωρίς να παρατηρηθούν φαινόμενα επικάλυψης περιοχών ή υπεκάλυψης της ζήτησης.
  Όμως το να αδειοδοτηθούν λιγότερα παιγνιομηχανήματα (περί τα 25,000) θα δημιουργήσει ένα καθεστώς μη κάλυψης της ζήτησης σε πολλές περιοχές. Η κατάσταση αυτή μοιραία θα οδηγήσει στην ανάπτυξη παρανόμων επιχειρήσεων οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν εκ νέου.

  2. Είναι απόλυτα σωστό και λογικό κάθε ανάδοχος να μην μπορεί να λάβει πάνω από μία άδεια. Όμως θα πρέπει να προστατευθεί η διαδικασία ώστε να μην λαμβάνονται άδειες μέσω επιχειρήσεων – «παρένθετων προσώπων».

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 16:21 | kris

  Μόνο με την απελευθέρωση των τυχερών παιχνιδιών θα σταματήσει η παρανομοία και η διαφθορά αυτού του επαγγέλματος..’Οτι άλλο και να ψηφιστεί δεν πρόκειται να λύθει το πρόβλημα οσο αυστηρες κοιρώσεις εφαρμόσετε αλλιώς τα ιδια Παντέλακη μου τα ιδια Παντέλη μου..

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 15:51 | HGK

  Αντί για το αμεταβίβαστο των αδειών προτιμότερο θα ήταν να προβλέπεται ότι μεταβίβαση αδειών επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη άδεια της ΕΕΕΠ. Το ίδιο και για τη συγχώνευση επιχειρήσεων που έχουν λάβει άδειες.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 11:58 | oddrop

  Επικίνδυνο παράθυρο η επέκταση σε περίπτωση μη κατοχύρωσης στους άλλους ενδιαφερόμενους. Φαίνται πιο λογική μια νέα προκύρηξη αλλά σε συντομότερο χρόνο του ενός έτους. Επίσης καλό θα ήταν να πραγματοποιηθεί μια πρόβλεψη που να αφορά τα ιδιωτικά συμφωνητικά που θα συναφθούν 100%.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 11:24 | oddrop

  Να μιλήσουμε ρεαλιστικά εδώ. Θα πάρουν παραπάνω από μία αλλά θα το κρύψουν.
  Αν αποδειχθεί συσχέτιση κατά την εξέταση των αιτήσεων αδειοδότησης προτείνω να απορρίπτονται οι αιτήσεις.

 • Ο. Σ. Η. Π. Ε.
  Ομοσπονδία Συλλόγων Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών Ελλάδος
  http://www.oshpe.gr E-mail:info@oshpe.gr

  Άρθρο 17 Αδειοδότηση τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα

  http://www.oshpe.gr/ProductFiles/Thesi_OSHPE_Sx_Nomou_26.1.11.pdf

  Το επιχείρημα των αρμοδίων του Υπουργείου Οικονομικών είναι ενδεχομένως ότι για να υπάρξει αποτελεσματικός έλεγχος, θα πρέπει να υφίστανται λίγοι αδειούχοι πάροχοι. Με τη θέση σε λειτουργία του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος γίνεται φανερό ότι κάτι τέτοιο δεν ευσταθεί.
  Το εν λόγω επιχείρημα καταρρίπτεται άμεσα με τις προβλέψεις της παραγράφου 2, καθώς είναι προφανές ότι είναι δυνατός ο έλεγχος 5000 αδειούχων με 1 παίγνιο. Γιατί να μην είναι δυνατός ο έλεγχος 5000 αδειούχων με 5 παίγνια ???
  Οι 4 με 10 άδειες ευρείας κλίμακας σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά των τυχερών παιγνίων δημιουργούν 4 με 10 πανελλαδικά καζίνο !!!
  Γιατί λοιπόν επιλέγεται μικρός αριθμός αδειών ευρείας κλίμακας?
  Γιατί ο αριθμός των αδειών δεν είναι 1000, 2000 ή 5000?
  Αποκαλύπτονται πλήρως τα σχέδια για την δημιουργία ενός καρτέλ τζόγου, τη στιγμή κατά την οποία η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός διατείνονται ότι προχωρούν στο άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων. Παράλληλα δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για ανάπτυξη των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα ευνοηθούν οι μεγαλοεπιχειρηματίες αδειούχοι, οι αλλοδαπές εταιρείες κατασκευαστών, θα δοθεί δουλειά σε ξένα χέρια, θα οδηγήσουν στην καταστροφή ότι έχει απομείνει από το κλάδο μας και φυσικά δεν πρόκειται να συντελέσουν έτσι στην απαιτούμενη αναπτυξιακή πορεία της χώρας.
  Ποιο θα είναι το όφελος της χώρας μας; Θα εισπράξουμε χρήματα για την αδειοδότηση των μηχανών και θα πληρώσουμε στους ξένους να μας τις κατασκευάσουν. Τα οφέλη θα είναι πολλαπλάσια αν η κατασκευή των μηχανών γίνει από ελληνικές επιχειρήσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι ως χώρα, ειδικότερα σ’ αυτή τη χρονική συγκυρία να επενδύσουμε μέσα σ’ αυτήν και το τελευταίο ευρώ.

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 14:12 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ Γ.

  Γιατί αυτή η διαφοροποίηση δεν μπορώ να καταλάβω ……
  Όλες οι άδειες θα πρέπει να μεταβιβάζονται και να νοικιάζονται

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 12:48 | ΣΟΥΤΖΟΓΛΟΥ Κ

  Όλοι οι τύποι αδειών θα πρέπει να είναι μεταβιβάσιμοι και να μπορούν να νοικιάζοντε και αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι να μπορούν να πάρουν πάνω από μια άδεια και όσοι θα διεκδικήσουν άδεια περιορισμένης κλίμακας.

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 11:16 | ΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

  Δίκαιο και σωστό κατά τη γνώμη μου είναι και η άδεια περιρισμένης κλίμακας να μπορεί να νοικιαστεί ή μεταβιβαστεί και να μπορεί κάποιος να πάρει περισσότερες από μια.

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 10:28 | ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΗ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΙ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ.

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 23:07 | ΤΟΝΙΑ

  ΤΟ 2002 ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3037 ΑΠΑΓΟΡΕΨΑΤΕ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑΚΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (PACKMAN TETRIS etc.) κλείσατε χιλιάδες επιχιρήσεις, έμειναν 1) ΤΕΧΝΙΚΟΙ 2) ΓΚΑΡΣΟΝΙΑ 3) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ 4) ΕΜΠΟΡΟΙ και
  δεν μπορώ να φανταστώ ποσoi αλλοι επαγγελματίες ακόμα άνεργοι, για να έχει ο ΟΠΑΠ το μονοπώλιο στα τυχερά (γιατι όποιος έπαιζε το γάλα το παιδιού του στα φρουτα, μετα το έπαιζε στο ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΣΤΟΙΧΗΜΑ κλπ. ή στο καζίνο στο οποίο αφήσατε να μπαίνει μέσα ο κάθε κακομοιρής, χώρις εκκαθαριστίκο εφορίας….. καταλαβένεται τι εννοώ) και να πληρώνει η ΕΛΛΑΔΑ πρόστιμο 36,000 euro την ημέρα… και όλα αυτά γιατί??
  Το αποτέλεσμα ήταν να γεμίσει το INTERNET παράνομα καζίνο, να χάνονται φόροι και να συνεχίζει ο ΟΠΑΠ να κάνει ΤΖΑΚ ΠΟΤ απο τα οποία δεν έχω στα ακούσει ποτέ κανένα να έχει κερδίσει έστω και 1000 euro…….
  Μηπως αυτη την φορά πρέπει να είστε πιο δικαιοι….

