Άρθρο 44 – Επιτροπή Ελέγχου

1. Κάθε οντότητα δημοσίου ενδιαφέροντος διαθέτει επιτροπή ελέγχου η οποία αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη. Η επιτροπή ελέγχου αποτελεί είτε ανεξάρτητη επιτροπή είτε επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της ελεγχόμενης οντότητας. Αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και μέλη που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της ελεγχόμενης οντότητας ή, στην περίπτωση οντοτήτων χωρίς μετόχους, από ισοδύναμο όργανο.
Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η ελεγχόμενη οντότητα.
Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη. Ο Πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της ή εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της ελεγχόμενης οντότητας και είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα.
Τουλάχιστον ένα μέλος της επιτροπής ελέγχου είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής σε αναστολή ή συνταξιούχος ή διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι ακόλουθες οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος δεν υπόκεινται στην υποχρέωση να διαθέτουν επιτροπή ελέγχου:
α) οποιαδήποτε οντότητα δημόσιου ενδιαφέροντος αποτελεί θυγατρική κατά την έννοια του ν.4308/2014 εφόσον η εν λόγω οντότητα πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καθώς και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 11 και της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 σε επίπεδο ομίλου με εξαίρεση τις θυγατρικές που εμπίπτουν στην παράγραφο 12 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου και τις θυγατρικές οντοτήτων που εμπίπτουν στις περιπτώσεις β και γ της παραγράφου 12 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.
β) οποιαδήποτε οντότητα δημόσιου ενδιαφέροντος που είναι ΟΣΕΚΑ, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν.4099/2012 ή οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων ΟΕΕ όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του ν.4209/2013,

γ) οποιαδήποτε οντότητα δημόσιου ενδιαφέροντος που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην έκδοση τίτλων προερχόμενων από τιτλοποίηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 περ. 5) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής.
Οι οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος που αναφέρονται στην περίπτωση γ) επεξηγούν δημοσίως τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι δεν είναι σκόπιμο για αυτές να διαθέτουν επιτροπή ελέγχου ή διοικητικό όργανο επιφορτισμένο με την άσκηση των καθηκόντων επιτροπής ελέγχου.

3. Με την επιφύλαξη της ευθύνης των μελών του διοικητικού ή διαχειριστικού οργάνου ή άλλων μελών που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων της ελεγχόμενης οντότητας, η επιτροπή ελέγχου μεταξύ άλλων:
α) ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ελεγχόμενης οντότητας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της επιτροπής ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία,
β) παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της,
γ) παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και, κατά περίπτωση, του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της ελεγχόμενης οντότητας, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της οντότητας αυτής,
δ) παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ατομικών ή/και ενοποιημένων και ιδίως την απόδοσή του, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014,
ε) επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23, 26 και 27 του παρόντος νόμου, καθώς και το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην ελεγχόμενη οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 46 του παρόντος νόμου και
στ) είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και προτείνει τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, εκτός εάν εφαρμόζεται το άρθρο 16 παράγραφος 8 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014.

4. H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να διενεργεί ελέγχους για την τήρηση των διατάξεων των περιπτώσεων α), β) και γ) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου από τα εποπτευόμενα από αυτήν πρόσωπα, εξαιρουμένων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ασφαλιστικών εταιριών και σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης αυτών των διατάξεων δύναται να επιβάλλει στα μέλη του Δ.Σ. ή / και στα μέλη της επιτροπής ελέγχου τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 3016/2002.
H Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να διενεργεί ελέγχους για την τήρηση διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου από τα εποπτευόμενα από αυτήν πρόσωπα και σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης αυτών των διατάξεων δύναται να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 55Α του Καταστατικού της, 59 παρ. 2 του ν. 4261/2014 και 256 του ν.4364/2016. Με αποφάσεις των ανωτέρω Αρχών ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

5. Η Ε.Λ.Τ.Ε. δύναται να επικοινωνεί στα μέλη των Επιτροπών Ελέγχων των οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος, τα ευρήματα ποιοτικού ελέγχου που προκύπτουν από τις επιθεωρήσεις επί των συγκεκριμένων ελεγκτικών έργων που διενεργούν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2016, 09:51 | Αλεξάνδρα Πιλάτου (Δικηγόρος)

