Άρθρο 5 Κανονισμοί της Ε.Ε.Ε.Π.

1. Με αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π., που εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζονται ο Οργανισμός της Ε.Ε.Ε.Π., ο Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων και ο Κώδικας Δεοντολογίας Παιγνίων.

2. Με τον Οργανισμό της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζονται ειδικότερα θέματα άσκησης των αρμοδιοτήτων της, κατανομής του προσωπικού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την επιχειρησιακή της διάρθρωση και οργάνωση.
Ο Κανονισμός Εσωτερικής Διάρθρωσης της Ε.Ε.Ε.Τ.Π. που προβλέπεται στο άρθρο 16 παρ. 6 του ν. 3229/2004 απορροφάται από τον Οργανισμό της Ε.Ε.Ε.Π.

3. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται θέματα σχετικά με τα παίγνια, ιδίως δε :
α) οι προϋποθέσεις πιστοποίησης και εγγραφής στα οικεία μητρώα των κατασκευαστών, των εισαγωγέων, των συναρμολογητών, των διακινητών, των συντηρητών και των τεχνικών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων, καθώς και ο τρόπος τήρησης των μητρώων αυτών.
β) η ειδικότερη διαδικασία χορήγησης των αδειών και οι διαδικασίες παρακολούθησης, εποπτείας, ελέγχου, τήρησης των όρων των αδειών και των υποχρεώσεων του νόμου αυτού από τους κατόχους των αδειών.
γ) η διαδικασία πιστοποίησης και εγγραφής στα οικεία μητρώα των καταστημάτων, των παιγνιομηχανημάτων, των παιγνίων ή των ιστοτόπων διεξαγωγής παιγνίων, καθώς και ο τρόπος τήρησης των μητρώων αυτών.
δ) το περιεχόμενο και η μορφή της υποχρεωτικής σήμανσης της πιστοποίησης αναφορικά με τα παίγνια, τα καταστήματα και τα παιγνιομηχανήματα και των ιστοτόπων, την απαγόρευση εισόδου ανηλίκων σε καταστήματα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή σε ιστοτόπους διεξαγωγής τυχερών παιγνίων.
ε) ο τρόπος επικύρωσης μέσω του Π.Σ.Ε.Ε. της συμμετοχής σε τυχερά παίγνια σύμφωνα με το άρθρο 8.
στ) ο τρόπος έκδοσης και παραλαβής της ατομικής κάρτας παίκτη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτής καθώς και τυχόν πρόσθετοι περιορισμοί που μπορούν να ενσωματωθούν σε αυτήν από τον ίδιο τον παίκτη.
ζ) οι κανόνες υπεύθυνου παιχνιδιού που αφορούν τους κατόχους αδείας, παρόχους, τους παίκτες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων, τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs), τους διαφημιστές και κάθε εμπλεκόμενο στη σχετική διαδικασία.
η) οι υποχρεώσεις του κατόχου ή των εκμεταλλευτών της άδειας προκειμένου να διασφαλίζεται η μη συμμετοχή ανηλίκων παικτών σε τυχερά παίγνια, καθώς και ενηλίκων που έχουν αιτηθεί απαγόρευση συμμετοχής σε τυχερά παίγνια ή που τελούν σε δικαστική απαγόρευση.
θ) η εξέταση των συμβάσεων που συνάπτουν οι παίκτες με τους κατόχους των αδειών ή όσους εκμεταλλεύονται, διεξάγουν και λειτουργούν τυχερά παίγνια, με στόχο την προστασία των παικτών από καταχρηστικές ή παρακωλυτικές τακτικές,
ι) ο τρόπος ενημέρωσης των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου (ΙSPs) από την Ε.Ε.Ε.Π., προκειμένου να διασφαλίζεται η φραγή μη αδειοδοτημένων ιστοτόπων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου από χρήστες των παρόχων αυτών.
ια) οι απαιτούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εξυπηρετητών (servers) και του λογισμικού των παιγνίων για τους κατόχους της άδειας και όσους εκμεταλλεύονται παίγνια, είτε με παιγνιομηχανήματα είτε μέσω του διαδικτύου.
ιβ) ο προσδιορισμός πανελλαδικά των ωρών λειτουργίας των καταστημάτων, των περιορισμών κατανάλωσης εντός αυτών, των ελαχίστων αποστάσεων μεταξύ των πιστοποιημένων καταστημάτων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
ιγ) οι διαδικασίες επιβολής κυρώσεων, ο τρόπος καταλογισμού και κλιμάκωσης των ποινών.

Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ε.Ε.Ε.Τ.Π. που προβλέπεται στο άρθρο 17 περ. ιβ) του ν. 3229/2004 απορροφάται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων της Ε.Ε.Ε.Π.

4. Με τον Κώδικα Δεοντολογίας Παιγνίων ρυθμίζονται ιδίως η εμπορική επικοινωνία των παιγνίων, τα της διαφημίσεως των παιγνίων, ιδιαίτερα των τυχερών, και οι κανόνες δεοντολογίας που πρέπει να διέπουν τις σχετικές δραστηριότητες.

5. Μέχρι την έκδοση των ανωτέρω Οργανισμού της Ε.Ε.Ε.Π., Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων και Κώδικας Δεοντολογίας Παιγνίων, τα ανωτέρω θέματα μπορούν να ρυθμίζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.

 • ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
  ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΖΙΝΟ (Ο.Ε.Σ.Ι.Κ)
  Διεύθυνση: Πλατεία Βικτωρίας 5, ΑΘΗΝΑ
  Τηλ. 2108222942
  Fax: 2108222963
  http://www.oesik.gr
  email: oesik@otenet.gr
  Σε συνέχεια των γενικών παρατηρήσεων και αντιθέσεων που καταθέσαμε τις 30.1.2001, συνεχίζουμε με την κατ’ άρθρο τοποθέτηση μας

  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
  ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΖΙΝΟ (Ο.Ε.Σ.Ι.Κ)
  Διεύθυνση: Πλατεία Βικτωρίας 5, ΑΘΗΝΑ
  Τηλ. 2108222942
  Fax: 2108222963
  http://www.oesik.gr
  email: oesik@otenet.gr
  Σε συνέχεια των γενικών παρατηρήσεων και αντιθέσεων που καταθέσαμε τις 30.1.2001, συνεχίζουμε με την κατ’ άρθρο τοποθέτηση μας

  Άρθρο 5
  Οι όροι, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών θα πρέπει να , να καθορίζονται από τον παρόντα νόμο ή, έστω, από τις Υπουργικές Αποφάσεις. Το ίδιο και τα ωράρια λειτουργίας και οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των καταστημάτων. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος «συναλλαγής» και θα υπάρξουν πολύ σύντομα φαινόμενα διαφθοράς.
  Παρ. 5.3α «… Επίσης οι προϋποθέσεις πιστοποίησης και χορήγησης ειδικών αδειών καταλληλότητας στους πάσης φύσεως εργαζόμενους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις, που τελούν υπό την εποπτεία της Ε.Ε.Ε.Π, θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους εργαζόμενους στα καζίνο, κατ’ επιταγή του Ν.2206/1994 και των συνοδευτικών Υπουργικών Αποφάσεων..»

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 22:31 | Φιλήμων Χαντζάκις

  Πόσο θα κοστίζει κάθε χρόνο η περίφημη επιτροπή στον Ελληνικό λαό;
  Ποιος θα πληρώσει τα έξοδα για να στηθεί;
  Κτίρια, εξοπλισμός, συστήματα, διοικητικά συμβούλια, πρόεδροι, γενικοι διευθυνταδες, σύμβουλοι, ειδικοί, εμπειρογνώμονες, ταξιδακια και εκτος εδρας;
  Έχει κανει κανεις λογαριασμό πόσα χρειαζεται κάθε χρόνο για να κάνει όλες τις δουλειές που γράφει ο νόμος;
  Φτάνουν αυτά που θα μαζεύει από τα τέλη;
  Από τον κρατικο προυπολογισμό θα τα βάζουμε;
  Εκτός και αν είναι βιτρίνα και σκέτη σφραγίδα.
  Αφού τα 80 άτομα δε φτάνουν ούτε για θυρωρείο με τη λογική του δημοσίου.
  Ποιος θα κάνει κουμάντο σε ιντερνετ, φρουτάκια, ιντερνετ καφε, τζοκερ, άλογα, λαχεια, ξυστα, ποκερ και παιχνιδάκια στην TV;
  Οπότε αλίμονο στον κοσμάκη που θα πέσει στα γρανάζια του τζόγου.

