Άρθρο 28 – Αντικείμενο του υποχρεωτικού ελέγχου

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 32 του παρόντος νόμου και, κατά περίπτωση, στα άρθρα 47 και 48 του παρόντος νόμου, το αντικείμενο του υποχρεωτικού ελέγχου δεν περιλαμβάνει διασφάλιση σχετικά με τη μελλοντική βιωσιμότητα της ελεγχόμενης οντότητας ή την αποδοτικότητα ή αποτελεσματικότητα με την οποία το διαχειριστικό ή διοικητικό όργανο έχει χειριστεί ή θα χειρίζεται τις υποθέσεις της οντότητας.

  • Να ακυρωθεί πλήρως το άρθρο αυτό καθώς παρέχει τη δυνατότητα ένας ΟΕΛ να εκδίδει χαλκευμένες εκθέσεις βιωσιμότητας και να καλύπτει απαταιώνες φοροφυγάδες και πτωχευμένες δανεισμένες εταιρείε που θα έχουν τεράστιο έργο τα ερχόμενα έτη ξέροντας ότι κανείς δεν θα τον ελέγχει και έχοντας ένα τεράστιο κίνητρο την εξαιρετικά καλή αμοιβή που δίνουν οι επιχειρηματίες στις περιπτώσεις αυτές!!!

    Θα ανοίξετε τους ασκούς του Αιόλου όπως έγινε με το άρθρο 99!!!

    Όλες οι εργασίες άρθρου 99 και βιωσιμότητας να ελέγχονται από την Εποτπική Αρχή!