Άρθρο 27 – Οργάνωση του έργου

1. Στο πλαίσιο διενέργειας υποχρεωτικού ελέγχου η ελεγκτική εταιρεία ορίζει τουλάχιστον έναν κύριο εταίρο ελέγχου. Η ελεγκτική εταιρεία παρέχει στον ή στους κυρίους εταίρους ελέγχου επαρκείς πόρους και προσωπικό με την ικανότητα και την δυνατότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους κατά τον δέοντα τρόπο. Η διασφάλιση της ποιότητας του ελέγχου, η ανεξαρτησία και η επάρκεια

αποτελούν τα κύρια κριτήρια όταν η ελεγκτική εταιρεία επιλέγει τους κύριους εταίρους ελέγχου που θα διοριστούν. Οι κύριοι εταίροι ελέγχου συμμετέχουν ενεργά στη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου.

2. Κατά τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου, ο κύριος εταίρος ελέγχου που υπογράφει την έκθεση ελέγχου για λογαριασμό του ή για λογαριασμό ελεγκτικής εταιρείας αφιερώνει επαρκή χρόνο, τα κριτήρια του οποίου δύνανται να προσδιορίζονται με Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. και κατανέμει επαρκείς ανθρώπινους και υλικούς πόρους που θα τον διευκολύνουν να πραγματοποιήσει δεόντως τα καθήκοντά του.

3. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία διατηρεί αρχείο με τις ενδεχόμενες παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου και, κατά περίπτωση, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, εκτός εάν πρόκειται για ασήμαντες παραβάσεις. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες τηρούν επίσης αρχείο των συνεπειών οποιωνδήποτε από τις παραπάνω παραβάσεις, στο οποίο συμπεριλαμβάνουν και τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση των παραβάσεων αυτών και για την τροποποίηση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας. Καταρτίζουν ετήσια έκθεση που περιλαμβάνει την επισκόπηση τυχόν μέτρων που έχουν ληφθεί και κοινοποιούν την έκθεση εσωτερικά.
Όταν ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία απευθύνεται σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για την παροχή συμβουλών, καταγράφει το σχετικό αίτημα και τις συμβουλές που έλαβε.

4. O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία διατηρεί μητρώο με τους λογαριασμούς των πελατών. Το εν λόγω μητρώο περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα για κάθε πελάτη υποβληθέντα σε έλεγχο:
α) το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, τη διεύθυνση και την επιχειρηματική έδρα
β) στην περίπτωση ελεγκτικής εταιρείας, τα ονόματα του ή των κυρίων εταίρων όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 15 του παρόντος νόμου
γ) τις αμοιβές που χρεώθηκαν για τον υποχρεωτικό έλεγχο και τις αμοιβές που χρεώθηκαν για άλλες υπηρεσίες σε κάθε οικονομική χρήση.

5. O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία καταρτίζει φάκελο ελέγχου για κάθε υποχρεωτικό έλεγχο.
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία καταγράφει τουλάχιστον τα δεδομένα που συγκεντρώνονται σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου και, κατά περίπτωση, τα άρθρα 6 έως 8 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014. O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία διατηρεί τυχόν άλλα δεδομένα και έγγραφα που έχουν σημασία για την υποστήριξη της έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 32 του παρόντος νόμου και, κατά περίπτωση, στα άρθρα 47 και 48 του παρόντος νόμου και για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τον παρόντα νόμο και άλλες ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.
Ο φάκελος ελέγχου οριστικοποιείται το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της έκθεσης ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 32 του παρόντος νόμου και, κατά περίπτωση, στο άρθρο 47 του παρόντος νόμου.

6. O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία τηρεί αρχείο οποιωνδήποτε καταγγελιών υποβλήθηκαν εγγράφως σχετικά με την εκτέλεση των υποχρεωτικών ελέγχων που διενεργήθηκαν.

7. Με Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. ορίζονται πιο απλουστευμένες απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τις παραγράφους 3 και 6 του παρόντος άρθρου για τους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 2 σημείο 1) περιπτώσεις β) και δ) του παρόντος νόμου.

 • Επίσης, νομίζω ότι τα Ελεγκτικά Πρότυπα καλύπτουν όσα αναφέρει το άρθρο και δεν χρειάζεται.

  Η αναφορά σε απαιτούμενες ώρες μου θυμίζει τις ελάχιστες ώρες και τους τόνους χαρτί που έχει αναλωθεί σε excel με αναλύσεις ωρών.

  Εάν η ελεγκτική εργασία είναι τέλεια οι αναλύσεις ωρών επί αναλύσεων ωρών δεν έχουν καμία σημασία.

  Έχετε την εντύπωση ότι εάν θέλει κάποιος δεν μπορεί να συντάξει αναξιόπιστα στοιχεία ακόμα και με άτομα που δεν συμμετείχαν στους ελέγχους? Ποιος ελέγχει ότι πράγματι τα άτομα που αναφέρονται στις ώρες, εργάστηκαν τελικά και όλες αυτές τις ώρες?

  Επίσης, πως ελέγχει η εποπτική αρχή εάν τις υπογραφές του Κύριου Ελεγκτή ενός Ελέγχου σε ηλεκτρονική μορφή τις έβαλε ο ίδιος με τον υπολογιστή του και δεν έδωσε τον υπολογιστή του σε άλλο άτομο να τις καταχωρήσει και να φαίνεται ότι ασχολήθηκε με το έργο ενώ δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο?

  Πότε η Εποπτική Αρχή ασχολήθηκε με το κατά πόσον οι ηλεκτρονικές υπογραφές υποβλήθησαν από τον υπογράφων και όχι από άλλο άτομο?

  Πότε ελέγχηκαν τα ηλεκτρονικά αρχεία προκειμένου να διερευνηθεί ότι δεν έχει γίνει backdate στις ημερομηνίες υπογραφών?

  Αυτό λύνεται πανεύκολα εάν όλοι οι φάκελοι υποβάλλονται σε PDF στην ΕΛΤΕ την 61 μέρα και ας τους ελέγξει η ΕΛΤΕ όποτε θέλει. Με αυτόν τον τρόπο κανείς δεν θα μπορεί να πειράξει ούτε κόμμα στους φακέλους.

  Λες κάποτε να υπήρχαν Ορκωτοί που επιβάλλαν η σύνταξη των Φύλλων Εργασίας να γίνεται με μολύβι και όχι με στυλό? Τι εξυπηρετούσε αυτό μιας και το μολύβι σβίνει πανεύκολα?