  Πραγματικό απέραντο καζίνο.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 21:08 | Καζίνο Λουτρακίου, Πάρνηθας, Θεσσαλονίκης, Ρίο, Ρόδου, Πόρτο Καρράς, Ξάνθης, Σύρου και Κέρκυρας

  Δεδομένου ότι οι άδειες για τη διεξαγωγή εντός της ελληνικής επικράτειας τυχερών παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημάτων και μέσω του διαδικτύου θα χορηγούνται με διεθνείς πλειοδοτικούς διαγωνισμούς, οι διαδικασίες, τα κριτήρια, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών αυτών θα πρέπει, για λόγους ασφάλειας δικαίου, να καθορίζονται από τον παρόντα νόμο ή, έστω, από τις Υπουργικές Αποφάσεις με τις οποίες θα προκηρύσσονται οι διαγωνισμοί και θα εγκρίνονται τα τεύχη τους και, πάντως, όχι με κανονισμούς ή με αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π.

  Οι ώρες λειτουργίας των πιστοποιημένων καταστημάτων, καθώς επίσης και οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των πιστοποιημένων καταστημάτων, συνιστούν θεμελιώδεις όρους εκμετάλλευσης των παιγνιομηχανημάτων. Ως τέτοιοι δεν είναι δυνατόν να καθορίζονται και να μεταβάλλονται με κανονισμούς ή με αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π., αλλά από τον παρόντα νόμο ή, έστω, από τις Υπουργικές Αποφάσεις με τις οποίες θα προκηρύσσονται οι διαγωνισμοί και θα εγκρίνονται τα τεύχη τους.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 20:35 | ΠΟΕΠΠΠ

  Άρθρο 5
  Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 3 του εν λόγω άρθρου θα πρέπει να συμπληρωθεί με ρητή πρόβλεψη περί του ότι η ατομική κάρτα παίκτη θα αφορά και στα παίγνια που διεξάγονται μέσω τερματικών με οθόνη.
  Αναφορικά με την περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου σημειώνουμε ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχει ήδη το δίκτυο των πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Το γεγονός αυτό θα πρέπει, βέβαια, εν γένει να ληφθεί υπόψη και να αποτυπωθεί στην εν λόγω εξουσιοδοτική διάταξη, προκειμένου το περιεχόμενο του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, με τον οποίο θα ρυθμιστούν τα ζητήματα, που απαριθμούνται στην παράγραφο 3, να συνάδουν με το νομικό και συμβατικό καθεστώς λειτουργίας των πρακτορείων τη ΟΠΑΠ Α.Ε.

 • Ενόψει της σύνταξης του νέου νομικού πλαισίου για τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων η CENTRIC Α.Ε. και η Sportingbet Plc καταθέτουν τις απόψεις τους στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης:

  Άρθρο 5
  Στην παράγραφο 5 αναφέρεται ότι τα θέματα που περιγράφονται στο εν λόγω άρθρο ότι θα ρυθμίζονται από, μεταξύ άλλων, τον Κώδικα Δεοντολογίας Παιγνίων, θα μπορούν να ρυθμίζονται προσωρινά από απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., ενώ κατωτέρω στο άρθρο 13 αναφέρεται ότι μέχρι τη θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας Παιγνίων απαγορεύεται η εμπορική επικοινωνία για τυχερά παίγνια. Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν και εφόσον εκδοθεί σχετική απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., θα αίρεται η προαναφερόμενη απαγόρευση κατ’ ακολουθία του άρθρου 5 παρ. ε;

