Άρθρο 43 – Παύση και παραίτηση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας.

1. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες παύονται μόνο για βάσιμους και σπουδαίους λόγους. Η διάσταση απόψεων σχετικά με τη λογιστική αντιμετώπιση θεμάτων ή την εφαρμογή ελεγκτικών διαδικασιών δεν συνιστούν λόγους παύσης.

2. Η διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας οφείλει να ενημερώνει γραπτώς την Ε.Λ.Τ.Ε. σε περίπτωση παύσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, παρέχοντας συγχρόνως επαρκή αιτιολόγηση για τους λόγους της παύσης. Την ίδια υποχρέωση έχει και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία σε περίπτωση παύσης ή παραίτησης. Η παύση ή η παραίτηση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, ισχύει από την έγκρισή της από το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε.

3. Σε περίπτωση υποχρεωτικού ελέγχου οντότητας δημόσιου ενδιαφέροντος,:
α) οι μέτοχοι οι οποίοι αντιστοιχούν στο 5 % τουλάχιστον των δικαιωμάτων ψήφου ή των μετοχών
β) το Δ.Σ. ή η επιτροπή ελέγχου των ελεγχόμενων οντοτήτων κατά το εθνικό δίκαιο ή
γ) η Ε.Λ.Τ.Ε.
επιτρέπεται να ασκήσουν αγωγή ενώπιον του μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων για την παύση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών, εφόσον υπάρχουν βάσιμοι προς τούτο λόγοι. Η αγωγή ασκείται εντός τριάντα (30) ημερών το αργότερο από την εκλογή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας εφόσον ο λόγος παύσης συντρέχει κατά τον χρόνο της εκλογής, άλλως εντός τριάντα  (30) ημερών από τότε που ο αιτών έλαβε γνώση του λόγου που επικαλείται. Σε κάθε περίπτωση η αγωγή δεν δύναται να ασκηθεί μετά την λήξη της περιόδου την οποία αφορά ο έλεγχος για τον οποίο ζητείται η παύση. Σε περίπτωση κατά την οποία η αγωγή ασκείται από οποιοδήποτε πρόσωπο πλην της Ε.Λ.Τ.Ε., κοινοποιείται υποχρεωτικά και στην Ε.Λ.Τ.Ε.. Η αγωγή συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της και η απόφαση εκδίδεται εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών. Η απόφαση δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο. Εάν η αγωγή γίνει δεκτή, η ελεγχόμενη οντότητα οφείλει να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εκλογή άλλου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας.