Άρθρο 03 – Χορήγηση άδειας στους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και στις ελεγκτικές εταιρείες

1. Δικαίωμα διενέργειας υποχρεωτικού ελέγχου έχουν μόνο οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες που έχουν λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος (επαγγελματική άδεια) και είναι μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ). Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές εφόσον εντάσσονται με οποιαδήποτε έννομη σχέση στη δύναμη ελεγκτικής εταιρείας διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους για λογαριασμό μίας μόνο ελεγκτικής εταιρείας.

2. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας σε Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες ορίζεται η Ε.Λ.Τ.Ε. Η χορήγηση ή μη επαγγελματικής άδειας γίνεται με απόφαση Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε., αφού λάβει υπόψη της στοιχεία που της χορηγεί το ΣΟΕΛ, που τηρεί το μητρώο των ασκούμενων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Με Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. καθορίζονται οι διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και οι λοιπές λεπτομέρειες για τη χορήγηση της επαγγελματικής άδειας και την εγγραφή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και ελεγκτικών εταιρειών στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του παρόντος νόμου.

3. Για τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας σε Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 5 και 7 έως 11 ή / και 13 του παρόντος νόμου.

4. Για τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας σε ελεγκτική εταιρεία πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) στα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους για λογαριασμό της ελεγκτικής εταιρείας πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα

5 και 7 έως 11 ή/και 13 του παρόντος νόμου και να έχουν λάβει επαγγελματική άδεια στην Ελλάδα.
β) το μεγαλύτερο μέρος των δικαιωμάτων ψήφου σε μια ελεγκτική εταιρεία πρέπει να κατέχεται από ελεγκτικές εταιρείες στις οποίες έχει χορηγηθεί επαγγελματική άδεια σε οποιοδήποτε κράτος μέλος ή από φυσικά πρόσωπα που πληρούν τουλάχιστον τις προϋποθέσεις των άρθρων 5, 7 έως 11 ή/και 13 του παρόντος νόμου.
γ) η πλειοψηφία του οργάνου διοίκησης της ελεγκτικής εταιρείας πρέπει να ανήκει κατά τα 2/3 τουλάχιστον σε ελεγκτικές εταιρείες, στις οποίες έχει χορηγηθεί επαγγελματική άδεια σε οποιοδήποτε κράτος – μέλος ή σε φυσικά πρόσωπα για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 5, 7 έως 11 ή/και 13 του παρόντος νόμου. Όταν το όργανο διοίκησης έχει μόνο δύο μέλη, για τουλάχιστον ένα μέλος θα πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας περίπτωσης.
δ) η ελεγκτική εταιρεία να πληροί την προϋπόθεση, που ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος νόμου.

 • Η παράγραφος 1 να αποσυρθεί γιατί περιορίζει το δικαίωμα του προσώπου να παρέχει χωρίς περιορισμούς τις υπηρεσίες του.

  Εάν δεν αποσυρθεί θα προσφύγω στις αρμόδιες Επιτροπές Ανταγωνισμού κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Είναι χαρακτηριστική διάταξη για να προφυλλάσει μεγάλες εταιρείες από την απώλεια στελεχών και τον περιορισμό του Ανταγωνισμού.

  Επίσης το ΣΟΕΛ είναι μια επαγγελματική οργάνωση Ορκωτών Ελεγκτών και σαν αυτή θα μπορούσαν να υπάρχουν και άλλες πολλές, δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα.

  Να αλλαχθεί λοιπόν το ΣΟΕΛ και να μετατραπεί σε Επαγγελματική Οργάνωση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

  Επίσης, περιορίζει τον Ανταγωνισμό και επιβάλει υπέρ του ΣΟΕΛ αντιμετώπιση.

  Για τον ίδιο λόγο και στην Παράγραφο 2 να αλλαχθεί το ΣΟΕΛ σε Επαγγελματική Οργάνωση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

  Στην παράγραφο 4 τα ποσοστά των ελεγκτών να ξεπερνούν το 90%.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2016, 12:05 | ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ

  Πάρτε πίσω το εργασιοκτόνο για την δουλειά των λογιστών – φοροτεχνικών νομοσχέδιο, και τις υπαγορευμένες από τις ελεγκτικές εταιρίες διατάξεις του. Μακριά από την δουλειά μας, την ζωή και τους κόπους μας»

 • 16 Σεπτεμβρίου 2016, 09:51 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ

  Πάρτε πίσω το εργασιοκτόνο για την δουλειά των λογιστών – φοροτεχνικών νομοσχέδιο, και τις υπαγορευμένες από τις ελεγκτικές εταιρίες διατάξεις του. Μακριά από την δουλειά μας, την ζωή και τους κόπους μας………