Άρθρο 57 – Παράρτημα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ
 ΚΕ ΦΑΛ ΑΙΟ I

 ΑΝΤΙΚΕΙΜ Ε ΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

 Άρθρ ο 1

Αντ ικεί μεν ο

 ΚΕ ΦΑΛ ΑΙΟ I

 ΑΝΤΙΚΕΙΜ Ε ΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

 Άρθρ ο 1

Αντ ικεί μεν ο

 Άρθρ ο 2

 Ο ρ ισμοί

 Άρθρ ο 2

 Ο ρ ισμοί

 ΚΕ ΦΑΛ ΑΙΟ II

 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕ ΙΑΣ, ΣΥ ΝΕ ΧΗΣ ΕΚ ΠΑΙΔΕ ΥΣΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

 Άρθρ ο 3

 Χορήγη ση άδειας στους νό μιμ ο υς ελεγκτ ές και στα  ελεγκ τικά γρα φε ία

 ΚΕ ΦΑΛ ΑΙΟ II

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕ ΙΑΣ, ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

 Άρθρ ο 3

 Χορήγη ση άδειας στους Ο ρκωτο ύς Ε λεγκτές  Λ ογιστές και στ ις ελεγκ τικ ές ετα ιρείες

«Άρθρο 3α

 Αναγνώρ ιση ελεγκ τικών γρ αφε ί ων

 Άρθρ ο 4

 Αναγνώρ ιση ελεγκ τικών ετα ιρει ών

 Άρθρ ο 4

Ε ντιμό τητα

 Άρθρ ο 5

Ε ντιμό τητα

 Άρθρ ο 5

 Ανάκ λησ η της άδειας

 Άρθρ ο 6

 Ανάκ λησ η της επαγγε λμα τικής άδειας Ο ρκωτού  Ε λεγκτή Λ ογιστή ή ε λεγκτ ικής ετ αιρεί ας

 Άρθρ ο 6

 Τίτ λοι σ πουδών

 Άρθρ ο 7

Προσόντ α

 Άρθρ ο 7

 Ε ξετάσεις επ αγγε λμα τικής ικαν ό τητας

Άρθρο 8 Επαγγελματικές εξετάσεις
 Άρθρ ο 8

 Έ λεγχος θεωρ ητικών γνώσ εων

 Άρθρ ο 9

 Έ λεγχος θεωρητικών γνώσ εων

 Άρθρ ο 9

Απα λλα γές

 Άρθρ ο 10

Απα λλα γές

 Άρθρ ο 10

 Πρακτική άσκη ση

 Άρθρ ο 11

 Πρακτική άσκη ση

 Άρθρ ο 11

 Απόκ τησ η προσόν των λό γω μακ ροχρ όνιας  πρακτικής πε ίρας

 Άρθρ ο 11 της Ο δηγίας

 (Δεν έγιν ε χρ ήσ η του δικα ιώμα τ ος )

 Άρθρ ο 12

 Συνδυασμ ός πρακτικής άσκη ση ς και θεωρητικής  διδασκαλίας

 Άρθρ ο 12 της Ο δηγίας

 (Δεν έγιν ε χρ ήσ η του δικα ιώμα τ ος )

 

 «Άρθρ ο 13

 Συνεχή ς εκπα ίδευση

 

 Άρθρ ο 12

 Συνεχή ς εκπα ίδευση

 «Άρθρ ο 14

 Χορήγη ση άδειας σε νό μιμ ους ελεγκτ ές από ά λλ α  κράτη μέλη

 Άρθρ ο 13

 Χορήγη ση άδειας σε Ο ρκωτούς Ε λεγκτές Λ ογιστ ές  από ά λλ α κράτη – μ έλη

 ΚΕ ΦΑΛ ΑΙΟ III

 Ε ΓΓΡΑΦΗ ΣΕ Μ ΗΤΡΩΟ

 Άρθρ ο 15

 Δημόσιο μητρώο

 ΚΕ ΦΑΛ ΑΙΟ III

 Ε ΓΓΡΑΦΗ ΣΕ Μ ΗΤΡΩΟ

 Άρθρ ο 14

 Δημόσιο Μ ητρώο

 Άρθρ ο 16

 Ε γγραφή των νόμ ιμων ελε γκτών στο μητρώο

 Άρθρ ο 15

 Ε γγραφή των Ορ κωτών Ελεγκτ ών Λογιστών στ ο  Δημόσιο Μ ητρώο

 Άρθρ ο 17

 Ε γγραφή των ελ εγκτ ικών γραφ ε ίων στο μη τρώο

 Άρθρ ο 16

 Ε γγραφή των ελ εγκτ ικών ε ταιρε ιών στο Δη μόσιο  Μ ητρώο

 Άρθρ ο 18

 Ε νημέρωσ η των πληρ οφ οριών π ου περι έχον ται σ το  δημόσιο αρχε ίο

 Άρθρ ο 17

 Ε νημέρωσ η των πληρ οφ οριών τ ου Δημόσι ου  Μ ητρώου

 Άρθρ ο 19

Ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχοντ αι στο μητρ ώο

 Άρθρ ο 18

 Τεκμηρ ίωσ η της ευθύνης για την παροχή των  πληροφοριών του Δημόσιου Μ ητρώου.

