Άρθρο 24 Ειδικοί ορισμοί

Διαδικτυακός λογαριασμός παίκτη είναι ο λογαριασμός που αποδίδεται σε κάθε παίκτη από τον κάτοχο της άδειας για ένα ή περισσότερα παίγνια. Ο λογαριασμός αυτός καταγράφει τα ποσά συμμετοχής και τα κέρδη από παίγνια, τις οικονομικές κινήσεις που συνδέονται με αυτά, καθώς και το υπόλοιπο των διαθεσίμων ποσών του παίκτη στον κάτοχο της άδειας.  Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τους όρους και προϋποθέσεις τήρησης λογαριασμών παικτών.