Άρθρο 17 – Ενημέρωση των πληροφοριών του Δημόσιου Μητρώου

1. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την υποβολή των πληροφοριακών στοιχείων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του παρόντος νόμου και για την εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών ενημέρωση της Ε.Λ.Τ.Ε. σε κάθε μεταβολή τους.

2. Η καθυστέρηση στην παροχή ή άρνηση υποβολής ή ανακριβής υποβολή ή παραπλανητική υποβολή από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, τις ελεγκτικές εταιρείες, τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές τρίτης χώρας και τις ελεγκτικές οντότητες τρίτης χώρας των πληροφοριών που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του παρόντος νόμου, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 35 του παρόντος νόμου.

3. Στα πλαίσια της ασκούμενης από την Ε.Λ.Τ.Ε. δημόσιας εποπτείας παρέχεται σε αυτήν το δικαίωμα ελέγχου με κάθε πρόσφορο μέσο της ορθότητας και πληρότητας των πληροφοριακών στοιχείων που υποβάλλονται κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.