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 13:49 | ΝΙΚΟΣ ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗΣ

  Είστε απίστευτοι….
  Μου λέτε να βάλω το σπίτι μου υποθήκη (γιατί μετρητά δεν υπάρχουν….) να πάρω εγγυητική για να μου δώσετε μια άδεια αλλά να μην είναι ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΗ !
  Δηλαδή αν το μαγαζί μου δεν παει καλά και το κλείσω να μείνω και άνεργος και άστεγος αφού θα μου πάρει η Τράπεζα το σπίτι.
  Όλες οι άδειες θα πρέπει να είναι μεταβιβάσιμες όχι μόνο η ευρείας κλίμακας.

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 12:34 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Επειδή είναι χιλιάδες οι επεγγελματίες του κλάδου που θα πρέπει να ζήσουν κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να μπουν έως 5 παίγνια στα καταστήματα και κάτι πολύ σημαντικό θα πρέπει όπως και στην ευρεία κλίμακα έτσι και στην περιορισμένη η άδεια να ενοικιάζεται.
  Ευχαριστώ

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 11:42 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Δεν μου είναι ξεκάθαρο εδώ, το παράβολο των 50.000€ αφορά τους καταστηματάρχες ή αυτούς που τους νοικιάζουν τα παιχνίδια.
  Πάντος σε καμία περίπτωση αφενός δεν θα πρέπει να ισχύει για τους καταστηματάρχες και αφετέρου το ποσό αυτό είναι υπέρογκο, εξουθενωτικό και αδύνατο να καταβληθεί!!!!!!!!!!
  Ευχαριστώ

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 00:33 | Γιώργος Μ.

  Ένας ανάδοχος μπορεί να πάρει μέχρι μία άδεια.
  Ένας επιχειρηματιας μέχρι πόσους ανάδοχους μπορεί να έχει;

  Ωραία ελεύθερη αγορά αχεδιάζετε.

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 18:22 | Romanos

  Τα ίδια παντελάκι μου. Σκοτώνονται οι πράκτορες με τους φρουτάδες. Εσείς του ΟΠΑΠ τόσα παιχνίδια έχετε. Άλλη εταιρία σαν την δικιά σας δεν υπάρχει στο κόσμο. Και εσείς με τα φρουτάκια τι περιμένετε να πάρετε αφού το παιχνίδι είναι στημένο. Θα γεμίσουμε φρουτάκια και τα χοντρά θα τα βγάλουν 4-5. Ούτε πράκτορες ούτε παλιοί φρουτάδες.

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 16:25 | nikos tsaoysogloy

  οπαπ λοιπον σωστα το καλυτερο μοναστηρι στην χωρα διαβαστε λοιπον μαγκες μου μιας και φωρτωνεται ολες τις αμαρτιες στους τεως φρουτεμπορους προ ημερων στην πατρα την πολη μου καποιος παιχτης κρατηθηκε αιχμαλωτος κατα δηλωση του απο τον υπευθυνο του πρακτορειου μεχρις οτου βρεθει το ποσον των 1700 ε στο διαστημα αυτο εφαγε και τις σχετικες ψιλες εαν αυτο γινοταν σε τζογομαγαζο οι ρεπορτερ της καθαρσης θα μας ειχαν πυξει στα τρειλερ και τα εκτακτα τωρα που ο γρουπιερης ειναι το ιδιο το κρατος μουγγα στην στρουγγα βλεπεται τι μπορει να παθει καποιος που θελει να γινη ο διασημοτερος παιχτης στην γειτονια του για αυτο φιλοι μου μην το ψαχνεται ο πινων μεθα και ο παιζον χανει.βεβαιως δεν λεω το μαγαζι ο οπαπ πρεπει να πληρωθει εχει τα εξοδα του τις χορηγιες τις διαφημισεις του ειναι γωνια το μαγαζι οσο για τους υπολοιπους δεν βαριεσται υπαρχει το λαικο το εθνικο που ξερεις κι αμμα σου κατσει θα παρεις κι εσυ το κατι τι σου υπομονη οπου ναναι ερχεται και το ξυστο αυτο θα πει ισες ευκαιριες για ολους τους ελληνες .

