Άρθρο 38 – Αρχές δημόσιας εποπτείας

1. Η δημόσια εποπτεία επί των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών ασκείται από την Ε.Λ.Τ.Ε. με βάση τις αρχές που διατυπώνονται στον ν. 3148/2003, περί «Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Η Ε.Λ.Τ.Ε. δύναται να προσλαμβάνει επαγγελματίες για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων και να επικουρείται από εμπειρογνώμονες, όταν αυτό απαιτείται για τη δέουσα εκπλήρωση των καθηκόντων της. Στις περιπτώσεις αυτές, ούτε οι επαγγελματίες ούτε οι εμπειρογνώμονες συμμετέχουν σε τυχόν λήψη αποφάσεων από την Ε.Λ.Τ.Ε.

3. Η Ε.Λ.Τ.Ε. έχει την τελική ευθύνη για την εποπτεία: α) της έγκρισης και εγγραφής στο Δημόσιο Μητρώο
β) της υιοθέτησης προτύπων όσον αφορά την επαγγελματική δεοντολογία, τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας των ελεγκτικών εταιρειών και τους ελέγχους, εκτός εάν τα πρότυπα αυτά έχουν υιοθετηθεί ή εγκριθεί από αρχές άλλου κράτους μέλους
γ) της συνεχούς εκπαίδευσης
δ) των συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας
ε) των ερευνών και διοικητικών πειθαρχικών συστημάτων

Η Ε.Λ.Τ.Ε. οργανώνεται ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων.

4. Επιπλέον των περιπτώσεων που ορίζονται σε άλλα άρθρα του παρόντος νόμου, η Ε.Λ.Τ.Ε. δύναται να αναθέτει οποιοδήποτε από τα καθήκοντα της στην αρμόδια επαγγελματική ένωση (ΣΟΕΛ) ή σε άλλες αρχές ή όργανα. Στην εξουσιοδότηση διευκρινίζονται τα ανατιθέμενα καθήκοντα και οι όροι υπό τους οποίους πρόκειται να διεκπεραιωθούν.

Η αρμόδια επαγγελματική ένωση (ΣΟΕΛ), οι αρχές ή τα όργανα οργανώνονται ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων.
Όταν η Ε.Λ.Τ.Ε. αναθέτει καθήκοντα στην αρμόδια επαγγελματική ένωση (ΣΟΕΛ), σε άλλες αρχές ή όργανα, είναι σε θέση να ανακαλεί τις αρμοδιότητες αυτές κατά περίπτωση.

5. Η Ε.Λ.Τ.Ε. έχει το δικαίωμα, όποτε είναι αναγκαίο, να κινεί και να διεξάγει έρευνες σχετικά με τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες και να προβαίνει σε κατάλληλες ενέργειες.
Όταν η Ε.Λ.Τ.Ε. απασχολεί εμπειρογνώμονες για τη διενέργεια συγκεκριμένων αποστολών, διασφαλίζει ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των εμπειρογνωμόνων αυτών και του συγκεκριμένου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας. Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 33 του παρόντος νόμου.

6. Η Ε.Λ.Τ.Ε. διέπεται από διαφάνεια. Αυτό περιλαμβάνει τη δημοσίευση ετήσιων προγραμμάτων εργασίας και εκθέσεων δραστηριότητας.

7. Το σύστημα δημόσιας εποπτείας χρηματοδοτείται καταλλήλως και διαθέτει επαρκείς πόρους ώστε να κινεί και να διεξάγει έρευνες, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5. Οι διατάξεις των άρθρων 26 (παρ. 1 και 2) και 36 του ν. 4170/2013 εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του Ν.3148/2003.

  • 16 Σεπτεμβρίου 2016, 15:23 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

    Σχόλιο ΕΚ
    H δυνατότητα εξουσιοδότησης της ΕΛΤΕ σε τρίτους δεν πρέπει να εκτείνεται στα εποπτικά, ελεγκτικά και πειθαρχικά καθήκοντα που έχει η ΕΛΤΕ στο πλαίσιο του νόμου

    Πρόταση ΕΚ
    Η ΕΚ προτείνει το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 να αντικατασταθεί ως εξής: «Επιπλέον των περιπτώσεων που ορίζονται σε άλλα άρθρα του παρόντος νόμου, η Ε.Λ.Τ.Ε. δύναται να αναθέτει οποιαδήποτε από τα καθήκοντά της εκτός από εποπτικά, ελεγκτικά και πειθαρχικά καθήκοντα, στην αρμόδια επαγγελματική ένωση (ΣΟΕΛ) ή σε άλλες αρχές ή όργανα. Στην εξουσιοδότηση διευκρινίζονται τα ανατιθέμενα καθήκοντα και οι όροι υπό τους οποίους πρόκειται να διεκπεραιωθούν».