Άρθρο 12 – Συνεχής εκπαίδευση

1. Για τη διατήρηση της επαγγελματικής άδειας, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του παρόντος νόμου, οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν σε προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης για τη διατήρηση επαρκών θεωρητικών γνώσεων, επαγγελματικών προσόντων και αξιών υψηλού επιπέδου.

2. Η διάρκεια και η επάρκεια του περιεχομένου των προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης και η επάρκεια των φορέων που τα παρέχουν ρυθμίζονται με Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. Στα προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης περιλαμβάνονται και τα προγράμματα, που παρέχονται από τις ελεγκτικές εταιρείες.

3. Η μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 35 του παρόντος νόμου.

4. Την Ε.Λ.Τ.Ε. βαρύνει η δαπάνη της συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που οργανώνει και πραγματοποιεί αποκλειστικά η ίδια ή το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ( Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.).

  • Να διαγραφθεί η παράγραφος 4 καθώς δεν νοείται ιδιωτικός φορέας όπως είναι το ΙΕΣΟΕΛ να χρηματοδοτείται πλήρως και χωρίς διαγωνισμούς ή τις προβλεπόμενες διαδικασίες από το Δημόσιο Χρήμα και εις βάρος όλων των άλλων εκπαιδευτικών φορέων.

    Το κόστος της εκπαίδευσης θα πρέπει να το αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι Ορκωτοί και να φροντίζει η ΕΛΤΕ ξεκάθαρα και έγκαιρα να ορίζει ποιοι φορείς μπορούν να συμμετέχουν.

    Όχι όμως να φωτογραφίζεται το ΙΕΣΟΕΛ και να εξασφαλίζεται το έσοδο του και μάλιστα μέσω Δημοσίου Χρήματος που αποτελούν τα χρήματα που διαχειρίζεται η ΕΛΤΕ.

    Τέλος, αποτελεί προνομιακή μεταχείριση του ΙΕΣΟΕΛ εις βάρος όλων των άλλων φορέων εκπαίδευσης.

    Θυμίζω για όσους δεν το γνωρίζουν ότι το ΣΟΕΛ μια μέρα μετά την ίδρυση του το 1993 χαρακτηρίστηκε ξεκάθαρα ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με βάση το άρθρο 2 παρ. 1 του ΠΔ 121/1993. Είναι δηλαδή μια επαγγελματική οργάνωση ορκωτών ελεγκτών και θα μπορούσε να υπάρχει πλήθος αντίστοιχων όπως στο εξωτερικό.