Άρθρο 6 Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (Π.Σ.Ε.Ε.)

1. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του προηγουμένου άρθρου καθορίζονται οι τεχνικές απαιτήσεις και εξασφαλίσεις για τη λειτουργία του Πληροφορικού Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου (Π.Σ.Ε.Ε.), ώστε να επιτυγχάνεται:
α. Η λογισμική παρακολούθηση όλων των μορφών παιγνίων και όλων των πιστοποιημένων παιγνιομηχανημάτων και ιστοτόπων.
β. Η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο (on line) και ο έλεγχος των παιγνιομηχανημάτων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, που είναι εγκατεστημένα στα πιστοποιημένα καταστήματα, καθώς και των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω αδειοδοτημένων ιστοτόπων.
γ. Ο άμεσος εντοπισμός τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων παιγνιομηχανημάτων και κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων.
δ. Η συλλογή από τα παιγνιομηχανήματα και τα Κ.Π.Σ., η αποθήκευση, ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση όλων των αναγκαίων δεδομένων, για όλες τις μορφές τυχερών παιγνίων και για όλα τα παιγνιομηχανήματα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων και ιστοτόπους.
ε. Η διασφάλιση της ομαλής και αξιόπιστης διεξαγωγής όλων των μορφών παιγνίων.

2. Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα γίνεται αποκλειστικά μέσω τερματικών συνδεδεμένων δικτυακά με Κεντρικά Πληροφορικά Συστήματα, τα οποίο συνδέονται με το Π.Σ.Ε.Ε.

3. Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα και μέσω του διαδικτύου γίνεται αποκλειστικά μέσω τερματικών συνδεδεμένων δικτυακά με το Π.Σ.Ε.Ε.

4. Οι κάτοχοι της άδειας οφείλουν να διασφαλίζουν ανά πάσα στιγμή ότι κάθε παιγνιομηχάνημα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Π.Σ.Ε.Ε., ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος και η εποπτεία του σε πραγματικό χρόνο.

Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτούμενες λειτουργικές και επιχειρησιακές δυνατότητες των Κ.Π.Σ. και του δικτύου επικοινωνιών, οι διαδικασίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης, λειτουργίας και αναβάθμισής τους.
Κάθε σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου παιγνιομηχανημάτων πρέπει να διαθέτει πλήρη λογισμική και φυσική ασφάλεια, ώστε να εξασφαλίζονται πλήρως (α) η πρόσβαση από την Ε.Ε.Ε.Π. σε όλα τα πληροφορικά προγράμματα, στα αποθηκευμένα αρχεία και στοιχεία και γενικότερα σε όλες τις λειτουργικότητες (functionalities) του συστήματος αυτού, καθώς και (β) η ακεραιότητα, αξιοπιστία, ακρίβεια και πιστότητα των αποθηκευμένων στα αρχεία στοιχείων και όλων των αντλούμενων στοιχείων που αποστέλλονται στο Π.Σ.Ε.Ε.
Η τεχνική υποδομή διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου, που συνδέονται μέσω Κεντρικών Πληροφορικών Συστημάτων με το Π.Σ.Ε.Ε., υλοποιείται από τους κατόχους της άδειας, επί ποινή καταβολής προστίμου ή ανάκλησης της αδείας, από την Ε.Ε.Ε.Π.

5. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να διατηρεί τα στοιχεία που λαμβάνει από τα παιγνιομηχανήματα ή το διαδικτυακό παίγνιο για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια σε ασφαλές μέσο (ή μέσα) τα οποία επιτρέπουν την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων στοιχείων εποπτείας από την Ε.Ε.Ε.Π.

