Άρθρο 50 – Τήρηση αρχείων

1. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες τηρούν τα έγγραφα και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, τα άρθρα 6 και 7, το άρθρο 8 παράγραφοι 4 έως 7, τα άρθρα 10 και 11, το άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 14 και το άρθρο 16 παράγραφοι 2, 3 και 5 του Κανονισμού 537/2014 και στα άρθρα, 23, 26, 27, 31 και 32 του παρόντος νόμου για ένα χρονικό διάστημα πέντε ετών από την παραγωγή των εν λόγω εγγράφων ή πληροφοριών, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Σε περίπτωση που ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία ενημερωθεί εγγράφως ότι είναι σε εξέλιξη δικαστική διερεύνηση, για ελεγχόμενη οντότητα, το ανωτέρω διάστημα επεκτείνεται μέχρι τη λήξη της δικαστικής διερεύνησης. Σε κάθε περίπτωση το ως άνω διάστημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) έτη.

2. Όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο ισχύουν αναλογικά και για τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες που διενεργούν ελέγχους σε οντότητες μη δημοσίου ενδιαφέροντος.

 • Όλα τα Φύλλα εργασίας να υποβάλλωνται σε PDF στην ΕΛΤΕ την 61 μέρα κλεισίματος του φακέλου και να διατηρούνται για 20 χρόνια γιατί η παραγραφή του Ν 3691/2008 και του 1608/1950 είναι 20 ετής.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2016, 15:48 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

  Παράγραφος 1:
  Σχόλιο ΕΚ
  Η ΕΚ προτείνει αντί του χρονικού διαστήματος των 5 ετών να οριστεί διάστημα 10 ετών για την τήρηση των αρχείων και πληροφοριών (δυνατότητα που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Κανονισμού). Το διάστημα των 10 ετών συμβαδίζει και με την πρόσφατη τροποποίηση του ν. 3556/2007 για την Διαφάνεια (ως τροποποιήθηκε με το ν. 4374/2016 στο πλαίσιο ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ) που προβλέπει ότι οι εκδότες διασφαλίζουν ότι η εξαμηνιαία και η ετήσια οικονομική έκθεση είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για διάστημα τουλάχιστον 10 ετών.
  Περαιτέρω, στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου προτείνεται, η δυνατότητα χορήγησης των στοιχείων και στις λοιπές Αρχές εκτός των δικαστικών και η διαγραφή ορισμού συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να δημιουργηθεί πρόβλημα στην περαίωση της διοικητικής διαδικασίας. Ως εκ τούτου προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση.

  Πρόταση ΕΚ
  «1. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες τηρούν τα έγγραφα και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, τα άρθρα 6 και 7, το άρθρο 8 παράγραφοι 4 έως 7, τα άρθρα 10 και 11, το άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 14 και το άρθρο 16 παράγραφοι 2, 3 και 5 του Κανονισμού 537/2014 και στα άρθρα, 23, 26, 27, 31 και 32 του παρόντος νόμου για ένα χρονικό διάστημα δέκα ετών από την παραγωγή των εν λόγω εγγράφων ή πληροφοριών, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  Σε περίπτωση που ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία ενημερωθεί εγγράφως ότι έχει εκδοθεί εισαγγελική παραγγελία, εντολή ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολή και αίτημα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική ή εποπτική Αρχή, το ανωτέρω διάστημα επεκτείνεται μέχρι την ολοκλήρωσή τους».