Άρθρο 29 – Αμοιβή υποχρεωτικών ελέγχων

1. Η συμφωνία για λήψη αμοιβής για υπηρεσίες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία υπό οποιαδήποτε αίρεση δεν επιτρέπεται. Αμοιβές υπό αίρεση είναι οι αμοιβές για ελεγκτικές εργασίες που υπολογίζονται σε προκαθορισμένη βάση σε σχέση με το αποτέλεσμα ή την έκβαση μιας συναλλαγής ή το αποτέλεσμα του εκτελούμενου έργου. Επίσης, δεν επιτρέπεται συμφωνία για λήψη αμοιβής για τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, που εξαρτάται ή επηρεάζεται από την παροχή άλλων υπηρεσιών που παρέχονται στην ελεγχόμενη οντότητα ή σε θυγατρική της ή σε συγγενή της ή σε από κοινού ελεγχόμενη οντότητα, από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, ή από συνδεδεμένο μέρος της ελεγκτικής εταιρείας ή από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία που ανήκει στο ίδιο δίκτυο με αυτούς. Οι αμοιβές δεν θεωρούνται ότι είναι υπό αίρεση εάν έχουν καθοριστεί από δικαστήριο ή αρμόδια αρχή. Ειδικά οι αμοιβές των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που διορίζονται πραγματογνώμονες, σύμφωνα με τα άρθρα 183 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, καθορίζονται απολογιστικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Λ.Τ.Ε. και βαρύνουν τον προϋπολογισμό της.
Με Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας, ιδίως δε τα υποβαλλόμενα έγγραφα, ο τρόπος υπολογισμού της αμοιβής και η διαδικασία απόδοσής της.

2. Εάν οι αμοιβές υποχρεωτικού ελέγχου που αναλαμβάνεται για πρώτη φορά είναι μικρότερες σε ποσοστό 15% και άνω από τις αμοιβές της προηγούμενης χρήσης, τότε ο συγκεκριμένος υποχρεωτικός έλεγχος δύναται να εντάσσεται στο ετήσιο πρόγραμμα ποιοτικών ελέγχων της Ε.Λ.Τ.Ε..

3. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία υποχρεούται να επιφυλαχθεί για την αποδοχή της εντολής ελέγχου μιας οικονομικής μονάδας, αν η προς έλεγχο οντότητα δεν έχει εξοφλήσει πλήρως τη νόμιμη αμοιβή ελέγχου της προηγούμενης χρήσεως ή χρήσεων. Η επιφύλαξη αυτή γνωστοποιείται εγγράφως στη διοίκηση της οικονομικής μονάδας, με κοινοποίηση στην Ε.Λ.Τ.Ε. και μπορεί να αρθεί μετά από έγκριση της ΕΛΤΕ.

  • Να απαγορευτεί ξεκάθαρα η χρέωση εξόδων σε ελεγχόμενη καθ΄υπέραβαση των πραγματικών εξόδων.

    Επίσης, να διορθωθεί το άρθρο 40 του ΚΝ 2190/1920 που κατά παράβαση των κανόνων ελεύθερης διαπραγμάτευσης των αμοιβών ορίζει ότι η αμοιβή καθορίζεται από το Εποπτικό του ΣΟΕΛ, θέμα για το οποίο έχει γίνει προσφυγή στις αρμόδιες αρχές.

    Το θέμα της πληρωμής του προηγούμενου ελεγκτή παρότι είναι ορθό, δημιουργεί συνθήκες παραβίασης του ανταγωνισμού.

    Το κόστος των εργασιών του άρθρου 183 δεν μπορεί να βαρύνουν την ΕΛΤΕ αλλά το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Είναι αδιανόητο να καταβάλω ως ΟΕΛ εισφορά στην ΕΛΤΕ και τα χρήματα μου να χρησιμοποιούνται για έργα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.