Άρθρο 11 – Πρακτική άσκηση

1. Για να εξασφαλίζεται η ικανότητα πρακτικής εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων που αποτελούν αντικείμενο εξετάσεων, οι ασκούμενοι πραγματοποιούν πρακτική άσκηση πέντε (5) ετών τουλάχιστον εκ των οποίων τα δύο (2) έτη μετά το πέρας των επαγγελματικών εξετάσεων, η οποία θα καλύπτει κυρίως τον έλεγχο των ατομικών ή/ και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ή παρόμοιων οικονομικών καταστάσεων.

2. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία που έχει λάβει άδεια σε οποιοδήποτε κράτος μέλος.

3. Η Ε.Λ.Τ.Ε. έχει δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και με κάθε πρόσφορο μέσο, να κρίνει καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και μέσα στα πλαίσια του αντικειμενικού σκοπού της πρακτικής άσκησης, την επάρκεια του περιεχομένου της πρακτικής άσκησης, καθώς και την επάρκεια της εποπτείας των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Ασκούμενων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

  • 14 Σεπτεμβρίου 2016, 10:03 | GIANNHS

    Η πρακτική άσκηση πρέπει να είναι τουλάχιστος 10ετής