Άρθρο 05 – Εντιμότητα

Επαγγελματική άδεια χορηγείται μόνο σε φυσικά πρόσωπα και ελεγκτικές εταιρείες που διαθέτουν τα απαιτούμενα εχέγγυα εντιμότητας και δεν έχουν καταδικασθεί για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στην περίπτωση γ) της παρ. 2 του άρθρου 6.

 • Θα πρέπει να επεκταθεί η περιγραφή και σε άλλες περιπτώσεις όπως για παράδειγμα:

  1) όταν διαπιστωθεί ότι ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η Ελεγκτική Εταιρεία χρεώνει πέραν των αμοιβών ελέγχου και έξοδα επιπλέον των πραγματικών δηλαδή εικονικά ή κατά παράβαση της σύμβασης ελέγχου έξοδα

  2) όταν κατά παράβαση του νόμου δεν εφαρμόζεται η εργατική νομοθεσία και για παράδειγμα οι ελεγκτές εργαζόμενοι δεν πληρώνονται τις νόμιμες υπερωρίες τους ή τις πληρώνονται ως νόμιμη υπερωριακή απασχόληση ενώ στην πραγματικότητα αφορούν κατ εξαίρεση ή παράνομη υπερωρία

  3) όταν διαπιστωθεί ότι ο Ελεγκτής δεν υπέβαλλε αναφορά στην Αρχή Ξεπλύματος και στις Εισαγγελικές Αρχές σε περιπτώσεις αδικημάτων όπως φοροδιαφυγής με τεχνικές όπως οι αναλήψεις μετόχων κατά παράβαση του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/1920 χωρίς καταβολή φόρων

  4) όταν διαπιστωθεί ότι ο Ελεγκτής παρότι η εταιρεία δεν του προσκόμισε σημαντικά στοιχεία με αποτέλεσμα να αδυνατεί να εκφέρει γνώμη, δεν πρόσθεσε φράση περιορισμού του ελέγχου και δεν έστειλε την υπόθεση στις Εισαγγελικές Αρχές για παραβιάσεις των άρθρων 54 έως 63δ του ΚΝ 2190/1920 εξαιτίας της μη εφαρμογής του ΚΝ 2190/1920 που επιβάλλει οι εταιρείες να προσκομίζουν όλα τα στοιχεία στον Ελεγκτή

  5) Όταν ο Ελεγκτής εκφράζει αδυναμία για σημαντικό μέρος των οικονομικών καταστάσεων αλλά δεν εκφράζει αδυναμία ή άρνηση γνώμης.

  6) όταν η ίδια Ελεγκτική Εταιρεία ή Ελεγκτής ήλεγχε για παράδειγμα 3 από τις 4 παρανομούσες εταιρείες μεγάλων σκανδάλων φοροδιαφυγής τύπου καρουσέλ ή ενδοομιλικών συναλλαγών κλπ

  και άλλες αντίστοιχες παραβιάσεις που είναι εξώφθαλμες.