 Άρθρ ο 20

 Γλώσσα

 Άρθρ ο 19

 Γλώσσα τήρ ησης του Δημόσιου Μ ητρώου

 ΚΕ ΦΑΛ ΑΙΟ IV

 Ε ΠΑΓΓΕ ΛΜ ΑΤΙΚΗ ΔΕ ΟΝΤΟΛ ΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟ ΒΛ ΗΜ ΑΤΙΣΜ ΟΣ

 Άρθρ ο 21

 

 «Επαγγελματική δεοντ λογ α και

προβληματισμός »·

ΚΕ ΦΑΛ ΑΙΟ IV

 Ε ΠΑΓΓΕ ΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΕ ΞΑΡΤΗΣΙΑ,  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΜΠΙΣΤΕ ΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ

 Ε ΠΑΓΓΕ ΛΜ ΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

 Άρθρο 20

Επαγγελματική δεοντο ογί α και σκεπτικισμός

 Άρθρ ο 22

 Ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα

 Άρθρ ο 21

 Ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα

Άρθρο 22α

 πασχόληση από ελεγχόμενες οντότητες πρώην νόμιμων ελεγκτών ή υπαλλήλων νόμιμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείω ν

 Άρθρ ο 22

 Απασχ ό λησ η από ε λεγχό μεν ες οντό τητες πρώην Ορκωτών Ελεγκτών Λογισ τών ή υπαλ λήλων  Ορκωτών Ελεγκτών Λογισ τών ή ελεγκ τικών ετα ιρειών

 Άρθρ ο 22β

 Προετ οιμ ασία του υ ποχρ εωτικ ο ύ ελέγχο υ και  αξιολ όγησ η των α πει λών γι α τη ν ανεξαρ τησ ία

 Άρθρ ο 23

 Προετ οιμ ασία του υ ποχρ εωτικ ο ύ ελέγχο υ και  αξιολ όγησ η των α πει λών γι α τη ν ανεξαρ τησ ία

 Άρθρ ο 23

 Ε μπιστευ τικ ότητ α και επα γγελ μ ατικ ό απ όρρητο

 Άρθρ ο 24

 Ε μπιστευ τικ ότητ α και επα γγελ μ ατικ ό απ όρρητο

 Άρθρ ο 24

 Ανεξαρ τησ ία κα ι αν τικ ειμ ενικ ότ ητα των ν όμι μων  ελεγκ τών π ου διε νεργού ν το ν υ ποχρ εωτικ ό έλ εγχο  για λ ογαριασ μό τω ν ελ εγκτ ικών γραφείων

 Άρθρ ο 25

 Η ανεξαρ τησ ία κα ι η αν τικε ιμε νι κότητα των  Ορκωτών Ελεγκτών Λογισ τών π ου διεν εργούν τον  υποχρ εωτ ικό έ λεγχο γ ια λ ογαρι ασμό των  ελεγκ τικών ετα ιρειών

«Άρθρο 24α

 Ε σω τερική οργάνωσ η νόμ ιμων ε λεγκτών κ αι  ελεγκ τικών γρα φε ίων

 Άρθρ ο 26

 Ε σω τερική οργάνωσ η Ορκωτών Ελεγκτών

 Λ ογιστών κα ι ελ εγκτ ικών ετ αιρε ιών

 «Άρθρ ο 24β

 Οργάνωσ η του έργου

 Άρθρ ο 27

 Οργάνωσ η του έργου

Άρθρο 25α

 Αντ ικεί μεν ο το υ υποχρ εω τικο ύ ελέγχου

 Άρθρ ο 28

 Αντ ικεί μεν ο το υ υποχρ εω τικο ύ ελέγχου

 Άρθρ ο 25

 Αμοιβή του ν όμι μου ε λεγκ τή

 Άρθρ ο 29

 Αμοιβή υ ποχρ εωτ ικών ε λέγχων

 ΚΕ ΦΑΛ ΑΙΟ V

 Ε Λ ΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟ ΤΥΠΑ ΚΑΙ Ε Λ Ε ΓΚΤΙΚΕΣ Ε ΚΘΕ ΣΕ ΙΣ

