Άρθρο 51 – Διάρκεια της ελεγκτικής εργασίας

1. Η οντότητα δημόσιου ενδιαφέροντος διορίζει Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία για μια αρχική ανάληψη εργασίας ενός (1) έτους. Η εργασία μπορεί να έχει τη δυνατότητα ανανέωσης.
Ούτε η αρχική ανάληψη εργασίας συγκεκριμένου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, ούτε αυτή σε συνδυασμό με τυχόν ανανεωθείσες εργασίες μπορεί να υπερβαίνει μέγιστη διάρκεια δέκα (10) ετών.

2. Μετά τη λήξη της μέγιστης διάρκειας ανάληψης εργασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή μετά τη λήξη της διάρκειας ανάληψης εργασιών που παρατείνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 5, ούτε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία ούτε, κατά περίπτωση, τυχόν μέλη των δικτύων τους εντός της Ένωσης δεν αναλαμβάνουν τον υποχρεωτικό έλεγχο της ίδιας οντότητας δημόσιου ενδιαφέροντος για τα επόμενα τέσσερα (4) έτη.

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 , η μέγιστη διάρκεια μπορεί να παραταθεί για :
α) είκοσι (20) έτη, στην περίπτωση διενέργειας δημόσιας διαδικασίας υποβολής προσφορών για τον υποχρεωτικό έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφοι 2 έως 5 του Κανονισμού 537/2014, και αρχίζει να ισχύει με τη λήξη της μέγιστης διάρκειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
β) είκοσι τέσσερα (24) έτη, όταν, μετά τη λήξη της μέγιστης διάρκειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα περισσότεροι του ενός Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, υπό τον όρο ότι ο υποχρεωτικός έλεγχος καταλήγει στην υποβολή της κοινής έκθεσης ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 32 του παρόντος νόμου.

4. Η μέγιστη διάρκεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να παραταθεί μόνο εάν υπάρχει σύσταση της επιτροπής ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη γενική συνέλευση των μετόχων, την ανανέωση της εργασίας και η εν λόγω εισήγηση εγκρίνεται.

5. Μετά την εκπνοή της μέγιστης διάρκειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ή στην παράγραφο 3, κατά περίπτωση, η οντότητα δημόσιου ενδιαφέροντος δύναται, κατ’ εξαίρεση, να ζητήσει από την Ε.Λ.Τ.Ε. παράταση, ώστε να διορίσει εκ νέου τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ή την ελεγκτική εταιρεία για πρόσθετη εργασία, εφόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 3 στοιχεία α) ή β). Η εν λόγω πρόσθετη εργασία δεν υπερβαίνει τα δύο(2) έτη.

6. Οι κύριοι εταίροι ελέγχου που είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου παύουν τη συμμετοχή τους στον υποχρεωτικό έλεγχο της ελεγχόμενης οντότητας το αργότερο πέντε έτη από την ημερομηνία διορισμού τους. Δεν δύνανται να συμμετάσχουν εκ νέου στον υποχρεωτικό έλεγχο της ελεγχόμενης οντότητας προτού παρέλθουν τρία (3) έτη από την παύση αυτή.
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία καθορίζει κατάλληλο μηχανισμό σταδιακής εναλλαγής αναφορικά με το ανώτατο προσωπικό που συμμετέχει στον υποχρεωτικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των προσώπων που έχουν εγγραφεί στο Δημόσιο Μητρώο. Ο μηχανισμός σταδιακής εναλλαγής εφαρμόζεται σε στάδια και αφορά άτομα και όχι ολόκληρη την ομάδα της ελεγκτικής εργασίας. Είναι ανάλογος της κλίμακας και της πολυπλοκότητας της δραστηριότητας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας.
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία πρέπει να μπορεί να αποδείξει στην Ε.Λ.Τ.Ε. ότι ο εν λόγω μηχανισμός τίθεται αποτελεσματικά σε εφαρμογή και προσαρμόζεται στην κλίμακα και την πολυπλοκότητα της δραστηριότητας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας.

7. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η διάρκεια της ελεγκτικής εργασίας υπολογίζεται από το πρώτο οικονομικό έτος που καλύπτεται στην επιστολή ανάληψης της ελεγκτικής εργασίας (audit engagement letter) με την οποία ο Ορκωτός Ελεγκτής ή η ελεγκτική εταιρεία διορίστηκαν για πρώτη φορά για τη διενέργεια διαδοχικών υποχρεωτικών ελέγχων για την ίδια οντότητα δημόσιου ενδιαφέροντος.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η ελεγκτική εταιρεία περιλαμβάνει άλλες ελεγκτικές εταιρείες που απέκτησε ή οι οποίες συγχωνεύθηκαν με αυτήν.
Εάν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την ημερομηνία κατά την οποία ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία άρχισε να διενεργεί διαδοχικούς υποχρεωτικούς ελέγχους για την οντότητα δημόσιου ενδιαφέροντος, λόγω π.χ. συγχώνευσης, εξαγοράς ή αλλαγών στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία αναφέρει αμέσως την αβεβαιότητα αυτή στην Ε.Λ.Τ.Ε., η οποία εντέλει προσδιορίζει τη σχετική ημερομηνία για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2016, 15:42 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

  Παράγραφος 1:
  Σχόλιο ΕΚ
  Προτείνεται ο περιορισμός της μέγιστης διάρκειας διενέργειας ελέγχου από συγκεκριμένο ελεγκτή/ελεγκτική εταιρείας, προκειμένου να περιορίζονται οι συνθήκες ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων, να διασφαλίζεται η αμεροληψία/αντικειμενικότητα του ορκωτού ελεγκτή λογιστή και της ελεγκτικής εταιρίας και να συνάδει με την πρόταση της Επιτροπής Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας για Λογιστές (IESBA). Η δυνατότητα τροποποίησης της χρονικής διάρκειας προβλέπεται από το άρθρο 17 του Κανονισμού.

  Πρόταση ΕΚ
  «Η οντότητα δημόσιου ενδιαφέροντος διορίζει Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία για μια αρχική ανάληψη εργασίας ενός (1) έτους. Η εργασία μπορεί να έχει τη δυνατότητα ανανέωσης.
  Ούτε η αρχική ανάληψη εργασίας συγκεκριμένου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, ούτε αυτή σε συνδυασμό με τυχόν ανανεωθείσες εργασίες μπορεί να υπερβαίνει μέγιστη διάρκεια επτά (7) ετών».