  Άρθρο 44 παρ. 1:
  1) Δεν θεωρούμε σκόπιμο και αναγκαίο να αποτελείται η Επιτροπή Ελέγχου και από μέλη που εκλέγονται από τη ΓΣ της ελεγχόμενης οντότητας, δεδομένου ότι υπάρχει κίνδυνος να εκλεγούν πρόσωπα τα οποία δεν διαθέτουν επαρκή γνώση των εταιρικών υποθέσεων.
  2) Τα μέλη της επιτροπής είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη.
  Δεν υπάρχει ορισμός της έννοιας του ανεξάρτητου από την ελεγχόμενη οντότητα μέλους. Σκόπιμη θα ήταν η παραπομπή στις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.
  3) Τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής.
  Η επιβαλλόμενη από το προωθούμενο σχέδιο νόμου υποχρέωση θεωρούμε ότι είναι δυσβάστακτη και δυχερώς εκπληρώσιμη για τις Εταιρείες.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2016, 09:35 | Ε. ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

  Θα ήθελα να επισημάνω ότι μέλος της επιτροπής ελέγχου δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ορκωτός λογιστής συνατξιούχος ή μή όπως και γνώστης ελεγκτικής.

 • Στην παράγραφο 4 να αλλαχθεί και να είναι υποχρεωτικοί οι έλεγχοι της ΕΚ και της ΤτΕ!!

 • 16 Σεπτεμβρίου 2016, 15:07 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

  Παράγραφος 5
  Σχόλιο ΕΚ
  Εξαιτίας της βαρύτητας των ρυθμίσεων περιπτώσεων δ), ε) και στ) της παραγράφου 3 του αρ. 44 του ΣχΝ είναι σκόπιμο να προβλέπεται εποπτεία και έλεγχος από την ΕΛΤΕ.

  Πρόταση ΕΚ
  «5. Η Ε.Λ.Τ.Ε. δύναται να επικοινωνεί στα μέλη των Επιτροπών Ελέγχων των οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος, τα ευρήματα ποιοτικού ελέγχου που προκύπτουν από τις επιθεωρήσεις επί των συγκεκριμένων ελεγκτικών έργων που διενεργούν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες. H Ε.Λ.Τ.Ε. εποπτεύει και δύναται να διενεργεί ελέγχους για την τήρηση των διατάξεων των περιπτώσεων δ), ε) και στ) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου».

 • 16 Σεπτεμβρίου 2016, 15:41 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

  Παράγραφος 4
  Σχόλιο ΕΚ:
  Εξαιτίας της βαρύτητας των ρυθμίσεων της παρ. 1 του αρ. 44 του ΣχΝ είναι σκόπιμο να περιληφθεί η συγκεκριμένη φράση μεταξύ των διατάξεων για τις οποίες δίνεται αρμοδιότητα στην ΕΚ.

  Πρόταση ΕΚ:
  «4. H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει την τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 1 και δύναται να διενεργεί ελέγχους για την τήρηση των διατάξεων των περιπτώσεων α), β) και γ) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου από τα εποπτευόμενα από αυτήν πρόσωπα, εξαιρουμένων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ασφαλιστικών εταιριών και σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης αυτών των διατάξεων δύναται να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 3016/2002, στην ελεγχόμενη οντότητα ή / και στα μέλη του Δ.Σ. ή / και στα μέλη της επιτροπής ελέγχου.
  H Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να διενεργεί ελέγχους για την τήρηση διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου από τα εποπτευόμενα από αυτήν πρόσωπα και σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης αυτών των διατάξεων δύναται να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 55Α του Καταστατικού της, 59 παρ. 2 του ν. 4261/2014 και 256 του ν.4364/2016. Με αποφάσεις των ανωτέρω Αρχών ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

 • 16 Σεπτεμβρίου 2016, 15:10 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

  Παράγραφος 3
  Σχόλιο ΕΚ:
  Η απόδοση της αγγλικής λέξης «review» στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι περισσότερη δόκιμη ως «εξετάζει».

  Πρόταση ΕΚ:
  ε) εξετάζει και παρακολουθεί ……

 • 16 Σεπτεμβρίου 2016, 15:35 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

  Παράγραφος 2, περίπτωση α.:
  Σχόλιο ΕΚ
  Επαναδιατύπωση της τελευταίας φράσης ώστε να περιληφθεί στην εν λόγω διάταξη η περίπτωση α) της παρ. 12 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου που αφορά τις εταιρίες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά.

  Πρόταση ΕΚ
  Η ΕΚ προτείνει να αντικατασταθεί ως εξής:
  «Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι ακόλουθες οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος δεν υπόκεινται στην υποχρέωση να διαθέτουν επιτροπή ελέγχου:
  α) οποιαδήποτε οντότητα δημόσιου ενδιαφέροντος αποτελεί θυγατρική κατά την έννοια του ν.4308/2014 εφόσον η εν λόγω οντότητα πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καθώς και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 11 και της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 σε επίπεδο ομίλου με εξαίρεση τις θυγατρικές που εμπίπτουν στην περίπτωση α της παραγράφου 12 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου και τις θυγατρικές οντοτήτων που εμπίπτουν στις περιπτώσεις β και γ της παραγράφου 12 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.»