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ CENTRIC
  H Centric ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Centric συμμετέχει σε εταιρίες οι οποίες προσαρμόζουν σε τοπικές αγορές, διαχειρίζονται και προωθούν υπηρεσίες διαδικτυακής ψυχαγωγίας. Οι θυγατρικές εταιρίες της Centric A.Ε συνεργάζονται με μεγάλους παρόχους διαδικτυακής ψυχαγωγίας, οι οποίοι είναι εισηγμένοι σε Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια και κατέχουν άδεια εξ αποστάσεως παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, για την από κοινού λειτουργία και προώθηση ιστοσελίδων τυχερών παιχνιδιών σε διάφορες γλώσσες χωρών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
  Η πιο σημαντική εξ αυτών, είναι η συνεργασία με τη Sportingbet Plc.
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ SPORTINGBET
  Η Sportingbet Plc αποτελεί μία εκ των πρωτοπόρων εταιριών όσον αφορά τη βιομηχανία του διαδικτυακού στοιχήματος και της διαδικτυακής ψυχαγωγίας και σήμερα είναι μία εκ των ηγετικών εταιριών της αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εταιρία συστήθηκε το 1998 και είναι εγκατεστημένη στο Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα στο Λονδίνο. Η εταιρία είναι εισηγμένη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου και η κεφαλαιοποίησή της άγγιξε τα £297 εκατομμύρια (βάσει των τιμών κλεισίματος της 28/1/2011). Οι διάφορες ιστοσελίδες της καλύπτουν πάνω από 30 χώρες εξυπηρετώντας πελάτες σε 26 γλώσσες. Η Sportingbet προσαρμόζει τις ιστοσελίδες της στις τοπικές αγορές προκειμένου να αντικατοπτρίζονται σε αυτές οι διαφορετικές γλώσσες, νομίσματα και τα προτιμούμενα αθλήματα των αγορών-στόχων της. Ο σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή ενός «προστατευμένου περιβάλλοντος ψυχαγωγίας», στο οποίο τα προγράμματα εξυπηρέτησης πελατών παρέχουν στους υπεύθυνους ενήλικες τη σιγουριά ότι γνωρίζουν ότι τα χρήματά τους είναι ασφαλή, ενώ παρέχουν στην εταιρία τη σιγουριά ότι λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία των ευάλωτων προσώπων.

  Αναλυτικά οι θέσεις της Centric και της Sportingbet για το σύνολο του προς διαβούλευση νομοθετήματος για τη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων στην ιστοσελίδα της Centric http://www.centric.gr/default.asp?pid=101&la=1

 • Παρά το ότι η γενική αρχή της ανάθεσης στην Ε.Ε.Ε.Π. του έργου της εξειδίκευσης διαφόρων τεχνικών ζητημάτων, σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των servers, είναι, σε γενικές γραμμές, ορθή (και αναπόφευκτη), υπάρχουν ορισμένες βασικές αρχές που θα έπρεπε να τίθενται ρητά στο νομοσχέδιο.

  Κατά την άποψή μας, το νομοσχέδιο θα έπρεπε ξεκάθαρα να προβλέπει ότι οι servers μπορούν να ευρίσκονται εκτός Ελλάδος, δεδομένου ότι η διαρκής διασύνδεση με το Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (Π.Σ.Ε.Ε.) του άρθρου 6 του νομοσχεδίου, διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις επιταγές του νόμου. Η εν λόγω παράμετρος είναι ιδιαίτερα σημαντική για ξένες εταιρείες, που επιθυμούν να επενδύσουν στην Ελλάδα, δεδομένου ότι οι περισσότερες εξ αυτών διατηρούν «κέντρα» τεχνικού εξοπλισμού. Η πρόβλεψη του νομοσχεδίου περί τήρησης των δεδομένων των παικτών και των παιγνίων στην Ελλάδα, είναι μη απαραίτητη, δεδομένου ότι οι μηχανισμοί εποπτείας και ελέγχου είναι ηλεκτρονικοί και διεξάγονται διαδικτυακά.

  Επίσης, δεδομένου ότι οι περισσότεροι πάροχοι που πιθανολογείται ότι θα υποβάλλουν αιτήσεις για άδειες, βρίσκονται εγκατεστημένοι σε μικρό αριθμών συγκεκριμένων κρατών, είναι εύκολο για τον Έλληνα νομοθέτη να αποκτήσει επαρκή έλεγχο και εποπτεία επί των εν λόγω παρόχων, υπογράφοντας διμερείς συμβάσεις συνεργασίας με τα εν λόγω κράτη. Είναι αξιοσημείωτο ότι τα περισσότερα, αν όχι όλα τα εν λόγω κράτη έχουν πρόσφατα εκφράσει την προθυμία τους να υπογράψουν τέτοιες συμφωνίες και να βοηθήσουν τους εθνικούς νομοθέτες να διασφαλίσουν εν γένει την τήρηση των εθνικών κανονιστικών κειμένων, αλλά και ειδικά την εφαρμογή τους εις βάρος των παρόχων που δε συμμορφώνονται με αυτούς.

