Άρθρο 14 – Δημόσιο Μητρώο

1. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες εγγράφονται, προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμά τους, στο Δημόσιο Μητρώο το οποίο τηρείται από την Ε.Λ.Τ.Ε. σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 15 και 16 του παρόντος νόμου.
Με Κανονιστική Πράξη της η Ε.Λ.Τ.Ε. αναθέτει τα διαδικαστικά θέματα τηρήσεως του Δημόσιου Μητρώου στον αρμόδιο επαγγελματικό φορέα (ΣΟΕΛ) και στην οποία διευκρινίζονται τα ανατιθέμενα καθήκοντα και οι όροι υπό τους οποίους πρόκειται να διεκπεραιωθούν.

2. Η εγγραφή στο Δημόσιο Μητρώο, κάθε Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και κάθε ελεγκτικής εταιρείας γίνεται με διακεκριμένη αρίθμηση (αριθμός μητρώου).Το Δημόσιο Μητρώο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή, η πρόσβαση σε αυτό γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα και είναι προσιτό στο κοινό.

3. Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε., δύνανται να περιορίζονται οι γνωστοποιήσεις που απαιτείται να παρέχονται από το Δημόσιο Μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 15 του παρόντος νόμου στις περιπτώσεις και κατά την έκταση που τούτο είναι αναγκαίο για να περιορισθεί άμεση και σημαντική απειλή για την ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου.

4. Το Δημόσιο Μητρώο περιέχει το όνομα και τη διεύθυνση της Ε.Λ.Τ.Ε. ως αρμόδιας αρχής που έχει την τελική ευθύνη για :
α) τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου,
β) τη διασφάλιση της ποιότητας της εργασίας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 33 του παρόντος νόμου,
γ) τη διενέργεια ερευνών και επιβολής κυρώσεων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος νόμου,

δ) την άσκηση δημόσιας εποπτείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του παρόντος νόμου.

  • Το Δημόσιο Μητρώο πρέπει κάποια στιγμή να το αναλάβει πλήρως η εποπτική Αρχή.

    Το ΣΟΕΛ είναι ιδιωτική επαγγελματική οργάνωση.

    Μέχρι τότε να αλλαχθεί το «στον αρμόδιο επαγγελματικό φορέα (ΣΟΕΛ)» σε «στους επαγγελματικούς φορείς ορκωτών ελεγκτών λογιστών»