Άρθρο 39 – Συνεργασία εποπτικών αρχών σε επίπεδο χωρών μελών

Η Ε.Λ.Τ.Ε. είναι η αρμόδια αρχή στην οποία απευθύνονται οι αρχές δημόσιας εποπτείας των κρατών – μελών για θέματα συνδρομής, στα αντικείμενα της αρμοδιότητάς της.