  Συνεπώς, οι servers θα πρέπει να μπορούν να είναι εγκατεστημένοι φυσικά, σε κράτη με τα οποία το Ελληνικό κράτος έχει υπογράψει ειδική διμερή συμφωνία συνεργασίας.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 14:17 | HGK

  Στο άρθρο αυτό προβλέπεται η έκδοση Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων και χορηγούνται οι σχετικές νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις. Όμως σε πολλά σημεία οι εξουσιοδοτήσεις αυτές δεν είναι αρκούντως ειδικές και ορισμένες, όπως απαιτεί το Σύνταγμα. Δηλ. οι εξουσιοδοτήσεις προσδιορίζουν μόνο τα ζητήματα που μπορούν να ρυθμιστούν με τον Κανονισμό, αλλά δεν προσδιορίζουν προς ποια κατεύθυνση θα είναι οι ρυθμίσεις και σε ποιους γενικούς στόχους προσανατολίζονται.
  Π.χ. στο εδαφ. (α) για την πιστοποίηση κατασκευαστών θα μπορούσε να προβλέπεται ότι κατασκευαστές που έχουν ήδη πιστοποιηθεί σε χώρες της ΕΕ θα πιστοποιούνται και στην Ελλάδα. Αυτό προβλέπεται ρητά για τα παίγνια στο αρ. 21 παρ. 1, αλλά όχι για τους κατασκευαστές, ούτε για τα μηχανήματα.
  Στο εδαφ. (στ) θα μπορούσε να προβλεφθεί ότι η ψηφιακή κάρτα παίκτη μπορεί να είναι και ηλεκτρονική – ψηφιακή, δηλ. να έχει τη μορφή password.
  Στο εδαφ. (ζ) για τους κανόνες υπεύθυνου παιχνιδιού μπορεί να προβλεφθεί ότι αυτοί πρέπει να στοχεύουν στην ισόρροπη προστασία των παικτών αλλά και της ανάγκης να διασφαλιστεί η εύρυθμη ανάπτυξη και λειτουργία των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης παιγνίων – δηλ. οι επιχειρηματικές ανάγκες πρέπει να συνεκτιμηθούν κατά τον καθορισμό των κανόνων υπεύθυνου παιχνιδιού.
  Για την έκδοση Κώδικα Δεοντολογίας, ισχύουν οι ίδιες ως άνω παρατηρήσεις. Χρειάζεται να υπάρχει μια μνεία ότι κατά την κατάστρωση των Κανόνων δεοντολογίας θα συνεκτιμηθούν και οι επιχειρηματικές ανάγκες των οικείων επιχειρήσεων.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 11:42 | oddrop

  «θ) η εξέταση των συμβάσεων που συνάπτουν οι παίκτες με τους κατόχους των αδειών ή όσους εκμεταλλεύονται, διεξάγουν και λειτουργούν τυχερά παίγνια, με στόχο την προστασία των παικτών από καταχρηστικές ή παρακωλυτικές τακτικές»

  Την παρούσα στιγμή, οι καταχρηστικές ή παρακωλυτικές τακτικές είναι πολλές (με διάφορες δικαιολογίες από μέρους των παρόχων διαδικτυακού στοιχηματισμού). Προβλήματα έχουν επίσης και οι ίδιες οι εταιρίες από καταχρηστικές τακτικές των παικτών (σπανιότερα). Κρίνεται αναγκαία μια καινοτόμος αλλαγή στο σύστημα –συνολικά- με σκοπό την εξάλειψή τους. Προτείνεται το παρακάτω:

  «Ταμείο ασφάλειας στοιχηματικού κινδύνου και όργανο επίλυσης διαφορών σε πρώτο βαθμό»

  Καμία από τις στοιχηματικές εταιρείες τη δεδομένη χρονική στιγμή, δεν ασφαλίζεται σε τρίτο φορέα για ενδεχόμενο οικονομικό κίνδυνο. Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί δεν είναι εύκολο να δεχτεί μια ασφαλιστική, χωρίς να έχει τρόπο να ελέγξει την αληθοφάνεια των γεγονότων, να ασφαλίσει τόν πιθανό οικονομικό κίνδυνο της εταιρείας για μεγάλα ποσά. Επίσης, συμβαίνει γιατί δεν δέχονται οι εταιρίες να το κάνουν, αφού μπορούν να λειτουργήσουν καταχρηστικά.

