Άρθρο 06 – Ανάκληση της επαγγελματικής άδειας Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας

1. Η επαγγελματική άδεια του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ανακαλείται προσωρινά ή οριστικά με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε.

2. Η επαγγελματική άδεια του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ανακαλείται οριστικά στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) επιβολή πειθαρχικής ποινής οριστικής αφαίρεσης επαγγελματικής άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου
β) θάνατος ή θέση σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση κατά τα άρθρα 1666-1668 του Αστικού Κώδικα
γ) καταδίκη με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία (κοινή και στην υπηρεσία), δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή για κακούργημα
δ) συνταξιοδότηση από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα
ε) εφόσον παύουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 5 και 7 έως 11 του παρόντος νόμου
στ) σε κάθε περίπτωση σοβαρής αμφισβήτησης της εντιμότητας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και εφόσον δεν υλοποιηθούν από αυτόν, μέσα σε χρονικό διάστημα που

καθορίζεται κατά περίπτωση από το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. τυχόν μέτρα που θα του υποδειχθούν από το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε., για να αποκατασταθεί η αμφισβήτηση αυτή.

3. Η επαγγελματική άδεια της ελεγκτικής εταιρείας ανακαλείται οριστικά στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) επιβολή πειθαρχικής ποινής οριστικής αφαίρεσης επαγγελματικής άδειας
β) εάν παύει να πληρείται μία εκ των προϋποθέσεων του άρθρου 3 παρ. 4 περιπτώσεις β) και γ) του παρόντος νόμου και εφόσον μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που καθορίζεται κατά περίπτωση από το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. εξακολουθούν να μην πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές
γ) σε κάθε περίπτωση σοβαρής αμφισβήτησης της εντιμότητάς της και εφόσον δεν υλοποιηθούν από αυτήν, μέσα σε χρονικό διάστημα που καθορίζεται κατά περίπτωση από το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. τυχόν μέτρα που θα της υποδειχθούν από το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε., για να αποκατασταθεί η αμφισβήτηση αυτή
δ) σε περίπτωση κατά την οποία τεθεί σε εκκαθάριση ή κηρυχθεί σε πτώχευση.

4. Η επαγγελματική άδεια του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ανακαλείται προσωρινά όταν επιβληθεί αντίστοιχη πειθαρχική ποινή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

5. Όταν ανακαλείται για οποιονδήποτε λόγο η άδεια Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, η Ε.Λ.Τ.Ε. γνωστοποιεί το γεγονός αυτό και τους λόγους της ανάκλησης στις οικείες αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής, στο μητρώο των οποίων έχει επίσης εγγραφεί ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου.

6. Σε περίπτωση οριστικής ανάκλησης της άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η Ε.Λ.Τ.Ε. προβαίνει στη διαγραφή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο.