Άρθρο 09 – Έλεγχος θεωρητικών γνώσεων

1. Τα γνωστικά αντικείμενα των επαγγελματικών εξετάσεων είναι, τουλάχιστον, τα ακόλουθα:
α) Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά Πρότυπα.
β) Νομοθετικές ρυθμίσεις και πρότυπα αναφερόμενα στη σύνταξη ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

γ) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
δ) Χρηματοοικονομική ανάλυση.
ε) Κοστολόγηση και διοικητική λογιστική.
στ) Διαχείριση κινδύνων και εσωτερικός έλεγχος.
ζ) Ελεγκτική και επαγγελματικές ικανότητες του ελεγκτή.
η) Νομοθετικές ρυθμίσεις και επαγγελματικά πρότυπα σχετικά με υποχρεωτικούς ελέγχους και τις λοιπές ελεγκτικολογιστικές εργασίες και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.
θ) Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα όπως αναφέρονται στο άρθρο 30 του παρόντος νόμου. ι) Κανόνες ανεξαρτησίας και επαγγελματική δεοντολογία.
ια) Αρχές και ειδικά θέματα εταιρικού δικαίου και εταιρικής διακυβέρνησης συναφή με ελεγκτικές εργασίες.
ιβ) Αρχές και ειδικά θέματα πτωχευτικού δικαίου. ιγ) Φορολογικό δίκαιο.
ιδ) Αρχές και ειδικά θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου.
ιε) Αρχές και ειδικά θέματα ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. ιστ) Πληροφορική και Μηχανογραφικά συστήματα.
ιζ) Αρχές Οικονομίας, Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής των επιχειρήσεων. ιη) Στοιχεία Μαθηματικών και Στατιστικής.
ιθ) Βασικές αρχές χρηματοοικονομικής διοίκησης.

2. Με Κανονιστικές Πράξεις της Ε.Λ.Τ.Ε., καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται το ειδικότερο περιεχόμενο των γνωστικών αντικειμένων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, για την προσαρμογή του στις εξελίξεις της ελεγκτικής και του ελεγκτικού επαγγέλματος.