Άρθρο 13 – Χορήγηση άδειας σε Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές από άλλα κράτη μέλη

1. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές που έχουν λάβει επαγγελματική άδεια σε οποιοδήποτε κράτος – μέλος έχουν δικαίωμα να λάβουν επαγγελματική άδεια στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση ότι θα επιτύχουν σε Ειδικές Επαγγελματικές Εξετάσεις, που διενεργούνται στην ελληνική γλώσσα, μέσα στα πλαίσια που ορίζονται από το άρθρο 3 παράγραφος 1 περ. ζ) του ΠΔ 38/2010.

2. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υποχρεούνται σε πρακτική άσκηση, σε περίπτωση που ο συνολικός χρόνος πρακτικής άσκησης και προϋπηρεσίας σε άλλο κράτος μέλος είναι μικρότερος από τον προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου.

3. Η Ε.Λ.Τ.Ε. συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών, στο πλαίσιο της ΕΕΦΕΕ, προκειμένου να επιτευχθεί σύγκλιση των απαιτήσεων της πρακτικής άσκησης προσαρμογής και της δοκιμασίας επάρκειας. Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής ενισχύουν τη διαφάνεια και την προβλεψιμότητα των απαιτήσεων. Η Ε.Λ.Τ.Ε. συνεργάζεται με την ΕΕΦΕΕ και τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 στον βαθμό που η σύγκλιση αυτή συνδέεται με υποχρεωτικούς ελέγχους οντοτήτων δημόσιου ενδιαφέροντος.