Άρθρο 10 – Απαλλαγές

1. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος νόμου αλλά μέσα στα πλαίσια των αντικειμενικών σκοπών των επαγγελματικών εξετάσεων που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου, παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής από τις επαγγελματικές εξετάσεις σε ένα ή περισσότερα από τα γνωστικά αντικείμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του παρόντος νόμου, στην

περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει τίτλο σπουδών όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, για την απόκτηση του οποίου εξετάστηκε στα γνωστικά αυτά αντικείμενα ή έχει επιτύχει στα γνωστικά αυτά αντικείμενα σε επαγγελματικές εξετάσεις ισοδύναμες με τις επαγγελματικές εξετάσεις του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.

2. Η διαδικασία απαλλαγών από τις επαγγελματικές εξετάσεις καθορίζεται με Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε., στην οποία προβλέπεται και η συγκρότηση επιτροπής απαλλαγών από τις επαγγελματικές εξετάσεις, η οποία κρίνει κατά περίπτωση, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απαλλαγής. Στην εν λόγω Κανονιστική Πράξη θα διευκρινίζονται τα ανατιθέμενα καθήκοντα και οι όροι υπό τους οποίους θα διεκπεραιωθούν.