 Άρθρ ο 26

 Ε λεγκτικ ά πρό τυπα

 ΚΕ ΦΑΛ ΑΙΟ V

 Ε Λ ΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟ ΤΥΠΑ ΚΑΙ Ε ΚΘΕ ΣΕ ΙΣ Ε ΛΕ ΓΧΟΥ

 Άρθρ ο 30

 Ε λεγκτικ ά Πρότ υπα

 Άρθρ ο 27

 Υποχρ εωτικ οί έ λεγχο ι εν οπ οιημ ένων ο ικον ομικών καταστ άσεων

 Άρθρ ο 31

 Υποχρ εωτικ οί έ λεγχο ι εν οπ οιημ ένων ο ικον ομικών καταστ άσεων

 «Άρθρ ο 28

 Έ κθεση ελέγχου

 Άρθρ ο 32

 Έ κθεση Ε λέγχου

 ΚΕ ΦΑΛ ΑΙΟ VI

 ΔΙΑΣΦ ΑΛ ΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Σ

 Άρθρ ο 29

 Συστήματ α διασ φά λιση ς ποι ότη τας

 ΚΕ ΦΑΛ ΑΙΟ VI

 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛ ΕΓΧΟΣ

 Άρθρ ο 33

 Συστήματ α Πο ιο τικο ύ Ε λέγχου

 ΚΕ ΦΑΛ ΑΙΟ VII

 Ε ΡΕ ΥΝΕ Σ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕ ΙΣ

 Άρθρ ο 30

 Συστήματ α ερευ νών κα ι κυρώ σεων

 ΚΕ ΦΑΛ ΑΙΟ VII

 ΠΕ ΙΘΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ Α ΣΤΙΚΗ Ε ΥΘΥΝ Η

 Άρθρ ο 34

 Όργανο επ ιβολής διο ικητ ικών κ υρώσεων

Άρθρο 30α

 Ε ξουσίες επιβο λής κυρώ σεων

 Άρθρ ο 35

 Συστήματ α ερευ νών κα ι κυρώ σεων

 Άρθρ ο 30β  Αποτελεσματική επιβολή κυρώσεων
 Άρθρ ο 30γ  Δημοσιοποίηση κυρώσεων και μέτρων
 Άρθρ ο 30δ

Πρ οσφυγή

 Άρθρ ο 30στ

 Αντ αλ λαγή π ληρ οφοριώ ν

 Άρθρ ο 36

 Αντ αλ λαγή Πληρ ο φοριώ ν

 Άρθρ ο 31

 Ε υθύνη των ελ εγκτών

 Άρθρ ο 37

 Αστική ευθύ νη – ασφ αλ ιστική κ άλυψη

 ΚΕ ΦΑΛ ΑΙΟ VIII

 ΔΗΜ ΟΣΙΑ Ε ΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥ ΝΕ ΡΓ ΑΣΙΑ Μ Ε ΤΑΞΥ

 ΚΡΑΤΩΝ – Μ Ε Λ ΩΝ

 Άρθρ ο 32

 Αρχές δημόσιας επο πτ είας

 ΚΕ ΦΑΛ ΑΙΟ VIII

 ΔΗΜ ΟΣΙΑ Ε ΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥ ΝΕ ΡΓ ΑΣΙΑ Μ Ε ΤΑΞΥ

 ΚΡΑΤΩΝ – Μ Ε Λ ΩΝ

 Άρθρ ο 38

 Αρχές δημόσιας επο πτ είας

 Άρθρ ο 33

 Συνεργασί α με ταξύ τω ν συστημ άτων δημόσ ιας  επο πτε ίας σε κοι νο τικό επί πεδ ο

 Άρθρ ο 39

 Συνεργασί α επ οπ τικών αρχών σε επί πεδ ο χω ρών – μελών

 Άρθρ ο 34

 Αμοιβ αία αναγ νώρ ιση των ρυθ μιστικώ ν δια τάξεων  των κρατών – με λών

 Άρθρ ο 40

Αμοιβ αία αναγνώριση των ρυθμιστικών  διατάξεων των κρατών – μελών

 Άρθρ ο 36

 Ε παγγελμ ατ ικό α πόρρητο κα ι ρ υθμιστική

 συνεργασία των κρατώ ν με λών

 Άρθρ ο 41

 Ε παγγελμ ατ ικό α πόρρητο κα ι σ υνεργασί α των  κρατών – μ ελών

 ΚΕ ΦΑΛ ΑΙΟ IX

 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ

 Άρθρ ο 37

 Διορισμ ός του ν όμι μου ε λεγκ τή ή του ελ εγκτ ικού γραφεί ου

 ΚΕ ΦΑΛ ΑΙΟ IX

 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ

 Άρθρ ο 42

 Διορισμ ός Ο ρκωτού Ε λεγκτή ή ε λεγκτ ικής ετα ιρείας

 Άρθρ ο 38

 Παύση και παραί τησ η του ν όμι μ ου ελ εγκτή ή του  ελεγκ τικο ύ γραφε ίου

 Άρθρ ο 43

 Παύση και παραί τησ η του Ορκωτού Ε λεγκ τή  Λ ογιστή ή της ελεγκτ ικής ετα ιρεί ας .