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 13:35 | σακης

  Ο τρόπος γεωγραφικής διασποράς των παιγνιομηχανημάτων και ο μέγιστος αριθμός παιγνιομηχανημάτων ανά γεωγραφική μονάδα ειναι πολυ σημαντικα θεματα και θα πρεπει να προσεχθουν παρα πολυ.
  Ιδιαιτερως σε μικρες κοινωνιες,οπως χωρια,το θεμα του τζογου θα πρεπει να προσεχθει παρα πολυ, γιατι οι νεοι ανθρωποι δεν εχουνε πολλους τροπους διασκεδασης και ψυχαγωγιας,με αποτελεσμα να ειναι ευκολο να μετατραπουνε σε εθισμενους παικτες τυχερων παιχνιδιων.

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 12:50 | ΣΕΦΕΡΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

  26 Ιανουαρίου 2011, 19:13 | Αθανασοπουλος Παναγιωτης Μόνιμος Σύνδεσμος Από όσο ξέρω, υπάρχει ήδη μια ημικρατικη εταιρεία, η οποία τροφοδοτεί κάθε χρόνο το κράτος, πέρα από τις διάφορες χορηγίες και το κοινωφελές έργο της, με εκατοντάδες εκατομμύρια.
  Κάποιοι επενδυτές, παρουσίασαν μια πρόταση, η οποία βγάζει το κράτος από το οικονομικό αδιέξοδο.
  Με την πρόταση αυτή, η ΟΠΑΠ είναι σε θέση να πληρώσει όλα όσα θέλουν οι δανειστές μας, να πάρει τρομακτική υπεραξία ( 46.000.000.000 ), και ταυτόχρονα, να παραμείνει Ελληνική εταιρεία, και κάθε χρόνο το κράτος να παίρνει και απίστευτα κέρδη.
  Εάν υποτεθεί, ότι σαν Έλληνες θέλουμε το καλό του τόπου μας, τότε είναι μονόδρομος.
  Μόνο Η ΟΠΑΠ μπορεί να φέρει σε πέρας αυτό το έργο.
  Όποιος αποφασίσει το αντίθετο, θα είναι υπόλογος έναντι των παιδιών του και του έθνους.

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΟΝ Κο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Η ΟΠΑΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΛΙΤΕΡΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΕΡΓΟ !

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 01:04 | lekakis filimwnas

  Απο οτι βλεπω καποιοι εδω (παλιοι φρουτεμποροι) φωναζουν να μην ειναι ο οπαπ συμμετοχος σε ολο αυτο φυσικα το λενε γιατι αναπολουν εκεινα τα χρονια θησαυριζαν καποιοι με τα πειραγμενα φρουτακια ενω με τον οπαπ θα υπαρχει ελενχος οπως επισης δεν θα γεμισουμε ολη την ελλαδα με φρουτακια οπως θελουν καποιοι για να θυσαυρισουν ξανα

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 00:31 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΙΛΙΤΟΣ

  ΚΑΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΣΤΟΝ ΟΠΑΠ. ΤΟ ΕΓΡΑΨΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ. Ο ΟΠΑΠ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΟ. ΧΡΗΜΑ ΒΓΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΣΕ ΛΙΓΟΥΣ. ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙ. ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΤΖΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑΚΙΑ. ΑΛΛΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΑΛΛΟΥ ΦΡΟΥΤΑΚΙΑ. ΝΑ ΤΑ ΕΠΑΙΡΝΕ Ο ΟΠΑΠ ΑΝ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΔΙΑΦΗΜΗΣΕΙΣ (ΜΕ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΟΥ ΤΑ ΦΟΡΑΝΕ ΠΑΙΔΙΑ. ΝΑ ΕΠΑΙΡΝΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ Ο ΟΠΑΠ ΑΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ Α.Ε ΚΑΙ ΕΒΓΑΖΕ ΚΕΡΔΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ. ΓΡΑΦΟΥΝΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑΠ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑΚΙΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΟΠΩΣ ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΙΟΙ.
  ΦΤΑΝΟΙ ΠΙΑ ΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΑΜΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.

