Άρθρο 04 – Αναγνώριση ελεγκτικών εταιρειών

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου, ελεγκτική εταιρεία που έχει αδειοδοτηθεί σε ένα κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να διενεργεί υποχρεωτικούς ελέγχους στην Ελλάδα, υπό τον όρο ότι ο κύριος εταίρος ελέγχου που διενεργεί τον υποχρεωτικό έλεγχο για λογαριασμό της ελεγκτικής εταιρείας συμμορφώνεται με το άρθρο 3 παράγραφος 4 περίπτωση α) του παρόντος νόμου.

2. Ελεγκτική εταιρεία που επιθυμεί να διενεργεί υποχρεωτικούς ελέγχους στην Ελλάδα και έχει λάβει άδεια σε άλλο κράτος – μέλος εγγράφεται και στο Δημόσιο Μητρώο, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16 του παρόντος νόμου.

3. Η Ε.Λ.Τ.Ε. εγγράφει την εταιρεία στο Δημόσιο Μητρώο, εφόσον βεβαιωθεί ότι η ελεγκτική εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Δημόσιο Μητρώο της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής της. Για την ως άνω βεβαίωση η Ε.Λ.Τ.Ε. βασίζεται σε πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής της ελεγκτικής εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί τους τελευταίους τρεις μήνες.

Η Ε.Λ.Τ.Ε. ενημερώνει την αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος καταγωγής για την εγγραφή της ελεγκτικής εταιρείας στην Ελλάδα.