Άρθρο 19 – Γλώσσα τήρησης του Δημόσιου Μητρώου

Τα πληροφοριακά στοιχεία που προβλέπονται από τα άρθρα 15,16 και 17 του παρόντος νόμου, καταχωρούνται στο Δημόσιο Μητρώο στην ελληνική γλώσσα. Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. είναι δυνατόν, τα πληροφοριακά στοιχεία να καταχωρούνται στο μητρώο και σε άλλη επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναφορά εάν η μετάφραση είναι επίσημη ή όχι.