6. Η Ε.Ε.Ε.Π. οφείλει να διατηρεί τα στοιχεία που λαμβάνει από κατόχους της άδειας για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια σε ασφαλές μέσο (ή μέσα) τα οποία επιτρέπουν την ακριβή αναπαραγωγή των όλων των αποθηκευμένων στοιχείων εποπτείας.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 20:08 | ΠΟΕΠΠΠ

  Άρθρο 6
  Αναφορικά με τις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου σημειώνουμε ότι θα πρέπει να διατυπωθεί κατά τρόπο ρητό ότι λογισμική παρακολούθηση θα εκτείνεται στην πλήρη καταγραφή όλων των δεδομένων, που αφορούν στην κάθε μεμονωμένη συμμετοχή οποιουδήποτε παίκτη για όλα τα παιχνίδια.

 • Ενόψει της σύνταξης του νέου νομικού πλαισίου για τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων η CENTRIC Α.Ε. και η Sportingbet Plc καταθέτουν τις απόψεις τους στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης:

  Άρθρο 6
  Τα λογισμικά διαδικτυακών παιγνίων είναι πολύπλοκα καθώς όχι μόνο πρέπει να εξασφαλίζουν τις προδιαγραφές του κάθε παιγνίου αλλά πρέπει και να τηρούν αναλυτικά την ιστορικότητα των κινήσεων κάθε παίκτη και παιγνίου. Υπέρμετροι περιορισμοί στη νομοθεσία θα δημιουργήσουν τεράστιες ανάγκες παραμετροποίησης στα λογισμικά των κατόχων των αδειών (σημειωτέον ότι οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν λογισμικά που έχουν ήδη ελεγχθεί και πληρούν τις προδιαγραφές άλλων κρατών μελών της Ε.Ε).
  H δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο των συναλλαγών, δεν είναι απαραίτητη για την ΕΕΕΠ, αφού ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία κατόχου αδείας με παίκτη αναφορικά με συναλλαγή του τελευταίου, η πρόσβαση που θα έχει η ΕΕΠΠ στις καταγραφές του κεντρικού εξυπηρετητή του κάθε αδειούχου όπου καταγράφονται ψηφιακά και με κάθε
  λεπτομέρεια οι συναλλαγές, είναι παραπάνω από αρκετή για να επιλυθεί τυχόν τέτοια διαφωνία. Πέραν των αυστηρά τεχνικών απαιτήσεων, οι προδιαγραφές / διαδικασίες θα πρέπει να
  είναι ρεαλιστικές και να λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά ενός δυναμικού
  και περίπλοκου περιβάλλοντος όπως αυτό του διαδικτυακού παιγνίου.
  Σε κάθε περίπτωση, είναι επιτακτικό να καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα για τον
  καθορισμό των τεχνικών απαιτήσεων των ΠΣΕΕ / ΚΠΣ και εν συνεχεία να υπάρξει
  δέσμευση για την τήρηση των αρχικών προδιαγραφών για εύλογο χρονικό
  διάστημα.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ CENTRIC
  H Centric ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Centric συμμετέχει σε εταιρίες οι οποίες προσαρμόζουν σε τοπικές αγορές, διαχειρίζονται και προωθούν υπηρεσίες διαδικτυακής ψυχαγωγίας. Οι θυγατρικές εταιρίες της Centric A.Ε συνεργάζονται με μεγάλους παρόχους διαδικτυακής ψυχαγωγίας, οι οποίοι είναι εισηγμένοι σε Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια και κατέχουν άδεια εξ αποστάσεως παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, για την από κοινού λειτουργία και προώθηση ιστοσελίδων τυχερών παιχνιδιών σε διάφορες γλώσσες χωρών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
  Η πιο σημαντική εξ αυτών, είναι η συνεργασία με τη Sportingbet Plc.
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ SPORTINGBET
  Η Sportingbet Plc αποτελεί μία εκ των πρωτοπόρων εταιριών όσον αφορά τη βιομηχανία του διαδικτυακού στοιχήματος και της διαδικτυακής ψυχαγωγίας και σήμερα είναι μία εκ των ηγετικών εταιριών της αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εταιρία συστήθηκε το 1998 και είναι εγκατεστημένη στο Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα στο Λονδίνο. Η εταιρία είναι εισηγμένη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου και η κεφαλαιοποίησή της άγγιξε τα £297 εκατομμύρια (βάσει των τιμών κλεισίματος της 28/1/2011). Οι διάφορες ιστοσελίδες της καλύπτουν πάνω από 30 χώρες εξυπηρετώντας πελάτες σε 26 γλώσσες. Η Sportingbet προσαρμόζει τις ιστοσελίδες της στις τοπικές αγορές προκειμένου να αντικατοπτρίζονται σε αυτές οι διαφορετικές γλώσσες, νομίσματα και τα προτιμούμενα αθλήματα των αγορών-στόχων της. Ο σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή ενός «προστατευμένου περιβάλλοντος ψυχαγωγίας», στο οποίο τα προγράμματα εξυπηρέτησης πελατών παρέχουν στους υπεύθυνους ενήλικες τη σιγουριά ότι γνωρίζουν ότι τα χρήματά τους είναι ασφαλή, ενώ παρέχουν στην εταιρία τη σιγουριά ότι λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία των ευάλωτων προσώπων.

