Άρθρο 49 – Έκθεση διαφάνειας

1. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία που διενεργεί υποχρεωτικούς ελέγχους οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος δημοσιεύει ετήσια έκθεση διαφάνειας το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους. Η εν λόγω έκθεση διαφάνειας δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας και παραμένει διαθέσιμη εκεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία δημοσίευσής της στον δικτυακό τόπο. Εάν ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής απασχολείται σε ελεγκτική εταιρεία, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν άρθρο βαρύνουν την ελεγκτική εταιρεία .
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία επιτρέπεται να επικαιροποιεί τη δημοσιευμένη ετήσια έκθεση διαφάνειάς του/της. Στην περίπτωση αυτή, ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία αναφέρει ότι πρόκειται για επικαιροποιημένη έκδοση της έκθεσης και η αρχική έκδοση της έκθεσης παραμένει διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο.
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες ενημερώνουν την Ε.Λ.Τ.Ε. ότι η έκθεση διαφάνειας έχει δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ή, κατά περίπτωση, ότι έχει επικαιροποιηθεί.

2. Η ετήσια έκθεση διαφάνειας περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

α) περιγραφή της νομικής δομής και της ιδιοκτησίας της ελεγκτικής εταιρείας,
β) στην περίπτωση που ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία είναι μέλος δικτύου:
i) περιγραφή του δικτύου και των νομικών και διαρθρωτικών μηχανισμών του δικτύου,
ii) το όνομα κάθε Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που λειτουργεί ως μεμονωμένος επαγγελματίας ή ελεγκτικής εταιρείας που είναι μέλος του δικτύου,
iii) τις χώρες στις οποίες κάθε Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής που λειτουργεί ως μεμονωμένος επαγγελματίας ή ελεγκτική εταιρεία που είναι μέλος του δικτύου έχει λάβει επαγγελματική άδεια Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ή διατηρεί την επίσημη έδρα του/της, την κεντρική του/της διοίκηση ή τις κύριες εγκαταστάσεις του/της,
iv) τον συνολικό κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές που λειτουργούν ως μεμονωμένοι επαγγελματίες και τις ελεγκτικές εταιρείες που είναι μέλη του δικτύου, ο οποίος προκύπτει από τον υποχρεωτικό έλεγχο ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
γ) περιγραφή της διοικητικής δομής της ελεγκτικής εταιρείας,
δ) περιγραφή του εσωτερικού συστήματος ελέγχου διασφάλισης της ποιότητας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας και δήλωση του διοικητικού οργάνου για την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του,
ε) αναφορά σχετικά με την ημερομηνία διενέργειας της τελευταίας επιθεώρησης διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού 537/2014,
στ) κατάλογο των οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος για τις οποίες ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία διενήργησε υποχρεωτικούς ελέγχους κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος,
ζ) δήλωση σχετικά με τις πρακτικές ανεξαρτησίας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας που επιβεβαιώνει επίσης τη διενέργεια εσωτερικής επιθεώρησης διασφάλισης της ανεξαρτησίας,
η) δήλωση της πολιτικής που εφάρμοσε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία σχετικά με τη συνεχή εκπαίδευση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται στο άρθρο 12 του παρόντος νόμου,
θ) πληροφορίες σχετικά με τη βάση υπολογισμού των αμοιβών των εταίρων της ελεγκτικής εταιρείας,

ι) περιγραφή της πολιτικής του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας σχετικά με την εναλλαγή των κύριων εταίρων ελέγχου και προσωπικού σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 51 του παρόντος νόμου,
ια) εάν δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στις οικονομικές καταστάσεις τους, πληροφορίες σχετικά με τον συνολικό κύκλο εργασιών των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή της ελεγκτικής εταιρείας, διαιρούμενο στις εξής κατηγορίες:
i) έσοδα από τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων οντοτήτων δημόσιου ενδιαφέροντος και οντοτήτων που ανήκουν σε όμιλο επιχειρήσεων, η μητρική εταιρεία του οποίου είναι οντότητα δημόσιου ενδιαφέροντος,
ii) έσοδα από τον υποχρεωτικό έλεγχο των ατομικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων άλλων οντοτήτων,
iii) έσοδα από επιτρεπόμενες μη ελεγκτικές υπηρεσίες που παρέχονται σε οντότητες που ελέγχονται από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ή την ελεγκτική εταιρεία και
iv) έσοδα από μη ελεγκτικές υπηρεσίες που παρέχονται σε άλλες οντότητες.

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να αποφασίσει να μην δημοσιοποιήσει τις πληροφορίες που απαιτούνται στην περίπτωση στ) του πρώτου εδαφίου στον βαθμό που είναι απαραίτητο για τη μείωση επικείμενων και σημαντικών απειλών για την προσωπική ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία πρέπει να μπορεί να αποδείξει στην Ε.Λ.Τ.Ε. την ύπαρξη των εν λόγω απειλών.

3. Η έκθεση διαφάνειας υπογράφεται από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ή την ελεγκτική εταιρεία.

4. Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο αφορούν αναλογικά και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που διενεργούν ελέγχους σε οντότητες μη δημοσίου ενδιαφέροντος.