Άρθρο 34 – Όργανο επιβολής διοικητικών κυρώσεων

1. Αποκλειστικά αρμόδιο όργανο για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για κάθε παράβαση της νομοθεσίας και του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τις εργασίες των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών, ορίζεται το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε.

2. Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ως Πειθαρχικό Συμβούλιο, στη σύνθεσή του προστίθενται δύο μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τα οποία ορίζονται από τον Πρόεδρό του, καθώς και δύο μη επαγγελματίες κατά την περίπτωση 14 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, οι οποίοι ορίζονται από το Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ, και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εφόσον τηρούνται οι όροι της απαρτίας και νόμιμης σύνθεσης του οργάνου. Χρέη Γραμματέα του Δ.Σ. όταν συνεδριάζει ως Πειθαρχικό Συμβούλιο, εκτελεί ο Γραμματέας του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. Τυχόν απουσία των μελών του Δ.Σ. που ορίζονται κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 3148/2003 όπως ισχύει, δεν επηρεάζει την απαρτία η οποία υπολογίζεται με βάση τα μέλη που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του ν. 3148/2003 όπως ισχύει και στο παρόν άρθρο, εφόσον όμως συμμετέχουν η ψήφος τους συνυπολογίζεται για τον σχηματισμό πλειοψηφίας. Για κάθε υπόθεση, ο Πρόεδρος της Ε.Λ.Τ.Ε. ορίζει ένα μέλος του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. όταν συνεδριάζει ως Πειθαρχικό Συμβούλιο, ως εισηγητή, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα ψήφου στην εν λόγω υπόθεση. Στην περίπτωση κατά την οποία η υπόθεση έχει παραπεμφθεί μετά από εισήγηση του ΣΠΕ, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. που είναι Πρόεδρος του ΣΠΕ δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Εάν υπάρχει ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

  • Από την παράγραφο 2 να αφαιρεθούν τα δύο μέλη του ΣΟΕΛ καθώς είναι αδιανόητο σε αποφάσεις επιβολής μέτρων και ποιοτικών ελέγχων να συμμετέχουν άτομα του χώρου ή που αμοίβονται από αυτόν.

    Φανταστείτε για ποινές μεγάλων σκανδάλων να συμμετέχουν άτομα που ορίστηκαν από τους ορκωτούς που διώκονται.

    Μην ξεχνάμε ότι μπορεί να υπάρξουν εταιρείες που λόγω του σημαντικού αριθμού των μελών που έχουν στη Διοίκηση του ΣΟΕΛ (λόγω του σημαντικού αριθμού των ψήφων που έχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του ΣΟΕΛ) να μπορούν να επηρεάζουν καταστάσεις και να κυνηγάμε τη μαρίδα και εξιλαστήρια θύματα ενώ περνάνε από μπροστά μας ελέφαντες που λέμε στο χώρο….