ΚΕ ΦΑΛ ΑΙΟ Χ

 Ε ΠΙΤΡΟΠΗ Ε Λ Ε ΓΧΟΥ

 Άρθρ ο 39

 Ε πιτροπή ελέγχ ου

 ΚΕ ΦΑΛ ΑΙΟ Χ

 ΥΠΟΧΡΕ ΩΤΙΚΟΙ Ε ΛΕ ΓΧΟΙ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟ ΝΤΟΣ

 Άρθρ ο 44

 Ε πιτροπή Ε λ έγχου

 Άρθρ ο 4

 Κανον ισμού (Ε Ε ) αριθ.537/2014

 Άρθρ ο 45

 Αμοιβ ές ελέγχο υ

 Άρθρ ο 5

 Κανονισμο ύ (Ε Ε ) αριθ. 537/2014

 Άρθρ ο 46

 Απαγ όρευση παροχή ς μη ελεγκ τ ικών υπηρ εσιώ ν

 Άρθρ ο 10

 Κανονισμ ού (Ε Ε ) αριθ.537 /2014

 Άρθρ ο 47

 Έ κθεση ελέγχου

 Άρθρ ο 11

 Κανον ισμού (Ε Ε ) αριθ.537/2014

 Άρθρ ο 48

 Συμπ ληρ ωματική έκθεση προς τ ην επι τροπή ελέγχου

 Άρθρ ο 13

 Κανονισμ ού (Ε Ε ) αριθ.537 /2014

 Άρθρ ο 49

 Έ κθεση διαφάν ειας

 Άρθρ ο 15

 Κανονισμ ού (Ε Ε ) αριθ.537 /2014

 Άρθρ ο 50

 Τήρησ η αρχείων

 Άρθρ ο 17

 Κανονισμ ού (Ε Ε ) αριθ.537 /2014

 Άρθρ ο 51

 Διάρκε ια της ελ εγκτ ικής εργασί ας

 ΚΕ ΦΑΛ ΑΙΟ XI

 ΔΙΕ ΘΝΕ ΙΣ ΠΤΥΧΕ Σ

 Άρθρ ο 45

 Ε γγραφή στα μητρώα  κα ι επ οπ τεί α ελ εγκτών κ αι  ελεγκ τικών γρα φε ίων τρί της χώ ρας

 ΚΕ ΦΑΛ ΑΙΟ XI

 ΔΙΕ ΘΝΕ ΙΣ ΠΤΥΧΕ Σ

 Άρθρ ο 52

 Ε γγραφή στο Δημόσ ιο Μ ητρώο και επ οπ τεί α  ελεγκ τών κα ι ελ εγκτ ικών ετ αιρε ιών τρί των χωρ ών

 Άρθρ ο 44

 Χορήγη ση άδειας σε νό μιμ ους ελεγκτ ές από τρίτ ες  χώ ρ ες

 Άρθρ ο 53

 Άδει α άσκη ση ς επαγγέλ ματ ος σε ελεγκ τές τρί των χωρών

 Άρθρ ο 47

 Συνεργασί α με τις αρμόδ ιες αρχές τρίτων χωρ ών

 Άρθρ ο 54

 Συνεργασί α με τις αρμόδ ιες αρχές τρίτων χωρ ών

 ΚΕ ΦΑΛ ΑΙΟ ΧΙΙ

 Μ Ε ΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛ ΙΚΕ Σ ΔΙΑΤ ΑΞΕ ΙΣ

 Άρθρ ο 51

 Μ εταβατική διά ταξη

 ΚΕ ΦΑΛ ΑΙΟ ΧΙΙ

 Μ Ε ΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛ ΙΚΕ Σ ΔΙΑΤ ΑΞΕ ΙΣ

 Άρθρ ο 55

 Μ εταβατικές δια τάξε ις

 Άρθρ ο 56

 Καταργού μεν ες διατ άξεις

 

 

 

 

  • 16 Σεπτεμβρίου 2016, 11:00 | DHMITRIS

    Πάρτε πίσω το εργασιοκτόνο για την δουλειά των λογιστών – φοροτεχνικών νομοσχέδιο, και τις υπαγορευμένες από τις ελεγκτικές εταιρίες διατάξεις του. Μακριά από την δουλειά μας, την ζωή και τους κόπους μας»