  Από το 6% του τζίρου που θα παρακρατεί η ΕΕΕΠ το 1% (5%+1%) θα δημιουργήσει τα κεφάλαια ενός οργάνου που μπορεί να ονομαστεί όπως ο τίτλος ή όπως αλλιώς θέλετε…

  Αν υπολογίσουμε τον τζίρο να διαμορφώνεται συνολικά περί τα 4 δις ετησίως (μαζί με ΟΠΑΠ) μόνο από αθλητικό στοίχημα, (δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη για φρουτακια κτλ) δημιουργείται ένα ποσό της τάξης των 40.000.000 eu που θα δεσμεύεται από την ΕΕΕΠ με σκοπό να υποστηρίξει όχι μόνο τον κάτοχο της άδειας, αλλά να χρηματοδοτήσει και το όργανο επίλυσης διαφορών παίκτη-εταιρίας, να υποστηρίξει δηλαδή με λίγα λόγια και τον παίκτη.

  Έχει ανάγκη προστασίας η εταιρία? Έχει. Θα το επιβεβαιώσουν οι ίδιες οι εταιρίες (τουλάχιστον όσες από αυτές γνωρίζουν κάτι παραπάνω από την ορθογραφία της λέξης «στοίχημα»)

  Έχει ανάγκη προστασίας ο παίκτης ? Έχει 100%. Θα δωθεί ένα τέλος στους καταχρηστικούς όρους των εταιριών απεναντί του. Το αρμόδιο όργανο θα εξετάζει κάθε περίπτωση που θα της διαβιβάζεται και θα ενεργεί διορθώνοντας τη στρέβλωση και απονέμωντας «στοιχηματική δικαιοσύνη». Μαζί με αυτό θα δημιουργείται μια βάση δεδομένων από case studies – υποθέσεις για περαιτέρω επεξεργασία και διερεύνηση των δικλείδων ασφαλείας, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον.

 • Ο. Σ. Η. Π. Ε.
  Ομοσπονδία Συλλόγων Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών Ελλάδος
  http://www.oshpe.gr E-mail:info@oshpe.gr

  Β’ Μέρος Εποπτική Αρχή
  Άρθρα 4, 5, 6

  http://www.oshpe.gr/ProductFiles/Thesi_OSHPE_Sx_Nomou_26.1.11.pdf

  Στην Επιτροπή (Ε.Ε.Ε.Π.) επιβάλλεται να μετέχουν ως μέλη εκπρόσωποι του κάθε κλάδου, έτσι ώστε οι αποφάσεις – παρεμβάσεις της να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, να είναι λειτουργικές και εφαρμόσιμες και να μην επαναλαμβάνονται τραγικά λάθη του παρελθόντος που διαπιστώνονται και στο παρόν σχέδιο νόμου. Η ανάγκη αυτή δεν ικανοποιείται διόλου με την πρόβλεψη ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ σύστασης απλής «Συμβουλευτικής Επιτροπής».

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 21:19 | ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

  ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΕΙΟ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ ΠΟΣΟ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΗ ΧΩΡΑ ΕΙΜΑΣΤΕ .ΟΛΑ ΤΑ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ,ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ,ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΔΙΧΩΣ ΤΗΝ ΕΓΚΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 21:46 | ΝΙΚΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ

  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.ΑΥΤΟ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΣΕ ΛΑΔΩΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ !!!!!

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 22:42 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

  ΟΧΙ-ΟΧΙ-ΟΧΙ-ΟΧΙ-ΟΧΙ-

  ΑΙΣΧΟΣ-ΑΙΣΧΟΣ-ΑΙΣΧΟΣ.