Άρθρο 42 – Διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας

1. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, η ελεγκτική εταιρεία διορίζονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων ή των μελών της ελεγχόμενης οντότητας.

2. Σε κάθε περίπτωση διορισμού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας θα πρέπει να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας από τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού και διαχειριστικού οργάνου της ελεγχόμενης οντότητας.

3. Απαγορεύεται οποιαδήποτε συμβατική ρήτρα η οποία περιορίζει την επιλογή από τη γενική συνέλευση των μετόχων ή μελών της ελεγχόμενης οντότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 1, σε ορισμένες κατηγορίες ή καταλόγους Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών σε σχέση με τον διορισμό ή τον περιορισμό της επιλογής συγκεκριμένου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας για τη διεξαγωγή του υποχρεωτικού ελέγχου της εν λόγω οντότητας. Οποιεσδήποτε υφιστάμενες ρήτρες ως ανωτέρω είναι άκυρες.

4. Για την περιφρούρηση της ανεξαρτησίας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όσον αφορά τους υποχρεωτικούς ελέγχους, ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή ο κύριος εταίρος ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του, με την ιδιότητά του αυτή, για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) συνεχή χρόνια και να επαναλάβει τα καθήκοντά του μετά από την παρέλευση δύο (2) συνεχών χρόνων.

5. Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην υποπαρ. Α.1. του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες και όσες από τις οντότητες των παραγράφων 2 (α) και 2 (β) του άρθρου 1 του .ν. 4308/2014 υπερβαίνουν δύο από τα παρακάτω κριτήρια, για δύο συνεχόμενες χρήσεις:

α) Κύκλος εργασιών 3.000.000 ευρώ
β) Σύνολο Ενεργητικού 1.500.000 ευρώ

γ) Μέσος όρος προσωπικού 50 άτομα

 • 17 Σεπτεμβρίου 2016, 08:55 | ΠΟΦΕΕ

  ΠΟΦΕΕ
  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

  Αθήνα 17/09/2016
  Θέμα: Παρατηρήσεις-προτάσεις της ΠΟΦΕΕ στην διαβούλευση του προτεινόμενου νομοσχέδιου «Ενσωμάτωση Οδηγίας 2014_56_ΕΕ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών και του Κανονισμού 537_2014»
  Οι παρατηρήσεις -προτάσεις της ΠΟΦΕΕ στο προτεινόμενο νομοσχέδιο είναι οι παρακάτω:
  1. Άρθρο 42 παρ. 5– Διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας

  Σχολιασμός-Παρατήρηση
  Η ΠΟΦΕΕ θεωρεί ,αν και η συγκεκριμένη οδηγία δεν δεσμεύει τα κράτη μέλη απόλυτα , ότι πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στην τελική σύνθεση του νομοσχεδίου η παράγραφος 43 της Οδηγίας 2013/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, με την οποία τροποποιείται ση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου», παράγραφος 43:

  «(43) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο. Η απαίτηση ότι η γνώμη του ελεγκτή θα πρέπει να αναφέρει κατά πόσον οι ετήσιες ή οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρέχουν πιστή και πραγματική εικόνα της επιχείρησης σύμφωνα με το σχετικό πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί περιορισμό της έκτασης της εν λόγω γνώμης, αλλά ότι διευκρινίζει το γενικότερο πλαίσιο εντός του οποίου εκφράζεται. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μικρών επιχειρήσεων δεν θα πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής σε έλεγχο, καθώς ο έλεγχος είναι πιθανό να αποτελεί σημαντική διοικητική επιβάρυνση για τη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, ενώ για πολλές μικρές επιχειρήσεις τα ίδια άτομα είναι ταυτόχρονα μέτοχοι και διαχειριστές και ως εκ τούτου δεν χρειάζονται πραγματικά την επιβεβαίωση των οικονομικών καταστάσεων από τρίτους. Ωστόσο η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να επιβάλλουν έλεγχο στις μικρές επιχειρήσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες και ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων και όσων χρησιμοποιούν τις οικονομικές καταστάσεις τους. Επιπλέον, είναι πιο ενδεδειγμένο να καθοριστεί το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου στην οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών [8]. Ως εκ τούτου η εν λόγω οδηγία θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.»

  Επιπροσθέτως οι συστάσεις του ΟΟΣΑ για μείωση του διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων πριν από ένα έτος οδήγησαν σε νέο θεσμικό πλαίσιο το οποίο ενώ εχει θεσμοθετηθεί δεν εχει λειτουργήσει ακόμη.

  Πρόταση :
  Μια ρεαλιστική πρόταση αν πρέπει να αλλάξει το ήδη υπάρχον θεσμικό πλαίσιο ελέγχου (μιλάμε πάντα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ) είναι η επαναφορά των όριων ελέγχου από Ορκωτούς Ελεγκτές στα προ της 1.1.2016 όρια, σύμφωνα με τη παράγραφο 6, του άρ. 42α, του ν.2190/1920:
  «Κάθε εταιρεία, η οποία, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του, πρώτου μετά την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου ισολογισμού της, δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα παρακάτω τρία κριτήρια:
  α) σύνολο ισολογισμού δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) ευρώ,
  β) καθαρός κύκλος εργασιών πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ,
  γ) μέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης 50 άτομα…….»

 • Να αυξηθούν στο διπλάσιο με τριπλάσιο τα όρια ή να αφορούν μεσαίες και άνω. Μπορείς να εφαρμόσεις Ελεγκτικά Πρότυπα με αμοιβή 1 και 2 χιλιάρικα???