  Αναλυτικά οι θέσεις της Centric και της Sportingbet για το σύνολο του προς διαβούλευση νομοθετήματος για τη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων στην ιστοσελίδα της Centric http://www.centric.gr/default.asp?pid=101&la=1

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 17:09 | Εταιρεία με διεθνείς δραστηριότητες

  Άρθρο 6 – Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (Π.Σ.Ε.Ε.)

  Η διατύπωση του νομοσχεδίου σχετικά με τον καθορισμό των χαρακτηριστικών των παιγνίων που βασίζονται σε server και συνδέονται μέσω Κεντρικών Πληροφορικών Συστημάτων είναι ασαφής και αφήνει περιθώρια παρερμηνείας. Είναι φανερό πως το ρυθμιστικό πλαίσιο, ορθά , επιτρέπει μόνο ασφαλείς λειτουργίες παιγνίων, όπου η Γεννήτρια Τυχερών Αριθμών και η λογική του παιχνιδιού έγκειται στο Κεντρικό Σύστημα. Σε μια τέτοια περίπτωση η λειτουργία του παιγνίου μπορεί να ξεκινήσει μόνο όταν το μηχάνημα έχει συνδεθεί με ασφάλεια στο Κεντρικό Σύστημα μέσω δικτύου ευρείας περιοχής. Παρόλο αυτά, το νομοσχέδιο δεν συγκεκριμενοποιεί, ούτε αναφέρεται στις τεχνικές ρυθμίσεις που θα καθοριστούν στο μέλλον.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 14:30 | HGK

  Θα πρέπει να ληφθούν υπ’όψη για την online παρακολούθηση οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές της χώρας και ο αντίκτυπος που μια ενδεχόμενη διακοπή σύνδεσης μπορεί να έχει στην λειτουργία των VLTs.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 11:38 | oddrop

  Δεν θεωρώ ότι αποτελεί ιδιαίτερο κόστος η διατήρηση των στοιχείων για παραπάνω από 5 χρόνια. Αντίθετα πιστεύω ότι απαιτείται και θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Προτείνω αλλαγή του χρόνου στα 15 χρόνια ή ακόμα επ’αόριστον.

  Όσον αφορά τα παιγνιομηχανήματα, παραθέτω το παρακάτω τυχαίο παράδειγμα:

  «Ο κάτοχος Α άδειας για λειτουργία πέντε μηχανημάτων με έδρα το Κολοκοτρωνιτσι και συγγένεια δευτέρου βαθμού με τον Διευθυντή του τοπικού αστυνομικού τμήματος, διατηρεί σε χώρο δύσκολης πρόσβασης ακόμα δέκα μη πιστοποιημένα και μη συνδεδεμένα με το Κ.Π.Σ. παιγνιομηχανήματα που αποδίδουν 85% στους παίκτες.»