 • 16 Σεπτεμβρίου 2016, 15:05 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

  Παράγραφος 1
  Σχόλιο ΕΚ
  Ο χαρακτηρισμός «ανεξάρτητη» δεν αποδίδει ακριβώς τον όρο «stand alone» της Οδηγίας. Η έκφραση «αυτόνομη» είναι περισσότερο δόκιμη. Ομοίως, η απόδοση της αγγλικής λέξης «composed» στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι περισσότερη δόκιμη ως «απαρτίζεται». Ομοίως, η αγγλική λέξη «shall» ως κατηγορηματική στη συγκεκριμένη περίπτωση, αποδίδεται καλύτερα ως «πρέπει να».
  Ως προς τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου δεν κρίνεται σκόπιμο να καταργηθεί η ευχέρεια που παρέχεται από την Οδηγία και αποτυπώνεται ακολούθως.
  Η έλλειψη ορισμού του χαρακτηρισμού ενός μέλους της Επιτροπής Ελέγχου ως «ανεξάρτητου από την ελεγχόμενη οντότητα», θα δημιουργήσει προβλήματα κατά την εφαρμογή του νόμου, ως εκ τούτου προτείνεται προσθήκη σχετικού ορισμού με παραπομπή στο ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης.
  Στην Οδηγία προβλέπεται ότι τουλάχιστον ένα μέλος της επιτροπής ελέγχου πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.

  Πρόταση ΕΚ
  Η ΕΚ προτείνει να αντικατασταθεί ως εξής:
  «Κάθε οντότητα δημοσίου ενδιαφέροντος διαθέτει επιτροπή ελέγχου η οποία αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη. Η επιτροπή ελέγχου αποτελεί είτε αυτόνομη επιτροπή είτε επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου της ελεγχόμενης οντότητας. Η επιτροπή ελέγχου απαρτίζεται Αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και/ή από μέλη που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της ελεγχόμενης οντότητας ή, στην περίπτωση οντοτήτων χωρίς μετόχους, από ισοδύναμο όργανο.
  Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου στο σύνολό τους πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η ελεγχόμενη οντότητα.
  Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου πρέπει να είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002. Ο Πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της ή εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της ελεγχόμενης οντότητας και είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα.
  Τουλάχιστον ένα μέλος της επιτροπής ελέγχου πρέπει να είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής σε αναστολή ή συνταξιούχος ή να διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.»

 • 16 Σεπτεμβρίου 2016, 12:31 | AE TΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

  Με γνώμονα τη σαφήνεια και την ακριβέστερη μεταφορά της κοινοτικής οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, προτείνουμε την επαναδιατύπωση των παραγράφων 1, 3 άρθρου 44 (Επιτροπή Ελέγχου) ως κατωτέρω (Βλέπε αλλαγές με κεφαλαία γράμματα):

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  Άρθρο 44 Επιτροπή Ελέγχου

  1. Κάθε οντότητα δημοσίου ενδιαφέροντος διαθέτει επιτροπή ελέγχου, η οποία αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη. Η επιτροπή ελέγχου αποτελεί είτε ΑΥΤΟΤΕΛΗ επιτροπή, είτε επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της ελεγχόμενης οντότητας. Η επιτροπή ελέγχου αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η/και από μέλη που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της ελεγχόμενης οντότητας ή, στην περίπτωση οντοτήτων χωρίς μετόχους, από ισοδύναμο όργανο.
  Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η ελεγχόμενη οντότητα.
  Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη ΟΝΤΟΤΗΤΑ. Ο Πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της ή εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της ελεγχόμενης οντότητας και είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα.
  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΠΑΡΚΗ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ/Η ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ.

  3. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Η ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ, η επιτροπή ελέγχου μεταξύ άλλων:
  α) ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ελεγχόμενης οντότητας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της επιτροπής ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία,
  β) παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της,
  γ) παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και, κατά περίπτωση, του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της ελεγχόμενης οντότητας, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της οντότητας αυτής,
  δ) παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ατομικών ή/και ενοποιημένων και ιδίως την απόδοσή του, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014,
  ε) ΕΛΕΓΧΕΙ και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23, 26 και 27 του παρόντος νόμου, καθώς και το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην ελεγχόμενη οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 46 του παρόντος νόμου και
  στ) είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και προτείνει τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, εκτός εάν εφαρμόζεται το άρθρο 16 παράγραφος 8 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014.