  Ξέρουμε όλοι καλά τι συνέβαινε με τους απλούς ελεγκτές του ΚΝ 2190/1920.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2016, 10:31 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΧΡΙΛΑΣ

  Καλημέρα …. Μα ειναι δυνατόν να μιλάμε για υποχρεωτικό Ελεγχο σε εταιρειες με τζιρο μολις 3εκ ?!

 • 14 Σεπτεμβρίου 2016, 00:19 | Αλεβιζακης Παναγιωτης

  Στο παρόν σχέδιο νόμου, επιδιώκετε η επιβολή χαμηλών ορίων για ένταξη στον έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές:

  α) Κύκλος εργασιών 3.000.000 ευρώ
  β) Σύνολο Ενεργητικού 1.500.000 ευρώ
  γ) Μέσος όρος προσωπικού 50 άτομα

  Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και έχοντας πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς, πιστεύουμε ότι :

  1.Αγνοείται κάθε προσπάθεια διευκόλυνσης της λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων.
  2.Αγνοείτε ο ρόλο των μικρών επιχειρήσεων στην Οικονομία.
  3.Δημιουργεί τεχνική ζήτηση υπηρεσιών ελέγχου, το οποίο είναι αντίθετο με τους Ευρωπαϊκούς κανόνες λειτουργίας της αγοράς
  4.Επιβαρύνει με έξοδα ελέγχου τις μικρές επιχειρήσεις σε περίοδο κατά την οποία οι οικονομικές συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες.
  5.Παραδίδετε ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων στους ορκωτούς τις οποίες εξυπηρετούσαν οι Λογιστές Φοροτεχνικοί.

  Την μνημονική ρύθμιση που δημιουργούσε προβλήματα βιωσιμότητας στους ορκωτούς με την αύξηση των ορίων για έλεγχο , την διαδέχεται μια επίσης ακραία ρύθμιση που δημιουργεί προβλήματα σε επιχειρήσεις και σε μεγάλο αριθμό Λογιστών.

  Η πολιτεία αφαιρεί με βάναυσο τρόπο κομμάτι εργασίας από τους Λ/Φ και το παραδίδει σε μια μικρή μερίδα ορκωτών , που δεν υπερβαίνει σήμερα τους χίλιους που εργάζονται νόμιμα και είναι εγγεγραμμένοι στην ΕΛΤΕ.

  Η ενέργεια της κυβέρνησης να παραδώσει ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων στους ορκωτούς δεν διαφέρει σε τίποτα από παρόμοιες ενέργειες άλλων εποχών όπου με αποφάσεις και νόμους εξυπηρετούσαν μια μικρή μερίδα επαγγελματιών. Δείτε τις ρυθμίσεις με το πρόσχημα της απελευθέρωσης για τα κολέγια σε βάρος της δημόσιας παιδείας και των αποφοίτων των σχολών αυτών.

  Φυσικά η κυβέρνηση δεν έλαβε υπόψη της το κόστος που θα επιβαρύνει την επιχείρηση η οποία έχει δυσβάστακτα φορολογηθεί και επιβαρυνθεί με ασφαλιστικές εισφορές. Όσο για την θέση του Λογιστή αυτή καθόλου δεν την απασχόλησε.

  Η θέση όλων των λογιστών θα είναι δυσμενέστερη αφού ο επιχειρηματίας με το φόβο της ολοκλήρωσης του έργου των ορκωτών θα βάζει σε δεύτερη μοίρα την κάλυψη των Λογιστών και φυσικά τον πρώτο ρόλο που είχαν μέχρι σήμερα.

  Οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις ενώ γνώριζαν την λειτουργία των επιχειρήσεων συμβούλων που λειτουργούσαν οι εταιρείες ορκωτών, δεν προσπάθησαν κανένα έλεγχο και όλοι γνωρίζουμε τους λόγους.

  Θα είχαμε κάθε λόγο να πιστεύαμε ότι επιδιώκετε κάτι νέο , αν υπήρχε σαφής διάταξη που θα απαγόρευε την λειτουργία τους όπου και η σημερινή κυβέρνηση ενώ γνωρίζει το πρόβλημα που δημιουργούν δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα.

  Αν πραγματικά η κυβέρνηση ενδιαφέρετε για μια άλλη οργάνωση στον έλεγχο των επιχειρήσεων δεν έχει άλλο ποιο ειλικρινές να κάνει από το να προχωρήστε στην απελευθέρωση του επαγγέλματος του ορκωτού ελεγκτή με δικαίωμα άσκησης από όλους τους πιστοποιημένους από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος Λογιστές Φοροτεχνικούς, εφαρμόζοντας και το ασυμβίβαστο – ελεγκτή και ελεγχόμενου.

  Με την ενέργεια αυτή και την παράλληλη γενίκευση του ελέγχου δεν θα υπάρχουν ολιγοπώλια ούτε προνομιακή μεταχείριση μιας μικρής ομάδας επαγγελματιών, θα ελέγχετε μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων που σήμερα μένουν ανέλεγκτες και τότε δεν θα έχει δικαίωμα να διαμαρτύρεται κανείς.

  Με εκτίμηση
  Αλεβιζάκης Παναγιώτης
  Οικονομολόγος Λογιστής
  Μέλος της ΚΔ του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδας
  Εκπρόσωπος της Ανεξάρτητης Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδας

 • 13 Σεπτεμβρίου 2016, 15:02 | GIANNHS

  Νομικές οντότητες, ανεξαρτήτως νομικής μορφής οι οποίες λαμβάνουν επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους καθώς και δάνεια από τράπεζες άνω των 200.000 ευρώ θα πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχονται από ορκωτούς ανεξαρτήτως κριτηρίων.