  Πως θα ελεχθεί κάποιο αντίστοιχο περιστατικό?

 • Ο. Σ. Η. Π. Ε.
  Ομοσπονδία Συλλόγων Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών Ελλάδος
  http://www.oshpe.gr E-mail:info@oshpe.gr

  Β’ Μέρος Εποπτική Αρχή
  Άρθρα 4, 5, 6

  http://www.oshpe.gr/ProductFiles/Thesi_OSHPE_Sx_Nomou_26.1.11.pdf

  Στην Επιτροπή (Ε.Ε.Ε.Π.) επιβάλλεται να μετέχουν ως μέλη εκπρόσωποι του κάθε κλάδου, έτσι ώστε οι αποφάσεις – παρεμβάσεις της να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, να είναι λειτουργικές και εφαρμόσιμες και να μην επαναλαμβάνονται τραγικά λάθη του παρελθόντος που διαπιστώνονται και στο παρόν σχέδιο νόμου. Η ανάγκη αυτή δεν ικανοποιείται διόλου με την πρόβλεψη ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ σύστασης απλής «Συμβουλευτικής Επιτροπής».

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 21:32 | ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

  ΠΑΛΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΜΥΘΕΥΤΗ.ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΔΩ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΜΕΙΟΔΩΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 21:28 | ΦΑΝΗ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ:

  28 Ιανουαρίου 2011, 23:03 | Γιώργος Μ. Μόνιμος Σύνδεσμος Ψήφος: 1 0Περιμένω να δω πόσα χρόνια θα πάρει για να λειτουργήσει αυτό το υπερσύστημα. Καινούργιο C4I μας προέκυψε.
  Ποιος θα το σχεδιάσει και ποιος θα το λειτουργήσει; Τα κολητάρια που θα διοριστούν στην ΕΕΕΠ;
  Εκτός αν σας φέρουν το σύστημα πακέτο μαζί με τη λειτουργία (και με το ανάλογο τίμημα βεβαίως). Στο τέλος ο δύσμοιρος ο Έλληνας θα πληρώνει φόρους για να φτιαχτει υποδομη που χρειάζονται οι φρουτάκηδες για να κάνουν μπιζνες.
  Την προκήρυξη για τις θέσεις στην ΕΕΕΠ θα την ανεβάσετε στο Opengov;
  Αν είχαμε μυαλό δεν θα παίζαμε ούτε ευρώ.

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 00:26 | Kyriakos Demetriou

  «β. Η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο (on line)»

  Ιταλικό μοντέλο. Οι Γάλλοι το έχουν δει αλλιώς, νομίζω και οι Δανοί. Καλό είναι να το ψάξετε παραπάνω ή/και να μην το ορίσετε στο νόμο.
  Ειδικά αν θέλετε να ξεκινήσετε γρήγορα εν οψει το στόχου των 700 εκ στην τριετία που μάλιστα είναι και front-loaded.

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 23:03 | Γιώργος Μ.

  Περιμένω να δω πόσα χρόνια θα πάρει για να λειτουργήσει αυτό το υπερσύστημα. Καινούργιο C4I μας προέκυψε.

  Ποιος θα το σχεδιάσει και ποιος θα το λειτουργήσει; Τα κολητάρια που θα διοριστούν στην ΕΕΕΠ;

  Εκτός αν σας φέρουν το σύστημα πακέτο μαζί με τη λειτουργία (και με το ανάλογο τίμημα βεβαίως). Στο τέλος ο δύσμοιρος ο Έλληνας θα πληρώνει φόρους για να φτιαχτει υποδομη που χρειάζονται οι φρουτάκηδες για να κάνουν μπιζνες.

  Την προκήρυξη για τις θέσεις στην ΕΕΕΠ θα την ανεβάσετε στο Opengov;

  Αν είχαμε μυαλό δεν θα παίζαμε ούτε ευρώ.