 • Αυτό δεν λέγεται «άνοιγμα» του χώρου αλλά κλείδωμα! Είστε εκτός κάθε ευρωπαϊκής πραγματικότητας με το «μερικό» άνοιγμα που θα επιδιώκεται με αυτό το νόμο. Τα διεθνή Standarts καμία σχέση δεν έχουν με την αδειοδότηση 2-5 ή 10 μεγάλων παικτών ή μέσω του ΟΠΑΠ… Ενώ, η διασφάλιση επιτυγχάνεται από τα standarts αυτά και όχι την αδειοδότηση ! Αντίκειται στα ευρωπαϊκά οριζόμενα περί «ελεύθερης αγοράς» και «ανταγωνιστικότητας».. Με μια σοβαρή και καλή αναφορά θα βρεθείτε εκ νέου αντιμέτωποι με την Επιτροπή και το Δικαστήριο. Κανονικά, θα έπρεπε οι πάντες να μπορούν να βάλουν τυχερά παίγνια ΧΩΡΙΣ τη μεσολάβηση τρίτων – μεσαζόντων – αδειοδοτούμενων από το κράτος.

 • 26 Ιανουαρίου 2011, 23:51 | Γιάννης Σαμολαδάς

  Αν κάποιος που θέλει να πάρει μία άδεια,από 1 έως 5 παιχνιομηχανήματα,θα πρέπει να δώσει εγγυητική επιστολή 50.000 Ευρώ ; Υπερβολικό μου φαίνεται.Η κυβέρνηση παραδέχτηκε ότι με την απαγόρευση δεν εξαλείφθηκε ο παράνομος τζόγος.Το 2002 η τότε κυβέρνηση,έπρεπε να κλείσει ΜΟΝΟ τα παράνομα καταστήματα.Η σημερινή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ωφείλει να αποκαταστήσει τους νόμιμους επαγγελματίες που έκαναν αυτό το επάγγελμα πριν το 2002,και να τους χορηγήσει την άδεια της πρώτης δεκαετίας,έναντι ενός συμβολικού ποσού,διότι μετά την απαγόρευση,που θα βρεθούν τόσα χρήματα για μία άδεια;

 • 26 Ιανουαρίου 2011, 19:13 | Αθανασοπουλος Παναγιωτης

  Από όσο ξέρω, υπάρχει ήδη μια ημικρατικη εταιρεία, η οποία τροφοδοτεί κάθε χρόνο το κράτος, πέρα από τις διάφορες χορηγίες και το κοινωφελές έργο της, με εκατοντάδες εκατομμύρια.
  Κάποιοι επενδυτές, παρουσίασαν μια πρόταση, η οποία βγάζει το κράτος από το οικονομικό αδιέξοδο.
  Με την πρόταση αυτή, η ΟΠΑΠ είναι σε θέση να πληρώσει όλα όσα θέλουν οι δανειστές μας, να πάρει τρομακτική υπεραξία ( 46.000.000.000 ), και ταυτόχρονα, να παραμείνει Ελληνική εταιρεία, και κάθε χρόνο το κράτος να παίρνει και απίστευτα κέρδη.
  Εάν υποτεθεί, ότι σαν Έλληνες θέλουμε το καλό του τόπου μας, τότε είναι μονόδρομος.
  Μόνο Η ΟΠΑΠ μπορεί να φέρει σε πέρας αυτό το έργο.
  Όποιος αποφασίσει το αντίθετο, θα είναι υπόλογος έναντι των παιδιών του και του έθνους.