Άρθρο 15 – Εγγραφή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών στο Δημόσιο Μητρώο

1. Κάθε εγγραφή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή στο Δημόσιο Μητρώο περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α) ονοματεπώνυμο, πλήρη στοιχεία της επαγγελματικής διεύθυνσης και αριθμό μητρώου,
β) την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο καθώς και τα πλήρη στοιχεία της επαγγελματικής διεύθυνσης και της διαδικτυακής διεύθυνσης της ελεγκτικής εταιρείας, στην οποία ή για λογαριασμό της οποίας ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής παρέχει τις υπηρεσίες του, ανεξάρτητα από τη νομική σχέση με την οποία παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές,
γ) πλήρη στοιχεία της εγγραφής του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή σε Δημόσιο Μητρώο άλλων κρατών – μελών ή και της εγγραφής του ως ελεγκτή τρίτης χώρας, με σαφή μνεία του αριθμού μητρώου του και του ονόματος της αρμόδιας, για την εγγραφή αυτή, αρχής.

2. Οι ελεγκτές τρίτης χώρας που εγγράφονται στο Δημόσιο Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του παρόντος νόμου, εμφανίζονται στο Δημόσιο Μητρώο σαφώς υπό την ιδιότητά τους αυτή και όχι ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές.

3. Η Ε.Λ.Τ.Ε. έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε διευκρίνιση κρίνει αναγκαία ή να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία για την ενημέρωση του Δημόσιου Μητρώου.

  • Όταν κάποιος είναι ΟΕΛ ελεύθερος επαγγελματίας το Μητρώο πρέπει να αναφέρει «Ασκών το επάγγελμα ως ελεύθερος επαγγελματίας» και όχι να είναι κενό το στοιχείο αυτό σε αντίθεση με όλους τους άλλους ΟΕΛ που αναφέρει την Εταιρεία.