Άρθρο 47 – Έκθεση ελέγχου

1. Ο/οι Ορκωτός/οι Λογιστής/ες Ελεγκτής/ες ή η/οι ελεγκτική/ές εταιρεία/ες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου της οντότητας δημόσιου ενδιαφέροντος σε έκθεση ελέγχου.

2. Η έκθεση ελέγχου καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του παρόντος νόμου και συμπληρωματικά πρέπει τουλάχιστον:
α) να αναφέρει από ποιο άτομο ή ποιο όργανο διορίσθηκε ο/οι Ορκωτός/οι Λογιστής/ες Ελεγκτής/ες ή η/οι ελεκγτική/ές εταιρεία/ες:
β) να αναφέρει την ημερομηνία διορισμού και την περίοδο της συνολικής αδιάλειπτης ελεγκτικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων ανανέωσης προηγούμενου διορισμού και επαναδιορισμού των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών.
γ) να περιλαμβάνει, προς υποστήριξη της γνώμης ελέγχου, τα ακόλουθα:

i) περιγραφή των σημαντικότερων κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας που αξιολογήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας λόγω απάτης που αξιολογήθηκαν,
ii) συνοπτική παρουσίαση της αντίδρασης του ελεγκτή σε αυτούς τους κινδύνους και,
iii) όπου αρμόζει, βασικές παρατηρήσεις που ανακύπτουν σχετικά με τους κινδύνους αυτούς.
Στον βαθμό που σχετίζεται με τις παραπάνω πληροφορίες που παρέχονται στην έκθεση ελέγχου αναφορικά με κάθε σημαντικό κίνδυνο ουσιώδους ανακρίβειας που αξιολογήθηκε, η έκθεση ελέγχου περιλαμβάνει σαφή αναφορά στις σχετικές γνωστοποιήσεις στο πλαίσιο των οικονομικών καταστάσεων.
δ) να εξηγεί τον βαθμό στον οποίο ο υποχρεωτικός έλεγχος θεωρούταν ότι ήταν σε θέση να εντοπίσει παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων απάτης.
ε) να επιβεβαιώνει ότι η γνώμη ελέγχου συμφωνεί με τη συμπληρωματική έκθεση προς την επιτροπή ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 48 του παρόντος νόμου.
στ) να δηλώνει ότι δεν παρασχέθηκαν οι απαγορευμένες μη ελεγκτικές υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 46 του παρόντος νόμου και ότι οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες παρέμειναν ανεξάρτητοι έναντι της ελεγχόμενης οντότητας κατά τη διενέργεια του ελέγχου.
ζ) να αναφέρει οποιαδήποτε υπηρεσία, πέραν του υποχρεωτικού ελέγχου, που παρασχέθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ή την ελεγκτική εταιρεία στην ελεγχόμενη οντότητα, στην οικεία μητρική επιχείρηση ή στις ελεγχόμενες από την ελεγχόμενη οντότητα επιχειρήσεις και η οποία δεν δημοσιοποιείται στην έκθεση διαχείρισης ή τις οικονομικές καταστάσεις.

3. Εκτός των προβλεπόμενων στην παράγραφο 2 περίπτωση ε), η έκθεση ελέγχου δεν περιέχει καμία παραπομπή στη συμπληρωματική έκθεση προς την επιτροπή ελέγχου του άρθρου 48 του παρόντος νόμου. Η έκθεση ελέγχου συντάσσεται σε απλή και σαφή γλώσσα.

4. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία δεν χρησιμοποιεί το όνομα οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής κατά τρόπο που να φανερώνει ή να υποδηλώνει υποστήριξη ή έγκριση της έκθεσης ελέγχου από την εν λόγω αρχή.